ҲАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ АКАДЕМИЯ

Бањри тањкими муносибатњо

 Рўзи 3-уми сентябри соли 2018 дар Академияи тањсилоти Тољикистон вохўрии кормандони Академия бо роњбарияти намояндагии Маркази илм ва фарњангии Россия дар шањри Душанбе, намояндаи Россотрудничество дар Љумњурии Тољикистон Михаил Вождаев баргузор гардид. Зимни вохўрї њамкорињои судманди Маркази номбурда бо вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва Академияи тањсилоти Тољикистон дар тањкими муносибатњои илмию фарњангї баррасї гардиданд.

            Дар вохўрї бо хушнуди ќайд гардид, ки Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия соли дуюм аст, ки ба Љумњурии Тољикистон омўзгорони соњибкасби русзабонро ба муассисањои тањсилоти Миёнаи умумии русзабони љумњуриямон равон мекунад.

Њангоми  вохўрї  аз љониби Каримова И.Х.-доктори илмњои педагогика ноиби Академияи тањсилоти Тољикистон, Шербоев С.- профессор, узви вобастаи АТТ, Неъматов С.- профессор, доктори илмњои педагогї дар масъалањои таълими аќќаллиятњои миллї, инклюзивї ва таъмини омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии љумњурї бо маводи илмию методї ва дигар масъалањои мубрами муносибатњои ду љониба муколамаи муфид баргузор гардид.

Дар фарљоми вохўрї роњбари Россотрудничество дар Љумњурии Тољикистон Михаил Вождаев тамоми кормандони соњаи маорифи Тољикистонро бо 1-уми сентябр Рўзи Дониш табрику тањният гуфта, ба Академияи тањсилоти Тољикистон аз номи намояндагї як миќдор маводи илмї ва методиро таќдим намуд.                                          Лањзањои вохўрї

                 

                

       

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Донишомўзӣ дар меҳвари таълиму тарбия

      Кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон имрӯз 1- уми сентябри соли 2018 дар рӯзи “Дониш" ва дарси "Сулҳ" суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар таҷлили "Рӯзи дониш", дарси сулҳ ва оғози соли нави таҳсил дар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино дастаҷамъона тавассути оинаи нилгун тамошо намудаанд.

             

 

   

  

 


 шањри   Душанбе, кўчаи С.Айнї  Академияи  тањсилоти Тољикистон  11.01.2018

         Љаласаи Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон

             Имрўз 11.01.2018 соати 10 дар толори Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон љаласаи раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон оид ба љамъбасти фаъолияти илмиву ташкилии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2017 баргузор гардид.

    Аз рўйи масъалаи якуми рўзномаи љаласа маърузаи президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, узви вобастаи АТТ, доктори илмњои биологї ва фарматсевтї, профессор Ѓ. Бобизода оид ба фаъолияти илмиву ташкилии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2017 ва вазифањои Академияи тањсилоти Тољикистон барои соли 2018 шунида шуд (замима илова мегардад).

         Дар љаласаи њисоботиву љамъбастии Академияи тањсилоти Тољикистон аъзои пайваста ва вобастаи АТТ, академикон, мудирони шуъбањо, мутахассисон, намояндагони зерсохтори АТТ ва дигар кормандони АТТ ширкат варзиданд.

   Дар музокира аъзоёни пайвастаи АТТ, академикон М.Лутфуллозода, Ќ.Б.Ќодиров., Каримова И.Х., Ф. Шарифзода, узви вобаста Бандаев С.Г. ва мудири шуъба Гулмадов Ф. баромад карда, андешањои худро иброз намуданд.

       Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, профессор Ѓ.Бобизода таклифу пешнињоди баромадкунандагонро љамъбаст намуд.

   Дар фарљоми љаласа аз рўйи масъалањои муњокимагардида бо назардошти таклифу пешнињодот Ќарори љаласаи раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон «Оид ба љаласаи раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон» ќабул гардид (замима илова мегардад). 

  Њисобот  оид ба фаъолияти илмиву ташкилии

раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон

дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018 (замимаи 1)

Раёсати Академияи тањсилот бар асоси њидояту дастурњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, наќшаи чорабинињо, ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми ЉТ, маљлисњои машваратию назоратии назди вазир ва муовинони ў наќшаи фаъолияти худро мутобиќ гардонида, он амру супоришњоро ба асос гирифтааст. Дар соли 2017 аъзои раёсати АТТ дар сездањ самт фаъолият карданд, ки баррасию муњокимаи татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон самти аввалро ташкил медињанд:

