КОНФРОНСҲО, СЕМИНАРҲО

ДИЌЌАТ, КОНФЕРЕНСИЯ  !!! 

 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ОМЎЗГОРИ ТОЉИКИСТОН БА НОМИ С. АЙНЇ

№ 20 « 18 » январи с.2019

МАКТУБИ ИТТИЛООТЇ

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН

АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН

ДДОТ БА НОМИ САДРИДДИН АЙНЇ

моҳи марти соли 2019 дар ш. Душанбе

КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМЇ-АМАЛИИ ЉУМҲУРИЯВЇ ДАР МАВЗЎИ

ТАЊЌИЌИ ТАЪЛИМИ ТАФРИЌАба муносибати 80-солагии академик Зубайдов Убайд ва 30-солагии таъсиси кафедраи Методикаи таълими химия

дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї

 Ҳадафҳои Конференсия:

Табодули назар оид ба љанбаҳои муњимми таълими тафриқа, навсозии мазмуни таҳсилот, назария ва методикаи таълим, раванди татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими силсилаи фанҳои табиатшиносї.

 Самтҳои асосии фаъолияти конференсия:

1. Масъалаҳои таълими тафриқа;

1.    Назария ва методикаи таълими силсилаи фанњои табиатшиносї;

2.    Татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими силсилаи фанҳои табиатшиносї (аз таљриба);

3.    Бозёфтњои муосир дар соњаи илмњои табиатшиносї.

Забони конференсия: тољикї ва русї.

 Тарзи иштирок дар конференсия: мустақим (ҳузур доштан) ва ғоибона.

Дар кори конференсия метавонанд, ки кормандони илмии муассисаҳои илмї, тањќиќотї, омўзгорони муассисаҳои таълим, устодони донишгоҳҳову донишкадаҳои омўзгорї, муаллифони китобҳои дарсї, мураттибони стандарту барномањо ва таҳиягарони роҳнамоҳои омўзгор, мутахассисони соҳаи назария ва амалияи таълими тафриқа, назария ва методикаи таълим, муносибати босалоҳият ба таълим, донишљўён, аспирантон, магистрҳо ва дигар хоҳишмандон ширкат намоянд.

Мақолаҳои конференсия дар шакли маљмўаи илмї ба табъ мерасанд. Маводе, ки дар маљмўаи илмии мазкур ба нашр мерасанд, дар сомонаҳои Академияи таҳсилоти Тољикистон ва Донишгоҳи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї љой дода мешаванд. Нашри маводи конференсия РОЙГОН аст.

Шартҳои иштирок дар конференсия

Харољоти сафар ва будубоши иштирокчиён аз минтақаҳои Тољикистон ба уҳдаи худи иштирокчии конференсия аст.

 Барои иштирок дар кори конференсия то 20-уми феврали соли 2019 ба Кумитаи тадорукот маводи зерин бояд пешниҳод шавад:

Ø    Дархост (Замимаи 1);

Ø    Мақола дар ҳаљми 5-7 саҳифа дар шакли электронї, ки мазмуни он ба масъалаҳои баррасишавандаи конференсия мувофиқат дошта бошад (Замимаи 2).

 Мақолаҳо барои иштирок дар конференсия ба Кумитаи тадорукот ба нишонии электронии kamolzoda70@mail.ru фиристода шаванд. Тасдиқи гирифтани мавод, интихоби он ва даъватномаи расмї ба воситаи нишонии электроние, ки ба Кумитаи тадорукот ирсол гардидааст, фиристода мешавад.

Ба муаллифони мақолањо ва иштирокчиён Маљмўаи мақолаҳои конференсия њангоми сабти ному насаб супорида мешавад. Мақолаҳое, ки пас аз муҳлати муқарраргардида фиристода мешаванд ё бе риояи талаботи пешниҳодшуда ирсол гардидаанд, ќабул карда намешаванд. Аз муаллифон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки мақолаҳоро пас аз тањрири љиддї ирсол намоянд.

Телефонҳо барои маълумот: (992-37) 227 47 16; (992) 918 23 28 22;

Замимаи 1

ДАРХОСТ БАРОИ ИШТИРОК

Ному насаб (пурра):

 

Номи муассиса ё ташкилот (пурра) ва вазифа:

 

Тарзи иштирок (мустақиман ё ғоибона):

 

Дараљаи илмї, унвон:

 

e-mail:

 

Телефон (мобилї):

 

Мавзўи суханронї:

 

Замимаи 2

ТАЛАБОТ БА НАВИШТАНИ МАҚОЛА:

 Формати мақола– А 4, Андозаи ҳуруф 14 Times New Roman ё Times New Roman Tj (андозаи ҳуруфи фишурдаҳо (аннотатсияҳо) ва вожаҳои асосї – 12), фосилаи байни сатрҳо – 1, ҳошияҳо аз ҳама тарафҳо – 2 см, бо риояи баробарии сатрҳо, фосилаи сархат (абзатс) – 1,0 cм.

Аз тарафи рост насаб ва ҳарфҳои аввали ном ва номи падари муаллиф(он), номи муассиса (ташкилот) ва e-mail. Пас аз фосилаи яккарата унвони мақола аз мобайн ва бо ҳарфҳои калон, дар сатри дигар аннотатсияи мақола (проблемаи мавзўъ, ҳадаф, натиља, хулоса ва пешниҳод), дар сатри дигар вожаҳои асосї (5-7 калима).

Матни мақола бо риояи баробарии сатрҳо навишта шавад. Номгўйи адабиёти истифодашуда дар охири мақола аз рўйи тартиби алифбо оварда шуда, аз матни асосї бо як сатри холї људо мешавад. Овардани манбаи иқтибос дар поварақ мумкин нест. Дар охири мақола бо забонҳои тољикї, русї ва англисї фишурдаҳо ва калимаҳои асосї оварда мешаванд. Дар ҳолати ба мавзўъҳои Конференсия мутобиқат надоштани матн ва риоя нашудани талаботи мазкур Кумитаи тадорукот ҳақ дорад, ки мақоларо барои нашр тавсия надиҳад. 


МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ    КОНФЕРЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

                                                                         Маълумотнома доир ба Конференсияи IV байналмилалӣ дар мавзӯи «Таҳсилоти фарогир: мушкилот ва ҷустуҷӯйи роҳҳои ҳалли он»

    Санаи 21-22 декабри соли 2018 дар шањри Душанбе маљъмааи Hilton (собиќ Шератон) Конференсияи IV байналмилалӣ дар мавзӯи «Таҳсилоти фарогир: мушкилот ва ҷустуҷӯйи роҳҳои ҳалли он» баргузор гардид. Дар кори конференсия олимон, мутахассисони соњаи кор бо кўдакони имкониятњояшон мањдуд аз љумњурияњои Арманистон, Беларус, Ќазоќистон, Ўзбекистон ва олимон, пажўњишгарон, омўзгорони муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи умумї, унвонљўён, донишљўёни макотиби олї ва миёнаи махсуси кишварамон иштирок намуданд.  

Таъсисдињандагони Конференсияи мазкур Академияи тањсилоти Тољикистон, Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи А.Љомї буда, њамоиши мазкур дар њамкорї бо Институти «Љомеаи кушод-Бунёди Мадади Тољикистон» ва  ташкилоти ЮНИСЕФ гузаронида шуд. Дар конференсия масъалањои мубрами тањсилоти фарогир дар љумњурияњои Арманистон, Беларус, Ќазоќистон, Ўзбекистон ва кудакони имконияташон мањдуд дар Тољикистон муњокима карда шуда, роњњои њалли проблемањои бамиёномада баррасї гардиданд.

 Дар конференсия бо сухани табрикотї љонишини вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон Усмонзода Ф.Б.,љонишини Раиси кумитаи илм, маориф ва сиёсати љавонони Маљлиси Намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Оќилзода Нурулло, директори барномањои тањсилотии Институти «Љомеаи кушод-Бунёди Мадади Тољикистон» Дастамбуев Н. ва Содатсайров Эраљ  –  мутахассиси масоили маорифи ЮНИСЕФ дар Тољикистон баромад намуданд.

Дар љаласаи пленарї ва сексияњои Конференсия мутахассисони соњаи тањсилоти фарогир, олимони Академияи тањсилоти Тољикистон ва Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї, устодон ва омўзгорони донишкадањои олї ва миёнаи махсуси кишвар аз шањрњои Душанбе, Хуљанд, Кўлоб, Бохтар, ноњияњои Рўдакї, Љалолиддини Балхї ва дигар минтаќањо, инчунин баъзе волидони кўдакони имконияташон мањдуд аз љумњуриамон ташриф овардаанд. Љаласањои пленарии њамоиш тањти сарварии ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон академик Каримова И.Х. баргузор гаоърдианд.

       Дар љаласањои рўзи аввали Конференсия намояндагони љумњурияњои Арманистон, Беларус, Ќазоќистон, Ўзбекистон дар мавзўњои зерин баромад карданд, аз љумла:  Авакян А.В.(Љумњурии Арманистон)  Состояниe системы образования в Республике Армения: реформы в инклюзивных и специальных школахФеклистова С.Н.(Љумњурии Беларус)Ранняя комплексная помощь детям с особенностями психофизического развития как первая ступень к инклюзивному образованию: факторы успешностиМўминова Л.Р.(Љумњурии Ўзбекистон)  Совершенствование системы государственной поддержки детей с ограниченными возможностями в Узбекистане ва Адамова М.Е.(Љумњурии Ќазоќистон)Проблемы включения обучающихся на дому детей в образовательный процесс общеобразовательной школы» дар баромадњояшон таљрибаи ба даст овардаи мутахассисони љумњурињоро дар тањсилоти фарогир баён намуданд. ва роњњои њалли проблемањои љойдошта муњокима карда шудаанд.

      Баромади амалии донишљўёни шуъбаи навтаъсиси кор бо кудакони махсуси   коллељи омўзгорию педагогии ноњияи Рўдакї, ки барои муассисањои таълимии љумњурї мутахассисони кор бо хонандагони талаботи махсусдоштаро омода мекунанд, дар конференсия хеле хотирмон буд.

      Пас аз нисфирўзии худи њамон рўз мувофиќи барномаи конференсия тањти сарварии доктори илмњои педагогї, профессор, сармутахассиси Академияи тањсилоти Тољикистон Неъматов С.Э. ва номзади илмњои филологї, сармутахассиси Академияи тањсилоти Тољикистон Байзоев А.М.ду љаласаи корї баргузор гардиданд. Дар онњо олимони АТТ ва ПРМ ба номи Абдурањмони Љомї, мењмонон ва мутахассисони соњаи тањсилоти фарогир дар мавзўњои гуногун, аз љумла баромади:

1. Неъматов С. Э.– “Современные проблемы инклюзивного образования в Республике Таджикистан”.

2Абдурашитов Н. Ф «Особенности переживания деструктивных детско-родительских отношений подростками-правонарушителями».

3Байзоев А.М.  «Книги для «нормальных» (к проблеме отражения инклюзивного образования в учебниках и художественной литературе для детей).

4Њакимова Љ.   «Инклюзивное образование как проблема психолого- педагогической науки».

