ҲАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ АКАДЕМИЯ

                                                   

 

 

 

 

Вањдати миллї барои мо дастоварди нињоят пурарзиш, шарти асосии некуањволии халќамон ва тањкурсии боэтимоди пешрафту ободонии Ватану мањбубамон мебошад.                                                            

                                                                                             ЭМОМАЛЇ РАЊМОН

Дар доираи Соли љавонон эълон гардидани соли 2017 ва ба истиќболи 20-солагии Рўзи Вањдати миллї аз 12 то 17 июни соли равон гурўњи корї дар њайати Бобизода Ѓуломќодир - президенти Академияи тањсилоти Тољикистон (роњбари гурўњ), Нурализода Ноилшоњ - сармуњаррири нашрияи «Омўзгор», Амирзода Давлаталї - прокурори ноњияи Ёвон, Давлатзода Толиб - судяи суди иќтисодии вилояти Хатлон, Нарсов Исломиддин - раиси КИ ЊХДТ дар ноњияи Ёвон сафари хизматї ба анљом расониданд.

Дар рўзи аввали сафари корї (12 июни соли 2017) њангоми вохўрї бо раиси ноњияи Ёвон Амирбеки Темур дар мувофиќа бо роњбари гурўњи таблиѓотї (Бобизода Ѓуломќодир) љадвали баргузории вохўрии гурўњи таблиѓотї љињати тарѓибу ташвиќи Соли љавонон ва Рўзи Вањдати миллї бо сокинони љамоатњо, шањраку дењот ва ташкилоту муассисањои ноњияи Ёвон тартиб дода шуд.

Тибќи љадвали мазкур гурўњи таблиѓотї дар 11 љамоат ва ташкилоту муассисањо ба сокинон вохўрї доир намуданд. Суњбати гурўњи таблиѓотї дар њамроњї бо раиси ноњияи Ёвон Амирбеки Темур бо сокинони ду љамоат - Љамоати шањраки Ёвон ва љамоати шањраки «Њаёти нав» баргузор гардид. Гурўњи таблиѓотї дар мавзўъњои «Тољикистон - сарзамини љавонон», «Ањамияти Вањдати миллї дар сарнавишти миллат», «Наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар барќарории сулњу вањдат», «Тањаввули мафњуми Вањдати миллї дар замони муосир», «Дастовардњои Тољикистон дар партави Вањдати миллї», «Эътирофи љањонї ёфтани таљрибаи сулњи тољикон», «Њифз ва тањкими Истиќлолияти давлатї ва Вањдати миллї дар шароити нави љањонї» маърўзањо ироа карданд. Сокинони љамоатњои зикршуда бо як мароќи хоса бо намояндагони гурўњи таблиѓотї суњбат ороста, ба саволњо дар мавриди эътимоди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба љавонон ва кўшишу талошњо бањри бењтар намудани њаёту зиндагии онњо, заруратњо ва њадафњои эълон гардидани соли 2017 - Соли љавонон, наќши таърихии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон рољеъ ба барќарори сулњу вањдати миллї ва дастоварњои Тољикистон дар партави Вањдати миллї, роњњои пешгирии љавонон аз шомил шудан ба гурўњњои террористию экстремистї ва дигар масъалањои мубрами рўз љавобњои мушаххас гирифтанд.

Мавриди зикр аст, ки намояндагони гурўњи таблиѓотї бо масъулини ноњия, њамчунин, аз љамоатњои дењоти ба номи Њ.Њусейнов, Обшорон, Ситораи сурх, Г.Юсуфова, Дањана, Норин ва шањраки Чоргул боздид ба амал оварда, бо кору фаъолият ва зиндагии мардум аз наздик ошної пайдо карда, дар баробари ин, бо онњо вохўрию суњбатњои судманд доир намуданд. Љавонону собиќадорони мењнат ва пиронсолон шукрона аз он мекарданд, ки тавассути сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Тољикистони азизи мо сулњу вањдати сартосарї танинандоз асту мардум дар рўњияи созандагию ободкорї пайи кору фаъолият мебошанд. Њамчунин, чунин як вохўрии судманд бо ањли маорифи ноњия, аз љумла, роњбарони муассисањои таълимї ва кормандони шуъбаи маорифи ноњия дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии раќами 16 баргузор гардид. Умуман, мардуми ноњияи Ёвон аз доир гардидани вохўрию мулоќотњо изњори сипос карданд ва дар баробари ин, изњор доштанд, ки баргузор намудани чунин чорабинињо љињати тањкими пояњои Вањдати миллї ва сулњу субот дар кишвар, манфиатњои миллї ва давлатиро аз манфиатњои гурўњї ва шахсї боло донистан, тарбияи насли наврас дар рўњияи ватандўстию ватанпарастї, дар пешгирии љавонон аз шомил гардидан ба њизбу њаракатњои ифротгаро, мубориза бо экстремизм ва терроризм мусоидат мекунанд.

 

                

                   

                                                                                                                                                                     

                                                                                    

 

ВАХДАТИ МИЛЛИ ДАР АКАДЕМИЯ

 

23.06.2017.  Дар Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба 20-солагии Рўзи Вањдати миллї ва Соли љавонон эълон гардидани соли 2017 дар мавзўи «Мактаби сулњпарваронаи Пешвои миллат - роњнамои љавонон барои имрўзу ояндаи дурахшон» конференсияи илмї-амалии љумњуриявї баргузор гардид. Маќсади њамоиши илмиро масъулини конференсия баррасии сиёсати дохилї ва оќилонае, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон бо сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар солњои 90-уми ќарни гузашта дар амал татбиќ намудаанд, арзёбї карданд.

Дар конференсия президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои биологї ва фарматсевтї, профессор, узви вобастаи академия Ѓуломќодир Бобизода зимни муаррифии натиљањои сиёсати вањдатгароёна иброз намуд, ки «Пешвои миллат њанўз дар иљлосияи шонздањуми таќдирсоз гуфта буданд, ки «Ман ба шумо сулњ меоварам ва барои расидан ба ин маќсад љонамро дареѓ намедорам». Мањз њамин суханон дар дили шањрвандони мамлакат шуълаи умедро ба ояндаи нек равшан кард».

Ба андешаи Ѓуломќодир Бобизода, Вањдати миллї, ки имрўз дар саросари кишвар њукмфармост, барои инсонњо якдилї, барои давлат якпорчагї, барои рушди он иттифоќи тамоми шањрвандон, сарфи назар аз миллату дину мазњаб, тарњрезии иќтисоди ягонаи барои њамаи ќишрњои љомеа манфиатбахшро таъмин намудааст.

Дар конференсия њамчунин академики АТТ, профессор Муњаммад Лутфуллозода дар мавзўи «Президент – кафили сулњу Вањдати миллї», мудири кафедраи педагогикаи умумидонишгоњии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, доктори илмњои педагогї, профессор Лутфия Иматова дар мавзўи «Сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат – мактаби тафаккури навини миллї», номзади илми њуќуќ, профессор Рањмонќул Шарифзода дар мавзўи «Роњњои баланд бардоштани тарбияи њуќуќии хонандагон», номзади илмњои педагогї Сайфиддин Камолзода дар мавзўи «Арзишњои тарбиявии асарњои Пешвои миллат», мудири шуъбаи педагогика ва психологияи Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ Наимљон Абдурашидов дар мавзўи «Тањсилоти кўдакони дорои эњтиёљоти махсуси тањсилотї дар шароити муассисањои тањсилоти миёнаи умумї», инчунин муњаррири бахши тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбии нашрияи «Омўзгор» Њотами Њомид ва дигарон сухан гуфта, љанбањои гуногуни Вањдати миллиро аз назари илмї баён намуданд.