- Вазъи татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дар ноњияи Шамсиддин Шоњини вилояти Хатлон аз тарафи узви раёсат баррасї гардид ва маълумотнома дар љаласаи назоратии назди муовини якуми вазир Мирбобоев Р.М. мавриди муњокима ќарор гирифт. Санљиш ошкор сохт, ки баъзе ваќтњо хонандагони синфњои болої дар дарсњо иштирок наварзида, дар марказњои дилхушї ба тамошои филмњои зўроварї машѓуланд. Ин бар асоси санљиши прокурори ноњия Љумъаев М. ошкор карда шуд, ки дар рўзи санљиш 5 нафар хонанда дар муассисаи таълимї њузур надоштанд. Аз падару модарони хонандагони номбурда ба андозаи 200 сомонї љарима ситонида шудааст. Масъалаи дигаре, ки нигаронкунанда аст якхела будани тартиби њуљљатгузорї дар њама муассисањои таълимї ва кам ба назар расидани љалби падару модарон дар наќшањо мебошад. Њамзамон, масъалаи шарњи ќонун дар байни падару модарон бењбудї мехоњад. Роњњои њалли мушкилот пешнињод гардид. Оид ба масъалаи мазкур ќарори дахлдор ќабул карда шуд ва нусхаи он ба ноњияи мазкур ирсол гардид.

 - Вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 03.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2020» дар ноњияи Бобољон Ѓафуров ва шањрњои Бўстону Гулистони вилояти Суѓд баррасї карда шуд. Гарчанде шуъбањои маориф љињати амалишавии барномаи мазкур наќша-чорабинї тањия намуда бошанд њам, вале муњлати иљрои баъзе масъалањо мушаххас набуда, такмилу иловањо талаб мекунанд.

Дастовардњо оид ба олимпиада аз фанњои забони русї ва англисї ва ширкати хонандагони муассисањои таълимии шањру ноњияњои зикрёфта ба олимпиадањои љумњуриявї чандон назаррас нест.

Барои њарчи зудтар бартараф кардани норасоињои љойдошта аз љониби узви гурўњи корї тавсияњо дода шуд.

- Вазъи таълими забони давлатї ва сифати дониши хонандагон дар муассисањои тањсилоти умумии таълимашон ѓайритољикии ноњияњои Љалолиддини Балхї ва ш. Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон баррасї гардид. Санљиш нишон дод, ки иддаи муайяни хонандагон ќоидањои нави имлои забони тољикї ва дар љояш гузаштани аломатњои китобатро намедонанд. Камбуди асосї аз он иборат аст, ки аксарияти хонандагон бо забони давлатї адабиёти бадеї намехонанд ва ин боис мегардад, ки дар нутќи шифоњии худ ба хатоињои услубию мантиќї роњ медињанд. Дар навиштани калимањои мураккаб, гузоштани аломатњои китобат, мавќеи истифодаи садонокњои «ї», «ў» ва баъзе њамсадоњо душворї мекашанд. Бањри бартараф намудани ин ва дигар норасоињои ошкоргардида пешнињоду тавсияњо дода шуд;

- Тибќи наќшаи кори Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон Вазъи тањия ва татбиќи силлабус ва барномањои таълимї аз фанњои Педагогика ва психология дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї, Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Н. Хусрав ва Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї баррасї гардид. Омўзиши вазъи тањия ва татбиќи силлабус ва барномањои таълимї аз фанњои педагогика ва психология дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї, Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав ва Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї нишон дод, ки кафедрањои педагогика ва психологияи муассисањои таълимии мазкур дар тањияи силлабус ва барномањои таълимї кўшиш ба харљ дода, дар умум силлабусњоро тибќи талаботи мављуда тањия намудаанд.

Бояд зикр кард, ки оид ба тањияи силлабусњо ќолаби њатмї вуљуд надошта бошад њам, вале ба назар гирифтани баъзе масъалањо ва ба онњо ворид намудани таѓйироти даркорї ба манфиати кор хоњад буд. Масалан:

- талаботи умумии омўзгор (сиёсати фанни тадрисшаванда);

- њатмї ё њатмї набудани фан нишон дода мешавад?;

- дар љараёни омўзиши фан аз љониби донишљў иљро намудани супоришњое, ки дар картаи технологї нишон дода шудаанд;

- оид ба натиљаи њамаи намудњои корњо гузоштани хол ва баъдан њамаи онњоро љамъ намудан;

- роњ додани донишљўён ба имтињонњо дар сурати холи муайянро соњиб шудан;

- маќсади асосии фанни тадрисшаванда ва ѓ.

Дар мавриди барномањои таълимї бошад, зикр намудан лозим, ки аксарияти барномањои таълимии фанњои педагогика ва психология то љорї шудани низоми кредитии тањсилот тањия ва чоп карда шудаанд. Бинобар ин, вобаста ба љорї шудани низоми кредитии тањсилот бо иловаи таѓйиру иловањо ба барномањои таълимї ва мутобиќ гардонидани онњо ба талаботи низоми таълимии мазкур тањия ва такроран чоп кардани онњо масъалугзорї карда шуд.