5. Набиева З. –“Подготовка к инклюзивному взаимодействию педагогов в общеобразовательных учреждениях”. 

6. Маљидова Б. – «Таҳсилоти фарогир дар низоми таҳсилоти олии касбии омўзгорї».

7. Саидиброимов Ш.  «Ба корафтода коромўз мебош».

8. Шодмонов Ш.С.  “Таҳсилоти фарогир барои кўдакони дорои махсусиятҳои рушди шунавої”.

9. Қувватов  С.Д.   «Мушкилоти лолонро эҳсос бояд кар”.

10. Раҳмонов З.– “Махсусиятҳои таҳсилоти фарогир дар шароити Тоҷикистон”шунида ва аз рўйи онњои саволу љавоб ва муњокимаронињо баргузор гардид.

       Дар рўзи дуюми кори Конференсия барои иштирокчиёни  њамоиш дарсњои мањорату амалия(мастер класс) аз љониби кормандони Институти «Љомеаи кушод-Бунёди Мадади Тољикистон»

Насриддинова Лола – «Семья и ребенок с ментальными особенностями развития: от диагностики до трудоустройства», Эргашева Умеда – «Раннее вмешательство и инклюзия детей раннего возраста” ва Сафарова Зуњро – «Творческое мышление и инновации в инклюзивном образовании» бо тарзњои амалї пешнињод гардиданд. 

      Дар конференсия таљрибаи амалии љумњурињо, аз љумла намояндаи Љумњурии Арманистон Авакян А.В. ва намояндаи Љумњурии Ўзбекистон Мўминова Л.Р. намоиш дода шуданд.

      Иштирокдорони Конференсия пас аз муњокима ва баррасии масъалањои конференсия Резолютсия ќабул намуданд. 

                        МАЉМЎАИ  МАЌОЛАЊОИ КОНФЕРЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

Лањзањо аз кори конференсия 

         

   

    

         ҚАТЪНОМАИ

Конференсияи 4- уми байналмилалии “Таҳсилоти фарогир: мушкилот ва ҷустуҷӯйи роҳҳои ҳалли онҳо”

22 декабри соли 2018                                                             ш. Душанбе

21-22-уми декабри соли 2018 дар шаҳри Душанбе Конференсияи 4- уми байналмилалӣ таҳти унвони “Таҳсилоти фарогир: мушкилот ва ҷустуҷӯйи роҳҳои ҳалли онҳо” баргузор гардид.


МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ    КОНФЕРЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

      Рўзњои 26 - 27 ноябри соли 2018 дар шањри Душанбе конференсияи байналмилалї  дар мавзўи «Масъалањои мубрами таълим ва омўзиши забонњо дар тањсилоти бисёрзабонї ва бисёрфарњангї» баргузор гардид. Њамоиши мазкур аз љониби Академияи тањсилоти Тољикистон дар њамкорї бо намояндагии Россотрудничество дар Тољикистон ва дар бинои Намояндагии мазкур гузаронида шуд.

Дар кори конференсия олимон ва мутахассисони соња аз љумњурињои Ўзбекистон ва Ќирѓизистон иштирок намуданд.

Кори конференсияро Каримова И.Х.-академик, ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон бо сухани ифтитоњї оѓоз намуд. Дар кори конференсия Мирбобоев Р.М.-љонишини авали вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо сухани табрикотї баромад намуда,  чунин њамоишро бањри вусъати омўзиши забони модарї ва забонњои миллатњои гуногун дар љањонишавии муосир муњим арзёбї намуд.

Моњияти омўзиши забонњои гуногун ва наќши он дар густариши алоќаи байни тамандунњоро дар баромади хеш Роњбари намояндагии Россотрудничество дар Тољикистон Вождаев М.В. таъкид намуд.

Дар оѓози кори конференсия Шарипова М.К.-омўзгори кафедраи забони русии Донишгоњи давлатии шањри Самарќанд, аз  Љумњурии Ўзбекистон ва Абдиев К.Р.-мудири кафедраи курси амалии забони русї аз Донишгоњи давлатии шањри Ош Љумњурии Ќирѓизистон бо суханони табрикотї баромад намуда, иштирокчиёни конференсияро табрик намуданд.

Дар конференсия олимон, муњаќќиќон, устодони муассисањои олии кишвар, омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї аз гўшањои гуногуни љумњурї ва љумњурињои Ўзбекистон ва Ќирѓизистон иштирок намуданд.

Аз рўи барнома дар љаласаи пленарии конференсия баромади академик Каримова И.Х. дар мавзўи: «Основные направления поликультурного и полилингвальногообразования в Республике Таджикистан», Рўзиева Л.Т.–«Национальная специфика русского невербального поведения», Абдиев К.Р.(Љум. Ќирѓ.)-«Многоязычное образование-веление времени», Шарипова М.К.(Љум.Ўзб)- «О взаимодействии узбекского и персидского-таджикского языков в области антропонимии», Неъматов С.Э.-«Формирование поликультурной и полилингвальной среды в контексте социолингвистического обоснования» ва Њакимова Б.Р.- «Мнимотехника как средство развития речи детей в условиях двуязычия» шунида шуд ва масъалањои дар онњо баён гардида муњокима гардиданд.

Рўзи 27 ноябри соли 2018 дар толори маљлисњои ПРМ ба номи Абдурањмони Љомї тањти сарварии доктори илмњои педагогї Неъматов С.Э. љаласаи сексияи – «Компетентность учителя –лингвиста в условиях полилингвального и поликультурного образования»  баргузор гардида, дар он 16 мавзўъ аз љониби иштирокчиёни љаласа, ки намояндагони гуногуни таълими забони модарї ва тањсилоти бисёрзабониро ташкил мекарданд, муњокима гардиданд.

МАЉМЎАИ  МАЌОЛАЊОИ КОНФЕРЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

 Лањзањо аз кори конференсия 

                       


                                                           КОНФЕРЕНСИЯИ ҶУМҲУРИЯВИИ ИЛМӢ-АМАЛӢ

бахшида ба Рӯзи Ваҳдати миллӣ «Татбиқи муносибати босалоҳият дар муассисаҳои таълимӣ».  

Душанбе 29 июни соли 2018

Бахшида ба Рўзи Ваҳдати миллӣ 29 июни соли 2018 дар Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар мавзўи “Вазъи татбиқи муносибати босалоҳият дар фаъолияти муассисањои таълимӣ” конфронс баргузор гардид. Нахуст Ирина Каримова-академик, ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон  иброз дошт, ки мақсад аз баргузории ҳамоиш  дарёфти  роҳу усулҳои муосири таълим дар раванди таълим ва  вусъат бахшидани фаъолияти омўзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ мебошад.

Ҳамчунин, дар конфронс мавзўъҳои  “Банақшагирии дарс ва муайян намудани салоҳиятҳои фаннӣ дар таълими фанни география”,“Ташаккули салоҳиятҳои хонандагон дар таълими мавзўи “Системаи даврии муосири элементҳои химиявӣ (дар синфи 11)”, “Махсусияти ташкили муносибати босалоҳият дар дарсҳои адабиёти тоҷик”, “Хусусиятҳои татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими фанни “Алифбои ниёгон” ва ғайра мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд.

                                               Аҳмадшоҳи МАСЪУД-корманди Маркази матбуоти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

Даъватнома - барномаи конференсия    

Лањзањо аз кори конференсия

                                           

  МАВОДИ КОНФЕРЕНСИЯИ ҶУМҲУРИЯВИИ ИЛМӢ-АМАЛӢ

         «Татбиқи муносибати босалоҳият  дар муассисаҳои таълимӣ»

       

МАВОДИ КОНФЕРЕНСИЯИ ҶУМҲУРИЯВИИ ИЛМӢ-АМАЛӢ


                                                          КОНФРОНС ДАР АКАДЕМИЯ

                 ш. Душанбе, Академияи тањсилоти Тољикистон 5 июни соли 2018

Конференцияи илмї – назариявии љумњуриявї дар мавзўи «Сањми Тољинисо Азизова дар тањкими сулњ ва баланд бардоштани њуќуќи занон дар Тољикистон»

Бо ибтикори Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон конференсияи илмї–назариявии љумњуриявї дар мавзўи «Сањми Тољинисо Азизова дар тањкими сулњ ва баланд бардоштани њуќуќи занон дар Тољикистон», ки ба 90 - солагии ходими намоёни давлатї Тољинисо Азизова бахшида шудааст, санаи 5 июни соли 2018 баргузор гардид.

Конференсияро бо сухани ифтитоњї Ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, академик Каримова И.Х. кушода, дар бораи фаъолияти давлатї  ва хизматњои Тољинисо Азизова њамчун њуќуќшиносзани аввалини тољик сухан ронд.

Дар конференсия дўстон ва њамкорони Тољинисо Азизова ширкат намуданд, аз љумла, ходимони давлатї ва собиќадорони мењнат Низорамоњ Зарипова дар  мавзуи “Тарбияи ватандўстї, худшиносї ва њувияти миллии наврасону љавонон” ва Гулљањон Бобосодиқова дар“Наќши мутафаккирони гузашта дар рушди тарбияи ахлоќиву маънавияти наврасону љавонон” ва лањзањои фаромўшнавандаро дар бораи фаъолияти мењнатї Тољинисо Азизова хотироти лањзањои фаромўшнаванда оиди њамкорињо дар соњањои гуногуни сиёсї ва иљтимоии љумњурї ва хислатњои неки инсонии шодравон ёдовар шуданд.

Дар конференсия маърўзањои Фозилова М.– н.и.т. дотсенти  кафедраи таърихи халќи тољики факултаи таърихи ДДОТ ба номи С. Айнї дар мавзўи «Тољинисо Азизова- ифтихори миллат ва машъали маърифат» Ашурмамадова Тўтинисо, мудири Осорхонаи мардумшиносї Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи илмњои ЉТ дар мавзуи “Њаёт ва фаъолияти љамъиятию давлатии Тољинисо Азизова” ва Темирзода Бахтовар корманди Осорхонаи миллии Тољикистон дар мавзўи «Тољинисо Азизова ва таъсиси Омўзишгоњи занонани шањри Душанбе дар хотироти Бањринисо Тоњирова» шунида шуд. Дар поёни баромад Темирзода Б. наворњо ва аксњои таърихиеро, ки аз бойгонии ш.Душанбе дар бораи њаёт ва фаъолияти  ба даст овардааст, намоиш дода, онњоро шарњ дод.

 Хотироти неки хешро дар бораи Тољинисо Азизова собиќадори хизмати давлатї Майсара Калонова ва Њунарманди Мардумии Љумњурии Тољикистон Хайри Назарова ба њозирин нақл намуданд. Ќироати шеър дар васфи Тољинисо Азизова аз тарафи хатмкунандаи МТМУ –и № 91 –и шањри Душанбе Малика Собирова, ки худ эъљод кардааст, ба њозирин ќироат шуд.

   Академик Каримова И.Х. оиди хизматњои шоён ва ибратбахши Тољинисо Азизова дар назди Ватан бо суханони нек ёдовар гашта, ба кори конференсия анљом бахшид. 

