Табрикот

                                                        ТАБРИКОТ

                                 

             Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва иттифоқи касаба њамаи кормандонро бо Рўзи Артиши Миллї табрик менамояд.   23-феврал Рўзи таъсисёбии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон аст.  Аз таъсиси Артиши миллї 26 сол пур мешавад. Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон зодаи истиќлолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтаанд. Бинобар ин, мо бояд шукронаи истиќлолият ва шукронаи ин хонаи обод намоему, дар ободтар гаштани Ватани азизамон сањми хешро гузорем .  Бо фарорасии ин рўз њамаи кормандони гиромиќадрро табрик менамоем. Хонаи њамаи мову Шумо њамеша обод бошад.  Бори дигар ба муносибати фарорасии Рўзи таъсисёбии Артиши Миллии Тоҷикистон табрику таҳният мегўем!

Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, иттифоқи касаба.

 


 ЉАШН МУБОРАК!

         10-уми ФЕВРАЛИ соли 2019-ум рўзи мавлуди устоди гиромиќадр, узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои педагогї, профессор Нуъмонов Мансур аст!

Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, иттифоқи касаба ва ҳамкорон   устоди мењрубон, олими шинохтаи љумњурї Нуъмонов Мансурро бо муносибати 70 - СОЛАГИИ РЎЗИ МАВЛУДАШ самимона табрик меномоянд.

       

               Олими тавоно ва султони шеваи таълим

   Дар њар давру замон атфоле ба дунё меоянд, ки бо мурури замону гузашти айём бузург мешаванду ба ватану шањрвандони он ва дар маљмўъ барои башарият корњои шоистаеро анљом медињанд. Иддае ба касбу кор шуѓл варзида, бо њунари волои хеш ва гурўње нуктањои илмиеро тањќиќу  кашф карда, роњи мардумро чун чароѓ равшан месозанд. Ба таърихи дањуми феврали соли 1949 дар дењаи Паѓнаи ноњияи Панљакенти Тољикистон тифле ба дунё омад, ки волидайн ўро Мансур ном гузоштанд. Дар чењраи ин тифли навзод як нуре, як равшание, як љозибае эњсос карда мешуд. Бо мурури замону гузашти айём Мансур бузург шуду ба синни мактабї расид. Падар ўро ба мактаби дењаашон бурда аз омўзгорон хоњиш кард, ки ба таълими Мансур таваљљуњи хосса зоњир намоянд. Падар бо назардошти њушёрию зиракии писараш  ин таъкидро зарур донист. Мансур мактаби њафсолаи дењаашонро ба итмом расонид ва барои идомаи тањсил мактаби раќами  7- уми љамоати Рўдакиро интихоб намуд. Пас аз хатми мактаб волидайнаш даст ба дуо бардошта, аз худои мутаол пешомади неку кори бобарори Мансурро таманно карданд. Мансур, ки мактаби миёнаро бо бањои «аъло» хатм карда буд, роњи Душанберо пеш гирифт ва њуљљатњояшро ба факултаи физика- математикаи ДДОТ супорид. Ў метавонист, ки ба факултаи забон ва адабиёти тољик њуљљат супорад. Бо назардошти се нукта: аввалан, дар ноњияашон муаллимони забону адабиёти номдор зиёданд; дувум, ба муаллимони математика эњтиёљ њаст ва, нињоят, майлу шавќаш ба математика бештар аст, яъне риёзиро, ки бештар риёзат кашиданро талаб мекунад, дўст медошт. Њангоми хонандаи мактаб буданаш муаллими забон ва адабиёт барояш ишора карда буд, ки шахс бояд ба омўзиши илме сари кор гирад, ки дўсташ медорад ва дар оянда барои љомеаю худ нафъе меорад. Аз мавлоно Љомї ин порчаро ёдрас карда буд.

                                                                        

         … Илм дорад туруќи гуногун,

             Марав аз њадди зарурат берун.

             Умр кам, фазлу адаб бисёр аст,

             Касби он кун, ки туро ночор аст.                                                           

     Соли 1966 Мансур имтињоноти вурудиро супорида, донишљўи факултаи физика – математикаи ДДОТ гардид. Шавќи илмомўзиро  дар нигоњу гўш кардану муњокимаронињои ў омўзгорон пай мебурданд, яъне дар њалли мисолу масъалањои математикї мањорат дошт. Бинобар ин њангоми зарурат љойи омўзгоронро иваз мекард, яъне ба њамкурсони худ дарс медод, мисолу масъалањои математикиро њал мекард. Пас аз хатми донишгоњ ўро ба сифати ассистенти кафедраи методикаи таълими математика ба кор таъин карданд. Фаъолияти омўзгорию илмии Мансур дар Донишгоњи азизаш оѓоз ёфт, ки то имрўз дар њамон муассиса  идома дорад. Ў тамоми марњилањоро тай кардааст. Яъне Мансур Нугмонов аз ассистенти кафедраи методикаи таълими математика то ба дараљаи доктори илмњои педагогї, профессор, узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон бо талошу зањмати бевоситаи худаш расидааст.

      Азбаски дар Тољикистон Шўърои дифоъ оид ба методикаи таълими математика вуљуд надошт, Мансур Нуъмоновро лозим омад, ки озими ш. Москва гардад ва соли 1986 дар собиќ Институти педагогии ба номи В. И. Ленини ш. Москва рисолаи номзадї дифоъ намояд. Ва баъдтар  соли 2000 низ Мансур Нуъмонов дар Москва дар мавзўи «Асосњои назариявию методологии таълими математика њамчун илм» рисолаи докторї дифоъ кардааст. Ба хотири ин ки то чи андоза муњим будани тањќиќоти анљомдодаи М. Нугмонов бароямон рўшан гардад, чанд порчаеро ба шакли мухтасар аз навиштаи муќарризони рисолаи доктории ў меорем, то ки њам нодирияти кор ва њам олими худодод будани ўро дарк карда бошем.