Масъалаи муњим он аст, ки вобаста ба ќабул шудани Низомномаи нави низоми кредитии тањсилот наќшањои таълимї низ дигар шуданд ва вобаста ба ин, мазмуни барномањои таълимї ва силлабусњо низ бояд таѓйир ёбанд. Айни замон силлабус ва наќшањои таълимї тибќи низоми кредитии тањсилот тањия гардидаанд, вале барномањои таълимї ќариб, ки таѓйир наёфтаанд.

Масъалаи мазкур дар маљлиси назоратии назди вазир муњтарам Саид Нуриддин Саид муњокима гашт;

- Тибќи ќарори мушовара ва наќшаи кори Вазорати маориф ва илм «Раванди татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти умумии шањрњои Душанбе ва Ќўрѓонтеппа» омўхта шуд ва он дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илм мавриди муњокимаи љиддї ќарор гирифт:

1. Омўзиши муносибати босалоњият ба таълим аз оѓози соли тањсили 2016-2017 дар синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии љумњурї љорї гардидааст, вале омўзиш, мушоњида, тањлили натиљаи татбиќ ва суњбат бо омўзгорони муассисањои таълимии ноњияњои Фирдавсї ва Шоњмансури шањри Душанбе, шањри Ќўрѓонтеп-паи Вилояти Хатлон собит сохт, ки на њамаи омўзгорон ба љорї намудани он дар таълимгоњњо омодагии пурра дидаанд.

2. Бо сабаби ќисме аз муассисањои таълимї нагирифтани маводи таълимии зарурї як ќисми муайяни омўзгорон моњият ва муњтавои муносибати босалоњият ба таълимро дар раванди фаъолияти њаррўза дуруст дарк накардаанд.

3. Дар таъмин бо замимањо ба китобњои дарсї барои омўзгорон ва хонандагон низ мушкилот мављуд аст. Раёсату шуъбањои маорифи шањру ноњияњои санљидашуда барои дастрас намудани маводи таълим барои таълимгоњњое, ки аз нарасидани маводи номбурда танќисї мекашанд, чораљўї накардаанд.

4. Шумораи зиёди омўзгорони синфњои ибтидої њангоми гузаронидани машѓулиятњои таълимї диќќати хонандагонро на ба корњои амалї, балки бештар ба назария љалб мекунанд.

5. Дар раванди дарс имконияти дарки моњияти иљрои супоришњо аз љониби хонандагон ба эътибор гирифта намешавад. На њар амалиёте, ки хонанда аз рўйи ќобилияти зењнї ба анљом мерасонад, ба рушди салоњиятњои ў мусоидат мекунанд. Супоришњои зиёди аз тарафи омўзгор пешнињодшуда аксаран ба ќобилияти зењнии хонандагон мусоидат намекунад.

6. Дар синфњои ибтидоии муассисањои таълимї наќшањои дарс аз рўйи як ќолаб тањия карда мешаванд. Дар муассисањои таълимї омўзгорони эљодкор бисёранд ва зарур аст, ки онњо усулњои мувофиќ ба шароити таълим ва мутобиќ ба талаботи раванди муносибати босалоњият ба таълимро аз худ карда, таљрибаи бойи онњо ба омўзгорони љавон омўзонида шавад.

7. Арзёбї ба салоњиятњои хонандагон ва риояи меъёрњои бањодињї низ таъмин нагардидааст.

Бо назардошти норасоињои ошкоргардида ба шахсони мутасаддї чунин тавсияњо дода шуд:

1. Пешнињод карда шуд, ки пеш аз њама омўзгорони синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти миёнаи умумї бояд њар чї зудтар бо маводи чопї (роњнамо ва замима) таъмин гардида, дар моњи январ (њангоми фориѓ будани омўзгорон аз дарс) семинар, мизи мудаввар ва дарсњои кушод ташкил карда шавад ва дар мисоли дарсњои воќеї хусусияти муносибати босалоњият ба таълимро ба онњо фањмонида шавад.

2. Ба семинар ва мизи мудаввар мутахассисоне љалб карда шаванд, ки дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї собиќаи зиёди омўзгорї доранд ва аз сохтори дарс ва татбиќи амалии он хуб бархўрдоранд, методикаи таълими фанро дар сатњи талаботи замон аз худ кардаанд.

- Бар асоси ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илм «Вазъи фаъолияти Осорхонањои мактабї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањру ноњияњои тобеи љумњурї» баррасї ва масъалаи зикршуда дар маљлиси назоратии назди муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї мавриди муњокима ќарор гирифт. Санљиш нишон дод, ки дар фаъолияти осорхонањои мактабї асосан чунин камбудиву норасоињо ба назар мерасанд:

1. Мизу курсї ва дигар таљњизоти осорхона барои љобаљогузории нигорањо ва ба намоиш гузоштани онњо номувофиќ аст.