Аз зиндагиномаи Тољинисо Азизова

 Тољинисо Азизова(1928-1999) ходими намоёни давлатї буда, солњои 1939-1943 дар Омўзишгоњи занонаи шањри Кулоб тањсил намудааст. Баъди хатми омўзишгоњ фаъолияти мењнатии худро дар мактаби ибтидоии назди “Колхози нави”ноњияи Ѓарм ба сифати омўзгор оѓоз карда, дар таъсиси мактабњои ибтидої, тайёр намуданї кадрњои омўзгорї, ба тањсил фаро гирифтани духтарон сањми худро гузоштааст.    

Тољинисо Азизова яке аз аввалин њуќуќшиносзани тољик буда, дар баланд бардоштани њуќуќи занони тољик дар солњои 50-80-уми асри 20 тавассути маќолањои пурмазмуни худ аќидањои хешро баён намудааст.

Бењуда нест, ки роњбарияти мамлакат хизматњои шоёни Тољинисо Азизоваро ба назар гирифта, ўро бо мукофотњои олї сарфароз намудааст, аз љумла, бо орденњои “Байраќи Сурхи Мењнат”, “Барои мењнати шуљоатнок дар солњои ЉБВ“ - солњои 1941-1945 ва бо чандин Ифтихорномањои Президиуми Шўрои Олии ЉШС Тољикистон сарфароз гардонидааст.

 

 Лањзањои фаромӯшнашаванда аз кори конференсия- 05.06.2018  

 

                                                                                                      

 

     

                                                                                                                                              

 

    

 

       


 

                                                             

Маориф дар љањони имрўза ба захираи муњимтарини рушди иќтисодию иљтимоии кишварњо, баланд бардоштани некўањволї ва рушду такомули

инфиродии шањрвандон мубаддал мегардад

(Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020, Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 июни соли 2012, №334)

            Конференсияи илмї-назариявї дар  Академияи тањсилоти Тољикистон

27 апрели соли 2018 дар Академияи тањсилоти Тољикистон Конференсияи илмї-назариявї бахшида ба татбиќи Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020 дар мавзўи «Стратегияи миллии рушди маориф: вазъ, мушкилот ва натиљањои татбиќи он» баргузор гардид.

Кори конференсияро бо сухани ифтитоњї президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, академики Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои фарматсевтї ва биологї, профессор Ѓ.Бобизода њусни оѓоз бахшид.

   

             Президенти Љумњурии Тољикистон ба рушди соњаи маориф ва татбиќи барномањои ислоњоти соњаи маориф таваљљўњи махсус зоњир намуда, ќайд мекунад, ки «…дар ин раванд як нуктаро дар назар бояд дошт: дар љањони муосир кишваре ба дастовардњои бузург ноил мегардад, ки ба баланд шудани сатњи маърифат дар љомеа таваљљўњи хоса зоњир карда, техникаву технологияи навро ба таври васеъ дар амал љорї менамояд…»1. Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020 (минбаъд – Стратегияи миллї) мутобиќи вазифањое, ки Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф гузоштаанд, инчунин тибќи маќсадњо ва вазифањои асосии Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2015 тањия шудааст.

Дар Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020 њамчунин афзалиятњои асосии Њадафњои рушди њазорсола, њадафу вазифањои «Тањсилот барои њама» ва дигар санадњои муњими стратегии Љумњурии Тољикистон ба назар гирифта шудаанд. Ин њуљљат бояд ба њалли мушкилоти љойдошта мусоидат намуда, њамоњангсозии фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон, вазорату идорањои манфиатдор ва љомеаи шањрвандиро дар самтњои афзалиятноки рушди маориф ва татбиќи њадафњои дарозмуддати ислоњоти соњаи маориф таъмин намояд. Санади мазкур њамчунин асос барои људокунии оќилонаи захирањои давлатї ва љалби маблаѓњои донорњо љињати њалли мушкилот дар соњаи маориф мебошад.

Стратегияи миллї ба таљдиди низоми маориф равона гардидааст, то ки он рисолати худро дар мавриди захираи асосии баланд бардоштани некўањволии љомеа ва шањрвандон пурра иљро карда, ба талаботи иќтисодиёти кишвари рў ба инкишоф љавобгў бошад. Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020 бо маќсади рушди пурсамари соњаи маориф дар асоси таљрибаи љањонї ва бо дарназардошти шароиту дурнамои рушди кишвар тањия гардидааст.

(1Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон аз 24 апрели соли 2010).

Дар рафти конференсия маърўзаи ноиби Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, академики Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои педагогї , профессор Каримова И.Х. дар мавзўи «НСРО Извлеченные уроки и переспективы» шунида шуд.

                                                                          

Баромади  мудири шуъбаи тањсилоти умумї, омўзиши Стандарт, наќша, барномањои таълим, китобњои дарсї ва тањлили масъалањои маорифи Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон Имомназаров Д. ба мавзўи: «СМРМ: Зарурат, мушкилот ва чашмдошти гузариш ба тањсилоти 12 – сола» бахшида шуд. 

 Дар маърўзаи муовини ректори Муассисаи давлатии «Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф» дотсент Акобиров Ш. «Масъалањои такмили ихтисос: Вазъ ва стратегияи рушд» муњокима шуд.

 

                                                                                                           

Исматов Њ. - сармутахассиси шуъбаи тањсилоти миёнаи касбии МЉТМ назди Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон  дар мавзўи «Сањми МЉМТ дар татбиќи Стратегия дар Маркази тањсилоти миёнаи касбии љумњурї» баромад кард.

                                                                       

 Дар ҷамъбасти кори конференсия Ректори Муассисаи давлатии Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф Қурбонзода Х. баромад намуда, муҳимияти ҳамкориҳои сохторҳои вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти татбиқи амалиии Нишондодҳои Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020-ро таъкид намуд.  

                                                                                                                                   

 

 Лоиња 

                  ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

                    АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН

_________________________________________________________________________________________

734024, шањри Душанбе, кўчаи Айнї, 45, 227-46-66, 227-59-81

« 06 » 03. 2018, №    /01

МАКТУБИ ИТТИЛООТЇ

Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон ва Академияи таҳсилоти Тољикистон дар доираи татбиқи “Стратегияи миллии рушди маорифи

Љумҳурии Тољикистон то соли 2020” (қарори Њукумати Љумҳурии Тољикистон

аз 30-юми июни соли 2012, №334) ва иљрои мавзўъҳои фармоишї

моҳи июни соли 2018 дар ш. Душанбе

Конференсияи илмї-амалии љумҳуриявиро дар мавзўи

“ВАЗЪИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМЇ”

доир менамояд

 Ҳадафҳои Конференсия:

· Таҳлили масъалаҳои назариявї ва амалии муносибати босалоҳият ба таълим;

· Таҳлили раванди татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар ЉумҳурииТољикистон;

· Мусоидат ба баланд бардоштани сифати китобҳои дарсї ва роҳнамоҳои  омўзгор;

· Баррасии масъалаҳои арзёбии салоҳиятҳои хонандагон ва омўзгорон.

Самтҳои асосии фаъолияти конференсия:

1.      Масъалаҳои назариявї ва амалии татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар муассисаҳои таълимии љумҳурии Тољикистон;

2.  Роҳу усулҳои такмили китобҳои дарсї ва таҳияи роҳнамоҳои омўзгор бо  назардошти муносибати босалоҳият

   ба таълим.  

3.        Таҳлили имконият ва монеаҳо дар татбиқи муносиабти босалоҳият ба  таълим дар муассисаҳои таълимї.

4.        Роҳу усулҳои муассири таҳияи муайян намудани салоҳиятҳои фаннї вобаста   ба фанни таълимї.

5.        Масъалаҳои арзёбии салоҳиятҳои хонандагон.

6.        Масъалаҳои арзёбии сифати китобҳои дарсї ва маводи методї.

7.        Масъалаҳои арзёбии салоҳиятҳои омўзгорон.

         Забони конференсия: тољикї ва русї.

Тарзи иштирок дар Конференсия: мустақим (ҳузур доштан) ва ғоибона.

 Барои иштирок дар Конференсия муаллифони китобҳои дарсї ва таҳиягарони роҳнамоҳои омўзгор, мутахассисоне, ки дар соҳаи назария ва амалияи муносиабти босаҳият ба таълим дар Љумҳурии Тољикистон фаъолият мекунанд, коршиносон, олимон, кормандони илмї, методистон, роҳбарон ва омўзгорони муассисаҳои таълимии умумї ва донишгоҳу донишкадаҳо, донишљўён, аспирантон, магистрҳо ва намояндагони созмонҳои байналмилалї ва ташкилотҳои љамъиятї даъват мешаванд.

Маљмўаи мақолаҳои Конференсия ба табъ мерасад. Маводе, ки дар маљмўаи мазкур ба нашр мерасад, дар сомонаи Академияи таҳсилоти Тољикистон низ љой дода мешавад. Нашри маводи Конференсия РОЙГОН аст.

Шартҳои иштирок дар Конференсия

Харољоти сафар ва будубоши иштирокчиён аз минтақаҳои Тољикистон ба уҳдаи худи иштирокчии Конференсия аст.

Барои иштирок дар кори Конференсия то 10-уми майи соли 2018 ба Кумитаи тадорукот маводи зерин бояд пешниҳод шавад:

Ø Ариза (Замимаи 1);

Ø Мақола дар ҳаљми 5-7 саҳифа дар шакли электронї, ки мазмуни он ба масъалаҳои баррасишавандаи Конференсия мувофиқат дошта бошад (Замимаи 2).

 

Мақолаҳо барои иштирок дар Конференсия ба Кумитаи тадорукот ба нишонии электронии kamolzoda70@mail.ru ё azim_b@mail.ru фиристода мешаванд. Тасдиқи гирифтани мавод, интихоби он ва даъватномаи расмӣ ба воситаи нишонии электроние, ки мавод ба Кумитаи тадорукот ирсол гардидааст, фиристода мешавад.

 Ба муаллифони мақолаҳо ва иштирокчиён Маҷмўаи мақолаҳои Конференсия дар замони баргузории он супорида мешавад. Мақолаҳое, ки пас аз муҳлати муқарраргардида фиристода мешаванд, ё бе риояи талаботи пешниҳодшуда фиристода шудаанд, баррасї намешаванд. Аз муаллифон эҳтиромона хоҳиш мешавад, ки мақолаҳоро пас аз таҳрири ҷиддӣ ирсол намоянд.

Ҳамоҳангсозони Конференсия:

Камолзода Сайфиддин – номзади илмҳои педагогика, мудири шуъбаи илм ва татбиқи мавзӯъҳои фармоишии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон.

e-mail: kamolzoda70@mail.ru Тел.: (992) 918 23 28 22; (992-37) 227 47 16.

Байзоев Азим – номзади илмҳои филология, сармутахассиси Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. e-mail: azim_b@mail.ru Тел. (992) 907 907 017.

  Замимаи 1

АРИЗА БАРОИ ИШТИРОК

 Замимаи 2

ҚОИДАҲОИ НАВИШТАНИ МАҚОЛА:

 Формати мақола– А 4, Андозаи ҳуруф 14 Times New Roman ё Times New Roman Tj (андозаи ҳуруфи фишурдаҳо (аннотатсияҳо) ва вожаҳои калидӣ – 12), фосилаи байни сатрҳо – 1, ҳошияҳо аз ҳама тарафҳо – 2 см, бо риояи баробарии сатрҳо, фосилаи сархат (абзатс) – 1,0 cм.