    «Оид ба кори бузург ва комилан муњимми Мансур Нугмонов дар мавриди масъалагузорї ва тањќиќот проблемаи вазифаи методикаи таълими математика анљом додааст, зикр карданї њастам, ки М. Нугмонов аввалин муњаќќиќест, ки назарияи (консепсияи) методикаи таълими математикаро чун соњаи мустаќили илм бо назариёти методологии хеш асос гузошт ва пешнињод кард». (Сарансев Г.И. – узви вобастаи Академияи тањсилоти Россия).

      «Дар тасаввури ин љониб чунин менамояд, ки кори (рисолаи доктории М. Нугмонов), воќеан, сазовори таваљљуњ аст, ки намояндаи собиќ Тољикистони мо ва њоло кишвари Тољикистон ба њалли чунин як масъалаи мураккаб камар бастааст, ки дар ин кор олимони соњаи методикаи марказњо (ман олимони москвагию петроградиро дар назар дорам) љуръат накардаанд» (Колягин Ю.М., академики Академияи тањсилоти Россия, ш. Москва).

  «Мансур Нугмоновро дар илми соњаи мо кайњо боз мешиносанд. Ў, ба андешаи ман, поягузори парадигмаи нав дар методика, бахусус дар методикаи таълими математика мањсуб мегардад» (Крупич В. И., профессор, ш. Москва).

«Ман пешнињод мекунам, ки Мансур Нугмонов њуќуќи арзи њастї кардани методикаи таълими математикро њамчун илм собит намуд» (Леднев В.С., академики Академияи тањсилоти Россия, ш. Москва).

Аз ин бањои додаи донишмандон – султонони методикаи таълими математикаи кишвари Россия маълум мегардад, ки Эзид ба Мансур Нугмонов фаросати олии ба таълими математика хосбурдаро эъто кардааст. Устоди фаќиду зиндаёд Азиз Карим мегуфт ва борњо таъкид мекард, ки барои методикаро донистан фиросат// фаросат доштан даркор. Аксарият шояд илмро донанд, вале аз фаросати таълим додан бебањраанд. Аммо дар Мансур  Нугмонов ин њарду – илм ва фаросат тавъаманд. Воќеан, бубинем, ки вожаи «Фаросат» чї маънињо доштааст. Доктор Муњаммад Муин дар «Фарњанги форсї» (Тењрон, 1375) калимаи мазкурро чунин шарњ бастааст: фиросат (фаросат): 1 – дарёфтани ботини чизеро ба василаи нигаристан ба зоњири вай; 2 – идрок, дарёфт, андарёфт; 3 – зиракї, њушёрї; 4 – илме аст ба василаи он аз рўйи диќќат дар сурат ва њайати шахсї ба рўњиёт ва ахлоќи ў пай баранд; илми ќиёфа, ќиёфашиносї, бо фаросат донистан – бо њушмандї аз зоњир пай ба ботин бурдан (љ.2, сањ. 2501).

       Ќариб дар њамаи фарњангномањо вожаи фиросат (фаросат) ба маънии суръати фањм ва идроку зиракї ва доної, дарёфт ва идроки ботини чизе аз назар кардан ба зоњири он, њушёрї, зиракї, тезњушї, зуддарёбии чизеро бо аломатњои он шарњ дода шудааст.

     Воќеан, бояд донист, ки аќлу дониш аз атои Эзид њам њаст, ки дар яке камтару дар дигарї зиёдтар. То ба њол байни педагогону психологњо бањсњо идома дораду то ба њол ба хулосаи ягона наомадаанд, зеро истеъдодњо ва воситањои мушаххас сохтани исътедодро балад нестанд. Андешањои олимони бегонаро кўр - кўрона меоранду андешањои дар асарњояшон баёнкардаи мутафаккирони тољикро сањифа намезананд. Бубинед, ки дар «Маснавии маънавї» чунин омадааст:

                 Аќл ду аќл аст: аввал – максабї,

                 Ки даромўзї чу дар мактаб сабї.

                 Аз китобу устоду фикру зикр

                 Аз маъонї ва – аз улуми хубу бикр.

                 Аќли ту афзун шавад бар дигарон,

                 Лек ту бошї зи њифзи он гарон

                 Аќли дигар бахшиши Яздон бувад

                 Чашмаи он дар миёни љон бувад

                 Чун зи сина оби дониш љўш кард.

                 На шавад ганда дар дерина, на зард

                 В –ар рањи набъаш бувад баста, чї ѓам?

                 К – ў њамељўшад зи хона дам ба дам.

                 Аќли тањсилї мисоли љўйњо,

                 К – он равад дар хонае аз кўйњо.

                 Роњи обаш баста шуд, шуд бенаво,

                 Аз даруни хештан љў чашмаро.