2. Навиштаљоти нигорањо сањењ набуда, танњо раќамгузорї ва номи нигора сабт шудааст.

3. Бо сабаби номувофиќ будани љойгиршавии бинои осорхона на њамаи хонандагони муассисањои тањсилоти умумї аз нигорањои осорхона истифода бурда метавонанд ва шумораи муштариёни он ба ќайд гирифта намешавад.

4. Дар толори осорхона шиор ё худ иќтибос аз суханони бузургон, адибону сиёсатмадорон кам ба чашм мерасад.

Њамин тариќ, бар асоси ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илм, љаласањои назоратию машваратии назди вазири маориф ва илм ва муовинони ў 6 масъала дар сатњи Вазорати маориф ва илм муњокима гардид, ки асосан ба раванди татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон тааллуќ доранд.

Њамзамон раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар њамкорї бо Пажўњишгоњи рушди маориф ва бо дастгирии молиявии Институти «Љомеаи Кушода» - Бунёди мадад ба таърихи 29.11.2017 конференсияи 111 байналмилалї тањти унвони «Тањсилоти фарогир: мушкилот ва љустуљўи роњњои њалли онњо»-ро доир намуд. Дар кори конференсияи мазкур намояндагон аз Љумњурињои Ќазоќистону Арманистон ширкат доштанд. Кори конференсия дар сатњи лозима љамъбаст гардид. Аз фурсат истифода карда ба узви кумитаи тадорукоти конференсия, махсусан ба ноиби президенти АТТ, академик Ирина Холовна Каримова барои дар сатњи хуби ташкилї баргузор намудани конференсия ва сари ваќт омода, нашр ва дастраси муаллифону ширкаткунандагони конференсия гардонидани маљмўаи маќолоти конференсия аз номи Раёсати АТТ изњори сипос мекунам.

Дар конференсияи байналмилалї оид ба татбиќи самараноки гузариш ба муносибати босалоњият дар таълим аз љониби Барномаи дастгирии тањсилоти босифат ба таърихи 30 ноябр - 1 декабри соли 2017 дар мењмонхонаи Серена баргузор гардид. Гузаронидану љамъбасти кори конференсияи мазкур ба зиммаи маъмурияти Академияи тањсилоти Тољикистон вогузор карда шуд. Конференсия фаъолияти худро дар сатњи лозима љамъбаст намуд.

Бо ибтикори раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба 20-солагии бузургтарин дастоварди миллии тољикон Вањдати миллї ва Соли љавонон эълон гардидани соли 2017 дар мавзўи «Мактаби сулњпарваронаи Пешвои миллат - роњнамои љавонон барои имрўзу ояндаи дурахшон» конференсияи илмї-амалии љумњуриявї баргузор гардид. Маќсади њамоиши илмиро метавон идомаи сиёсати дохилї ва оќилонае, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон бо сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар солњои 90-уми ќарни гузашта дар амал татбиќ намудаанд, арзёбї намуд. Бешубња, самимият, љасорат, майли бозоварии гурезагони тољики хориљ аз мамлакат, дипломатияи олї ва дигар сифатњои шахсии Президенти Љумњурии Тољикистон имкон ба вуљуд оварданд, ки он рўзњои мудњиш анљом ёфта, Вањдати миллї тантана намояд. Бесабаб нест, ки имрўз њам дар дохили Љумњурии Тољикистон ва њам берун аз он љомеашиносон сулњи тољиконро омўхта, онро ба њайси дастоварди таърихї дар кишварњои худ барои татбиќ тавсия медињанд.

Фаъолияти илмї

Дар асл узви раёсат мавзўи илмии наќшавии хоса надоранд. Њар кадом дар доираи масъалањои илмии худ тањќиќот мебарад. Чунон ки Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз баромадњои хеш ба таври равшану возењ таъкид карданд, ки раёсати Академияњо ба тањќиќотњои бунёдие, ки зери коркард ќарор доранд, роњбарї ва раванди тањќиќотро назорат мекунанд. Мутаассифона, вазифаи раёсати Академияи тањсилот асосан аз маълумотнависию њисоботдињї иборат шудааст. Салоњияту вазифањои њар як зерсохторњои Вазорати маориф ва илм таљдиди назар мехоњад. Аз тарафи дигар, аксар ваќт масъалаю мушкилоти пешомадаи соња рўякї ва бе назардошти асоснокии илмї њаллу фасл мегарданд, ки аз ин амалњо оќибатњои хушояндро интизор будан ѓайриимкон аст. Дар њар сурат узвњои раёсати Академияи тањсилот, бо вуљуди он ки миќдоран каманд, њам ба корњои илмї ва њам ба иљрои супоришу вазифањое, ки Вазорати маориф ва илм ба зимма гузоштааст, машѓуланд. Дар асоси ќарори мушовара, фармоиши вазир ва наќшаи чорабинињое, ки Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар соли 2016 ва вазифањо барои соли 2017 пешбинї намудааст, раёсати Академияи тањсилот вазифадор гардида буд, ки дар њамкорї бо Пажўњишгоњи рушди маориф озмоиши ба низоми нави бањогузорї гузаштанро идома дињад. Ва њамзамон раванди татбиќи муносибати босалоњият ба таълимро дар муассисањои озмоишии муќарраршуда назорат намояд. Ѓайр аз ин раванди тањияю бањо додан ба маводи таълим аз фанни забони тољикї ва математикаи синфњои 5-11, стандартњои фаннї, барномањои таълим, китобњои дарсї, роњнамоњо барои омўзгорон, замимањо барои хонандагон тањияшуда ба зиммаи раёсати АТТ вогузор карда шудааст.

