ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН

18 January 2019

 Маљаллаи «Пайём»-и Академияи тањсилоти Тољикистон 

«Вестник» Академии образования Таджикистана

ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИТОЉИКИСТОН № 4(29)-2018

ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИТОЉИКИСТОН № 3(28)-2018

ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИТОЉИКИСТОН № 2(27)-2018

  ПАЁМИ  АКАДЕМИЯИ  ТАЊСИЛОТИ  ТОЉИКИСТОН № 1, (26) 2018

 ПАЁМИ  АКАДЕМИЯИ  ТАЊСИЛОТИ  ТОЉИКИСТОН № 4, (25) 2017

ПАЁМИ  АКАДЕМИЯИ  ТАЊСИЛОТИ  ТОЉИКИСТОН №3(24) 2017

 Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон (№ 2 -16, соли 2014)

 Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон (№ 1-15, соли 2014)
 Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон (№3-10, соли 2012)

 Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон (№2-9, соли 2012)

  Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон (№1-8, соли 2012)

  Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон (№1-2, соли 2010)

Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон (№4, соли 2012) 

              Маљалла тањти № 0004 / мљ 20 сентябри соли 2007 дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон сабти ном шудааст. Оѓози нашр: октябри соли 2009.

Сармуњаррир Ѓ.Бобизода
Муовини сармуњаррир С.Аминов
Котиби масъул С.Амонї

Аъзои њайати тањририя:
М.Лутфуллозода,И.Х.Каримова,

Файзулло Шарифзода, Ќодиров Ќ.Б,

М.Нуъмонов,С.Шербоев, С.Неъматов,
Ф.Гулмадов,С. Камолзода.

 Муассис: Академияи тањсилоти Тољикистон


Суроѓа: 734024 , ш. Душанбе, кўчаи Айнї, 45, Академияи тањсилоти Тољикистон, 
тел.+992 37 2274666; +992 3722275961, 
E-mail:
aot.tjk@mail.ru
 сомона www.aot.tj

___________________________________________________________

Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешавад.