КАРОРХОИ МУШОВАРАИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЧТ

НАРХНОМА

                          Нархномаи њуљљатњои намунаи давлатї дар бораи тањсилот дар соли 2019

Нархномаи

Њуљљатњои намунаи давлатї дар бораи тањсилот дар соли 2019

Т/р

Номгўи њуљљатњо

Нарх (сомонї)

1

Аттетстат дар бораи тањсилоти умумии асосї бо вараќаи илова ба Аттестат ( Т-АТА-синфи 9)

5,72

(5 сом.72 дир.)

2

Аттетстати аъло дар бораи тањсилоти умумии асосї бо вараќаи илова ба Аттестат ( Т-АТА (аъло)- синфи 9)

5,72

3

Аттетстат дар бораи тањсилоти миёнаи умумї бо вараќаи илова ба Аттестат ( Т-АТУ - синфи 11)

5,72

4

Аттестати аълои равияи табиї-риёзї бо медали тилло дар бораи тањсилоти миёнаи умумї Т-ААТ

41,68

5

Аттестати аълои равияи љамъиятї-гуманитарї бо медали тилло дар бораи тањсилоти миёнаи умумї Т-ААТ 

41,68

6

Аттестати аълои унверсалї бо медали тилло дар бораи тањсилоти миёнаи умумї  Т-ААТ

41,68

7

Аттестати аълои равияи табиї-риёзї бо медали нуќра дар бораи тањсилоти миёнаи умумї Т-ААН

41,68

8

Аттестати аълои равияи љамъиятї-гуманитарї бо медали нуќра дар бораи тањсилоти миёнаи умумї Т-ААН 

41,68

9

Аттестати аълои унверсалї бо медали нуќра дар бораи тањсилоти миёнаи умумї  Т-ААН

41,68

10

Медали тилло

600,95

11

Медали нуќра

274,10

12

Аттетстат дар бораи тањсилоти миёнаи умумї (МБПУ - синфи 11) (барои Мактаби байналмилалии Президентї)

31,76

13

Аттетстат дар бораи тањсилоти умумии асосї (МБПА - синфи 9) (барои Мактаби байналмилалии Президентї)

31,76

14

Аттестати аъло дар бораи тањсилоти умумии асосї (МБПА (аъло) - синфи 9) (барои Мактаби байналмилалии Президентї)

57,17

15

Дипломи тањсилоти олии касбии зинаи мутахассис бо замимаи Диплом бенавиштаљот (ДТО)

20,71

16

Дипломи аълои тањсилоти олии касбии зинаи мутахассис бозамимаи Диплом бенавиштаљот (ДОА (аъло))

32,02

17

Дипломи тањсилоти олии касбии зинаи бакалавр бо замимаи Диплом бенавиштаљот (ДМБ)

20,58

18

Дипломи аълои тањсилоти олии касбии зинаи бакалавр бо замимаи Диплом бе навиштаљот (ДБА (аъло))

31,89

19

Дипломи тањсилоти олии касбии хориљї бозамимаи Диплом бе навиштаљот (ДХМ)

40,66

20

Дипломиаълоитањсилотиолиикасбиихориљїбозамимаи Диплом бе навиштаљот (ДХМ (аъло))

58,94

21

Дипломи тањсилоти олии касбии зинаи магистр бозамимаи Диплом бе навиштаљот (ДММ)

19,95

22

Дипломи аълои тањсилоти олии касбии зинаи магистр бо замимаи Диплом бе навиштаљот (ДМА (аъло))

29,22

23

Дипломи тањсилоти миёнаи касбї бо замимаи Диплом бе навиштаљот (ДТК)

20,46

24

Дипломи аълои тањсилоти миёнаи касбї бо замимаи Диплом бе навиштаљот (ДКА (аъло))

31,76

25

Дипломи тањсилоти ибтидоии касбї бо вараќаи илова ба Дипломи тањсилоти ибтидоии касбї

12,71

26

Дипломи аълои тањсилоти ибтидоии касбї бо вараќаи илова ба Дипломи аълои тањсилоти ибтидоии касбї

29,22

27

Шањодатнома барои курсњои кўтоњмуддат бо вараќаи илова ба шањодатнома

11,43

28

Сертификат барои курсњои кўтоњмуддат

3,43

29

Маълумотномаи академї (СП)

1,47

 

                                                                                                                  28.11.2018


ҚАРОРИ МУШОВАРАИ  

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

   аз «26» «01 » соли 2018   № 02/51    ш. Душанбе

Оид ба тасдиқи “Дастур доир ба тарзи таҳияи эссе”

Ҷаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон гузориши раёсати таҳсилоти олии касбї ва баъдидипломиро оид ба тасдиқи “Дастур доир ба тарзи таҳияи эссе” баррасї намуда,

қарор мекунад:

1.                  Гузориши раёсати таҳсилоти олии касбї ва баъдидипломї оид ба тасдиқи “Дастур доир ба тарзи таҳияи эссе” ба инобат гирифта шавад (замима мегардад).