Зикр шуд, ки Вањдати миллї бо таъмини осудањолии шањрвандони кишвар бузургтарин дастоварди миллии тољикон мањсуб мешавад. Самимият, љасорат, майли бозоварии гурезагони тољики хориљ аз мамлакат, дипломатияи олї ва дигар сифатњои шахсии Президенти Љумњурии Тољикистон имкон ба вуљуд оварданд, ки он рўзњои мудњиш анљом ёфта, Вањдати миллї тантана намояд.

Имрўз њам дар дохили Љумњурии Тољикистон ва њам берун аз он љомеашиносон сулњи тољиконро омўхта, онро ба њайси дастоварди таърихї дар кишварњои худ барои татбиќ тавсия медињанд.

Њозирин, кори конференсияро мусбат арзёбї намуданд.

 

 

 

16/03/2017  ш.Душанбе

          «Наврўзи кухан аз баракати айёми Истиќлолият, раванди демократикунони, афзудани худшиносии милли умри тоза ёфтааст ва бо навои таронаи дилпазир хампои рўзгори нав дар Точикистони зебоманзари мо сайр дорад».

 

Асосгузори сулњу вахдати миллй-Пешвои миллат Президенти Чумњурии Точикистон,мухтарам Эмомалй Рахмон

         Дар доираи наќша-чорабинињои Академияи тахсилоти Точикистон дар хамкорй  бо кормандони илмии Пажўхишгохи рушди  маориф ба номи Абдурањмони Чомй рўзи 16-уми март дар толори Пажўхишгоњи рушди маориф конфронси илмй-амалй дар мавзўи «Тољикистон ватани Наврўз аст» баргузор гардид.

         Конфронсро бо сухани ифтитохй Президенти Академияи тахсилоти Точикистон, профессор Ѓуломќодир Бобизода баромад намуда, оид ба ахамияти таърихии Чашни байналмилалии Иди Наврўз маълумот дод.

         Дар конфронс маърўзахои директори ПРМ-и АТТ, профессор Исрофилниё Ш.Р. дар мавзўи «Хикмати Наврўз», номзади илмхои педагогика Лутфуллоева П.М. дар мавзўи «Тахаввули рамзхои Наврўз» ва Амонй С. мудири шуъбаи фанхои филологй дар мавзўи «Наврўз дар суннати пешиниён» шунида шуд.


                                                                

 

 

 

 

 

   ЗАН ВА НАВРЎЗ АЗ НИГОЊИ ШОИРА

 

 

 

       06/03/2017 

Дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон вохўрии кормандони академия ва Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї бо Шоираи халќии Тољикистон Зулфия Атої ба муносибати Рўзи модар ва Наврўзи Аљам баргузор гардид.

        Доктори илмњои педагогї профессор, академики АТТ Ирина Каримова њозиринро ба муносибати Рўзи модар табрик кард. Зулфия Атої аз илтифоти њаводорони шеъраш арзи сипос намуда, дар бораи зан-модар ва маќоми ў дар љомеа, ки пайваста дар эъљодиёташ ба чашм мехўранд, изњори андеша кард.

       Азим Байзоев, номзади илмњои филологї, ходими калони ПРМ дар хусуси ашъори шоира андешањои љолиб ќироат карда, илњоми хешро аз шеъри «Бињишти мард, дўзахи зан» тавассути як пора шеър иброз намуд.

                       

             

МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ

 

 

 

 

 

 

(Муаррифии китоб)

 (нашри 5, бо тањрир ва иловањо, ш. Душанбе, 26.01.2017)

 Имрўз (26.01.2017) бо иштироки узви Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар толори Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон муаррифии китоби «Методикаи таълими забони тољикї» (нашри 5, бо тањрир ва иловањо) баргузор гардид.

Чорабиниро бо сухани ифтитоњї ноиби президенти АТТ, узви пайвастаи академия Каримова Ирина Холовна њусни оѓоз бахшида, рољеъ ба њадафи чорабинї фикру мулоњизањояшро мухтасар баён намуд.

Узви вобастаи АТТ, профессор Саидбой Шербоев ки бевосита муаллифи китоби мазкур мебошад, омилњо ва зарурати таълифу нашри китобро шарњу тавзењ дод.

Дар робита ба дастоварњо ва камбуду норасоињои китоб академики Академияи тањсилоти Тољикистон, профессорон Муњаммад Лутфуллозода ва Ќодир Ќодиров, узви вобастаи академия Саидамир Аминов, профессор Саъдуллољон Неъматов, номзадони илми педагогика Файз Гулмадов, Сайфиддин Камолзода ва Султонмурод Туронов фикру андешањои хешро баён намуданд.

Чорабинї барои дар нашрњои минбаъда ислоњ намудани камбуду нуќсонњои љойдошта мусоидат хоњад намуд.

 

Сайфиддин КАМОЛЗОДА,

мудири шуъбаи илм ва татбиќи мавзўъњои

фармоишии Академияи тањсилоти

Тољикистон, номзади илмњои педагогї

 

                                                    рогун

 

ДУШАНБЕ, 20.01.2017. /АМИТ «Ховар»/. Имрӯз Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шуъбаи маорифи шаҳри Роғун дар мавзӯи «Роҳҳои самарабахши баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» конфронси илмию амалӣ шурӯъ кард.
Тавре аз Академияи таҳсилоти Тоҷикистон хабар доданд, конфронс дар Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №2-и шаҳри Роғун доир гардида, дар он мавзӯъҳои «Омилҳои баландбардории сифати таҳсилот дар шароити кунунӣ», «Роҳу усулҳои беҳтар намудани сифати таҳсилот дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, «Муносибати навгонӣ дар инкишофи зеҳни хонандагон», «Нақши оила дар баланд бардоштани сифати таҳсилоти хонандагон» баррасӣ мегарданд.

  •  
  •  

Роњњои самарабахши баланд бардоштани сифати

тањсилот дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї


 20.01.2017 Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон тибќи Наќшаи чорабинињои академия оид ба иљрои вазифањое, ки дар Паёми Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (22 декабри соли 2016) баён гардиданд, дар њамкорї бо шуъбаи маорифи шањри Роѓун конференсияи илмї - амалиро дар мавзўи «Роњњои самарабахши баланд бардоштани сифати тањсилот дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї» рўзи 20.01.2017, дар толори МТМУ №2-и ш. Роѓун баргузор менамояд.

Дар конференсия баррасии мавзўъњои зерин ва њалталаби соња назардошт гардидааст:

1. «Омилњои баландбардории сифати тањсилот дар шароити кунунї» (гузориши номзади илмњои педагогї, мудири шуъбаи арзёбии тањсилоти Академияи тањсилоти Тољикистон Файз Гулмадов).

2. «Роњу усулњои бењтар намудани сифати тањсилот дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї» (гузориши директори МТМУ №7-и ш. Роѓун Худойдод Давлатов).

3. «Муносибати навгонї дар инкишофи зењни хонандагон» (гузориши мушовири шуъбаи маорифи ш. Роѓун Бекназар Валиев).

4. «Наќши оила дар баланд бардоштани сифати тањсилоти хонандагон» (гузориши мудири кабинети методии шуъбаи маорифи ш. Роѓун Абдурањмон Назаров)

Аз натиљаи конференсия маълумотномаи мухтасар манзур хоњад шуд.

 

Сайфиддин КАМОЛЗОДА,

мудири шуъбаи илм ва татбиќи мавзўъњои

фармоишии Академияи тањсилоти

Тољикистон, номзади илмњои педагогї

 

АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН. 
 

 

20/10/2016    Дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон бо ташаббуси кормандони шуъбаи фанњои технологияи мењнат, санъат, варзиш ва асосњои бехатарии хонандагони Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон конференсияи адабї– илмї дар мавзўи «Наќши анъанањои миллї дар тарбияи эстетики  хонандагон» баргузор гардид. Дар кори конференсия раёсат ва кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон, олимони Пажўњишгоњи рушди маориф, омўзгорон, мураббиёни муассисањои  тањсилоти умумї, донишљўёни коллељи техникию омўзгории ноњияи Рўдакї ширкат варзиданд.

