Фармоиши Вазири маориф

                                                                  ФАРМОИШИ

                         ВАЗИРИ МАОРИФ ВА ИЛМИ  ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

                                аз 29.01.2018    239       ш. Душанбе

Дар бораи амалӣ намудани қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми

Ҷумҳурии  Тоҷикистон аз 26.01.2018, № 02/49

Бо мақсади амалї намудани қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2018, № 02/49 «Дар бораи ҷорӣ намудани дарси эссе дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мутобиқи банди 13 Низомномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.03.2014, №145) ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1.                  Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2018, №02/49 «Дар бораи ҷорӣ намудани дарси эссе дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мавриди амал қарор дода шавад (замима мегардад).

2.                   Дар синфҳои 11-и муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ, аз 1-феврали соли 2018 то анҷоми соли таҳсил дарси эссе ҷорӣ карда шавад.

3.                   Дарси эссе дар як ҳафта се соат - як соат аз ҳисоби дарси забони модарй, як соат аз ҳисоби дарси адабиёт ва як соат аз ҳисоби дарсҳои факултативй, захиравӣ ва ё дигар имконоти дохилии муассисаҳои таълимї ба роҳ монда шавад.

4.                   Омӯзгорони фанни забон ва адабиёт вазифадор карда шаванд, ки ҳангоми тафтиши эссе бештар ба риояи қоидаҳои имло, аломати китобат ва услуб диққат дода, хонандагонро талқин намоянд, ки дар навишти эссе аз истифодаи калимаю ибораҳои шевагӣ ва ҷумлаю ифодаҳои мушкилфаҳм худдорї намоянд.

5.                   Сардорони раёсатҳои маорифи ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, мудирони шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурї вазифадор карда шаванд, ки иҷрои ҳатмии фармоиши мазкурро таъмин намоянд.

6.                   Ба сармуҳаррири рӯзномаи «Омӯзгор» (Нурализода Н.) супориш дода шавад, ки мавзӯъҳои эссеро дар шумораи навбатии рӯзнома ба нашр расонад.

7.                      Ба раёсати таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ (Муҳиддинов Қ.), Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ (Ёрмуҳамадзода Ш.) супориш дода шавад, ки рафти иҷрои фармоиши мазкурро дар моҳи феврал мавриди санҷиш қарор дода, аз натиҷаи он ба ҷаласаи назоратии назди вазири маориф ва илм гузориши муфассал манзур намоянд.

8.                     Назорати  иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї гузошта шавад.

  

                                     Вазир             Нуриддин Саид

 

ФАРМОИШИ

ВАЗИРИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

                      аз «02» 02 соли 2018                  № 354     ш.Душанбе

 

Дар бораи амалӣ намудани қарори мушовараи Вазорати маориф  

ва  илми Ҷумњурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2018, № 02/51

«Оид ба  тасдиқи «Дастур доир ба тарзи таҳияи эссе»

 

Бо мақсади амалї намудани қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2018, № 02/51 «Оид ба тасдиқи «Дастур доир ба тарзи таҳияи эссе», мутобиқи банди 13 Низомномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз

3 марти соли 2014, №145)

 

                                    ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1.      Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2018, № 02/51 «Оид ба тасдиқи «Дастур доир ба тарзи таҳияи эссе» мавриди амал қарор дода   шавад (Замима мегардад).

 

2. Раёсати таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ (Қ.Муҳиддинов) иҷрои фармоиши мазкурро таъмин намояд.

3. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини вазир   Л.Назирї гузошта шавад.

                                  Вазир             Нуриддин  Саид

ФАРМОИШИ

ВАЗИРИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

аз «02» 02    соли 2018   № 355    ш.Душанбе

Дар бораи амалӣ намудани қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2018, № 02/50 «Оид ба тасдиқи «Номгӯи мавзӯъҳои эссе барои довталабони соли таҳсили 2018-2019»

Бо мақсади амалї намудани қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2018, №02/50 «Оид ба тасдиқи «Номгӯи мавзӯъҳои эссе барои довталабони соли таҳсили 2018­2019», мутобиқи банди 13 Низомномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори Ҳукумати Љумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2014, №145) ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1.                  Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2018, № 02/50 «Оид ба тасдиқи «Номгӯи мавзӯъҳои эссе барои довталабони соли таҳсили 2018-2019» мавриди амал қарор дода шавад (Замима мегардад).

2.                  Раёсати таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ (Қ.Муҳиддинов) ва раёсати таҳсилоти олии касбї ва баъдидипломї (Ф.Ҳайдаров) иҷрои фармоиши мазкурро таъмин намоянд.

 

3.                  Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовинони вазир Л.Назирї ва Б.Одиназода гузошта шавад.

 

 

                                                                           Вазир      Нуриддин Саид


                                                                                                                                                                               Бо фармоиши вазири маориф ва

                                                                                                                                                                               илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз

                                                                                                                                                                               02.02.2018, №355 тасдиқ шудааст

                                                      

Номгўи

мавзўъњои эссе аз фанни забон ва адабиёти тољик барои довталабони соли тањсили 2018-2019

 

Мавзўъњо аз адабиёти классикї

1.  Рўзгор ва осори Абўабдуллоњи Рўдакї

2.  Аќидањои ватандўстї дар «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї

3.  Њаёт ва эљодиёти Носири Хусрав

4.  Рўзгор ва мероси адабии Низомии Ганљавї 

5.  Мавзўъ ва мундариљаи рубоиёти Умари Хайём

6.   «Маснавии  маънавї»-и  Љалолиддини  Балхї  –  асари  таълимию ахлоќї

7.  Мазмун ва мундариљаи «Рисолаи  дилкушо»-и Убайди Зоконї

8.  Рўзгор ва мероси адабии Амир  Хусрави Дењлавї

9.  Мазмун ва мундариљаи «Гулистон»-и Саъдии Шерозї

10. Њофизи Шерозї - устоди ѓазал

11. Камоли Хуљандї - шоири лирик

12. Бадриддин Њилолї –шоири  ѓазалсаро

13. «Бањористон»-и Абдурањмони Љомї ва ањамияти тарбиявии он

14. Рўзгор ва мероси адабии Абдурањмони Мушфиќї

15. Маќоми њунармандон дар лирикаи Сайидои Насафї

16. Мавзўъ ва мундариљаи асосии «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин  Мањмуди Восифї

17. Њаёт ва эљодиёти Мирзо Абдулќодири Бедил

18. Рўзгор ва мероси адабии Соиби Табрезї

19. Рўзгор ва осори Ањмади Дониш

20. Шамсиддин Шоњин ва достони «Лайлї ва Маљнун»-и  ў

Мавзўъњо аз адабиёти муосир

1.   Садриддин Айнї - асосгузори адабиёти муосири тољик

2.  Рўзгор ва осори Абулќосими Лоњутї

3. Рўзгор ва мероси адабии Абусалом Дењотї

4. Њаёт ва фаъолияти эљодии Пайрав Сулаймонї

5. Њаёт ва фаъолияти эљодии Њабиб Юсуфї

6. Мавзўи сулњу дўстї дар эљодиёти М.Турсунзода

7. Тањлили ѓоявии романи «Фирдавсї»-и Сотим Улуѓзода

8. Њаёт ва фаъолияти эљодии Љалол Икромї

9. Њаёт ва фаъолияти эљодии Рањим Љалил

10. Мавзўъ  ва  мундариљаи  достони  «Ќишлоќи  тиллої»-и  Мирсаид Миршакар

11. Тањлили  мундариљавии  романи  «Палатаи  кунљакї»-и  Фазлиддин Муњаммадиев

12. Њаёт ва фаъолияти эљодии Мўъмин Ќаноат

13. Мавзўи модар дар шеъри Лоиќ Шералї

14. Рўзгор ва мероси адабии Бозор Собир

15. Њаёт ва фаъолияти эљодии Сайф Рањимзоди Афардї

16. Рўзгор ва осори адабии Саттор Турсун

17. Њаёт ва фаъолияти эљодии Мењмон Бахтї

18. Њаёт ва фаъолияти эљодии Гулназар Келдї

19. Њаёт ва фаъолияти эљодии Абдулњамид Самад

20. Рўзгор ва осори Гулрухсор

Мавзўъњои озод

1.  Пешвои миллат – њомии миллат

2.  Пайравони Пешвои миллатем!

3.  Истиќлолияти давлатї  неъмати бебањои миллат аст

4.  Суруди миллї - рукни муќаддаси давлатдорї

5.  Парчами Тољикистон – парчами ному нанги мо

6.  Мазраи мењру вафоям, Тољикистон!

7.  Тољикистон – манбаи оби тоза

8.  Далерї кун, ки майдон аз далер аст

9.  Зи љўе, ки хўрдї, аз он оби пок

10.  Наврўз љањонї шуд

11.  Ман ориёиям ва бо ин фахр мекунам

12.  Тани одамї шариф аст ба љони одамият

13.  Модар – бињишти орзуњо

14.  Истиќлолияти давлатї – орзуи њазорсолаи мо

15.  Ман љавонам, ман љавонам, ман љавон!

16.  Об рўшної аст!

17.  Сухан дониста гў, то дўстро душман нагардонї

18.  Зиндагї бе орзу ширин набуд

19.  Магў нохуш, ки посух нохуш ояд

20.  Љањонро ба дониш тавон ёфтан

21.  Дониш андар дил чароѓи равшан аст

22.  Аниси кунљи танњої китоб аст

23.  Ваќтро ѓанимат дон, он ќадар ки битвонї

24.  Назди арбоби сухан мояи имон адаб аст

25.  Агар дар љањон набвад омўзгор

26.  Симои устоди аввалини ман

27.  Нобурда ранљ ганљ муяссар намешавад

28.  Љавонмардо, љавонмардї биомўз

29.  Бењтарин гавњари ганљинаи њастї сухан аст

30.  Љашнњои миллии мо

31.  Либосњои миллї – тараннумгари фарњанги миллат

32.  Роѓун – ояндаи дурахшони миллат

33.  Рў ба вањдат кун, ки он бахти тамоми давлат аст

34.  Роњњо пайвандгари дилњоянд

35.  Бани одам аъзои якдигаранд

36.  Њотами мулки Сулаймон аст илм

37.  Забони ман – љањони ман

38.  Тољикам, бо Тољикистон зиндаам

39.  Бузургї ба аќл аст на ба сол

40.  Љањон бишнохт номи Тољикистонро

41.  Душанбе - шањри орзуњо

42.  Бирав, зи таљрибаи рўзгор бањра бигир

43.  Танзими расму оинњо – осоиши зиндагї

44.  Ман Ватанро беш аз њарваќта дорам дўсттар

45.  Мењргон - иди миллии таърихии мо

46.  Тољикистон Ватани Наврўз аст

47.  Наќши неругоњњои барќии обї дар рушди иќтисоди кишвар

48.  Бањор – арўси сол

49.  Ифтихори миллї - нишони љавонмардї

50.  Баробарњуќуќии зану мард - кафолати оилаи солим

51.  Хидмат ба Модар - Ватан ќарз аст

52.  Худшиносї аз шинохти худ сарчашма мегирад

53.  Сарњади тољик забони тољик аст

54.  Тафаккури хештаншиносии љавонон

55.  Њамќадами замон мебояд буд

56.  Тољикистон - кишвари њазор дарё

57.  Мактаб – махзани илму дониш

58.  Наќши падар дар ташаккули шахсият

59.  Таъсири мусиќї ба зиндагии инсон

60.  Дарахти дўстї биншон…

Наименование

тем эссе по предмету русский язык и литература для абитуриентов 2018 -2019 учебного года

Русская классическая литература

1.  Жизнь и творчество А.С.Пушкина

2.  Содержание романа «Евгений Онегин» А.С.Пушкина.

3.  Тема любви и дружбы в лирике А.С.Пушкина

4.  Основные образы в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»

5.  Образ Чацкого в комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова

6.  Сюжет и герои  поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»

7.  Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова

8.   Образы романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

9.  Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова

10.   Жизнь и творчество И.С. Тургенева

11.   Сюжет и характеры романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»

12.   Основные темы  лирики Ф.И. Тютчева

13.   Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского

14.   Трагедия образа Раскольникова  в романе Ф.М. Достоевского

          «Преступление и наказание»

15.   Творчество Л.Н. Толстого

16.   Трилогия Л.Н.Толстого в восприятии современного человека

17.   Мой любимый герой в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»

18.   Основные темы и образы романа «Война и мир» Л.Н. Толстого

19.    Образы  Андрея Балконского и Пьера Безухова (по роману Л.Н.Толстого

          «Война и мир»)

20.   Образ Катерины в драме А.Н.Островского «Гроза».

Русская литература ХХ века

1.   Главные герои и содержание пьесы М. Горького «На дне»

2.   Сюжет и проблематика рассказа «Старуха Изергиль» М.Горького

3.  Гранатовый браслет А.И. Куприна – содержание и образы

4.  Мой любимый рассказ И.А. Бунина

5.  Тема Родины в поэзии А. Ахматовой

6.  Герои и содержание романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

7.  Основные темы поэзии С. Есенина

8.  Родная природа в лирике С. Есенина

9.   Поэзия В.В. Маяковского

10.  Жизнь и творчество М. Шолохова

11.  «Тихий Дон» М. Шолохова –  содержание и герои романа-эпопеи

12.    Образ Андрея Соколова в рассказе М.А.Шолохова «Судьба человека»

13.   Жизнь и творчество А.И. Солженицына

14.   Образ Василия Теркина в поэме А.Т. Твардовского

15.   Творчество Е.А. Евтушенко

16.   Рассказы В.М. Шукшина, проблематика и образы

17.   Мой любимый рассказ В.М. Шукшина

18.   В.Г. Распутин «Прощание с Матерой», содержание и герои

19.   Человек на войне в трилогии  К.Симонова «Живые и мертвые»

20.   Жизнь и творчество В.С. Высоцкого.

Свободная тематика

1.  Моя страна. Мой Президент

2.  Наш Президент – наша гордость

3.  Моя родина – Таджикистан

4.  Таджикистан в моей жизни

5.  Праздник «Навруз» –  мой любимый праздник

6.  День независимости Республики Таджикистана

7.   День матери

8.   День Конституции Республики Таджикистан

9.  День Государственного Флага Таджикистана

10.   День Президента Республики Таджикистан

11.  Символы нашей страны

12.   День государственного языка Республики Таджикистан

13.  Современные праздники нашей страны

14.   Праздник Мехрган

15.   Душанбе – мой родной город

16.    Цвети мой край, Таджикистан

17.   Красота родного края (о природе Таджикистана)

18.   Таджикистан – источник пресной воды

19.   2018 год -  Год туризма и народных ремесел Таджикистана

20.   Памятник Исмоилу Сомони в городе Душанбе

21.   Знание – сила

22.   Без труда не вынешь и рыбку из пруда

23.   Таджикский язык – богатство нации

24.   Роль музыки в жизни человека

25.   Мой любимый писатель

26.   Мой любимый поэт

27.   Мама – самое дорогое слово для человека

28.   В жизни всегда есть место подвигам

29.   Друзья познаются в беде

30.   Что такое совесть?

31.   Мир вокруг меня

32.   В человеке должно быть всё прекрасно

33.   Что такое благородство?

34.   Человек и природа

35.   Добро возвращается добром

36.  Человек, на которого хочется быть похожим

37.  Все работы хороши - выбирай на вкус

38.  Роль языка в жизни человека

39.  Мой друг

40.  Первый учитель в моей жизни

41.  Человек удивительной судьбы

42.  Дружба таджикского и русского народов

43.  Русский язык – язык межнационального общения Таджикистана

44.  Человек – это звучит гордо

45.  Молодежь – будущее нашей страны

46.  Роль дружбы в жизни человека

47.   Влияние природы на человека

48.  Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца

49.  Самое главное в дружбе – умение понять и прощать

50.  Человек в поисках смысла

51.  Сильные люди всегда просты

52.  Моя будущая профессия

53.  Что такое человечность?

54.   Что такое доблесть?

55.   Вода - богатство нашей страны

56.  Любимое время года

57.  Книга и интернет в моей жизни

58.  Герои не умирают

59.  Роль родителей в нашей жизни

 60.  Труд – основа жизни

 

 

 

Бо фармоиши вазири маориф
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз « 26 » 06 соли 2014, №1304
тасдиқ шудааст

ҚОИДАҲОИ РАФТОРИ КОРМАНДИ СОҲАИ МАОРИФ ВА ИЛМ

Қоидаҳои рафтори корманди соҳаи маориф ва илм (минбаъд – Қоидаҳои рафтор), маҷмӯи меъёрҳои рафтори корманди соҳаи маориф ва илм буда, хислати ахлоқии фаъолияти касбии соҳавии онро таҷассум менамояд ва аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, арзишҳои эътирофшудаи ахлоқи инсонӣ ва талаботи маънавии ҷамъият бармеояд.
Қоидаҳои рафтор - ин маҷмӯи фаъолияти корманди соҳаи маориф ва илм мебошад, ки меъёрҳои ахлоқии фаъолияти хизматӣ, муносибату рафтор ва ҳисси масъулиятшиносии ғайрихизматии онҳоро танзим намуда, аз меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ, ки дар асоси он фаъолияти хизматӣ ва ғайрихизматии корманди соҳаи маориф ва илм ба роҳ монда мешавад, иборат мебошад.
Қоидаҳои рафтор бо мақсади дар сатҳи баланд ба роҳ мондани фаъолияти касбӣ ва ғайрикасбии кормандони соҳаи маориф ва илм, расидан ба ҳадафҳои Вазорати маориф ва илм, дар сатҳи дахлдор ба роҳ мондани хизматрасонӣ ба муроҷиаткунандагон, баланд бардоштани эътибор ва нуфузи Вазорати маориф ва илм ва кормандони ин соҳа дар ҷомеъа, пешгирӣ ва аз байн бурдани омилҳои ба коррупсия мусоидаткунанда қабул гардидааст.

I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1.Тибқи нишондоди Қоидаҳои рафтор корманди соҳаи маориф ва илм фаъолияти худро бояд дар асоси Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», қонунҳо, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, фармоишҳои вазир ва қарорҳоимушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва меъёрҳои фитрии аз тарафи ҷомеъа эътирофшудаи ахлоқӣ ба роҳ монад.
2.Корманди соҳаи маориф ва илм вазифадор аст, ки ҳангоми адои вазифаҳои хизматӣ ва берун аз он, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро, ки Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон,
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун арзиши олӣ эътироф намудааст, пос дорад.
3.Корманди соҳаи маориф ва илм баҳри баланд бардоштани обрӯю эътибори Вазорати маориф ва илм ва кормандони он саъю кӯшиш намуда, уҳдадориҳои хизматӣ ва ғайрихизматии худро содиқона ва бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ба роҳ монад.
4.Корманди соҳаи маориф ва илм бояд эътибори фаъолияти худро дар соҳаи маориф ва илм пос дошта, аз ҳама гуна зуҳуроти номатлубе, ки метавонад боиси паст гардидани шаъну шарафи Вазорати маориф ва илм ва кормандони он мегардад, канораҷӯӣ намояд.
5.Ҳангоми беасос айбдор намудани корманди соҳаи маориф ва илм дар содир намудани ҷиноят ва дигар кирдорҳои бадномкунанда, ӯ метавонад барои ҳифз ва нигоҳ доштани шаъну эътибор ва мақому мартабаи худ ба мақомоти салоҳиятдор муроҷиат намояд.