Дар соли 2017 асосан таваљљуњи њам Вазорати маориф ва илм ва њам диќќати раёсати АТТ ва Пажўњишгоњи рушди маориф ба амалї сохтани муносибати босалоњият ба таълим равона гардида буд. Дар ин бобат корњои зиёде анљом дода шуд:

- чандин маротиба ба мураттибону муаллифони маводи таълим маслињатњо дода шуд, мушкилоти пешомада аз тариќи љамъомадњо њалли худро меёфтанд, кормандони мутасаддии раёсати АТТ ва Пажўњишгоњи рушди маориф аз тренингњо гузаштанд, бо муаллифон омўзиш гузарониданд, барои омўзгорон семинарњо доир намуданд, маќолањо ва дастурњо тањия ва нашр карданд:

а) «Андешањо перомуни салоњиятњо ва ташаккули онњо» (муаллифон: М. Лутфуллозода, Ѓ. Бобизода. - Душанбе, 2017. - 88 сањифа);

б) «Муносибати босалоњият дар таълим» (муаллифон Ѓ. Бобизода, Ш. Исрофилниё, Д. Имомназаров, А. Байзоев) дар дасти чоп ќарор дорад.

в) Мавод оид ба забони тољикї ва математикаи синфњои 5-11 пурра тањия ва дар ваќти муайяншуда супорида шуд, ки асосан њамаи онњо нашр шуданд. Дар анљоми корњои закршуда њиссаи узви раёсати АТТ М. Лутфуллозода, Каримова И.Х., М. Нуъмонов, С. Аминов, мудири Осорхона Ќ. Зиёев ва дигарон назаррас мебошад.

Чунон ки пештар ишора шуд, теъдоди кормандони илмии раёсати АТТ каму њаљми кор васеъ аст. Азбаски соњаи маориф гуногунљанба мебошад, табиист, ки самти фаъолияти њар кадом узви раёсат гуногун мешавад. Бо ин теъдоди кам (5-6 нафар) наметавон тамоми масъалањои мубрами соњаи маорифро ба тањќиќ фаро гирифт. Бо вуљуди ин раёсати АТТ аз тамоми имкониятњо истифода карда супоришњоро сариваќт иљро намуд.

Фаъолияти аъзои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон асосан самтњои зеринро фаро мегиранд:

Самти аввал (тавре зикр намудем) фаъолият-њоеро фаро мегирад, ки аъзои раёсати АТТ дар мавриди татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои мушовара ва љаласањои назоратию машваратии назди вазири маориф ва илм ва мувинони ў анљом додаанд. Оид ба ин самт шаш масъала баррасї карда шуд ва дар вазорати маориф ва илм муњокима гардид.

Самти дуюми фаъолият тањќиќоти «Педагогикаи муќоисавї» мебошад. Табиист, ки омўхтани таљрибаи соњаи маорифи кишварњои Аврупо бо чанд сабаб номумкин аст. Аќаллан, таљрибаи кишварњои наздик ва кишварњое, ки муносибати њасана доранд, омўхта шаванд. Дар шароити кунунї омўзиши таљрибаи кишварњои пешрафта ањамияти хоса пайдо кардааст. Агар ин кор ба таври љиддї ба роњ монда шавад, манфиати зиёд дидан ва ба даст овардан имконпазир аст ва ба баъзе мушовирони бурунмарзї зарурате намемонад. Чунин амал педагогикаи моро ѓанї мегардонад. Дар ќарни XXI бе омўзиши фаъолияти соњаи маорифи кишварњои пешрафта ба комёбї ноил шудан мушкил аст. Дар ин хусус тавассути мутолиаи маќолаю асарњои муњаќќиќони педагогикаи муќоисавї маводи муќаддамотї љамъоварї ва дар шакли китоб тањти унвони «Педагогикаи муќоисавї» (200 сањ.) бо теъдоди мањдуд ба табъ расид. Воќеан, дар оянда агар имкони сафарњои хидматї пайдо нашаваду теъдоди узвњои раёсати АТТ зиёд нагардад, дар ин самт тањќиќот ќатъ хоњад гашт.