Конференсияро бо сухани  ифтитоњї  ноиби Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон академик Каримова Ирина Холовна оѓоз бахшид. Сипас, директори Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ профессор Исрофилниё Ш.Р. доир ба наќши анъанањои миллї хусусан љашни Мењргон суханронї намуд. 

Дар конференсия маърўзаи мудири ширхоргоњ-кўдакистони №4 ба номи «Наргис»-и ноњияи Рўдакї Ќурбонова Д.Х. дар мавзуи: «Пос доштани анъанањои милї ва тарбияи эстетики кўдакон», мудири шуъбаи фанњои технологияи мењнат, санъат, варзиш ва асосњои бехатарии хонандагони Пажўњишгоњи рушди маориф, номзади илмњои педагогї Лутфуллоева П.М. дар мавзуи «Мафњуми зебої ва анъанањои миллї»  шунида шуд.

Дар толор ва роњрави Пажўњишгоњи рушди маориф сараввал намоиши бошукўњ доир ба «Љашни Мењргон»  ва намоиши дастовардњои тарбиятгирандагони муассисањои томактабї, хонандагони гимназияи бачагони лаёќатманд ва донишчўёни коллељи техникию омўзгории ноњияи Рўдакї ба марази иштирокчиён пешкаш гардида буд.

Дар бахши адабї- фароѓатї барномаи рангини адабї аз љониби тарбиятгирандагони муассисањои томактабї, хонандагони муассисањои тањсилоти умумї  ва донишчўёни коллељи техникию омўзгории ноњияи Рўдакї,ки аз шеърњо, чистонгўињо, сањначањо ва раќсњо иборат буд, пешкаш гардид. Дар рафти конференсия озмуни рассоми бењтарин дар мавзўи тирамоњ доир карда шуд. Дар хотимаи конференсия иштирокчиён бо ифтихорномањои АТТ ва ПРМ ќадрдонї шуданд.  (Буриев Б.)

 

 

 

 

УМРИ МИЛЛАТ БА УМРИ ЗАБОН ВОБАСТА АСТ

 

 

06.10.2016 Душанбе.   Б.Бўриев

                Дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба рўзи Забони давлатї  мизи мудаввар дар мавзўи «Умри миллат ба умри забон вобаста аст» баргузор гардид.   Дар њамоиши мазкур Раёсат ва кормандони илмии Академияи тањсилоти Тољикистон, Пажўњишгохи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї,  пажўњишгарон ва олимони соња ширкат варзиданд.

        Мизи мудавварро бо сухани ифтитоњї Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, узви вобастаи АТТ, доктори илмњои биологї ва фарматсефтї, профессор Ѓ.Бобизода кушода, њозиринро бо Рўзи забони давлатї табрик намуд. Номбурда  мавќеъ ва ањамияти забони давлатиро њамчун пояи давлат таъкид намуд.

         Дар мизи  мудаввар узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои филологї, профессор С.Шербоев дар мавзўи «Дастовардњои Академияи тањсилоти Тољикистон ва зерсохторњои он дар иртибот бо ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20121-2016» маърўза намуд.  Баромадкунанда рољеъ ба корњои анљомдодаи Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон ва муассисањои зерсохтори он: Пажўњишгоњи рушди маориф ва Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маорифро дар заминаи татбиќи амалии ќонун «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20121-2016» муфассал сухаронї намуда, корњои ба анљом расонидашуда, аз љумла маводи дар ин самт ба нашр расонидаи  олимону муњаќќиќон, чорабинињо ва вохўриву сўњбатњои анљомдодаи онњо, ки бевосита дар доираи бандњои дахлдори барнома сурат гирифта буданд, ёдовар шуд.

         Албатта, њанўз њам баъзе камбудиву норасоињо дар самти татбиќи амалии ќонуни «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20121-2016» ба мушоњида мерасанд.

         Ин ва дигар масъалањои њалталаб, ки ба доираи корбурди забони давлатї дар њамаи љанбањои њаёти љомеа иконияти фаровон фарохам меорад, аз љониби музокиракунандагон баён гардид.

          Дар ќисмати музокирањо академики Академияи тањсилоти Тољикистон доктори илмњои педагогї, профессор М.Лутфуллоев, узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон С.Аминов, директори Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї, доктори илмњои филологї, профессор Ш.Исрофилниё, мудири   шуъбаи фанњои филологияи Пажўњишгоњи рушди маориф С. Амонї ва чанде дигарон иштирок намуданд.

         Тавре, ки академик М.Лутфуллоев оид ба  эњтиром ва ањамияти забони тољикї  њангоми сафарњои  хориљ аз кишвар ёдовар шуд, ки «Устод Муњаммад Иќбол танњо бо забони инглисї суњбат мекард, вале хамаи эљодиёти ў бо забони форсї нигошта шудааст». Дар кишварњои Эрон, Њидустону Покистон ва дигарон шунидани калимањои «Дуруд ба Шумо!», «Сафар ба хайр!», ки гуфтори  тољикї мебошанд,  эњсосоти ифтихору шукргузориро ангеза мебахшанд.

      С.Аминов дар бораи тоза ва беолоиш  нигоњ доштани забони давлатиро ёдовар шуд. Ў ќайд намуд, ки баъзе ќисматњои имлои забони тољикї ба омўзгорон, мактабиён ва донишљўён нофањмо мебошад ва ба хотири осонии таълим имло ба таљдиди назар ниёз дорад.

      Ш.Исрофилниё дар бораи ањамияти забони давлатї ибрози андеша намуда, таъкид кард, ки забони ноби тољикї, бояд дар гуфтор ва баён тоза нигоњ дошта шавад, зеро мањз тавассути забон бисёр масъалањо њалли худро меёбанд. Њанўз њам ёфт мешаванд, баъзе олимон ва ходимони масъул,  ки дар суханронињояшон вожањои мањал ва шевагиро истифода мебаранд. Бояд забони давлатиро густариш дињем  ва тозагии онро пос дорем.

      С.Амонї доир ба риояти меъёрњо ва талаботи забони тољикї њангоми тарљума  ва истилоњсозї  изњори андеша намуда, дар такя ба таъкидњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон љињати тавоноии забони модарї ва иќтидори воќеъии он маслињатхои арзишманд баён намуд.       

          Воќеан, забони давлатї воситаи муњимтарини муаррифии таъриху фарњанги пурѓановати миллати бофарњанги тољик мебошад.    

        Ин  нукта  аз љониби иштирокдорони мизи мудаввар хуб пазируфта шуд.

 

 

 

   Инклюзивное образование в РТ

 

 30.09. 2016. Во всем мире отмечается, что дети сограниченными возможностямиявляются одной из самых  обослабленных и изолированных групп детей, которые имеют ограниченный доступ или совсем не имеют дотупа к услугам в области образования, здровохранения и социального обеспечения. Они подвержены значительно большому риску, оказаться вне школы или бросить школу. Иследование оказавшихся вне школы детей прводенное ЮНИСЕФ в 2012 году показало что также относится к Таджикистану.

         В конференц зале  гостиницы «Сирена» г. Душанбе  по инициативе Министерства образования и науки Республики Таджикистан совместно с ЮНИСЕФ с целью продолжения обсуждения передовой практики, сложностей и дальнейших шагов в продвижении инклюзивного образования, состоялся Круглый стол по Инклюзивному образованию на тему: «Инклюзивное образование: передовая практика и сложности» с участием представителей правительственных и неправительственных организаций, местных НПО и международных организаций, Министерства здаровохранения и социальной защиты Р.Т., руководители  инклюзивных учереждений республики, специалисты Академии образования(АОТ) и Института развития образования .

         На церемонии открытия круглого стола выступили: Бобомурадов М. Представитель Министерство образования и науки РТ.

         На заседаниях круглого стола выступили: Каримова И.Х. вице –президент Академии образования «Национальное законодательство по Инклюзивному образованию: нынешнее положение и пути улучшения», Азим Байзоев - научный сотрудник Института образования «Анализ процесса внедрения Инклюзивного образования в Таджикистане с учетом передового опыта», Сабохат Хаким-заде представитель Коалиции ассоциации Родителей ДОВ «Практика внедрения ИО в Таджикистане: успехи и препятствия» а также Ш. Кадиров директор ОО «Экономика и образования» на тему «Формула финансирования Инклюзивного образования».

        В прениях также участвовали, предствители ЮНИСЕФ, ведущие специалисты ИРО АОТ и специалисты из образовательных учереждений.

Минстерство образования и науки (МОН) РТ стремится к постоянному улучшению системы образования, обеспечивая доступ к качественному образованию для всех уачащихся. В 2011 году, была утверждена Национальная Концепция инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями (на 2011-2015), основные направления которой были включены в Национальную стратегию развития образования РТ до 2020 года. К ним относится следующее: создание физических условий, необходимых для детей с олраниченными возможностями для получения ими образования в существующих дошкольных учереждениях и общеобразовательных школах, обучение заинтересованных сторон сферы образования, работников здравоохранения и социальных работников вопросам инклюзивного образования, а также местных органов  власти и сообществ в развитии инклюзивного образования.

        

     

19.09.201616:15

Таджикские власти объяснили Медведеву причину большого количества диссертаций

Большое количество защищенных диссертаций в Таджикском национальном университете и Академии образования Министерство образования и науки Таджикистана объяснило малым количеством диссертационных советов и растущей потребностью республики в высококвалифицированных научных кадрах.

Официальный ответ на выступление российского премьер-министра министерство образования и науки Таджикистана опубликовала на сайте госагентства «Ховар».

Как отмечается в комментарии пресс-службы Минобрнауки Таджикистана, аттестацию на присуждение научных степеней таджикским ученым после ознакомления с содержанием диссертаций проводит Высшая аттестационная комиссия России (ВАК).

По информации пресс-секретариата министерства, на основе межправительственного соглашения России и Таджикистана от 1997 года в республике действуют 23 диссертационных совета по 37 специальностям. Именно на них в 2015 году защищено 353 диссертации, в том числе 40 докторских, что в среднем составляет 15 защит на каждый совет.

Согласно данным Минобразования Таджикистана, в республике существует только два диссертационных совета - при Таджикском национальном университете и Академии образования Таджикистана. «Будучи единственными советами в Республике Таджикистан по филологическим и педагогическим наукам, они не способны обеспечить таджикские образовательные и научные учреждения, в том числе филиалы российских вузов в Республике Таджикистан, необходимым количеством научных кадров, в особенности докторов наук, по данным направлениям. В качестве примера можно привести следующие цифры: за 2015 г. в двух упомянутых советах защищено всего по пять докторских диссертаций по филологии и педагогике, что никак не может удовлетворить ежегодно возрастающие потребности вузов в научных кадрах высокой квалификации», - говорится в ответе минобразования.

«До недавнего времени (до 2014 г.) в Таджикистане функционировали еще два диссертационного совета по таджикской филологии:  при Институте языка и литературы, востоковедения и письменного наследия имени А. Рудаки и в Худжандском госуниверситете имени Б. Гафурова. Их закрытие в рамках оптимизации сети диссертационных советов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки Российской Федерации привело к значительному росту количества защищенных диссертаций в единственном совете по таджикской филологии при Таджикском национальном университете»,  - говорится в сообщении Минобразования Таджикистана. Пресс-служба министерства также напомнила, что в прошлом году ВАК РФ закрыл диссертационный совет при Таджикском государственном педагогическом университете им. С.Айни. В результате 6 соискателей, которые уже находились на пороге защиты (было объявление о дате защиты на сайте ВАК РФ), по ходатайству руководства ТГПУ они  обратились в данный совет с просьбой о предоставлении им возможности защитить свои работы.

«Хотелось бы отметить, что диссертационные работы во всех советах Республики Таджикистан, в том числе в советах при Таджикском национальном университете и Академии образования Таджикистана, пишутся и защищаются на русском языке. Это в значительной степени способствует поддержанию на должном уровне, сохранению и развитию русского языка в Республике Таджикистан и в регионе в целом, а также является на современном этапе весьма важным фактором укрепления позиции русского языка за пределами Российской Федерации», - заключили в Министерстве образования и науки Таджикистана.

Напомним, что в конце августа председатель правительства России Дмитрий Медведев, выступая на форуме, посвященном развитию высшего образования, выразил удивление в связи с большим количеством диссертаций, защищенных в Национальном университете и Национальной академии наук Таджикистана.

«Ничего не хочу сказать плохого, но назову как факт. На первом и на втором месте — Таджикский национальный университет и Академия образования Таджикистана: по 40 докторских и кандидатских защит в 2015 году. Тут есть еще чем заниматься и о чем подумать», — подчеркнул российский премьер, выступая на форуме, посвященном развитию высшего образования, в Санкт-Петербурге.

Источник: ИА "Азия Плюс"
Автор: Asia-Plus
 
 

    Ба истиќболи љашни фархунда

         Рўзи 06.09.2016 дар Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба 25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон љаласаи олимону ходимони илмї баргузор гардид.

         Љаласаро бо сухани ифтитоњї президенти АТТ, доктори илмњои фармасевтї, доктори илмњои биологї узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, профессор Ѓуломќодир Бобизода њусни оѓоз бахшид. Бобизода ќайд намуд, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон наќшгузори асосии Истиќлолияти давлатї мањсуб меёбад. Њама шукуфоии љомеаи имрўза туфайли зањматњои ин абармард, сиёсатмадори шинохтаи арсаи љањонї ба амал омадааст. Мавриди тазаккур аст, ки Пешвои миллат ба илму маориф диќќати махсус зоњир менамоянд. Маорифро соњаи афзалиятнок шуморида ба рушди он эътибори љиддї медињанд ва мо бояд љањд намоем, ки сазовори боварии Пешвои миллат бошем ва дар рушди илму маориф сањми муносиб гузорем, - гуфт дар хотимаи баромадаш Ѓ. Бобизода.Дар баромадњояшон С. Аминов - саркотиби АТТ,  С. Камолзода – мудири шуъбаи илм ва инноватсия, Ќ. Ќодиров – академики АТТ, У. Рањимов – ходими калони илмии осорхонаи маорифи АТТ  ва дигарон ќайд намуданд, ки љињати сазовор истиќбол намудани 25- солагии Истиќлолияти давлатї аз тарафи олимон ва ходимони илмии АТТ   китобу маќолањо,   баромаду музокирањо дар шакли буклету брошюрањо интишор гардиданд .

         Аз љумла ќайд карда шуд , ки яке аз толорњои осорхонаи маорифи АТТ бо маќсади пурра инъикос намудани самараи даврони Истиќлолияти давлатї љињозонида шуда, мавриди бањрабардорї ќарор гирифт. Дар ин толор муносибати ѓамхоронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон нисбат ба соњаи маориф ва рушди ин соња дар тўли 25 соли Истиќлолият  инъикос ёфтааст. Гўшањои «Дастовардњои АТТ ва Вазорати маориф ва илм», «Академиияи тањсилот - зодаи Истиќлолият», «Муассисањои типи нав», «Робитањои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо хориљи кишвар», «Маблаѓгузории соњаи маориф дар даврони Истиќлолият», «Сохтмони муассисањои таълимї дар њамин давра», «Ихтироъкорони љавон» толорро пурмуњтаво гардонидааст. Китобу дастурњои Пешвои миллат,  ки асосан бурдборї ва рушди соњаи маорифро фаро мегиранд, дар рафњои махсус љой кунонида шуда, мавриди истифода ва бањрабардории ташрифгарони осорхонаи маориф ќарор доранд.