II. ҚОИДАҲОИ РАФТОРИ КОРМАНДИ СОҲАИ МАОРИФ ВА ИЛМҲАНГОМИ ИҶРОИ УҲДАДОРИҲОИ МАНСАБӢ

6.Корманди соҳаи маориф ва илм хангоми иҷрои уҳдадориҳои хизматӣ ва берун аз доираи фаъолияти хизматиаш бояд:
6.1.Забони давлатиро донад, ба забони адабии расмӣ озодона сухан ронда тавонад, дар фаъолияти касбиаш ҳуҷҷату коргузориро дар асоси меъёрҳои забони давлатӣ ба роҳ монад ва барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ (русӣ, англисӣ ва ғайра) қӯшиш намояд;
6.2.Ҳамеша ба такмили малака ва маҳорати касбии худ ҷаҳд намуда,
донишҳои айнӣ ва зеҳнии худро барои иҷрои вазифаҳои хизматиаш нигоҳ дорад;
6.3.Муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», санадҳое, ки вобаста ба Қонуни мазкур қабул мегарданд, донад. Аз дигар санадҳои меъёрии хуқуқӣ бархурдор бошад;
6.4.Барои пешгирӣ ошкор ва бартараф намудани сабабу шароитҳое, ки ба содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ мусоидат намудааст, инчунин дар рӯҳияи масъулиятшиносӣ, риояи қатъӣ ва иҷрои дақиқу якхелаи қонунҳо тарбия намудани шаҳрвандон ва таълимгирандагон чораҳо андешад;
6.5.Дар ҳолати ошкор намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати шахсе, ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир намудааст, дар доираи муқаррароти Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҷӯӣ намояд;
6.6.Ҳангоми таъин намудани ҷазои маъмурӣ принсипҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, аломатҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунандаи ҳуқуқвайронкунии маъмуриро ба инобат гирад;
6.7.Ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ корманди соҳаи маориф ва илм содиқона ва бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ вазифаҳои худро иҷро намуда, ба унвони баланди корманди ин мақомот иснод наоварад;
6.8.Дар муошират бо муроҷиаткунандагон, падару модарон, ҳамкасбон ва намояндагони дигар ташкилоту идораҳо хушмуомила бошад;
6.9.Аз гирифтани музди муқаррарнагардида (ба истиснои дастгирии молиявӣ ва маоши мансабӣ, ки аз ҷониби корфармо бо мақсадҳои гуногун пардохт карда мешавад) барои иҷрои уҳдадориҳои худ, чи дар шакли моддӣ (пул, туҳфаҳо) ва чи дар шакли ғайримоддӣ (хизматрасониҳо) худдорӣ намояд;
6.10.Муроҷиатҳои шаҳрвандонро сари вақт ва дар муҳлатҳои муқарраргардида баррасӣ намуда, ҷиҳати иҷрои талабу дархости онҳо чораҳои зарурӣ андешад;
6.11.Аз иҷрои амалиёте, ки дар он фаъолияти шаффофи ӯ метавонад зери шубҳа қарор гирад, вақте ки ба ин амалиёт пайвандони ӯ алоқаманд мебошанд ё ҳолатҳое, ки бавосита ва ё бевосита оид ба натиҷаи ин кор манфиатдор шуморидани ӯ боис мегарданд, худдорӣ намояд;
7.Корманди соҳаи маориф ва илм, ки дар мансаби роҳбарикунанда фаъолият менамояд, ҳангоми интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо дар мақомоти давлатӣ вазифадор аст, ки ба зуҳуроти маҳалгароӣ ва таъини кадрҳо аз рӯи нишонаҳои садоқати шахсӣ роҳ надиҳад.
8.Дар баробари вазифаи асосӣ (танҳо он корманде, ки дар мансаби хизмати давлатӣ кор мекунад) ҳамзамон ба иҷрои дигар кори музднок (ба истиснои фаъолияти илмӣ, эҷодӣ ва омӯзгорӣ) машғул нашавад.
9.Ба фаъолияти муроҷиаткунанда доир ба масъалаҳое, ки ба мавзӯи санҷиш ё назорат алоқаманд нест, дахолат нанамояд.
10.Пешниҳоди ҳуҷҷатҳо, баёнот ва маводе, ки ба мавзӯи санҷиш дахл надорад, талаб нанамояд.
11.Иттилоот ва маълумоти дар ҷараёни санҷиши муассисаҳои соҳа бадастовардаро бо мақсадҳои шахсӣ ё ғайрихизматӣ истифода набарад ва паҳн нанамояд.
12.Корманди соҳаи маориф ва илм дар сурати бо муроҷиаткунанда доштани алоқаи хешу таборӣ ва ё бо хеши вай доштани муносибати молиявӣ, набояд вазифаи хизматии худро анҷом диҳад.
13.Дар ҳолати пайдо кардани маълумот дар бораи он, ки ҳамкорони ӯ ё муроҷиаткунандагон кирдори ҷиноӣ ё хусусияти коррупсионидоштаро содир кардаанд ва ё содир карданианд, фавран ба роҳбари бевоситааш ва ё ба мақомоти дахлдор хабар диҳад.
14.Дар вақти муқарраргардида ба кор ҳозир шавад, дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок кунад ва интизоми меҳнатро аз рӯи меъёрҳое, ки Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ намояд.
15.Ҳангоми гузаронидани корҳои назоратию санҷишӣ ташаббускорона рафтор намуда, баҳри дарёфти муваффақиятҳои нави таълимӣ чораҳо андешад ва барои мукаммал намудани қонунгузории соҳа ба роҳбарияти Вазорати маориф ва илм пешниҳод манзур намояд.
16.Тарзи либоспӯшии худро тибқи меъёрҳои муқарраргардида ба роҳ монад.