Самти сеюми фаъолияти раёсати АТТ-ро тањќиќи – «Педагогикаи миллї» ташкил медињад. Истиќлолияти давлатї барои ошкор сохтани «гирењњо» ё «сирњо»-и нокушодаю ошкор нагардидаи педагогикаи миллї тамоми шароитро фароњам овардааст. Бояд неруњои љавони илмиро тарбия кард, ки донандаи хуби забонњои русию англисї бошанд, то ки бењтарин афкори педагогии ниёгонро ба намояндагони кишварњои дигар муаррифї кунанд. То имрўз адабиётро чун педагогика пешнињод кардаанд. Замоне расидааст, ки педагогикаи миллї аз диди нав шарњу маънидод гардад.

Самти чоруми фаъолияти раёсати Академияи тањсилот ба тањияи стандарту барномањои фаннї ва тањияи китобњои дарсию дастурњои методї иртибот дорад. Ногуфта намонад, ки маводи таълим, ба хусус китобњое, ки узви раёсати АТТ тањия кардаанд, аз лињози мазмуну мундариља ва дастгоњи дидактикї бењтарин њисоб меёбанд:

Дар соли 2017 аъзои раёсати АТТ дар тањияю таълифи стандартњои фаннї, барномањои таълим, китобњои дарсию дастурњои методї фаъолона ширкат карданд ва чунин маводњоро омода сохтанд, ки ќариб њамаи онњо ба нашр расидаанд: а) барномаи таълим - 9 номгўй; стандарти фаннї – 4 номгўй, консепсия – 1 номгўй, лоињаи Низомнома – 1 номгўй; б) рисола – 1 номгўй, китоби дарсї – 8 номгўй, дастури методї – 39 номгўй.

Ќобили зикр аст, таносуби тањия ва ба нашр омода сохтани маводи таълим дар муќоиса ба соли гузашта нишон медињад, ки шумораи дастурњои таълимию методї аз 15 номгўйи соли 2016 ба 35 номгўй, таълифу нашри китобњои дарсї аз 4 номгўйи соли 2016 ба 8 номгўй, омода ва ба нашр расонидани барномањои барномаи таълим аз 5 номгўйи соли 2016 ба 9 номгўй ё худ рољеъ ба масъалањои мубрами соња омодаву ба сохторњои болої пешнињод намудани маълумотномањо аз 85 номгўйи соли гузашта ба 129 номгўй, инчунин дар ташкилу баргузории конференсияњо аз 4-тои соли 2016 ба 11-то, аз 7 семинари соли 2016 ба 14 семинар ва дар муќоиса ба 10 мизи мудаввари соли гузшта 21 чунин чорабинињо гузаронида шуда бошад, мутаассифона, дар дигар самтњо, аз љумла дар тањия ва ба нашр расонидани маќолањои илмиву методї дар нашрияњои даврї ва маљмўаи маќолањо нисбат ба соли гузашта бештар аз 50 номгўй ва навиштани таќриз ба маводи таълим бештар аз 20 таќриз камтар омода карда шудааст, ки моро зарур аст, дар ин ва дигар масъалањо таваљљуњи бештар зоњир намоем.

Самти панљуми фаъолияти узви раёсати АТТ - ро таълиф, тањия ва тањриру ба нашр расонидани маќолањоро фаро мегирад.

Тавре зикр шуд дар давраи њисоботї беш аз 71 маќолаи аъзои раёсат ба табъ расидаанд, ки асосан ба масъалањои мубрами таълиму тарбия марбутанд. Тавассути узви раёсати АТТ (С. Аминов) 887 сањифа дастурњои методии кормандони зерсохтор тањрир карда шуд.

Самти шашуми фаъолияти аъзои раёсати АТТ-ро гузаронидани конференсияњо дар сатњи љумњурї, минтаќаю ноњияњо ва мизи мудаввару семинарњо ташкил медињанд. Ин чорабинињо њамагї ба масъалањои мубрами соња иртибот доранд. Дар ин давра 4 конференсияи љумњуриявї 7 ноњиявї, 21 мизи мудаввар ва 14 семинар гузаронида шуд, ки дар маљмўъ 46 номгўй мебошад.

Самти њафтуми фаъолияти аъзои раёсат ширкат ва баромад дар форуму конференсияњои сатњњои гуногун ва мизњои мудаввару семинарњо мањсуб мегардад. Аъзои раёсати АТТ дар 14 конференсияи байналмилалї, 26 конференсияи љумњуриявї, 31 мизи мудаввар ва 21 семинар ширкат ва баромад карданд, ки дар маљмўъ 92 номгўй мешавад.