         Дар охири љамъомади тантанавї ба се нафар кормандони АТТ нишони«Аълочии маорифи Тољикистон» ва ба чанде дигарон «Ифтихорнома» - и Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон супорида шуд.

                   Убайдулло  РАЊИМОВ, рузноманигор

 

 

 

 

 

Осорномаи монографии профессор Сафар Сулаймонӣv

Феврал 25, 2016 

 

Душанбе, 25.02.2016. (АМИТ «Ховар»).-Китоби профессор Сафар Сулаймонӣ «Библиографияи монографии Сафар Сулаймонӣ» аз ҷониби Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ба нашр расид.Тавре ки аз Академияи таҳсилоти Тоҷикистон хабар доданд, библиографияи монографии мазкур асарҳои илмӣ, таълимӣ, тарҷума, маводи таҳриркардаю тартибдода  адабиёт роҷеъ ба фаъолияти илмию пажӯҳишии олимро дар бар мегирад.
Мақолаи муқаддимавӣ роҷеъ ба паҳлӯҳои мухталифи фаъолияти илмӣ ва таҳқиқоту пажӯҳиши анҷомдодаи ӯ иттилооти мушаххас медиҳад. Кулли маводи ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва хориҷӣ нашршуда бори нахуст дар ин китоби монографӣ ворид гардида, мавриди таҳқиқи муаллиф қарор гирифтаанд. Он маводи солҳои 1977-2015 чопшударо дар бар мегирад.
Унвони кулли осор ба забони асл ва тибқи меъёрҳои пазируфта тасвир шудаанд. Мундариҷа ва муҳтавои асарҳои бузургҳаҷм ба таври мухтасар шарҳ дода шудаанд. Асарҳое, ки тавассути унвонашон дарки мазмуни онҳо душвор аст, бо тавсифҳои иттилоотӣ комил гардидаанд.
Матолиб дар қисмҳо ва зерқисмҳои китобнома тибқи замони чопи асарҳо ва бо тартиби нави имлои алифбои тоҷикӣ тадвин гардидаанд. Тақризҳо ба осори Сафар Сулаймонӣ алоҳида оварда шудаанд. Барои дарёфти таъҷилии мавод дар поёни китобнома кумакфеҳристҳои алифбоии асарҳо, мавзӯӣ ва ашхос пешниҳод мешаванд.
Библиографияи мазкур дар асоси захираи Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Хонаи китоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бойгонии олим тадвин гардидааст, чеҳраи илмиву пажӯҳишӣ ва самараи фаъолияти илмию пажӯҳишии ӯро равшан намуда, ба муҳаққиқону мутахассисон ва донишҷӯён кумак хоҳад расонид.

            

 

                                                                    МИЗИ МУДАВВАР

Рўзи 22  феврали  соли 2016 дар толори Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї, Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон мизи мудаввар бахшида ба 120 - солагии Арбоби намоёни сиёсї  ва давлатии ЉумњурииТољикистон Нисормуњаммад Юсуфзиё баргузор намуд.

         Љамъомадро Каримова И. Х. ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон ва Шарифмурод Исрофилниё директори Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї њусни оѓоз бахшида, мавќеъи Нисормуњаммад Юсуфзиёро дар бунёди маорифи Тољикистон муњим арзёбї намуданд.  

            Бо маърўзањо оид ба  «Њаёт ва фаъолияти Нисормуњаммад Юсуфзиё».   Неъматов Бењрўз -  ассистенти кафедраи таърихнигорї ва архившиносии факултети таърихи ДМТ ва «Наќши Нисормуњаммад Юсуфзиё дар таъсиси ЉШС Тољикистон». Фозил Абдурашитов - д.и.т. сарходими илмии институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши  АИЉТ баромад намуданд.

Корманди Осорхонаи миллии Тољикистон Темирзода Бахтовар расму наворњои таърихиро оид ба њаёт ва фаъолияти Нисормуњаммад Юсуфзиё намоиш дода, лањзањои муњимро ёдрас шуд.   

Хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии №33 ва № 94 – и  н. Синои шањри Душанбе ќањрамонињо дар васфи Арбоби намоёни сиёсї ва давлатии Љумњурии Тољикистон Нисормуњаммад Юсуфзиёро оид ба барќарор намудани Љумњурии Шўравии Сусиолистии Тољикистон ва сањмашон дар соњаи маориф ќироат намуданд.

            Арбоби намоёни сиёсї ва давлатии Љумњурии Тољикистон Нисормуњаммад Юсуфзиё (1897 - 1937) омўзгор, яке аз фаъолони барпо намудани њокимияти шўравї дар Тољикистон. Дар њаракатњои озодихоњї дар Пешовар, Балуљистон ва Афѓонистон иштирок намуда, соли 1920 ба Тошкант омада, шањрвандии шўравиро дарёфтааст. Дар факултаи шарќшиносии Университети давлатии Осиёи Миёна (САГУ) омўзгорї намудааст. Дар Комиссариати маорифи Туркистон раиси комиссияи илмї оид ба тољикон будааст.олњои 1926 – 1931 аввал  муовини якум, сипас Комиссари маорифи Тољикистон. Солњои 1933 – 1936 директори Институти илмї–тањќиќотии  педагогикаи Тољикистон.

 Муаллифи ду китоби дарсии тољикї – «Роњнамои њисоб» (1923) ва «Алифбо» (1924)мебошад.

Дар хотима Мудири Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон Ќурбоналї Зиёев ба њозирин минатдории гарму љушон изњор намуда онњоро ба сайри Осорхона даъват намуд.      

 

«Корнома»-и профессор Сафар Сулаймонӣ

 

24-12-2015

Душанбе, 24.12.2015. (АМИТ “Ховар”).- “Корномаи профессор Сафар Сулаймонӣ дар соли 2015”- бо ҳамин ном фишурдаи фаъолиятҳои илмии профессор Сафар Сулаймонӣ дар соли 2015 мавриди  баҳрабардорӣ қароргирифтааст. 
        Соли 2015  барои фаъолияти илмӣ - пажӯҳишӣ соли пурбаракат ва пурбор маҳсуб мешавад. Дар ин сол бори дигар равияҳои илмӣ ва мавзӯъҳои таҳқиқотӣ тибқи сиёсатҳои навини илмӣ бар асоси нақшаҳои илмии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон таҷдиди  назар ва роҳкорҳои он боз ҳам мушаххас гардиданд. Тибқи нақшаи солонаи 2015  мавзӯи пажӯҳишӣ ба таҳқиқи масоили мубрами фарҳанги хонавода  ихтисос дода шуданд. Бо таваҷҷуҳ ба ин фаъолияти таҳқиқӣ ба чунин  дастовардҳо ноил гардид. Китобҳои «Хонаводаи солим», «Эҳтиром ба падару модар” ва маҷмӯаи мақолоти илмӣ “Оила - манбаи тарбияи неруи зеҳнии миллии хонандагони ҷавон” ва чанде дигар китобу мақолот яке аз дигар фаровардаҳои  илмӣ дар ин сол буданд.
          Дар “Корнома” кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки кулли маводи мунташира тибқи меъёрҳои пазируфташуда таҳия гарданд. Дастур барои намуна дар таҳияи библиографиҳо, сомонаҳои интернетӣ, рӯйхати китобҳо барои кормандони китобхонаҳо ва муҳаққиқон муфид мебошад
.

 

 

Маърифати хонавода

17 Декабр 2015

Бахшида ба Соли оила бо ташаббуси Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва раёсати маорифи вилояти Суғд дар гимназияи рақами 2-и ноҳияи Бобоҷон Ғафуров конфронси илмӣ-амалӣ  дар мавзӯи «Маърифати хонавода ва тарбияи фарзанд» баргузор гардид.