Аз тарафи рост насаб ва ҳарфҳои аввали ном ва номи падари муаллиф(он), номи муассиса (ташкилот) ва e-mail. Пас аз фосилаи яккарата унвони мақола аз мобайн ва бо ҳарфҳои калон, Дар сатри дигар аннотатсияи мақола (проблемаи мавзӯъ, ҳадаф, натиҷа, хулоса ва пешниҳод). Дар сатри дигар вожаҳои калидӣ (5-7 калима).

Матни мақола бо риояи баробарии сатрҳо навишта мешавад. Номгӯйи адабиёти истифодашуда дар охири мақола аз рӯйи тартиби алифбо оварда шуда, аз матни асосӣ бо як сатри холӣ ҷудо мешавад. Овардани манбаи иқтибос дар поварақ мумкин нест. Дар охири мақола бо забонҳои тољикӣ, русї ва англисї фишурдаҳо ва калидвожаҳо оварда мешаванд. Дар ҳолати ба мавзўъњои Конференсия мутобиќат надоштани матн ва риоя нашудани талаботи мазкур Кумитаи тадорукот њаќ дорад маќоларо барои нашр тавсия надињад.

Кумитаи тадорукот

 

КОНФРОНС ДАР АКАДЕМИЯ

шањри Душанбе Академияи тањсилоти Тољикистон 28 декабри соли 2017

Конференцияи илмї – назариявии љум[уриявї дар мавзўи

«Наrши Ба[ринисо То[ирова дар рушди маорифи Тољикистон»

Бо ибтикори Раёсати Академияи та[силоти Тољикистон дар толори Академияи та[силоти Тољикистон конференсияи илмї–назариявии љум[уриявї дар мавзўи «Наrши Ба[ринисо То[ирова дар рушди маорифи Тољикистон», ки ба 110 - солагии ходими намоёни давлатї, яке аз поягузорони маорифи Тољикистон То[ирова Ба[ринисо бахшида шудааст, баргузор гардид.

Конференсияро бо сухани ифтито[ї Ноиби президенти Академияи та[силоти Тољикистон, академик Каримова И.Х. кушода, дар бораи фаъолияти давлатї ва хизмат[ои маорифпарваронаи Муаллимаи хизматнишондодаи Тољикистон  То[ирова Ба[ринисо баромад намуд.

Дар конференсия маърўза[ои Зарипов Насим- ассистенти кафедраи таърихи халќи тољики факултаи таърихи ДДОТ ба номи С. Айнї дар мавзўи «Машъалафрўзи роњи маърифат» ,Фозилова М., н.и.т, дотсенти кафедраи таърихи халќи тољик факултаи таърихи ДДОТ ба номи С. Айнї дар мавзўи «Сањми Бањринисо Тоњирова дар тайёр кардани кадрњои педагогї аз њисоби занон дар солњои 20-30-юми асри XX» ва баромади Темирзода Бахтовар корманди Осорхонаи миллии Тољикистон дар мавзўи «Шириншоњ Шоњтемур дар хотироти Бањринисо Тоњирова» шунида шуд. Дар поёни баромад Темирзода Б. навор[о ва акс[ои таърихиеро, ки аз бойгонии ш.Тошканд дар бораи њаёт ва фаъолияти  Б.То[ирова ба даст овардааст, намоиш дода, он[оро шар[ дод.

Дар конференсия дўстон ва [амкорони То[ирова Б. Ширкат намуданд, аз љумла ходимони давлатї ва собиќадорони мењнат Низорамо[ Зарипова ва Гулља[он Бобосодиrова ла[за[ои фаромўшнавандаро дар бораи фаъолияти ме[натї, са[ми То[ирова Б.-ро дар барrарорї ва инкишофи со[аи маорифи Тољикистон ва хотироти шехро аз ла[за[ои фаромўшнаванда оиди [амкори[о дар со[а[ои гуногуни сиёсї ва иљтимоии љум[урї ва хислатњои неки инсонии шодравон ёдовар шуданд.

 Хотироти худро дар бораи То[ирова Б.З. яке аз пайвандонаш Мало[ат Охунбобоева ба [озирин наrл намуд.

  Устодон, академики АТТ Лутфуллозода М. ва доктори илм[ои биологї Ниёзму[аммедова М. баромад намуда дар бораи са[ми арзандаи олимону маорифпарварони љум[уриамон ёдовар шуданд.

  Академик Каримова И.Х. оиди машъалафрўзони маорифи кишвар, ки То[ирова Б.З., ки яке аз он[о ба [исоб меравад, бо суханони нек ёдоваргашта ба кори конференсия анљом бахшид. 

                                            Барномаи конференсия

1.      Сухани ифтитоњии ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон   

Каримова И.Х.

                            2.   Маърўзањо:

Зарипов Насим- ассистенти кафедраи таърихи халќи тољик, факултаи таърихи

ДДОТ баноми С. Айнї дар мавзўи «Машъалафрўзи роњи маърифат»

            Фозилова М., н.и.т, дотсенти кафедраи таърихи халќи тољик факултаи таърихи

            ДДОТ ба номи С. Айнї дар мавзўи «Сањми Бањринисо Тоњирова дар тайёр

            кардани кадрњои педагогї аз њисоби занон дар солњои 20-30-юми асри XX»

     Темирзода Бахтовар, корманди Осорхонаи миллии Тољикистон дар мавзўи -   

    «Шириншоњ Шоњтемур дар хотироти Бањринисо Тоњирова»

  1. Хотироти дўстон ва пайвандон;

 

Зиндагиномаи То[ирова Ба[ринисо Зоировна

То[ирова Ба[ринисо Зоировна 27-уми декабри соли 1907 дар но[ияи Ашти вилояти Суѓд дар оилаи коргар ба дунё омадааст.

Фаъолияти мењнатиашро соли 1928 баъди хатми Донишгоњи Давлати Осиёи Миёна ба сифати муаллимаи Техникуми факултети коргарї дар шањри Тошканд (1928-1933) оѓоз намуд.

     То[ирова Б.З. дар вазифа[ои гуногуни давлатї фаъолият намудааст. E ба [айси корманди Комиссариати Халќии маорифи ЉШС Тољикистон (1933-1934), љонишини вазири маорифи ЉШС Тољикистон, (аз 6 июн – то 12 сентябри 1934), директори Омўзишгоњи занонаи шањри Душанбе(1934-1939), мудири шуъбаи маорифи шањри Душанбе (1939-1942), роњбари раёсати љумњуриявии захирањои мењнатии Совети вазирони ЉШС Тољикистон (1942-1950), љонишини раиси Кумитаи иљроияи шањри Душанбе (1950-1958), мудири шуъбаи фарњанги шањри Душанбе (1958-1962) кору фаъолияти босамар  кардааст.

            Бањринисо Тоњирова дар ташкилу мустањкам кардани маориф, аз дигар љумњурињо даъват кардани омўзгорон, омода сохтани нахустин китобњои дарсї бо забони тољикї, дар тайёр намудани муаллимони соњибихтисос, инчунин дар тараќќиёту ободонии шањри Душанбе сањми назаррас гузоштааст.

 Шахсиятњои маъруфи халќи тољик ба мисли Мирзо Турсунзода, Сотим Улуѓзода, Бањодур Искандаров, Мирсаид Миршакар, Бобољон Ниёзмуњаммадов, Шарифљон Њусейнзода, Низорамоњ Зарипова, Лутфия Зоњидова, Тољинисо Азизова, Њабиба Ѓуфронова ва дигарон аз зумраи шогирдони ў мебошанд.

Бењуда нест, ки ро[барияти мамлакат хизматњои шоёни Бањринисо Тоњироваро ба назар гирифта, ўро бо мукофотњои олї сарфароз намудааст, аз љумла бо орденњои Байраќи Сурхи Мењнат, Барои мењнати шуљоатнок, Муаллимаи хизматнишондодаи Тољикистон, бо Ифтихорномањои Президиуми Шўрои Олии ЉШС Тољикистон сарфароз гардонидааст.

Солњои 1947-1959 Бањринисо Тоњирова депутати Совети Шўрои Олии ЉШС Тољикистон шудааст. E муаллифи 80 маќолаву гузоришњои илмї мебошад. Ба кишварњои Алљазоир, Афѓонистон, Канада, Белгия ва љумњурињои ИЉШС сафар намуда, дар конфронсу воњўрињо иштирок ва сухаронињо намудааст.

Бањринисо Тоњирова 3-уми августи соли 1994 дар синни 87- солагї дар шањри Душанбе аз олам даргузашт.

 

                                                

               

               

  

         

       

     

 

         

                                           

      

                                                            Гузориш ва аксњои Б.Бўриев 29.12.2017

 
 
 
 
 
Церемония открытия ресурсного инклюзивного класса в Рушанском районе
В рамках Коалиционного проекта «Объединение усилий членов Коалиции для обеспечения устойчивого продвижения инклюзия для детей с инвалидностью» при поддержке Фонд Сорос Таджикистана, программа образования Будапешт имплементируемой Ассоциацией «Савоб» в школе № 9 имени Отамбек Илчибеков 8 декабря 2017 прошла официальная церемония открытия еще одного ресурсного инклюзивного класса для детей с инвалидностью при ОО «Завраки Умед» в Рушанском районе. 
            http://savob.tj/img/galery/img_397.png
 В церемонии открытия ресурсного класса приняли участие директор школы Бердибекова Халима, представитель отдел образования района, учащейся данной школы, дети с инвалидностью и их родители. Как выразилась, председатель ОО «Завраки Умед» учительница и инициатор данного класса, мать ребенка с инвалидностью Мавлюда Фармонбекова, на сегодня ресурсный класс посещают 20 детей разного возраста с различными видами нарушениям.
Международная конференция «Инклюзия для всех: образовательная политика и практика, от рождения до зрелости
8 декабря 2017 г. в столице Украины в городе Киеве прошла  Международная конференция «Инклюзия для всех: образовательная политика и практика, от рождения до зрелости. Слушателей было около 150 человек. В списке приглашенных из Центральной Азии принимали участие с Кыргизстана и представитель от Национальной Коалиции родителей ДсИ Таджикистана, координатор  от ГБАО руководитель ОО "Фарогир" Нисо Броимшоева которая поделилась своими впечатлениями.
    http://savob.tj/img/galery/img_403.png               http://savob.tj/img/galery/img_402.png
Первым Выступила  Марина Порошенко от Благотворительного фонда «Порошенко». Первая леди Украины занимается не только благотворительностью, но и изучает все в сфере инвалидности, все аспекты и нюансы. Также выступили Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, зам. Министра образования и науки Украины и исполнительный директор Международного фонда «Возраждение».
Система инклюзивного образования для фондов Открытого Общества, Международного фонда «Возрождение», Фонда «Всеукраинский шаг за шагом» и их партнеров  подразумевает развитие и функционирование такого образовательного пространства, где студенты с совершенно разными образовательными потребностями получают образование равного качества; пространство, в котором ценится разнообразие и уникальная роль каждого ученика. Принимая во внимание текущую реформу образования и новое определение  «особых образовательных потребностей» в Законе Украины
«Об образование», эта конференция была направлена на актуализацию самого широкого определения включения образования. Приглашенные гости, ораторы  и участники обсудили вопрос о включении образования для самого широкого  разнообразия  детей, чьи особые образовательные потребности  связаны с их физическими, социальными, культурными и другими особенностями, т.е детьми из общин рома, семьями, ищущими убежища и другими уязвимые группы. Инклюзия было рассмотрено по трем ключевым аспектам: социальная  ценность включения, политика и стандарты инклюзивного образования и подходы к внедрению интеграции  на разных уровнях при активном участии местных общин.
На второй день во второй половине дня, участники были разделены на три группы. Каждая группа посещала школу или детский сад. Как показала практика, инклюзивное образование очень хорошо воспринимается руководством школы. Создана благоприятная атмосфера для учебы для всех.
Учителя специализированы, постоянно проводятся консультативные работы с родителями.  Инклюзивное образование как социальная ценность, является процессом, к которому нужно идти поэтапно. Это командная работа, в которую участвуют все начиная от общество, родителей, педагогов, ассистентов и другие.
Инклюзия должна быть везде, не только в школе а инклюзивные классы-это не специальные комнаты для детей с инвалидностью.                                            http://savob.tj/img/galery/img_399.png
 