                      Аќлу фиросати Мансур Нуъмонов атою бахшиши Яздон аст. Аќлу дониши бахшидаи яздонї њамеша дар фикру зикри ўст, зеро он њамеша  дар шахс ва бо шахс аст. Агар чунин намебуд, ба анљоми чунин як тањќиќоти нуктаи илмии то ў нокушуда даст намезад ва љуръат намекард. Эътироф шудани ў аз тарафи олимони намоёни соњаи методикаи таълими математикаи кишвари бузург – Россия аз нуктаи зикршуда гувоњї медињад. Ва агар монографияи ўро, ки ба забони русї тањти унвони «Асосњои назариявї – методологии таълими математика њамчун илм» нашр шудааст, бодиќќат аз назар гузаронем, гуфтањои фавќ тасдиќ мешаванд. Рисола аз чањор фасл таркиб ёфтааст ва њар фасл зербандњо дорад. Дар фасли аввал мафњуми методологияи методикаи таълими математика ва номи илме, ки масъалаи раванди таълими математикаро фаро мегирад, мавриди баррасию тањќиќ ќарор гирифтаанд.

                     Дар фасли дуюм методикаи таълими математика чун фанни њамгиро (интегративї), муносибати ин илм бо дидактика, робитаи он бо психология тањќиќ гашта, ба таълими математика аз нуќтаи назари махсусиятњои илми математика ва мураттабию муназзамии назарияи математика равшанї андохта шудааст. М. Нуъмонов дар фасли сеюм  вижагињои хоси методикаи таълими математика њамчун илмро тањќиќ кардааст, ки аз панљ зербанд иборат аст. Банди сеюми онро «Забони методикаи таълими математика» ном нињодааст. Дар ин зербанд ба наќши забон бањо дода, њамзамон таъкид месозад, ки «махсусияти асосии забони методикаи таълими математика  истифодаи забони математикї мањсуб мегардад, ки он ќодир аст ахборро аз соњањои математика ва соњањои дигари дониш яксон истифода намояд ва табдил дињад.

                      Фасли чорум фарогирии «Махсусияти тањќиќоти илмиро оид ба методикаи таълими математика» буда, аз зербандњои аппарати методии тањќиќот, принсип ва методњои тањќиќот ва дурнамои корњои татќиќот дар робита ба ѓояњои асосии тањќиќоти мазкури методикаи таълими математика таркиб ёфтааст.

                      М. Нуъмонов аз оѓози фаъолияти тањќиќотиаш танњо ба масъалаи таълими математика машѓул гашта, дар робита ба он оид ба пайдарпайии курсњои математикаи синфњои 6-8 ва 9-10 дар муассисањои тањсилоти умумї, асосњои назариявию методологии методикаи таълими математика њамчун илм, сохтори методии таълими фалсафа ва методологияи тањсилот, фалсафа ва таърихи математика, робитањои байнифаннї, масоили муосири дидактика, психологияи омўзиши математика асарњои тањќиќотї тањия ва таълиф кардааст. Ба ќалами ў беш аз 650 номгуй рисолаю дастурњои методї, стандарти фаннию барномањои таълим ва маќолањои илмию методї тааллуќ доранд. Ногуфта намонад, ки маќолањои М. Нуъмонов дар маљаллањои илмии кишварњои дуру наздик ба табъ расидаанд ва мерасанд. Аз љумла асарњои илмии ўро 7 монография, 8 барномаи таълим барои муассисањои тањсилоти умумї, 18 барномаи таълими математика барои донишгоњњои омўзгорї, 2 барномаи таълим барои коллељњои омўзгорї, 89 дастури методию маводи таълим барои хонандагони муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон ташкил медињад.

                          Як нуктаро бояд зикр кард, ки М. Нуъмонов дар ду забон  - тољикї ва русї асару маќолањо меофарад. Забонњои ўзбекию олмониро низ фаро гирифтааст. Ин, аз як тараф, имкон медињад, ки маќолањояш берун аз Тољикистон ба забонњои дигар, бахусус русї нашр гарданд. Аз тарафи дигар, шароити мусоид фароњам меоварад, ки дар симпозиуму конфренсияњои байналмилалї ширкат намояд ва бо маърўзањо баромад кунад. Ин аст, ки дар беш аз 22 симпозиуму конфренсияњои илмии байналмилалї дар шањрњои Москва, Черноголовка, Сарянск, Саратов, Самара, Новокузнетск, Новосибирск, Гулистон, Жешуф (Полша), Амстердам, Берлин, Прага, Толятти, Арзамас ва ѓайрањо доиргашта ширкат ва маърўзањо кардааст. Њар як маърўзаи М. Ниъмоновро иштирокдорон басо хуб мепазируфтанд. Њамзамон мавсуф бо бисёр донишгоњњои кишварњои собиќ Иттињоди Шуравї, бахусус ба донишгоњњои Россия робитаи ќавї ба роњ модааст. Ин барояш имкон медињад, ки дар заминаи ДДОТ конфренсияњои байналмиллалї оид ба масъалањои гуногуни таълими математика дар муассисањои тањсилоти умумї ва олї доир намояд. Дар муддати кўтоњ бо ибтикор ва роњбарии ў дар ДДОТ беш аз 9 конфренсияи байналмилалї ва љумњуриявї бахшида ба таълими математика гузаронида шуд.