Самти њаштуми фаъолияти аъзои АТТ пешнињодотеро фаро мегирад, ки маводи аз Вазорати маориф ва илм ва дигар муассисањо воридшударо хонда ва ё бо назардошти вазъи ба миёномада барои бењбудии кор ба вазорати маориф ва илм ва муассисањои дахлдор пешнињод манзур намудан иборат аст. Дар соли 2017 аз тарафи аъзои раёсат 21 пешнињод манзур гаштааст, ки чунинанд:

- оид ба омўзиши Конститутсия ва ќонунњои дигар дар асоси таъкиди Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон;

- таъсиси шуъбаи фанњои даќиќ дар назди Академияи тањсилоти Тољикистон (дар сурати пайдо шудани имконияти молиявї) бар асоси таъкидњои Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёмашон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 22 декабри соли 2016;

- оид ба љавонгардонии неруњои илмии Академияи тањсилоти Тољикистон;

- оид ба ворид кардани таѓйирот ба соли нави тањсил дар муассисањои тањсилоти умумї;

- оид ба лоињаи мавзўъњои намунавии соатњои тарбиявї (5.12.2017);

- мулоњизањои кормандони илмии АТТ ва ПРМ оид ба фаъолияти 4 - солаи Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Точикистон (05.10.2017);

- оид ба лоињаи оинномаи ПРМ (13.11.2017).

 - ба комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, хулоса оид ба баробарарзишии њуљљатњои доктори фалсафа DHD (14.11.2017);

- оид ба ворид кардани таѓйиру иловањо ба Кодекси Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (14.11.2017);

- оид ба номгўи реактивњо, таљњизоти лабораторї ва аёниятњои таълимї (15.11.2017);

- таљдиди назари сохтори Академия тањсилоти Тољикистон;

- истифодаи њамаљонибаи захираи илмию зењнї, тарбияи олимону муњаќќиќони болаёќат дар равияњои техникї ва илмњои даќиќ;

- кашфи истеъдодњо ва омўзишу эњёи генофони миллат;

- оид ба ворид намудани таѓйиротњо ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон;

- оид ба иљрои талаботи бандњои 4 ва 47-уми нусха аз протоколи маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 23 декабри соли 2016, № 14;

- оид ба ташкили курсњои такмили ихтисос барои устодони муассисањои тањсилоти олии касбии ѓайрипедагогї њангоми таътили зимистона;

- дар мавриди ба тањсил фаро гирифтани духтарони дењот пас аз хатми синфи 9;

- андешањо оид ба бењбуди маорифи Тољикистон дар партави Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва ѓ.

Самти нуњуми фаъолияти аъзои раёсати АТТ -ро навиштани маълумот оид ба татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои мушовара ва љаласањои машваративу назоратии назди вазири маориф ва илм ва муовинони ў, инчунин маќомотњои дигар ташкил медињад. Бояд зикр кард, ки ваќти зиёд дар ин корњо сарф мешавад. Њолатњои зиёде рух медињад, ки супоришу вазифагузорињо аз салоњияти АТТ берун аст, вале иљборан ба зиммаи АТТ гузошта мешаванд, ки ин ба ягон меъёри муассисаи илмї мувофиќат намекунад. Дар соли 2017 раёсати АТТ ба Вазорати маориф ва илм ва муассисањои дигар беш аз 129 маълумотнома тањия ва манзур кардааст.

Самти дањуми фаъолияти раёсати АТТ баррасию таќриз додан ба маводи таълимии воридшуда мебошад. Ба сабаби камии корманд ва набудани мутахассис раёсат маљбур мешавад, ки аз неруњои илмии ПРМ, ДДОТ ва ѓайрањо истифода барад. Дар соли 2017 дар маљмўъ 57 маводи таълим аз тарафи кормандони АТТ ва неруњои илмии дигар бањо дода шуд.

Самти ёздањуми фаъолияти аъзои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон њамкорї бо воситањои ахбори омма - шабакањои радио ва телевизион мебошад. Шарњи раванди ислоњоти соњаи маориф асосан тавассути шабакањои радиёиву телевизионї сурат мегирад. Ин аст, ки аъзои раёсати АТТ њамеша бо воситањои ахбори омма робита дошта, оид ба масъалањои гуногуни соњаи таълиму тарбия яъне маориф баромад мекунанд ва ба баъзе мушкилоти рухдода дар соњаи таълиму тарбия равшанї меандозанд. Аз љумла: оид ба тарбияи фарзанд, масъалањои китобњои дарсї, масъалаи бедор кардани шавќу раѓбат ба хониш ва ѓайрањо. Дар соли сипаришуда аъзои раёсати АТТ 29 маротиба тавассути радио ва телевизион баромад карданд.

Самти дувоздањуми фаъолияти аъзои раёсат ба тарбияи кадрњои љавон равона гардидааст. Ќаблан дар назди Пажўњишгоњи рушди маориф шўрои дифоъ амал мекард. Ќатъ гардидани фаъолияти шўро кори тарбияи кадрњои илмиро андаке душвор сохт. Ба ин нигоњ накарда аъзои раёсат рисолањои беш аз 20 нафар аспирантону унвонљўёнро муњокима карда, баъди ислоњи эроду камбудињо барои дифоъ пешнињод карданд. Дар њар сурат тарбияи кадрњо идома дорад.