Академик Маҳмадулло Лутфуллоев дар мавзӯи «Ҳикмати сутунҳои хонавода», академик Қодир Қодиров дар мавзӯи «Мулоҳизае чанд перомуни вожаҳои «оила» ва «хонавода», Султонмурод Тӯронов, мудири шӯъбаи илм ва инноватсияи Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Тоҷикистон, дар мавзӯи «Хонавода ва тарбияи ватандорию ифтихори миллӣ» маърӯзаи илмӣ карданд. Ҳамчунин як қатор олимони варзида аз Донишгоҳи давлатии Хуҷанд дар мавзӯи фарҳанги оиладорӣ суханронӣ карданд.

Дар фарҷом миёни олимон ва омӯзгорон дар мавзӯи оилаву оиладорӣ саволу ҷавоб ва мубодилаи афкор сурат гирифт.

 

 

Пешгирии нашъаманди ва ВНМО дар байни чавонон

                                                                                               

         01.12.2015  Дар  осорхонаи  маорифи Академияи  тањсилоти Тољикистон мизи мудаввар тањти унвони “Пешгирии нашъамандї ва ВНМО(СПИД) дар байни љавонон” бахшида ба рўзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандї ва ВНМО баргузор гардид.

           Дар њамоиши мазкур олимони Академияи тањсилоти Тољикистон, Пажўњишгохи рушди маориф, кормандони Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љ Т, кормандони Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати ЉТ, Маркази љумхуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО, омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии ш.Душанбе ва  чанде аз донишчўёни макотиби олї ва миёнаи касбии пойтахт ширкат варзиданд.

          Баъди сайри осорхона ва тамошои гўшањои намоишии”Тарзи њаёти солим”,ки дар осорхона ташкил шудааст, иштирокдорон масъалањои дар рўзномаи мизи мудаввар шуруъ намуданд.

          Мизи мудаварро бо сухани ифтитоњї Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, профессор Бобизода Ѓ.М. оѓоз намуда, зимни суханронии худ рољеъ ба системаи асосии љисми инсон ва воридшавии вируси бегона ба љисми инсон- пеш аз њама  бо воситаи истеъмоли маводи нашъаовар мухтасаран маълумот дод.

          Дар мизи мудаввар  баромадњои  Рўзиев Ф.-нозири калони шуъбаи назорати муомилоти маводи нашъаовар ва пешгирии нашъамандии Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ дар мавзуи: “Вазъи вобаста ба гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар дар ЉТ” , Саодат Исайнї-сармутассиси раёсати кор бо љавонони Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати ЉТ дар мавзуи:”Пешгирии нашъамандї ва сирояти ВМНО дар байни љавонон”, Дилшод Сайбурњонов – муовини директории Маркази љумњуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО дар мавзуи: “Њолати эпидемиологии ВНМо дар Љумњурии Тољикистон” шунида шуда, аз руйи онњо мубодилаи афкор баргузор гардид.

          Академики академияи тањсилоти Тољикистон, профессор Ќодиров Б.Ќ. рафти мизи мудавварро роњбарї намуда, мухтасаран оид ба њадафи таъсис ва фаъолият доштани Маркази тарзи њаёти солим дар пойгоњи АТТ маълумоти муфассал дод. Ќайд намуд, ки – пешгирї аз ин вабои аср пеш аз њама ба воситаи устувор намудани арзи ќавии инсон ба даст меояд. Масъалаи пурзур намудани њамкории оила, мактаб ва дигар муассисањои таълимї бояд таќвият бахшанд.  

 

                                                  

НИШЕБЊОИ ТАЪРИХ

Абудуллоева Д.Н. Лабиринты истории. – Худжанд: Хуросон, 2013.

 – 506.- дар ду чилд.

         12.11.2015. (Hаъно Нусратуллоева). Дар Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон рўнамои китоби Дилбар Абдуллоева «Лабиринты истории» (Фарозу нишебњои таърих) бо иштироки олимон ва мањаќќиќон баргузор гардид. Дар китоби мазкур таърихи тамаддун аз замони бостон то масоили фарњанги муосир баррасї гардидааст. Китоб дар партави таърихи тамаддун, динњои гуногун низ тањќиќ гардида, бо таваљљуњ ба китобњои ориёињо мазњабњои гуногун низ тањќиќ гардидаанд. Дар асоси ташаккули динњои љањонї њазорсолањо идораи тафаккури миллионњо одамон дигаргун шуданд. Китоб аз њафт ќисм иборат буда, дар бораи таърихи бостон, забон ва хат, таърихи башар, таърихи ориёињо ва славянињо, муњтавои Инљил ва Таврот, таърихи форсу тољикон, пайдоиши њаёт, решањои муштараки динњои љањон, таърихи араб, асрори нишонањои Ќуръон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Китоб аз ду љилд иборат буда, беш аз 1100  сањифаро ташкил медињад.

            Дар нишасти илмї ишора гардид, ки китоби мазкур илњом аз гуфтањои Президенти муњтарам Эмомалї Рањмон гирифта шуда, барои боло бурдани маърифати илмии љавонон роњнамои хубест. Дар рўнамои китоб академикон Ф.Шарифзода, И.Каримова, профессор С. Сулаймонї ва њодимони илмии Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон, Донишгоњи миллии Тољикистон дар бањсу мунозира ширкати фаъол доштанд.

Дилбар Абдуллоева худ духтур буда, дар  таълиф ва нашри китобњо  сањми  босазо гузашт.

 

 

СЕМИНАР ДАР ПАЖУХИШГОХ

29 октябри соли 2015дар пажухишгохи рушди маориф ба номи Абдурахмони Чоми Академияи тахсилоти Точикистон семинарии таълили-омўзиши дар мавзўи «Чанбахои асоси ва тахияи кадрхои омўзгори барои тахсилоти фарогир (инклюзивї): тачрибаи Япония» баргузор гардид. Дар он олимон ва мутахассисони педагогикаи фарогир инчунин омўзгорони муассисаи тахсилоти миёнаи умумї ва мухаќиќон ширкат варзиданд.

Дар намоиши мазкур масъалањои зерин: Сиёсати давлатї дар самти тахсилоти фарогир, низоми тахсилоти давлати Чопон, консепсияи тахсилоти фарогир, маблаѓгузори, дастгирии шахсони дорои махдудият: аз тифли то таъмин бар кор мухокима ва барраси шуданд.

Маърузахои Байзоев Азим-ходими калони илмии шуъбаи педагогика психология ва тахсилоти фарогири АПМ-и АТТ дар мавзўи: «Тахсилоти фарогир тачрибаи Чопон» ва Икромова Сарвиноз-сармутахассиси раёсати маорифи ш. Душанбе, дар мавзўи "Усулњои тайёр кардан ва бозомўзии омўзгорон дар низоми тањсилоти фарогир" шунида шуд.

 

 

Владимир Путин ба олими тоҷик орден тақдим кардааст

Президенти Русия Владимир Путин ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримоваро бо медали Пушкин сарфароз гардонд.

Сарвари давлати Русия фармони ҷоизаҳо ба шаҳрвандони хориҷиро рӯзи чоршанбе имзо кард. 

Дар фармон гуфта мешавад, ки шаҳрвандони хориҷӣ барои ҳиссаи сазоворашон дар таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳо бо Федератсияи Русия, рушди иртиботҳои иқтисодӣ, ҳифз ва маъруфияти забони русӣ ва фарҳанги мардуми рус дар хориҷ бо ҷоизаҳои давлатии Русия сарфароз гардонида мешаванд. 

Дар фармон омада, ки бо ордени “Дӯстӣ” шаш нафар шаҳрвандони хориҷӣ, аз ҷумла президенти Никарагуа Даниэл Ортега ва ноиби президент ва вазири умури хориҷии Лаос Тхонглун Сисулит мукофотонида шудаанд. 

Бо медали Пушкин ҳашт шаҳрванди хориҷӣ, аз ҷумла ноиби президенти Хазинаи Ҳайдар Алиев, сарвари намояндагии ин хазина, Лайло Алиева ва ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримова, ҳамчунин вазири фарҳанг ва санъати Конго Жан-Клод Гакоссо сарфароз гардонида шудаанд.