                     М. Нуъмонов дар баробари дорои истеъдоди баланди илмию тањќиќотї доштан омўгори мумтоз њам њаст. Ў масъалањои илмии математика ва усули таълими онро чунон шарњ медињад, ки донишљўён љумла муштоќи шунидани маърўзањои ўянд. Воќеан, њамин тавр њам  њаст. Чаро? Мавсуф забони тољикиро хуб медонад ва дар тамоми раванди дарс аз он хуб ва мавќеъшиносона истифода мебарад, яъне њам забони математикиро медонад ва њам дар мавриди шарњи масъалаю мисолњо ба меъёри забони адабї риоя мекунад ва гуфтаи М. Ломоносов: «Њамаи фанњо ба грамматика эњтиёљ дорад. Бе грамматика нотиќї бебалоѓат, назм беназокат, фалсафа бе далел, таърих ногувор, адлия шубњаангез аст» амал мекунад. Абёти њикматомези адибони пешину муосирро зимни тадриси методикаи таълими математика  ба таври фаровон истифода мебарад. Ва агар иштибоњ  накунему муболиѓа  нашавад, забону адабиёти  тољикро аз баъзе  омўзгорони  забону адабиёт бењтар медонад. Ин њама  имконият додаанд, ки навиштањояш ба донишљўёну  омўзгорон фањмою дастрас бошанд. Гумон мекунем, ки дар сиришти М. Нуъмонов омўзгориро Эзид љой додааст ва ўро  барои  кашфи илму таълими  он офаридааст. Дар ин хусус барњак Мавлонои Балхї гуфтааст: «Њар касеро  бањри коре сохтанд, Майли онро  дар дилаш андохтанд»

М. Нуъмонов дар кори  тайёр кардани  неруњои илмии соњаи  таълими  математика низ сањми босазо дорад. Дар ин муддат  тањти роњбарии ў беш аз 35 нафар аспирантону  унвонљўён  рисолањои  номзадї ва 4 нафар докторї њимоя  кардаанд, ки дар ќатори онњо  шањрвандони кишварњои  дуру наздик кам нестанд. Мавсуф олимест, ки мактаби худро дорад. Мактаби ў ташнагони илмро аз тамоми гўшаю канори  кишвар  ва хориљ фаро мегирад ва он ба тарбияи  неруњои илмии љавон машѓул аст. Айни њол тањти роњбарии М. Нуъмонов 3 нафар рисолаи докторї ва 21 нафар рисолањои номзадї таълиф карда, омодаи дифоанд.

Барои анљоми корњояш ва роњбаладї ба шогирдон ваќти худро дареѓ намедорад. Аз соати панљи субњ то беваќтии шаб ўро дар љойи кор мебинед.

Дар корњои ташкилї низ ў дастболост. Ќаблан дар факулта кафедраи мустаќили таълими математика мављуд набуд. Шўрои илмии барои дифои рисолањои диссертатсионї оид ба методикаи таълими математика умуман дастнорас буд. Аспирантони ин соња солњои сол овораю сарсон мегаштанд. Бо ташаббуси М. Нуъмонов дар ДДОТ Шўрои дифоъ оид ба методикаи таълими математика ифтитоњ гардид. Њамин тариќ, дар тайёр кардани неруњои љавони илмї оид ба методикаи таълими математика сањми босазо гузошт. Айни њол дар назди кафедраи методикаи таълими математикаи ДДОТ Шўрои дифои рисолањои докторї  ва номзадї аз ихтисосњои педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва тањсилот ва назария ва методикаи таълими математика таъсис дода шудааст, ки раисии онро М. Нуъмонов ба зимма дорад. Чунон ки мебинем, М. Нуъмонов дар корњои тањќиќоти илмию таълими шогирдон ва тарбияи неруњои илмии љавон содиќ аст. Аз хатми мактаб ба илму таълим дилбастагї дошт ва ањд карда буд, ки танњо ва танњо ба кашфи асрори математика ва шеваи таълими он машѓул мегардад, то ки хонандагони кишварро ба омўзиши математика шавќманд созад. Ягон душворию мушкилот ва монеањои сунъї садди роњи ў шуда натавонистаанд. Паёмбар саллалоњу алайњи ва саллам фармудаанд: «Худованд ба фариштагони вай ба ањли осмонњо ва заминњо, њатто мўрча дар хонааш ва њатто моњї дар об бар муаллими мардумон, ки хайр (илми нофеъ) меомўзонад, дуруду салавот мефиристанд». Њамин нукта њамеша вирди забони ўст.

Лозим медонем, ки доир ба шахсияти М. Нуъмонов баъзе бардоштњоямонро бар асоси мушоњида дар нишасту хест, суњбатњо, чорабинињо, њамкорї  ва ѓайра зикр кунем. Зеро баёни ин нуктањо симои олимї ва инсонии мавсуфро барљастатар мегардонанд.

Аввалан, ў ба њељ ваљњ дар њаёт ва зиндагиву кор бетарафиро интихоб намекунад. Ба њодисањои номатлубу амалњои ношоистаи нобакорону нокасу номардон бетараф буда наметавонад. Борњо шунидаем, ки одамони бетарафро бешараф номида аз буданашон набудани онњоро  бењтар мењисобад.

Сониян, ба илму олимї хиёнат карданро намеписандад. Таъкид месозад, ки њар кас дар таълифи корњои илмї рисолаю маќола бояд зањмат кашад. Мегўянд, ки моликияти зењнии дигаронро аз худ кардану ба чашми мардум хок пошида, худро олими «воќеї» вонамуд кардан камоли аблањиву беномусї аст.

Сеюм, ростгўиву њаќиќатпарастї пањлуи асосии  шахсияти ўст. Аз ростгўињо бисёр зарбањо дидааст дар њаёт, вале ин хислати табиатан ба ў бахшидаи Эзид аст ва ба њељ ваљњ онро тарк наменамояд. Агар дўсти бењтаринаш њам бошад, аз рост гуфтан барнамегардад.

Чањорум, азбаски росткору ростгўю рострав аст, софдилї низ хоси ўст. Њамин ки рафиќи давраи љавониаш ва ё њамкори наздикаш пайдо шуд, рози дилашро ба ў ифшо менамояд.