                Тољикистон шањри Душанбе мењмонхонаи «Серена»

30 ноябр – 1декабри соли 2017

Семинари корї оид ба татбиќи самараноки гузариш ба муносибати салоњиятнокї дар таълим

«Омўзиш барои њаёт»

            Бо ибтикори Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва бо дастгирии Иттињоди Аврупо тавассути Барномаи дастгирии тањсилоти босифат марњилаи 1, лоти 1: «Дастгирии техникї ба вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар самтњои такмили ихтисоси омўзгорон, арзёбии таълим, банаќшагирї, тањияи куррикулум, буљет ва мониторинг» дар таърихи рўзњои аз 30 ноябр то 1 декабри соли 2017 дар толори мењмонхонаи «Серена»-и шањри Душанбе семинари корї бо иштироки зиёда аз 170 нафар оид ба татбиқи самараноки гузариш ба муносибати салоҳиятнокӣ дар таълим баргузор гардид.

          Дар расми ифтитоҳи он вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддин Саид, намояндаи Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари БДТБ 1-Лоти 1 доктор Майкл Лайтфут, сардорони раёсатҳои маориф ва мудирони раёсату шуъбаҳои маориф, кормандони Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Пажўҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомӣ, олимони соҳа ва муаллифони китобҳои дарсӣ иштирок намуданд.

                 

Семинари мазкур бо ибтикори Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо тавассути Барномаи дастгирии таҳсилоти босифат марҳалаи 1, лоти 1: «Дастгирии техникӣ ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самтҳои такмили ихтисоси омӯзгорон, арзёбии таълим, банақшагирӣ, таҳияи куррикулум, буҷет ва мониторинг» баргузор гардида, дар он масъалаҳои муносибати салоҳиятнок дар таълим-падидаи нав дар таҳсилоти ҷаҳонӣ, доираи салоҳиятҳои омӯзгор, салоҳиятҳои таълимии хонандагон, арзёбӣ дар муносибати салоҳиятнокӣ дар таълим-тағйирот дар системаи арзёбӣ, омӯзиш бо мақсади ташаккули салоҳиятнокӣ дар таълим, таъмини сифат ва мониторинг дар муносибати салоҳиятнокӣ дар таълим ва идоракунии татбиқи ислоҳот дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд.

Дар рӯзи дуюми кори семинар иштирокдорон ба гурӯҳҳо тақсим шуда, дар якҷоягӣ бо мушовирон масъалаҳои баррасишударо натиҷагирӣ намуданд.

                                                                    Гузориши Б.Буриев аз 02.12.2017

 

                             Академияи тањсилоти Тољикистон, шањри Душанбе 30.10.2017

                          Гузориш оиди конференсияи љумњуриявї дар мавзўи:

“Гуманизм ва тарбияи маънавии кўдакон дар муњити љањонишавии тањсилот  дар муассисањои томактабї ва ибтидої”

        Дар Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї дар ҳамкорӣ бо Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва шуъбаи муассисањои томактабї ва тањсилоти ибтидоии Пажўњишгоњи рушди маориф конференсияи љумњуриявї дар мавзўи: “Гуманизм ва тарбияи маънавии кўдакон дар муњити љањонишавии тањсилот дар муассисањои томактабї ва ибтидої” баргузор гардид.

       Њадаф аз гузаронидани конференсия: Баррасии мушкилот ва дурнамои масъалањои тарбияи маънавии кўдакони муассисањои тањсилоти томактабї ва  синфњои ибтидої дар шароити љањонишавии тањсилот, омўзиши таљрибаи мутахассисони соњаи тањсилоти томактабї ва омўзгорони синфњои ибтидої.

       Дар конференсия Каримова И.Х. академик, Ноиби Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, Туронов С.-љонишини директори Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдурањмони Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон, Холов А.И.- љонишини директори Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдурањмони Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон,  Маљидова Б.-профессори кафедраи тањсилоти томактабии ДДОТ ба номи С.Айнї, Котибова Ш.-мудири шуъбаи муассисањои томактабї ва тањсилоти ибтидоии Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдурањмони Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон, Норова З.-директори маркази рушди истеъдодњои Раёсати маорифи ноњияи Рўдакї, Атоева Дилором-омўзгори муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №3-и шањри Вањдат, Саидова Њ.-љонишини мудири шуъбаи маорифи шањри Турсунзода, Табарова Салима – мудири ширхоргоњ - кўдакистони №8-и шањри Турсунзода, Њамдамова Музаффара мураббияи кўдакистони № 44-и ноњияи Шоњмансури ш.Душанбе иштирок  намуданд.

        Конференсияро Каримова И.Х.- академик, Ноиби Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон њусни оѓоз бахшида, оид ба гуманизм, тарбияи инсондўстї ва маънавии кўдакону љавонон андешањои хешро иброз доштанд.

       Дар конференсия маърўзањо оид ба  масъалањои тарбияи инсондўстї, гуманизм ва хештаншиносї дар замони љањонишавї шунида шуд.

Аз љумла баромади профессор Маљидова Б. дар мавзўи: “Мазмуни кор оид ба тарбияи хештаншиносї ва ватандўстї дар муассисаи томактабї”, Котибова Ш. дар мавзўи: “Тарбияи маънавии кўдакон дар замони муосир”, Норова З. дар мавзўи: “Ташаккули зењнияти кўдакон дар Марказњои инкишофи кўдакон”, Мирхонова Н.-дар мавзўи: “Анъанањои оилавї дар тарбияи маънавию ахлоќии кўдакони синни томактабї”, Атоева Д.-дар мавзўи: ”Гуманизм ва тарбияи маънавии кўдакон дар муњити љањонишавии тањсилоти ибтидої” оид ба тарбияи маънавї, инсондўстї, хештаншиносї ва ватандўстї дар кўдакони синни томактабї ибрози аќида намуда, масъалањои муњими марбути соњаи тањсилоти томактабї баррасї шуданд.

         Натиљаи кори конференсия дар шакли маљмўа барои нашр омода мешавад.

                                   Гузориши Б.Буриев аз 30.10.2017. ш.Душанбе АТТ

    

                                                                 

                                                                              КОНФРОНС ДАР АКАДЕМИЯ

 03.04.2017   Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон ба иттилои Шумо мерасонад, ки тибќи банди 5-и Наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 28.11.2016, №4583 бахшида ба 20 -солагии Рўзи Вањдати миллї (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 23.08.2016, №383 ва дастури роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 10.11.2016, 24/10-3.1), баргузории конференсияи љумњуриявии олимону муњаќќиќони љавон дар мавзўи «Мактаби сулњпарваронаи Пешвои миллат - роњнамои љавонон барои имрўзу ояндаи дурахшон» дар назар дошта шудааст.

 

Роњњои самарабахши баланд бардоштани сифати

тањсилот дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 

 20.01.2017  Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон тибќи Наќшаи чорабинињои академия оид ба иљрои вазифањое, ки дар Паёми Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (22 декабри соли 2016) баён гардиданд, дар њамкорї бо шуъбаи маорифи шањри Роѓун конференсияи илмї - амалиро дар мавзўи «Роњњои самарабахши баланд бардоштани сифати тањсилот дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї» рўзи 20.01.2017, дар толори МТМУ №2-и ш. Роѓун баргузор менамояд.

Дар конференсия баррасии мавзўъњои зерин ва њалталаби соња назардошт гардидааст:

1. «Омилњои баландбардории сифати тањсилот дар шароити кунунї» (гузориши номзади илмњои педагогї, мудири шуъбаи арзёбии тањсилоти Академияи тањсилоти Тољикистон Файз Гулмадов).

2. «Роњу усулњои бењтар намудани сифати тањсилот дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї» (гузориши директори МТМУ №7-и ш. Роѓун Худойдод Давлатов).

3. «Муносибати навгонї дар инкишофи зењни хонандагон» (гузориши мушовири шуъбаи маорифи ш. Роѓун Бекназар Валиев).

4. «Наќши оила дар баланд бардоштани сифати тањсилоти хонандагон» (гузориши мудири кабинети методии шуъбаи маорифи ш. Роѓун Абдурањмон Назаров)


 

Сайфиддин КАМОЛЗОДА,

мудири шуъбаи илм ва татбиќи мавзўъњои

фармоишии Академияи тањсилоти

Тољикистон, номзади илмњои педагогї

 

НОМАИ ИТТИЛООТЇ

 

      КОНФРОНСИ    ИЛМЇ

                     «Маќоми инсонгарої дар таълиму тарбияти  љавонон»    (Бахшида ба  фаъолияти илмию педагогии  академик  Ирина Каримова (12 сентябри  соли 2016, шањри Душанбе, Љумњурии Тољикистон)

Самтњои илмии  конфронс:

           1.Хориќаи (феномен) инсонгарої дар њувияти миллии тољикон

             -инсонгарої дар суннатњои миллии тољикон;

             -тарбияти инсондўсти дар фарњанги миллии тољикон;

             -мавќеи муассисањои фарњангї дар тарбияти башардўстї;

             -љойгоњи мактаб дар тарбияти  инсонгароии донишомўзон;

             -хонаводаи тољик ва тарбияти башардўстии кўдакон.

2. Проблемањои назарии инсонгарої дар  педагогикаи муосир ва классикї.

-- пажўњишњои  илмї дар масъалаи    инсонгарої    ба унвони яке аз омилњои самараноки тањќиќи проблемањои педагогика ва маориф;

-масъалањои рушди    инсонгарої  дар  низоми тањаввулоти тањсилоти муосир;  

-самтњои асосии тањќиќи масоили инсонгарої;

  -таљрибаи Тољикистон дар  самти  тањќиќи проблемањои  инсонгарої;

-роњњои ташаккул ва такомули  инсонгарої дар њавзаи тамаддуни иронї;

        -мавќеи донишгоњњои педагогї ва марказњои илмию пажўњишї ва муассисањои       

       омўзишї  дар  тањќиќ ва амалисозии  масоили инсонгарої. 

