Ноиби Президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

Ноиби-Президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон академик Каримова Ирина Холовна