 

     

Ҷаҳонишавии таҳсилот ва мушкилоти таълими ҳамгиро дар низоми маориф

Душанбе, 15.09.2015. (АМИТ «Ховар», Раъно Нусратуллозода).- «Ҷаҳонишавии таҳсилот ва мушкилоти таълими ҳамгиро дар низоми маорифи Тоҷикистон» - таҳти чунин унвон 18 сентябр дар Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон конфронси илмӣ баргузор мешавад.
Тавре ки ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримова хабар дод, дар конфронс масъалаҳое, чун мушкилоти назариявии таълими ҳамгиро дар низоми маорифи кишвар, муносибати нав ба таълими ҳамгиро дар шароити ҷаҳонишавии таҳсилот, роҳҳои самарабахши технологияи истифодаи назарияҳои таълими ҳамгиро баррасӣ мегарданд. 

 

         

РУЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУЗЕЙХО

 

15.05.2015 Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба Рўзи байналмилалии музейњо дар мавзўи «Осорхона ва наќши он дар тарѓибу ташвиќи дастовардњои соњаи маориф» бо ширкати мудирони осорхонањои мактабї ва гурўњњои сайёњї – кишваршиносї семинари љумњуриявї доир менамояд. Семинари мазкур рўзњои 15-16 майи соли 2015, соати 10.00 дар толори Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон баргузор мегардад.

Ќобили зикр аст, ки имрўз (14.05.2015) бо ибтикори устоди ДМТ, н.и.п. Зариф Наимов 26-нафар донишљўёни муассисаи номбурда аз Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дидан намуданд. Зимни баргузории сайри осорхонавї устоди донишгоњ суханњои роњбалади осорхонаро таќвият дода, ба донишљўён дар мавзўи «Таърихи маориф аз замони инќилоб то имрўз» дарси тарбиявї гузаронид. Њамзамон, баъд аз шиносої ба таърихи маориф бо дархости бевоситаи донишљўён бо муаллифи китоби «Алифбо» - академик Мањмадулло Лутфуллоев, ки фардо 15.05.2015 ба сини мубораки 80 ќадам менињад, вохўрї баргузор гардид, ки хеле хотирмон буд.

 

Педагогикаи фароғат нашр гардид

Душанбе, 14.05.2015. (АМИТ Ховар, Раъно Нусратуллозода).-Имрӯз илми фароғатшиносӣ дар қатори дигар илмҳо пешрафт намуда, рӯз ба рӯз доманаи он густурдатар шудааст.
Чанде қабл китоби олим Сафар Сулаймонӣ Педагогикаи фароғат аз чоп баромад. Дар китоб масоили педагогикаи фароғат дар назария ва амалияи рушди фарҳангии шахс, қисмҳои асосии фаъолияти фарҳангӣ-фароғатӣ, педагогикаи фаъолияти маърифатӣ ва таҳсилӣ дар соҳаи фароғат, технологияи ташкили фароғати кӯдакон ва наврасон, нақши барномаҳои фарҳангию варзишӣ дар раванди иҷтимоишавии кӯдак, технологияи ислоҳи рафтори ношоиста, технологияи фароғати ҷавонон, фароғати хонавода, ташкили фароғати калонсолон, фароғати нобиноён, фароғат дар ислом, илоҳиётшиносии фароғат, ханда ва фароғат мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар бахши ҷамъбандӣ ва пешниҳод роҳҳои такмили фаъолиятҳои фароғатӣ дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеа матраҳ гардидаанд. Китоб барои мутахассисони соҳаи педагогика, фарҳангу фароғат ва касоне, ки ба чунин масъала сарукор доранд, муфид мебошад.

 

 

Њисоботи

мухтасари Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2015,

31 декабри соли 2015, шањри Душанбе

Фаъолияти илмї-тањќиќотии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон(АТТ) дар асоси наќшаи кор сурат гирифт. Банаќшагирии фаъолияти муассиса мутобиќи вазифањои татбиќи Барномаи тањќиќоти фундаменталии илмњои педагогї ба роњ монда шуд. Дар давраи њисоботї 6 маљлиси раёсат ва 12 маљлиси умумї доир гардид, ки дар он 31 масъала мавриди муњокима ќарор гирифт: лоињаи «Барномаи рушди илмњои педагогї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2025», лоињаи «Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи маќоми олим ва корманди илм», «Муњокимаи маводи методї барои мактабњои камнуфус», омўзиши вазъи забони давлатї дар муассисањои таълимии тањсилашон ѓайритољикї дар ноњияњои ш. Душанбе, омўзиши вазъи китобхонањои мактабї дар ноњияњои тобеи љумњурї, омўзиши вазъи осорхонањои мактабї дар ноњияњои тобеи марказ, омўзиши вазъи осорхонањои мактабї дар муассисањои тањсилоти умумии минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, омўзиши татбиќи раванди татбиќи Ќонуни ЉТ» «Дар бораи забони давлатї дар муассисањои давлатии ЉТ (дар минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон), муњокимаи натиљаи озмоиши низоми нави бањогузорї (100-хола), омўзиши барномаи курсњои такмили ихтисос ва сифати курсњои гузаронидаи ДЉТИБКСМ, баррасии сифати рисолањои илмие, ки дар Шўрои диссертатсионии назди АТТ дифоъ кардаанд, мавќеи педагогикаи муќоисавї (татбиќї) дар такмили муњтавои тањсилоти Тољикистон, баррасии раванди тањияи стандартњои Забони тољикї ва Математикаи синфњои 5-6 (10-11), муносибати нав ба таълими забон, таълим бар асоси салоњиятнокї, баррасии раванди татбиќи Барномаи давлатии таълими забони русї ва англисї дар муассисањои тањсилоти умумии ноњияњои тобеи љумњурї, вазъи фаъолияти китобхонањои муассисањои тањсилоти умумї дар ноњияњои минтаќаи Рашт ва ѓайрањо. Њамчунин масъалањои њолат ва стратегияи рушди тањќиќоти фундаменталї, таъмини системаи маорифи кишвар бо китобњои дарсию маводи илмию методї ва раванди навсозии он ва сифати тањсилотро мавриди омўзишу муњокима ќарор додааст.

Дар давоми соли 2015 аз Академияи тањсилоти Тољикистон ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва зерсохторњояш,  муассисањои дигари давлатию хусусї ва созмонњои байналмилалии муќими Тољикистон, ки доир ба соњаи маориф фаъолият мекунанд, ба миќдори 645 мактуб ирсол шудааст. Ин мактубњо асосан ба соњаи маориф мансуб буда, муњтавои онњо оид ба матрањ сохтани асноди маъёрии њуќуќии соња тааллуќ мегирад. Дар баробари ин ба Академияи тањсилоти Тољикистон 250 мактуб ворид шудааст, ки асосан аз Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон мебошанд. Муњтавои мактубњои воридгашта асосан ба хондану арзёбии њуљљатњои меъёрии њуќуќии соња, маводи таълиму китобњои дарсї тааллуќ доранд.

Таваљљуњи асосии аъзоёни раёсат дар корњои таълифкардаашон ба масъалањои мушкилоти тањсилоти миёнаи умумї, тањияи стандартњои фаннї, озмоиши низоми нави бањогузорї, њалли мушкилоти муассисањои камнуфус ва таъмини онњо бо маводи таълим, рушди зењни хонандагони љавон, ошкор сохтани анъанањои хуби мактабњои ниёгон, ошкор сохтани таълими бисёрзабонї, ба воситањои таълим таъмини муассисањои тањсилоти умумии тањсилашон ѓайритољикї, омўзиши таљоруби педагогикаи кишварњои дигар ва татбиќи љанбањои мусбати онњо дар соњаи маорифи кишвар, омўзиши проблемаи ѓояњои маънавї-эстетикии хонандагони муосир, тарбияи шањрвандони ватандўсту дорои хислатњои наљиб, тањќиќоти мероси адибони барљастаи пешину имрўзаи тољик чун воситаи бењтарини тарбияи маънавї ва ватандўстї равона карда шудааст.