2.                  Дастур доир ба тарзи таҳияи эссе тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

3.                  Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсї, илмию методї микдори зарурии дастури мазкурро ба нашр расонида, бо мақсади шиносої ба хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумї дастрас намояд.

4.                  Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини вазир Л.Назирї гузошта шавад.

Раиси ҷаласаи мушовара,

муовини якуми вазир                                             Р. Мирбобоев       

 

 

ҚАРОРИ    МУШОВАРАИ

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

аз «26» «01» соли 2018     № 02/50   ш. Душанбе

 

Оид ба тасдиқи “Номгўи мавзӯъҳои эссе барои довталабони

соли таҳсили 2018-2019”

Ҷаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон гузориши раёсати таҳсилоти олии касбї ва баъдидипломиро оид ба тасдиқи “Номгӯи мавзӯъҳои эссе барои довталабони соли таҳсили 2018­-2019” баррасї намуда,

қарор мекунад:

1.                 Гузориши раёсати таҳсилоти олии касбї ва баъдидипломї оид ба тасдиқи “Номгӯи мавзӯъҳои эссе барои довталабони соли таҳсили 2018­2019” ба инобат гирифта шавад (замима мегардад).

2.                 Номгӯи мавзӯъҳои эссе барои довталабони соли таҳсили 2018-2019 тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

3.                 Маркази миллии тестии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон қабули эссеро аз довталабони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбї дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавї дар асоси “Номгўи мавзӯъҳои эссе барои довталабони соли таҳсили 2018-2019” ба роҳ монад.

4.                 Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовинони вазир Л.Назирї ва Б.Одиназода гузошта шавад.

Раиси ҷаласаи мушовара,

муовини якуми вазир                                       Р. Мирбобоев

  

 ҚАРОРИ

МУШОВАРАИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

                           аз «26» январи  соли 2018   № 02/49    шањри Душанбе

             Дар бораи ҷорї намудани дарси эссе дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумњурии Тоҷикистон бо назардошти бори аввал ҷорӣ шудани дарси эссе ба имтиҳоноти дохилшавї тавассути Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади омодагии хатмкунандагони синфи 11-и муассисањои тањсилоти умумӣ ба навиштани эссе ҚАРОР МЕКУНАД:

1.Дар синфњои 11-и муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тоҷикистон, новобаста аз шакли ташкилию њукуқї, аз 1-феврали соли 2018 то анҷоми соли хониш дарси навиштани эссе ҷорї карда шавад.

2.Навиштани эссе дар як њафта се соат - як соат аз ҳисоби дарси забони модарї, як соат аз њисоби дарси адабиёт ва як соат аз њисоби дарсњои факултативї, захиравї ва ё дигар имконоти дохилии муассисањои таълимї ба роњ монда шавад.

      3.Омӯзгорони фанни забони ва адабиёт вазифадор карда шаванд, ки њангоми тафтиши эссе бештар ба риояи ќоидањои имло, аломати китобат ва услуб диќќат дода, хонандагонро талќин намоянд, ки дар навишти эссе аз истифодаи калимаю ибораҳои шевагӣ ва љумлаю ифодањои мушкилфањм худдорї намоянд.

     4. Сардорони раёсатҳои маорифи ВМКБ, вилоятњои Суѓду Хатлон, сарраёсати маорифи шањри Душанбе, мудирони шуъбањои маорифи шањру ноњияњои тобеи ҷумњурӣ вазифадор карда шаванд,ки иљрои њатмии ќарори мазкурро таъмин намоянд.

         5. Ба сармуњаррири рӯзномаи «Омӯзгор» (Нурализода Н.) супориш дода шавад, ки мавзӯъњои эссеро дар шумораи навбатии рўзнома ба нашр расонад.

        6. Ба раёсати тањсилоти томактабї ва миёнаи умумї (Муњиддинов Қ.), Маркази ҷумњуриявии таълимию методї (Ёрмуњамадзода Ш.) супориш дода шавад,ки иљрои амалии ќарори мазкурро дар моњи феврал мавриди санљиш ќарор дода, аз натиљаи он ба љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илм гузориши муфассал манзур намояд.

        7.Назорати ичрои ќарори мазкур ба зиммаи муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї гузошта шавад.

 

 

Раиси ҷаласаи мушовара                            

муовини якуми вазир                                                Р. Мирбобоев