3.Муносибати нав ба масоили инсонгарої дар шароити љањонишавии тањсилот

 -парадигмањои навин дар баррасии  таълими   масъалаи инсонгарої дар шароити љањонишавии тањсилот;

 -масъалањои  тањия, тарљума ва тањќиќи тазкирањо ва мероси ниёгон дар иртибот бо масоили инсонгарої;

-дидгоњњои нав дар пажўњиш ва баррасии  масъалањои   инсонгарої дар шароити љањонишавии тањсилот;

4.Роњњои самарабахши технологияи  истифодаи назарияњои  таълиму тарбияти инсонгарої

          - тањќиќи муќоисвї ва татбиќии дастовардњо ва таљрибаи кишварњо дар    пажўњишњои педагогї ва соњаи маориф дар иртибот  ;

        -рањёфти татбиќї ва муќоисавї дар  самти   таълиму тарбияти инсонгарої   дар кишварњои хориљї;

       -баррасии дастовардњои илмї дар самти  тарбияти инсонгарої;;

      -баррасии фаровардањои таљрибї дар самти тарбияти инсонгарої;;

     -муќоисаи низомњои омўзишї ва илмї ва љустуљўи роњњои нави  таълими  инсонгарої;

5.Осебшиносии масоили тарбият ва таълими инсонгарої

-баррасии осебшиносии таълими  масоили инсонгарої дар муњити љањонишавии омўзиш;

-мушкилоти тарбияти масоили инсонгарої дар шароити    имрўз;

-каљравињо дар таълим ва тарбияти инсонгарої;

мавќеи педагогикаи ѓайрихушунат дар тарбияти инсонгарої.

 Маќолот дар њаљми то 12 сањ. то 21 марти соли 2016  пазируфта мешавад.

 Дар назар аст маљмўаи илмї чоп шавад.

Тел./факс 992 372 – 274666     +992  918498927+992  918498927       irandost@yandex.ru    Сулаймонї С. Кумитаи тадорукот

 
                                                                                       СЕМИНАР ДАР ПАЖУХИШГОХ

  29 октябри соли 2015дар Пажўишгохи рушди маориф ба номи Абдурахмони Чоми Академияи тахсилоти Точикистон семинарии тахлили-омўзиши дар мавзўи «Чанбахои асоси ва тахияи кадрхои омўзгори барои тахсилоти фарогир (инклюзивї): тачрибаи Япония» баргузор гардид. Дар он олимон ва мутахассисони педагогикаи фарогир инчунин омўзгорони муассисаи тахсилоти миёнаи умуми ва мухаќиќон ширкат варзиданд.

Дар намоиши мазкур масъалахои зерин: Сиёсати давлати дар самти тахсилоти фарогир, низоми тахсилоти давлати Чопон, консепсияи тахсилоти фарогир, маблаѓгузори, дастгирии шахсони дорои махдудият: аз тифли то таъмин бар кор мухокима ва барраси шуданд.

Маърузахои Байзоев Азим-ходими калони илмии шуъбаи педагогика психология ва тахсилоти фарогири АПМ-и АТТ дар мавзўи: «Тахсилоти фарогир тачрибаи Чопон» ва Икромова Сарвиноз-сармутахассиси раёсати маорифи ш. Душанбе, дар мавзўи " Усулхои тайёр кардан ва бозомўзии омўзгорон дар низоми тахсилоти фарогир" шунида шуд.

   Ҷаҳонишавии таҳсилот ва мушкилоти таълими ҳамгиро дар низоми маориф

Душанбе, 15.09.2015. (АМИТ «Ховар», Раъно Нусратуллозода).- «Ҷаҳонишавии таҳсилот ва мушкилоти таълими ҳамгиро дар низоми маорифи Тоҷикистон» - таҳти чунин унвон 18 сентябр дар Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон конфронси илмӣ баргузор мешавад.
Тавре ки ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримова хабар дод, дар конфронс масъалаҳое, чун мушкилоти назариявии таълими ҳамгиро дар низоми маорифи кишвар, муносибати нав ба таълими ҳамгиро дар шароити ҷаҳонишавии таҳсилот, роҳҳои самарабахши технологияи истифодаи назарияҳои таълими ҳамгиро баррасӣ мегарданд.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

 

ПАЖЎЊИШГОЊИ РУШДИ МАОРИФИ

 

АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН

734024, шањри Душанбе, кўчаи Айнї 45, 227-17-47, 227-17-29, 227- 58 - 44

С/њ: 20204972111010100001

 

 

НОМАИ ИТТИЛООТИИ КОНФЕРЕНСИЯИ

ИЛМЇ - АМАЛИИ ЉУМЊУРИЯВЇ

Шўъбаи муассисањои тањсилоти умумї, бахши фанњои табиию риёзї

Мавзуъ: “Асосњои назариявии стандарти тањсилоти миёнаи умумї ва технологияи

электронии таълими фанњои табиию риёзї дар шароити кунунї”

Муассисони конференсия–Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон.

Муњлати баргузорї: 29 апрели соли 2015, шањри Душанбе, Љумњурии Тољикистон

Забони конференсия: тољикї, русї

Макони баргузорї: Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон,

шањри Душанбе, кўчаи С.Айнї, 45.

Љараёни конференсия:

- љаласаи ифтитоњї;

Самтњои илмии конференсия:

1. Асосњои назариявии стандарти давлатии тањсилоти миёнаи умумї оид ба фанњои табиию риёзї.

2. Љанбањои илмию амалии технологияи электронии таълими фанни математика дар синфњои 5-11 дар шароити кунунї.

3. Истифодаи технологияи иттилоотию иртиботии таълим дар раванди таълими физика дар муассисањои тањсилоти умумї

4. Асосњои илмии истифодаи технологияи нави таълим дар раванди таълими дарсњои химия ва биология дар шароити кунунї.

5. Самараи истифодаи саволномањои тестии фанњои табиию риёзї дар ташаккули ќобилиятњои зењнї ва тафаккури техникии хонандагон дар шароити таъсиси Маркази миллии тестї.

Регламент: барои маърўза-то10даќиќа, музокира-то3-5даќиќа, барои гузоришњои кўтоњ дар доираи 3 даќиќа.

Эзоњ: Сарфу харљи сафари хидматии иштирокчиёни конференсия аз њисоби кори доимї пардохта мешавад.

Ба таваљљуњи муаллифон !

Ба хотири бењбудии нашри маљмўаи илмии конференсия, зарур мешуморем, ки маќолањоро дар шакли зерин пешнињод намоянд:

- њатман бо хулосаи мухтасар (резюме) ба забонњои тољикї, русї ва иттилооти мухтасар дар бораи муаллиф (ном ва насаб- пурра, унвони илмї, вазифа ва љойи кор) адабиёт дар маќола ба таври љамъї дар охир бо меъёрњои пазируфташудаи тасвири библиографї дар диск ё аз тариќи почтаи электронї ирсол гардад.

Маводи маќола бояд ба шакли компютерии Times New Roman Tj -14 тањия шавад.

Андозаи коѓаз: А- 4. Њошия: аз боло ва поён-2,5 см., тарафи чап-3см., аз рост-1,5

см., њуруф-14.

Маќолањо то 20 апрели соли 2015 пазируфта мешаванд.

Њайати тањрир њаќ дорад маќоларо бо назардошт талаботи конференсия ќабул ва кўтоњ намояд ва ё рад намояд.

Маќолањое, ки ќаблан дар дигар нашрияњо ба табъ расидаанд, ќабул карда намешаванд.

Дастхатњо барои таќриз арзёбї мешаванд ва муаллиф дар мавриди зарурият бо муњтавои он ошно мегардад.

Њаљми маколаи илмї набояд аз 10 сањифа (0,62 љ.чопї) бештар бошад.

Маводи маќола бояд њаматарафа санљидашуда бошад.

Матни электронии баромадњо то 23 апрел ба Кумитаи тадорукот пешнињод мегарданд.

Телефонњо барои тамос ва пешнињоди матни электронии баромадњо:

2 27 04 96, 918 834 425918 834 425, 903 00 46 11, 915 475 078915 475 078

e-mail: buriiev 1956 mailru@mail.ru

Нашри маводи конференсия дар маљаллаи “Илм ва инноватсия”-и ПРМ-и АТТ ва

ё дар шакли маљмуаи алоњида дар назар аст.

   Кумитаи тадорукот

OSCE High Commissioner on National Minorities facilitates regional co-operation on multilingual education in Central Asia                                                                                                                                                            

11 December 2014

 
Irina Karimova, President of the Academy of Education of the Republic of Tajikistan (r), addresses participants at a roundtable meeting on multicultural and multilingual education, Dushanbe, 5 December 2014. (OSCE/Jennifer Croft)
  Баргузории конфронси байналмилалӣ дар Вазорати маориф

  Душанбе,31.10.2014.(АМИТ«Ховар», Раъно Нусратуллозода).-Конфронси байналмилалии «Мактаби таҷҳизоташ номукаммал дар фазои таҳсилоти муосир : ҳолат ва дурнамо»-и ташкилнамудаи Вазорати маориф ва илм ва Академияи таҳсилоти Тоҷикистон  30 октябр кори худро оғоз намуд.

Тибқи иттилои Академияи таҳсилоти Тоҷикистон , мақсади асосии конфронс  омӯзиш ва табодули таҷриба оид ба масоили кор кардани гурӯҳи мактабҳои хурд дар фазои пасошӯравӣ, имконияти истифода намудани иқтидори васеи илмию амалии дастовардҳои байналмилалӣ дар самти мазкур мебошад.

Дар кори конфронс намояндагони Қазоқистон ва Русия иштирок менамоянд.

                                                                                   Маълумотнома

                                                    дар бораи конференсияи чумњурияви илми- амалии бахшида

                                          ба 600- солагии бузургдошти Мавлоно Абдуррањмони Чоми

 29-уми октябри соли 2014 бо ташаббуси   Академияи тахсилоти Точикистон бахшида ба 600- солагии бузургдошти Мавлоно Абдуррахмони Чоми конференсияи илми- амали дар мавзўи «Масъалахои таълим ва тарбия аз дидгохи Чоми» гузаронида мешавад.

Дар барномаи   конференсияи мазкур ќироат  ва мухокимаи 18 маърўза дар мадди  назараст. Маърўзагарон, асосан, кормандони Академияи тахсилотиТочикистон ва    Пажўхишгохи рушди маорифи Точикистон, инчунин, омўзгорони бо тачриба аз шахру нохияхои Чкаловск, Хучанд, Ѓончи, Истаравшан ва Вахдат  мебошанд. Зимни баромади маърўзагарон, пеш аз х ама, думасъала- чанбахои тарбиявии осори Чомїиаз диди педагогика ва методу усулхои  таълими хаёт   вафаъолияти эчодии ў дар муассисахои тахсилоти миёнаи умумии Точикистон мавриди баррасии ќарор мегиранд. Хамзамон, бояд  таъкид намуд, ки дар иртибот ба масъалаи дувум, на фаќат роху усулхои таълими Чоми дар чараёни таълими фанни адабиёти точик, њамчунин, назари методистон марбут ба наќши осори Чоми дар китобхои дарсии забони точики ва истифодаи осори ў хамчун васоити дидактики дар чараёни таълими забони тоиикї матрах хохад гашт.