III. ФАЪОЛИЯТИ ҒАЙРИХИЗМАТИИ КОРМАНДИ СОҲАИ МАОРИФ ВА ИЛМ

17.Корманди соҳаи маориф ва илм уҳдадор аст:
17.1. Тавсияномаи «Мақоми омӯзгор»-ро раҳнамои фаъолияти касбӣ ва ҷамъиятии худ қарор дода, дар татбиқи амалии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» саҳмгузор бошад;
17.2.Урфу одат ва анъанаҳои миллӣ ва анъанаҳои намояндагони халқу миллатҳои гуногунеро, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сукунат доранд, эҳтиром намояд, барои дӯстӣ ва ҳамбастагии ин халқу миллатҳо саҳмгузор бошад;
17.3.Ҳангоми гузаронидани тӯй, анъана, ҷашн ва маъракаҳо муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро бо пуррагӣ риоя намояд;
17.4.Берун аз адои вазифа аз мавқеи ҷойгиршавӣ ва мансаби хизматиаш сӯистифода нанамояд ва шахсони дигарро ба таҳлука наандозад;
17.5.Дар гирдиҳамоӣ ва роҳпаймоии ғайриқонунӣ, ки боиси вайрон гардидани тартиботи ҷамъиятӣ мегардад, иштирок накунад;
17.5.Фарзандон ва шогирдонашро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, садоқат ба Ватан ва ба халқу миллати Ҷумҳурии Тоҷикистон тарбия намуда, баҳри дар сатҳи дахлдор таълим гирифтани онҳо кӯшиш намояд.

IV. МАСЪУЛИЯТИ КОРМАНДИ СОҲАИ МАОРИФ ВА ИЛМ БАРОИ ВАЙРОН НАМУДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАМИН ҚОИДАҲОИ РАФТОР

18.Риояи номатлуби Қоидаҳои рафтор боиси дар тавсифномаи корманди соҳаи маориф ва илм қайд гардидани кирдори ӯ мегардад, ки хангоми аз атестатсия гузаштан, додани рутбаи  тахассусӣ ва ба мансаби дигар гузаронидани корманд ба инобат гирифта мешавад.
19.Барои содир намудани кирдорҳои интизомӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ корманди соҳаи маориф ва илм мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.
20.Дар сурати зарурат тибқи фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қоидаҳои рафтор тағйироту иловаҳо ворид карда мешавад.

 

Тавсиянома доир ба макоми омўзгор дар муассисахои таълимии Чумхурии Точикистон 

Барномаи рушди инноватсионии Чумхурии Точикистон барои солхои 2011-2020

Дар бораи тасдики Накшаи баргузории машваратхои илми ва илмию техники, конфронсхо, симпозиумхо, анчуманхо ва семинархо дар Чумхурии Точикистон барои соли2012

Дар бораи тасдики Коидахои имлои забони точики

Дар бораи тасдики хайати Кумитаи тадорукоти тачлили Иди байналмилалии Навруз дар соли 2012 ва Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҷлили ҷашни байналмилалии Наврўз-2012