Раёсати АТТ дар робита ба соли оила эълон намудани соли 2015 чандин маќолаю дастурњо тањия ва таълиф кард: маљмўаи маќола тањти унвони «Оила-манбаи тарбияи нерўи зењнии миллии хонандагони љавон», китоб ба номи «Хонаводаи солим» (муаллифон И. Каримова., Ф. Шарифзода ва С. Сулаймонї), дастури методї тањти унвони «Рушди њамкорињои мактаб, оила ва љомеа дар тарбияи маънавии мактабиён» (муаллиф И. Давлатшоев).

Масъалаи дигаре, ки дар соли 2015 аъзоёни раёсати АТТ ба тањќиќи он машѓул шуданд, педагогикаи муќоисавї ва педагогикаи фароѓат мебошад. Натиљаи тањќиќот дар рисолањои «Педагогикаи муќоисавї» ва «Педагогикаи фароѓат», ки ба табъ расиданд, инъикос шудааанд.

Академияи тањсилоти Тољикистон чандин масъалањоро баррасї намуда маълумотнома тањия карданд, ки дар назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовини ў муњокима гардида ќарорњои дахлдор ќабул гардиданд. Бо дастгирии ЮНИСЕФ Академияи тањсилоти Тољикистон дар њамкорї бо Пажўњишгоњи рушди маориф дар ду гурўњ 30-нафар директорони муассисањои тањсилоти умумии камнуфус ва 30-нафар омўзгорони чунин муассисањо (аз 25 то 31.08.2015) бо њар ду гурўњ панљрўзї семинар доир кард ва баъзе маводи таълимро низ дастраси иштирокчиён гардонд.

Дар муддати њисоботї конференсияњои илмию амалии «Алифбо ва алифбонигорї. Технологияи педагогии таълимии фаъол ва наќши он дар ташкили корњои эљодии талабагон бахшида ба 100-солагии зуњури равияи тањлил ва таркиби овози дар таълими савод», «Љањонишавии тањсилот ва проблемањои таълими њамгиро дар низоми маорифи Тољикистон». «Интихоби касб, мушкилот ва роњњои њалли он» ва ѓайрањо ташкил ва гузаронида шуд.

Академияи тањсилоти Тољикистон ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон беш аз 40 пешнињод манзур кардааст, ки аксари он ба асноди меъёрии њуќуќии соња (оид ба наќшањои таълим, низомномањо) ва маводи таълим мансубанд. Дар ин муддат раёсати АТТ беш аз 45 маълумотнома ба Вазорати маориф ва илм ирсол намудааст, ки ба масъалањои гуногун тааллуќ доранд (иљрои барномањои давлатї татбиќи наќша-чорабинињо, иљрои бандњои људогонаи ќарорњои мушовара ва ѓайрањо).

Дар соли 2015 маводи нашркардаи узвњои раёсати АТТ дар маљмўъ беш аз 402 љузъи чопиро ташкил мекунанд (монографию рисолањо барномањои фаннї, китобњои дарсї, дастурњои методї). Ва маводи тањриркардаашон - китобњои дарсию дастурњои методї дар њудуди 1925 сањифа мебошад.

Раёсати АТТ дар соли њисоботї бо истифода аз неруњои илмии худ ва љалби кормандони илмии ПРМ ва дигарон ба беш аз 77 барномаю китобњои дарсї ва дастурњои методї таќризњо навиштаанд, ки ин ваќти зиёдро талаб менамояд.

Узвњои раёсати АТТ дар тарбияи неруњои илмии љавон сањми намоён доранд. Дар соли љамъбастшаванда дар Шўрои диссертатсионии (Д 047.016.01), ки дар назди АТТ амал мекунад, 36 нафар рисолаи илмї дифоъ кард, ки аз ин миќдор 2-тоаш рисолаи докторї мебошад. Аз миќдори зикршуда 2 нафар аспирант ва боќимондањо унвонљўянд. Агар аз рўи шањрвандї тасниф кунем, чунин аст: аз Љумњурии Тољикистон -24 нафар, аз Љумњурии Исломии Эрон-10 нафар ва аз Љумњурии Ќазоќистон -2 нафар.

Аъзоёни раёсати АТТ беш аз 18 маротиба ба сафарњои хидматї рафтанд, ки маќсади онњо омўзиш, додани маслињат ва баррасии татбиќи ин ё он асноди соњаи маориф мебошад.

Дар баробари пешрафтњо дар фаъолияти аъзоёни раёсати Академияи тањсилот баъзе камбудињо љой доранд:

- дар њалли масъалањои принсипиалии таълими салоњият ва салоњиятнокї, ки талаботи давр аст, фаъол нестанд;

- оид ба тањияи стандартњо, ки бар асоси салоњиятнокї сурат мегирад, маќолањо ба нашр нарасонидаанд, бо вуљуди он дар синфњои ибтидои 50 муассисањои тањсилоти умумии кишвар чунин кор дар муассисањои тањсилоти умумї оѓоз шудаанд;

- масъалаи хониши босифат бидуни бањс монда ва татбиќи он чандон њамвор сурат намегирад;

- дар тањќиќотњои сотсиологї иќдоми ќатъї намегузоранд, њол он ки шароити кунунї огоњї медињад, ки роњњои пешгирии амалњои номатлуб (ба чапгароњо омехтан, аз бемаърифатию бефаросатї ба худкушї даст задан ва ѓайрањо) тањќиќ ва ошкор карда шаванд;

- китобњои педагогикаи воќеї, ки бо такя ба андешањои миллї ва бо назардошти бозёфтњои бењтарини педагогикаи љањонї офарида шуда бошад, њанўз таълиф нагаштаанд. Мутолиаи педагогикањои нашршуда ошкоро месозад, ки руњи миллї надошта, тарзи баёнашон ба тарљумаи тањтуллафзї мушобењ аст. Њамзамон доир ба муќаррар кардани мазмуни тањсилот кам таваљљуњ зоњир карда мешавад.

Ин нуктањо моро водор месозад, ки барои аз ин амали носањењ рањо ёфтан неруњои илмї мутамарказонида шаванд.

 

 

Пешнињод мегардад:

 

Дар робита ба ин Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон чунин пешнињодњо дорад:

1. Азбаски ислоњоти љиддии соња оѓоз дорад, кам будани теъдоди аъзоёни АТТ имкон намедињад, ки њамаи корњои ба наќша гирифташуда дар ваќташ ва босифат анљом ёбад. Аз ин рў, лозим меояд, ки теъдоди аъзоён афзуда шаванд.

2. Барои таъмини низоми ягонаи ташкили муассисањои тањсилоти ибтидоию асосии камнуфус ва пардохти музди мењнати омўзгорони онњо лозим аст, ки:

- тартиби пардохти музди мењнати омўзгорони мактабњои камнуфус дар мувофиќа бо вазоратњои дахлдор аз нав омода карда шавад;

- низомномаи намунавии мактабњои камнуфуси Љумњурии Тољикистон, ки аз тарафи Мушовараи вазорати маориф ва илм ЉТ аз 31.07.2013, №12/7 тасдиќ шуда буд, таљдиди назар карда шавад;

- љадвали (шкалаи) муассисањои тањсилоти ибтидої, асосї ва миёнаи камнуфус муќаррар карда шавад;

- заминањои воќеии афзудани соатњои дарси забони давлатї омўхта шавад, њоло он ки дар чунин мактабњо асосан хонандагони тољикзабону ўзбекзабон тањсил доранд.

- омода намудани омўзгоронро барои тадриси чанд фан дар донишгоњњо ва колељњои омўзгорї бояд мавриди баррасї ќарор дод.