                                                  ИСФАРА гузориш ба Президенти АТТ

      Рӯзи 19.03.2014 дар толори Литсейи №5 шаҳри Исфара бо иштироки муовинони директорҳои мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ оид ба синфҳои ибтидоӣ, устодони Коллеҷи омӯзгории ш. Конибодом, устодони филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар ш.Исфара ва донишмандону соҳибназарони соҳаи таълиму тарбият конфронс баргузор гардид.

         Дар гузориши худ академик Маҳмадулло Лутфуллоев «Паҳлуҳои фаъолияти муаллим ва талабаҳо дар ҷараёни дарс»мавриди рӯнамоӣ қарор дода, роҷеъ ба зарурат, мушкилот ва роҳу услубҳои таълими ҳамфаъол ибрози андеша намуд. Аз ҷумла роҳу равиши ҷӯянда, кунҷков ва водор сохтани талабагон ба баён доштани фикру андешаҳои худ маърӯза мавриди таҳлил қарор гирифт. Инъикоси манзара ва расмҳои эҷоднамудаи хонандагон дар самти ҳамфаъол гардонидани онҳо амали зарурӣ дониста шуда. 

     Академик Файзулло Шарифзода дар мавзӯи «Дарсҳои ҳамгиро омили муҳими рушди ҷаҳонбинии илмӣ, тафаккури мантиқӣ ва манфиатҳои иқтисодӣ» баромад намуд ва чанде аз тартиботро мавриди баррасӣ қарор дод: хондану фикр кардан; навиштану фикр кардан, қонунияти инкишофи нутқ ҳамчун ҷавҳари таълими ҳамгиро. Зимни баромад ишора гардид, ки ин қонуният ва тартиботи таълими ҳамгиро рушди инкишофи нутқи хонандаро таъмин менамоянд.

       Профессор Сафар Сулаймонӣ дар гузориши илмии худ ба яке аз дигар масоили мубрами мавзӯи фавқ «Маҳоратҳои ҷустуҷӯӣ дар раванди ҳамгиросозии таълим ва ё эҷоди руҳияи пажӯҳишгарӣ дар донишомӯзон» дахл намуда, маҳорати пажӯҳишӣ ва тафаккури интиқодии  толибилмонро мавриди баҳс қарор дод.   

        Дар гузориши  профессори Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров  Шавкат Шаропов масъалаи ҳамгиро ва зарурату корбурдии он ёдоварӣ гардид.

      Дар ҷараёни конфронс иштирокчиён бештар бо такя ба таҷриба ва биниши худ роҳҳалҳои ин масъаларо матраҳ намуданд.

                                           Конфронси илмию амалӣ дар Қӯрғонтеппа

      Душанбе, 6 май. (АМИТ «Ховар», Раъно Нусратуллоева).- Академияи таҳсилоти Тоҷикистон муштаракан бо Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав ва идораи маорифи вилояти Хатлон 7 май дар шаҳри Қӯрғонтеппа дар мавзӯи «Хонаводаи солим – гарави саломатӣ ва тарбия» конфронси илмию амалии ҷумҳуриявӣ доир менамояд.
    Тавре ки аз Академияи таҳсилоти Тоҷикистон иттилоъ доданд, дар ҷараёни конфронс силсилаи мавзуъҳои мавриди назар баррасӣ ва пешниҳодоти ҷолиб натиҷагирӣ хоҳанд шуд, ки ба татбиқи амалии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» нигаронида шудаанд. Доир ба ин мавзӯъ маърӯзаҳои сардори идораи маорифи вилояти Хатлон Х. Қурбонзода, академики Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Маҳмадулло Лутфуллоев, академики Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Файзулло Шарифзода, доктори илми педагогӣ, профессор Сафар Сулаймонӣ, доктори илми педагогӣ, профессор Қ. Абдураҳмонов дар назар аст.
Баргузоии ҳамин гуна чорабинӣ дар Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Б. Ғафурови вилояти Суғд низ ба нақша гирифта шудааст

 

Иттилоия барои ахбори умум
(Пресс - релиз)

Академияи тањсилоти Тољикистон (минбаъд АТТ) мувофиќи наќшаи чорабинињои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон љињати дар амал татбиќ намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» муштаракан бо Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Н. Хусрав ва Идораи маорифи вилояти Хатлон дар мавзўи «Хонаводаи солим – гарави саломатї ва тарбия» конференсияи илмию амалии љумњуриявиро доир менамояд. Конференсияи мазкур 7 – майи соли 2013 соати 900 дар толори ба номи Лоњутии ш. Ќўрѓонтеппа баргузор мегардад.
Дар љараёни конфронс силсилаи мавзўъњои мавриди назар баррасї ва пешнињодоти љолиб натиљагирї хоњанд шуд, ки њамагї ба татбиќи амалии Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» нигаронида шудаанд:
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва љараёни татбиќи он дар мактабњои тањсилоти миёнаи умумии вилояти Хатлон (гузоришисардори идораи маорифи вилояти Хатлон Х. Ќурбонзода);
- «Хонаводаи солим, мењр ва фарњанги тарбия» -академики АТТ Мањмадулло Лутфуллоев;
- «Хонаводаи фарњангї ва имконоти тарбиявии он» - академики АТТ Файзулло Шарифзода;
- «Аз таљрибаи фарзандон дар хонаводањои Эрон» - доктори илми педагогика, профессор Сафар Сулаймонї;
- «Масъалаи хонаводаи солим ва тарбия дар эљодиёти Мирсайид Алии Њамадонї» - доктори илми педагогика, профессор Ќ. Абдурањмонов ва ѓайра. Инчунин дар ќисмати хотимавї тањти унвони «Мурољиати фарзандон ба падару модарон» аз љониби гурўњи талабагон аз эљодиёти адибон мисрањои шеърї ќироат гардида, ќадрдонии хонаводањое, ки дар таълиму тарбияи фарзандон муваффаќ шудаанд аз љониби раёсати маорифи вилоят, АТТ ва ДДЌ ба номи Н. Хусрав баргузор мегардад.
Њамзамон, ба таваљљуњи Шумо мерасонем, ки њамин гуна чорабинї дар нимаи дуюми моњи майи соли равон дар ДДХ ба номи Б. Ѓафурови вилояти Суѓд ба наќша гирифта шудааст.
 

Китоби маорифпарвари фаронса Жан жак Русо "Эмиль ва е Дар бораи тарбият"

16 январи соли равон дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон муаррифии китоби маорифпарвари фаронса Жан Жак Русо "Эмил ва ё Дар бораи тарбият" бо ширкати донишмандон ва олимони шинохта баршузор мегардад. Китоби мазкур аз љониби Академияи тањсилоти Тољикистон, бо ташаббуси академики Академияи тањсилоти Тољикистон Ирина Каримова ва профессор Сафар Сулаймонї ба табъ расидааст. Китоб барои муаллимон, муњаќќиќон ва онњое, ки ба кори таълиму тарбият машѓул мебошанд ва дар роњи иљрои "Барномаи миллии рушди тањсилот" армуѓони арзанда аст.

 


Муаррифии китоб:
Русо, Жан Жак. Эмил ва ё Дар бораи тарбият / Бо кўшиши профессор Ирина Каримова; тањия ва тањќиќи профессор Сулаймонї С.; Душанбе: Ирфон, 2012. - 412 с.

Жан Жак Русо (1712-1778) яке аз бузургтарин мутафаккирони олами илми маърифат мањсуб меёбад. Аќидањои ин марди бузург љањонбинии илмиро чунон таконе додааст, ки осори он њанўз боќист. Њар рўз дар мактуботи ў матолиби љадиде кашф мешавад, ки пешбинии ўро дар масоили сиёсї, иљтимої ва фарњангї собит мекунад. Шояд рўзе бирасад, ки баъзе аз фарзияњои вай, ки акнун печида ё ѓалат ба назар мерасанд, равшан шавад ё таъйид гардад. Метавон гуфт, аз тамоми файласуфони ќарни њаждањум Русо ба мо наздиктар аст, яъне афкори ў бештар бо афкори мардуми ќарни бисту якум њамоњангї дорад.
Китоби мазкур аз љониби Академияи тањсилоти Тољикистон дар чопхонаи "Контраст" ба табъ расидааст. Китоб барои муаллимон, муњаќќиќон ва онњое, ки ба кори таълиму тарбият машѓул мебошанд, дастовези ва армуѓони хубест барои такмили "Барномаи миллии рушди тањсилот".
 Конфронси байналмилалӣ рушди таҳсилоти инклюзивиро баррасӣ мекунад 

Фардо, 21-уми ноябр дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон конфронси байналмилалӣ таҳти унвони «Таҳсилоти инклюзивӣ: проблемаҳо ва ҷустуҷӯи роҳи ҳалли онҳо» баргузор мегардад. Ҳадаф аз баргузории конфронс омӯзиши масоили таҳсилоти инклюзивӣ, табодули таҷриба ва ҳамкорӣ, имконияти баррасии принсипҳои сиёсати таҳсилотӣ оид ба пешниҳоди имкониятҳои баробари таҳсилоти босифат ва рушди иқтидор барои ҳамаи кӯдакон дар сатҳи байналхалқӣ мебошад.

Тавре аз шӯъбаи Ташкилоти байналмилалии Институти «Ҷамъияти Кушода» -Бунёди Мадад дар Тоҷикистон ба «Навид» иттилоъ доданд, дар конфронс баррасии проблемаҳо ва имкониятҳои ниҳоӣ барои рушди таҳсилоти инклюзивӣ дар Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ матраҳ мешавад.

Ҳамзамон таъмини дастрасӣ ба таҳсилот, хизматрасонии иҷтимоӣ, дастгирии психологӣ ва тиббиву педагогӣ, барҳам задании монеаҳо ва таъсиси шароит барои ниёзи кӯдакони талаботи таҳсил дошта тавассути такмили базаи қонунгузорӣ, шабакаи омода кардани мутахассисону омӯзгорон, таҳияи равишҳои нави илмӣ ва базаи таълимиву методӣ, афзун кардани иттилоърасонӣ ба аҳолӣ дар назар аст.

Бояд гуфт, барои ширкат ба конфронс 80 нафар аз ҷумлаи намояндагони Дастгоҳи иҷроияи Президент, вазоратҳо, мақомоти худидораи маҳаллӣ, созмонҳои ҷамъиятиву байналхалқӣ, мушовирони психологӣ ва тиббиву педагогӣ, мактабҳои олӣ ва муассисаҳои таҳсилоти умумӣ даъват шудаанд.