Панљум, олимест нуктасанљ, беасос дар хусуси ин ё он масъалаи илмї сухан намегўяд. Масоили илмиро хуб месанљад, баъд онро дар миён мегузорад. Ин хислати ўро донишљўён ва махсусан аспирантону унвонљўён бахубї пай бурдаанд. Њатто баъзе аз шогирдон агар интихоби мавзўъ ва ё баррасии маводашон тўл кашад, як андоза маълўл мегарданд. Чун аз ин сирр огоњ гаштанд, узрхоњї менамоянд.

Шашум, ў олимест басо шикастанафс буда, њељ гоњ ба пурхўриву «хушпўшї» хў нагирифтааст. Камхобиву камхўрї одати доимии ўст, бинобар ин метавонад бо пораи нони хушке рўзњоро сипарї намояд. Аз њисоби мењнати њалоли худ озода мепўшаду мегардад.

Њафтум, мавсуф олимест бо фаросати худодод. Ниёзњои ба математика доштаи мактаббачагону донишљўёнро бахубї дарк мекунад. Бо назардошти он ки математика дар рушди тафаккур наќши муњим дорад, њангоми тањияи стандарти фаннї, барномаи таълим, китобњои дарсии математика ва маводи дидактикї ба масъалањои рушди тафаккур, мисолу масъалањои рушддињанда ва ѓайрањо, ки аз талаботи замон бармеоянд, таваљљуњи хосса зоњир менамояд.

Њаштум, аз хушомадгўиву чоплусї ва хабарбариву хабарбиёрї дур аст ва ба ин тоифа одамон нафрат дорад. Бале, олими воќеиву инсони комил будан ба њељ кас имкон намедињад, ки ба чунин амалњои нољавонмардона даст бизанад.

Нуњум, олимест покдилу нияташ соф. Ин хислатњо имкон намедињанд, ки дар фаъолияти ў  мањалгарої зуњур ёбад.  Аз ин амале, ки ба решаи вањдати миллї теша мезанад, нафрат дорад, Шогирдони ў аз тамоми манотиќи Тољикистон мебошанд ва ўро дўст медоранд ва эњтиромаш мекунанд. Аз Эзид таманно мекунем, ки сафи чунин олимон бештар гардад.

Дањум, дар рафоќату дўстї содиќ буда, њамсанг надорад. Ба дўстону шогирдон муносибати хубу муомилаи малењ дорад ва ба онон мушфиќу ѓамхор аст. Сирру асрори дўстону шогирдонро нигањ медорад, яъне рознигањдор аст.

Ёздањум, њамеша омода аст, ки ба корафтодагон дасти ёрї дињад ва холисона дастгирї намояд.

Дувоздањум, бо вуљуди серкор буданаш дар тамоми чорабинињое, ки Вазорати маориф ва илм, ДДОТ, АТТ ва дигар муассисањо, оид ба масъалањои маводи таълиму сифати тањсилот  доир менамоянд, ширкат меварзад. Дар суњбатњо ва вохўрињо бо дўстон хушгўињо мекунад ва аксаран бо лутф њарф мезанад.

Инњо чанде аз хислатњои ў, ки мавсуфро ба дилњо наздик кардаанду њама эњтиромаш мекунанд ва њангоми мурољиат яке ба номаш ако, дигарї домулло, севумї устод, чорумї пири кор, панљумї љонро илова менамоянд. Аз мањбубияти дўстону шогирдон бархўрдор аст.

Имрўзњо М. Нуъмонов ба њайси профессори кафедраи методикаи таълими математикаи Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї, раиси Шўрои дифои рисолањои докторї ва номзадї оид ба ихтисосњои педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва тањсилот ва назария ва методикаи таълими математикаи назди ДДОТ, сармутахассиси Шўъбаи педагогикаи муќоисавї ва мактаби муосири Академияи тањсилоти Тољикистон фаъолият дорад.

Дўсту бародар ва њамкори азиз, Мансур. Ба ќавле 70 - сола шудаед. Њафтод  синни камолоти олими соњаи педагогї – шеваи таълими математика ва давраи рушду нумўи истеъдоди шумост, ки барои бењбудии усули таълим ва рушди дониши математикии хонандагони муассисањои тањсилоти умумии кишвари мањбуб – Тољикистон бахшида шудааст.

Мо - њамкорон аввалин доктори илмњои педагогї дар Тољикистон оид ба таълими математика, профессори Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон  ба номи С. Айнї, узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон Мансур Нуъмоновро самимона ва сидќан ба муносибати 70 – солагиашон  табрик намуда, барояшон саломатї, некрўзї, комёбињои тозабатозаи илмї ва фатњи ќуллањои боз њам баландтарро дар кашфи асрори таълими математика таманно дорем:

        

Боз як бори дигар табрик мегўем мо,

 Њар куљо бошї, ба дил наздик мегўем мо.

Сарфарозии ту бошад сарфарозии њама

Ифтихори миллати тољик мегўем мо.

              Бо камоли эњтиром, президенти Академияи тањсилоти Тољикистон,

               академик Ѓ. Бобизода

               Узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон,

               саркотиби АТТ С. Аминов 

   Мудири кафедраи методикаи таълими математикаи ДДОТ ба номи С. Айнї,

              А. Раззоќов

               Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, иттифоқи касаба, ҳамкорон ва шогирдон.    10.02.2019


ЉАШН МУБОРАК! 

 
                                                                

Эњдо ба 70-солагии олими шинохтаи тољик, Узви Вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои педагогї, профессор Мансур Нуъмонов

 

    Эй, ки аз мулки малак бар хоки инсон омадї,

Ахтари рахшони илмиву бад ин сон омадї.

Сар як асту тан яку бори маонї сад њазор,

Ё чун Афлотуни сонї худ зи Юнон омадї?

Афсари илми њисобиву ба лаб шеъру сухан,

Њамчу шоир бинамат ин дам ѓазалхон омадї.

Хоксору поктинат, дилкушоду мењрубон,

Ошиќи илму сухан бо ёди љонон омадї.

Шаб нахуфта чун ситора, рўз чун хуршеди илм,

Ё магар бар сар хаёли илму ирфон омадї?

Бар фалак аз Паѓна, гўё нардбон афрохтї,

Эй, зи хоки Паѓнаат бар сўи Кайњон омадї.

Ташнагони илмро шодоб бинмуда аљаб,

Дар дили сањрои фан мисли Зарафшон омадї.

Дар талоши илм рафтї аз Ватан бар хоки Рус,

Дар дифо монанди Рустам аз Сиистон омадї.

Дар усули таълим устоди замон гардидаї,

Дар тани илми усул монандаи љон омадї.

Њамчу занбўри асал шањди маонї мекашї,

Ё ки аз боѓи фунун, ё аз гулистон омадї.

Махзани илми љањонро дурру гавњар суфта, пас

Сарбаланд, боифтихор бар Тољикистон омадї.

Мисли ту кам дида олам ростгўву њаќталаб,

Рост гўям, њам ту олим, њам ту инсон омадї.

Эй, ки худ Мансури сурї, суру шодї њамрањат,

Дилљавону некном, хандону шодон омадї.

Резахўри хони илмат чун мурид Раззоќ гуфт:

Эй ту, устоди замон, бо амри Яздон омадї…

                          Абдураззоќи РАЗЗОЌ

        Номзади илмњои педагогї, дотсент, мудири кафедраи

       МТМ-и ДДОТ ба номи Садриддин Айнї 


  ЉАШН МУБОРАК! 

10-уми ФЕВРАЛИ соли 2019-ум рўзи мавлуди устоди гиромиќадр, узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, узви вобастаи Академияи илмњои педагогї ва иљтимоии Федератсияи Русия, доктори илмњои педагогї, профессор Таѓойбобо Абдуалими Шукурзод аст!

 

   

 Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, иттифоқи касаба, ҳамкорон ва кулли шогирдон бо муносибати 65- СОЛАГИИ РЎЗИ МАВЛУДИ  устодони мењрубон, олимони шинохтаи љумњурї  Таѓойбобо Абдуалими Шукурзодро самимона табрик меномоянд.

 


                                                                                     ТАБРИКОТ!

   3 - уми ФЕВРАЛИ соли 2019-ум РЎЗИ МАВЛУДИ устоди гиромиќадрномзади илмњои педагогї, мудири шуъбаи Академияи тањсилоти Тољикистон КАМОЛЗОДА САЙФИДДИН аст!

 

Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, иттифоқи касаба, ҳамкорон ва кулли шогирдон устоди мењрубон, муњаќќиќи шинохта КАМОЛЗОДА САЙФИДДИН-ро бо муносибати РЎЗИ ТАВАЛЛУДАШ самимона табрик меномоянд.

Њамкори азиз, КАМОЛЗОДА САЙФИДДИН! Шуморо бо  рўзи таваллудатон табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи яздони пок бароятон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани нерӯманд ва дар кору фаъолияти илмиятон комёбиҳои беназирро таманно дорем.

    Дўст ва њамкори азиз КАМОЛЗОДА САЙФИДДИН!  Ин рўзи неки зиндагиро бароятон аз номи  ањли кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон, Пажўњишгоњи рушди маориф тахният мегўем! Бароятон тансињатї , хонаободї, хушбахтї , бурдборї,умри дарози пурбаракату бенуќсон, амалигардии тамоми орзуву ниятњои неки дунявї ва осмони соф, дар зиндагї роњи сафедро аз даргохи худованди бузург талаб дорем!

                                                               Мо туро табрик гўем Бародар!

                                                               Мо дуогўи шумоем, то зиндаем!

        ЗОДРЎЗ МУБОРАК!

Муборак, зодрӯзат ҳар сари сол,

Ало эй марди дурандешу хушфол.

Пас аз чилу нуњ ҳам натарс аз ҳеҷ сахтӣ,

Ба гардун мисли уқобон бизан бол!

       

  Рўзи зодрўз муборак, њамкори мењрубону хушгуфтор, бародари гиромиќадр!

  Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, иттифоқи касаба, ҳамкорон ва шогирдон. 03.02.2019


                            ТАБРИКОТ!

1- уми ФЕВРАЛИ соли 2019  60-СОЛАГИИ РЎЗИ ТАВАЛЛУДИ устоди гиромиќадрномзади илмњои филологї, дотсент, сармутахассиси Академияи тањсилоти Тољикистон БАЙЗОЕВ АЗИМ МУЊИДДИНОВИЧ! 

Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, иттифоқи касаба, ҳамкорон ва кулли шогирдон БАЙЗОЕВ АЗИМ МУЊИДДИНОВИЧро бо 60-СОЛАГИИ рўзи таваллудаш самимона табрик меномоянд.