 

 

 

 

 

Баррасии таҳсилоти инклюзивӣ ва мушкилоти он дар Душанбе


Душанбе, 19 ноябр. (АМИТ «Ховар», Саидэҳсон Солиев).-21 ноябр бо дастгирии барномаҳои таҳсилотӣ ва тандурустии шуъбаи Ташкилоти байналмилалии Институти «Ҷамъияти Кушода» -Бунёди Мадад дар Тоҷикистон, бо ҳамшарикии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва Дафтари ЮНИСЕФ дар ҷумҳурӣ дар Китобхонаи миллӣ оид ба рушди таҳсилоти инклюзивӣ конфронси байналмилалӣ баргузор мегардад.

Ҳадафи конфронс омӯзиши масоили таҳсилоти инклюзивӣ, табодули таҷриба ва ҳамкорӣ, имконияти баррасии ҷараёнҳои сиёсати таҳсилотӣ оид ба пешниҳоди имкониятҳои баробари таҳсилоти босифат ва рушди иқтидор барои ҳамаи кӯдакон дар сатҳи байналхалқӣ мебошад.

Дар конфронс баррасии мушкилот ва имкониятҳои ниҳоӣ барои рушди таҳсилоти инклюзивӣ дар Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ, таъмини дастрасӣ ба таҳсилот, хизматрасонии иҷтимоӣ, дастгирии равонӣ ва тиббиву педагогӣ, барҳам задани монеаҳо ва фароҳам овардани шароит барои кӯдаконе, ки ба таҳсил ниёз доранд, тавассути такмили заминаи қонунгузорӣ, шабакаи омода кардани мутахассисону омӯзгорон, таҳияи равишҳои нави илмӣ ва заминаи таълимиву методӣ, афзун кардани иттилоърасонӣ ба аҳолӣ дар назар аст.

Дар ин бора ба АМИТ «Ховар» Ҷовид Муқим, корманди масъули Институти «Ҷамъияти кушод» -Бунёди мадад дар Тоҷикистон иттилоъ дод.

 

ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН
_____________________________________________________________________________________________
734024, шањри Душанбе, кўчаи Айнї,45, 227-46-66, 227-59-81
E-mail: aot. tj
_____________________________________________________________________________________________

«20» 11 2012 469/01
Иттилоия барои ахбори умум
(Пресс - релиз)
Академияи тањсилоти Тољикистон мувофиќи наќшаи чорабинињои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон љињати татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2011, №640 «Дар барои тасдиќи Наќашаи баргузории машваратњои илмї ва илмию техникї, конфронсњо, симпозињумњо, анљуманњо ва семинарњо дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2012» дар якљоягї бо Институти љомеаи озоди Хазинаи мусоидат ба Тољикистон таърихи 21 ноябри соли 2012 баргузории конфронси байналмилалии илмиро дар мавзўи «Таълими фарогир: мушкилот, љустуљў, ва роњњои њалли он» - ро ба наќша гирифтааст. Дар чорабинии мазкур иштироки мутахассисони варзидаи соња барои кўдакони истисної аз Љумњурии Тољикистон, Федератсияи Россия, Љумњурии Ќарѓизистон, Туркманистон ва созмонњои байналмилалї дар назар аст.
Маќсади асосии Конфронс омўзиш ва табодули таљриба дар њалли масоили тањсилоти фарогир на танњо дар миќёси кишварњои Осиёи Марказї, балки имкони татбиќи таљрибаи пешќадами фазои байналмилалї мањсуб меёбад.
Кори Конфронс дар шакли маљлиси пленарї ва фаъолияти якчанд бахшњо ба наќша гирифта шудааст. Шумораи умумии иштирокчиён беш аз 80 нафар аст.
Президенти АТТ И. Каримова
 

 

Дастовардҳои педагогика аз манзари Иҷлосияи таърихӣ


Душанбе, 15 ноябр.(АМИТ «Ховар», Марзия Саидова).- «Дастовардҳои педагогикаи навин дар партави истиқлол аз манзари Иҷлосияи 16-уми Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», таҳти чунин унвон дар шаҳри Исфара ба ифтихори Иҷлосияи 16-уми Шўрои Олии ҷумҳурӣ конфронси илмию амалӣ баргузор гардид. Ин чорабинӣ бо ибтикори раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон (АТТ) дар хамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара доир шуд. Дар ин хусус ба АМИТ «Ховар» Ирина Каримова- президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон иттилоъ дод.

Дар конфронс профессорон Маҳмадулло Лутфуллоев, Файзулло Шарифзода, Сафар Сулаймонӣ ва Шавкатҷон Шарофов дар мавзуъҳои Дастовардҳои педагогикаи миллӣ ва мушкилоти маорифи Тоҷикистон», «Рушди педагогикаи миллӣ дар шароити имрўз», «Таҳқиқоти мушкилоти педагогикаи миллӣ дар шароити имрўза» «Таҳаввули таълиму тарбия дар мактаб дар солҳои истиқлол» табодули назар карданд. Зикр шуд, ки бори аввал дар кишвар муассисаи нави илмӣ – Академияи таҳсилоти Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки рисолати он таъмини илмии муассисаҳои таълимӣ, таҳқиқи афкори педагогии ниёгон, омўзиши бумӣ (этнопедагогика), омўхтан ва паҳн намудани таҷрибаи судбахши муассисаҳои омўзишӣ мебошад. Дар натиҷаи фаъолиятҳои пажуҳиши педагогӣ иқдоми тоза ба вуҷуд омад ва дар бунёди тафаккур ва фалсафаи миллӣ китобҳо таълиф гардиданд.

Таъкид гардид, ки тафаккури ҷомеа оид ба мактабу маориф тағйир ёфтааст. Зикр гардид, ки педагогика ба фанни муҳими кулли донишгоҳҳо табдил гардидааст. Дар муддати 20- соли истиқлоли кишвар педагогикаи тоҷик фарозу нишебҳоро паси сар намуд ва алҳол бунёди миллию истиқлоли он устувор гардидааст, ки метавон аз манзари истиқлол онро беҳтарин дастоварди миллии кишвар арзёбӣ кард. Ба сохтори таҳсилотӣ тағйироти куллӣ дохил гардида, дар таркиби муассисаҳои он шаклҳои нави таълимгоҳҳо- коллеҷ, литсей ва тахассусҳои нав ва дар таркиби таълимгоҳҳои олӣ бакалавр, магистр арзи вуҷуд намуданд.

Дар охир ишора гардид, ки байни идораҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳамкориҳои судманд таҳким меёбанд.
 

 

Баргузории конфронси илмию амалӣ дар Исфара


Душанбе, 13 ноябр . (АМИТ «Ховар», Сарвинози Руҳуллоҳ)- 14 ноябри соли равон дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд конфронси илмию амалӣ таҳти унвони «Дастовардҳои педагогикаи навин аз манзари Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ» баргузор мегардад.

Чорабинӣ бо дастгирии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва ҳукумати шаҳри Исфара доир мешавад ва дар он олимону донишмандон ширкат хоҳанд кард. Дар ин бора ба АМИТ «Ховар» аз Академияи таҳсилоти Тоҷикистон хабар доданд. Тибқи иттилои расида, мақсад аз баргузории конфронс баррасии дастовардҳои педагогикаи навин дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ ва роҳҳои ҳалли мушкилоти таълиму тарбия дар шароити имрӯз унвон мешавад.

 

Муаррифии «Ҳикмати афкори педагогии ниёгон»


Душанбе, 11 октябр. (АМИТ «Ховар», Раъно Нусратуллоева).- Афкор ва ақидаҳои педагогии арзишманди шоирону нависандагон, олимону мутафаккирони асримиёнагии форсу тоҷик, ки дар такя ба аҳкоми дини мубини ислом, Қуръони маҷид, суннатҳо ва ҳадисҳои Пайғамбар Муҳаммад (с) эҷод шудаанд, барои устувор сохтани пояҳои Ислом, дастраси умум гардонидани ҳикмати маънавӣ ва зиндагисозии он хизмати босазо намудаанд. Имрӯз дар Академияи таҳсилоти Тоҷикистон муаррифии китоби академик Файзулло Шарифзода «Ҳикмати афкори педагогии ниёгон» доир гардид. Ҷамъомадро академик Ирина Каримова ифтитоҳ намуд. Дар ҷамъомад олимони намоён, намояндагони донишкадаҳои олӣ, муаллимон, муҳаққиқон ва зиёиён иштирок намуданд. Доир ба китоби мазкур андешаҳои худро профессор Сафар Сулаймонӣ, доктори илмҳои педагогӣ Ҷамолиддин Саидзода, директори Пажуҳишгоҳи рушди маориф Шарифмурод Исрофилиён ва дигар олимони соҳа баён намуданд. Муаллифи асар зимни муаррифии он аз ҷумла изҳор дошт: «Дар рисола, ки ҳикмати исломӣ тавассути сура ва оёти Қуръони маҷид, суннат ва ҳадисҳои Муҳаммад (с) иқтибос мешаванд ва баъдан ҷовидон ва ҳаётӣ будани онҳо тавассути иқтибоси ҳикоёту ривоятҳо, байту мисраъ ва порчаҳои шеърӣ исбот мегарданд, афкори педагогии ниёгонамон ҷамъбаст гардидааст. Ақидаҳои тарбиятӣ-педогогии эшон ба он далолат мекунад, ки мардум аз мантиқ, мафҳум ва мазмуни ҳақиқатан созандаи ислом воқиф гарданд, донанд, ки ислом ҳам покии руҳ ва ҳам покии танро аз инсонҳо тақозо дорад ва дини созанда ва ҳаётӣ мебошад».
Китоб барои олимон, омӯзгорон, муҳаққиқони соҳаи фалсафаи педагогӣ, аспирантон ва оммаи васеи дилбохтагони афкори педагогии ниёгон пешкаш мегардад.
 

 

Вижагихои ташаккули фарханги муошират

Бо иқдоми Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи таҳсилоти Тоҷикистон рӯзи 26 майи соли 2012, соати 10:00 дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Вижагиҳои ташаккули фарҳанги муошират ва сухангӯйии хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз забони русӣ» баргузор мегардад.
Мақсади асосии конференсия такмили омӯзиши забони русӣ дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташаккули дузабонии миллӣ ва русӣ, мусоидат ба робитаҳои забонҳо ва тамаддунҳо, дарёфти роҳу усули самараноки баланд бардоштани фарҳанги сухангӯӣ, дурнамои фаъолият дар самти инкишофи малакаҳои муоширати муҳассилин мебошад.
«Зимни баргузории конференсия мо ният дорем, ки роҳу усулҳои инноватсионии таълими забони русиро дар муассисаҳои таълимии Тоҷикистон мавриди баҳс қарор диҳем. Ҳамчунин дар рафти конференсия масъалаҳои робитаи забон ва фарҳанг дар ташаккули одоби муошират ва сухангӯйии муҳассилин, омӯзиши муқоисавии забонҳо ҳамчун заминаи лингвистии таълими забони русӣ дар мактабҳои тоҷикӣ, ташаккули ҳавасмандгардонии муҳассилин ба омӯзиши забони русӣ чун воситаи муоширати байналмилалӣ муҳокима карда мешаванд» - иброз дошт президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон И. Каримова.
Дар кори конференсия иштироки олимону муҳаққиқони шинохта, омӯзгорону мутахассисони варзидаи муассисаҳои таълимии Тоҷикистону хориҷи кишвар дар назар аст.