                                                                    

Устоди азиз, БАЙЗОЕВ АЗИМ МУЊИДДИНОВИЧ! Шуморо бо 60- СОЛАГИИ рўзи таваллудатон табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи яздони пок бароятон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани нерӯманд ва дар кору фаъолияти илмиятон комёбиҳои беназирро таманно дорем. Бигузор ҳамеша чун кӯҳҳои помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ хушбаён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шӯҳратманд ва чун Ҷомӣ хоксор бошед! Ҳеҷ гоҳ Бахт ва Хизр кошонаи Шуморо тарк насозанд! Шумоки яке аз инсонҳои несиришт, хоксору фурутан, поквиҷдону некном ҳастед, орзуи онро мекунем, ки тамоми умратон бо хушиву хурсандӣ дар гирди наздикону пайвандон ва дӯстони ҷонӣ хуш гузарад.  Бароятон сарбаландӣ, хушиҳои рӯзгор, саодати зиндагӣ ва хайру баракатро ба  хонадони шумо таманно дорем.

 

Толеъи накўи бемисолат хоњем,

Иқболу хушӣ дар ҳама ҳолат хоҳем.

Хушбахтиву фирӯзиву ҳам барноӣ,        
Эй д
ӯсти азиз дар ҳама ҳолат хоҳем.

Рӯзи мавлудат муборак бод, гӯён ин дуо,
Аз Худои ме
ҳрубони хеш кардем илтиҷо

Тансиҳат бошиву хандон, хотират ҷамъ, ҳамчунон,
Иш
қ бошад ҳамрадифи зиндагиат доимо.

Эй дӯсти азиз ҷашни зодрӯз муборак,
Ин р
ӯзи хуҷаставу дилафрӯз муборак.
Муборак зодр
ӯзат бошад, эй дӯст,
Ситора бар сарат нур пошад, эй дўст!

  

                   60 - солагии рўзи таваллуд муборак, устоди азизу гиромиќадр!

 

  Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, иттифоқи касаба, ҳамкорон ва шогирдон. 01/02/2019


                                                                                       ТАБРИКОТ!

 26- уми ЯНВАРИ соли 2019 Рӯзи мавлуди Устоди гиромиќадрдоктори илмњои педагогї, профессор, сармутахассиси Академияи тањсилоти Тољикистон,

НЕЪМАТОВ САЪДУЛЛОЉОН ЭРГАШЕВИЧ! 

                                             

 

Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, иттифоқи касаба, ҳамкорон ва кулли шогирдон бо муносибати ин санаи муборак (26.01.2019)  устоди мењрубон, олими муваффаќ Неъматов Саъдуллољон Эргашевичро самимона такрик меномоянд.

         Устоди азиз, Саъдуллољон Эргашевич! Шуморо бо Рўзи мавлудатон табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони пок бароятон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани нерӯманд ва дар кору фаъолияти илмиятон комёбиҳои беназирро таманно дорем. Бигузор ҳамеша чун кӯҳҳои помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ хушбаён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шӯҳратманд ва чун Ҷомӣ хоксор бимонед! Ҳеҷ гоҳ Бахт ва Хизр кошонаи Шуморо тарк насозанд! Шумоки яке аз инсонҳои несиришт, хоксору фурутан, поквиҷдону некном ҳастед, орзуи онро мекунем, ки тамоми умратон бо хушиву хурсандӣ дар гирди наздикону пайвандон ва дӯстони ҷонӣ хуш гузарад.  Бароятон сарбаландӣ, хушиҳои рӯзгор, саодати зиндагӣ ва хайру баракатро ба  хонадони Шумо таманно дорем.    

 

                                                                      

         

                                                 Њамеша бахтиёру шод бошед,                                          

        Зи дарду ѓам озод бошед.

         Зи гулзори муњаббат гул бичинед,

 Рухи зарди људоиро набинед!

ЗОДРЎЗ МУБОРАК устози азизу гиромиќадр!

Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, иттифоқи касаба, ҳамкорон ва шогирдон. 26.01.2019.ш.Душанбе.


                                                                                                        ТАБРИКОТ!

4 уми январи соли 2019 Рӯзи мавлуди устоди муњтарам, узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, номзади илмњои филологї, Саркотиби Академияи тањсилоти Тољикистон, Устоди гиромиќадр Аминов Саидамир Ашурович мебошад.

                            Устоди муњтарам, Аминов Саидамир!         

       Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон, олимон, њамкорон ва кулли шогирдон зодрўзи инсони шариф,  ғамхору меҳрубон, шахси хоксору самимӣузви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, номзади илмњои филологї, Саркотиби Академияи тањсилоти Тољикистон, Устоди гиромиќадр Аминов Саидамир Ашуровичро самимона шодбош мегӯянд.

       Шумоки яке аз инсонҳои несиришт,хоксору фурутан, поквиҷдону некном ҳастед, орзуи онро мекунем, ки тамоми умратон бо хушиву хурсандӣ дар гирди наздикону пайвандон ва дӯстони ҷонӣ хуш гузарад.

Бароятон сарбаландӣ, хушиҳои рӯзгор, саодати зиндагӣ ва хайру баракатро ба  хонадони шумо таманно дорем.

Аз забони шоир, гуфтанием:

                              Хоҳем мисли Саъдӣ, сад сол умр бубинӣ,

                             Аз домани умедат, гулдастаҳо бичинӣ.

                             Туро орзу дорем давлату ганҷ,

                             Бубини сад сол умр, бе дарду бе ранҷ.

Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва кумитаи иттифоқи касабаи АТТ, 04 январи соли 2019, шаҳри Душанбе 


 

ТАБРИКОТ!

9-сентябр Рӯзи мавлуди шахсияти арзандаи соҳаи маорифи кишвар, академики Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, Ноиби Академияи таҳсилоти Тоҷикистон КАРИМОВА  ИРИНА  ХОЛОВНА  мебошад! 

 

Раёсати Академия таҳсилоти Тоҷикистон, иттифоқи касаба, ҳамкорон ва шогирдон бо муносибати ин санаи муборак, модари мушфиқ, устод, олимаи муҳтарама Ирина Холовнаро самимона такрик меномоянд.

 Њамкорон ва кулли шогирдон барояшон дар ин рӯз аз даргоҳи Парвардигор ба МУАЛИМАИ АЗИЗУ МЕЊРУБОН саломатии бардавом, умри пурбаракат, шодиву нишоти аз ин ҳам бештар, давлати поянда, обрӯву нуфузи ҷовидонаро таманно дорем. Шумоки яке аз инсонҳои несиришт, хоксору фурутан, поквиҷдону некном ҳастед, орзуи онро мекунем, ки тамоми умратон бо хушиву хурсандӣ дар гирди наздикону пайвандон ва дӯстони ҷонӣ хуш гузарад. 

Бароятон сарбаландӣ, хушиҳои рӯзгор, саодати зиндагӣ ва хайру баракатро ба  хонадони шумо таманно дорем.

                 

Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва кумитаи иттифоқи касабаи АТТ, 8 сентябри соли 2018, шаҳри Душанбе

 


ТАБРИКОТ

 22 уми май рӯзи мавлуди устоди муњтарам, узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои педагогї, профессор Саидбой Шербоев  

                                                   

                        Устоди муњтарам, Шербоев Саидбой!


       Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон, олимон ва кули шогирдон зодрўзи инсони шариф,  ғамхору меҳрубон, шахси хоксору самимӣузви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои педагогї, профессор Шербоев Саидбойро самимона шодбош мегӯяд. Дар соҳаи илму эҷод ваҳамчунин, зиндагиву ҳаёт сарбаландӣ, тансиҳатӣ ва комёбиҳои нав ба навро барояшон орзу дорем. 

 Ё раб камоли офиатат бардавом бод,

Иќболу давлату шарафат мустидон бод.

Солу моњат мубораку рўзу шабат ба хайр,
Бахтат баланду давлати дунё ба ком бод.

                  ЗОДРЎЗ МУБОРАК устози азизу гиромиќадр!

Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва кумитаи иттифоқи касабаи АТТ, 21 майи соли 2018, шаҳри Душанбе 

                                                                            ТАБРИКОТ

Муаллим ақл, шарафу виҷдони ҷомеа ва симои асосии он мебошад. Вай донишу заковат, гармии худро бедареғ ба фарзандон медиҳад ва хешро хушбахт меҳисобад.                                   Эмомалӣ Раҳмон

     15 май рӯзи мавлуди яке аз шахсони барӯманди маорифиТоҷикистон, аввалин Президенти  Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, академики Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, профессор, устоди гиромӣ Муҳаммад Лутфуллозода мебошад

                                                              

    Осоиши умри мо шумоед,

Бар риштаи меҳри мо вафоед.

 Дар ҳар нафасе шумо бо моед,

Дар дидаву дил ҳамеша ҷоед.

      Таманно мекунем бо қалби саршор,

    Шуморо бод бахти хуш мададгор.

 

         Устоди муњтарам, академик  Муњаммад Лутфуллозода!


        Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон ва кули шогирдон рўзи фархундаи мавлудро бо эњтирому муњаббати рўзафзун бароятон шодбош мегӯяд. Бароятон аз Худои бузургу офаридгор умри дароз, танисињативу бахти безаволро талабгорем. Њамеша ба тамоми орзуњоятон бирасед. Бигзор њама сол мавлуди Шумо тавлиди орзуву ниятњо ва шодињои нав бароятон гардад. 

                            ЗОДРЎЗ МУБОРАК устози азизу гиромиќадр!

 

Умри хуш аз лутфи эзид, љумла дар куйи ту бод!

Дасти мавлои замон чатри сару рўйи ту бод!
Кам нагардад лутфи мавло њеч гоњ аз љони ту! 
Давлату иќболи  рањмат, доимо суйи ту бод!

          

  Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва кумитаи иттифоқи касабаи АТТ, 15 майи соли 2018, шаҳри Душанбе 

                                                           


                                  ТАБРИКОТ

                                                                                           Муҳтарам  Ғуломқодир Бобизода!                   

      Дар урфият чунин бигӯянд, ки «Олим шудан осон, вале одам будан мушкил». 

Хоксориву таҳаммулпазирии Шумо мактабест омӯзанда, амалест савоб ва рафторест ибратбахш.

     Шумо, ки имрӯз шодбошии Рӯзи мавлуд дореду яке аз олимони забардасти тоҷик дар соҳаи биология, химия ва формасевтика (дорусозӣ) маҳсуб меёбед, дар авҷи камолот қарор дошта, мавқеи устувор ва имкониятҳои назаррас доред.

    Мо, аҳли илм, ҳамкорон ва шогирдонатон бар онем, ки ояндаатон аз ин ҳам шуълавар аст. Аз ин рӯ, пеш аз ҳама ба Шумо умри бобаракат, комёбиҳои илму эҷодӣ ва дар ҳаёти ояндаатон хушбахтиву хурсандӣ таманно дорем.

Панҷовуҳаштумин баҳори умратон фирӯзу фархунда бод!

                    Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва кумитаи иттифоқи касабаи АТТ, 17 марти соли 2018