Самти сездањуми фаъолияти аъзои раёсатро сафарњои хидматї ташкил медињад. Сафарњои хидматї дар се шакл сурат мегирад. Аввалан, барои баррасии масъалањое, ки дар татбиќи ќарорњои Њукумати љумњурї, мушовара, маљлиси назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир муњокима мегарданд. Сониян, барои љамъоварии мавод, ки дар кори илмї истифода мешаванд. Севум, барои омўзиши вазъи таълиму тарбия, ки дар наќшаи фаъолияти АТТ пешбинї шудаанд. Дар муддати њисоботї аъзои раёсати АТТ 25 маротиба ба шањру ноњияњо сафари хидматї доштанд, њамаи онњо маќсаднок буданд.

Дар давраи њисоботї 3 номгўи маљаллаи илмї, маърифатї ва таълимию методии «Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон» нашр гардид (шуморањои 1-2, 3 ва 4, 2017). Дар ин шуморањо бештар аз 50 адад маќолањои илмї, маърифатї ва таълимию методии кормандони Академияи тањсилот, Пажўњишгоњи рушди маориф, сохторњои дастгоњи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, шуъбањои маорифи вилоят ва шањру ноњияњо, муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбии кишвар, инчунин намояндагони илми педагогикаи Русия ба табъ расиданд. Маводњои чопшуда дар доираи масъалањои педагогика, дидактика, тањсилоти олї ва касбї, таќриз ва адабиёт љамъ оварда шудаанд.

Узви тањририяи маљалла тасмим гирифтааст, ки минбаъд шуморањои маљалларо дар муњлатњои муќарраршуда - соле 4 шумора (њар як семоња) ба нашр расонад ва њамкориро бо устодони кафедрањои педагогика ва методикаи таълими муассисањои тањсилоти олии кишвар пурзўр намояд. Инчунин, барои њамчун маљаллаи бонуфуз ворид гаштан ба фењристи ягонаи маљаллањои (нашрияњои) илмии таќризшавандаи Љумњурии Тољикистон талаботњои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистонро ба эътибор гирифтааст.

Бо вуљуди он ки раёсати Академияи тањсилот дар соли 2017 муваффаќиятњои назаррас ба даст оварда бошад њам, дар фаъолияташ баъзе нуќсонњо мављуданд:

- иљрои баъзе корњо тўл мекашанд (махсусан бањо додан ба китобњои дарсї);

- дар татбиќи муносибати босалоњият ба таълим фаъолияти аъзои раёсат назаррас набуд;

- дар шарњу маънидоди муносибати босалоњият ба таълим андешањо мухталифанд;

- маводи таълим ба таври лозима баррасї намегарданд ва бо доштани ѓалатњо ба чоп тавсия мешаванд;

- тањќиќотњои љиддї дар солњои охир оид ба соњаи педагогика ба вуљуд наомадааст ва китобњои чопшудаи педагогика заминаи тољикї надошта тарљумаи ноуњдабароёна аз забони руси аст;

- таљрибаи кишварњои дигар доир ба соњаи маориф ба таври љиддї омўхта намешавад;

- дар байни зерсохторњо њамоњангии лозима вуљуд надорад...

Барои рафъи нуќсонњои мављуда раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон пешнињод менамояд:

- сохтори раёсати АТТ таљдиди назари љиддиро мехоњад;

- барои љавонгардонии аъзои пайваста ва вобаста љойњои иловагї аз њисоби докторони љавонтари ќобилиятнок људо карда шавад;

- вобаста ба афзоиши њаљми кор лозим аст, ки воњидњои кории муассиса зиёд карда шаванд;

- дар татбиќи ин ё он нукта ва таълифи китобњои дарсї аз шитобкорї бояд худдорї кард. Ин амал нохушоянд буданро дар мисоли китобњои забони давлатї ошкор сохт;

- вазифаи хидматии зерсохторњои вазорати маориф ва илм таљдиди назар мехоњад, зеро дар њељ давру замон кабинетњои методї салоњияти санљишгарро надошт ва надорад;

- барои бањодињандагон - таќризгарони маводи таълим маблаѓи муайяне муќаррар карда шавад. Агар ин амал љорї нагардад, бањодињии рўякї идома ёфтан мегирад;

- аз Маркази тањия нашр ва муомилоти китобњои дарсї ва илмию методї хоњиш карда мешавад, ки њаргуна китобњоро нагирад ва барои таќриз ба АТТ нафиристад.

Фаъолияти Осорхонаи маорифи

Академияи тањсилоти Тољикистон

Ходимони осорхонаи маориф њар кадом аз рўйи мавзўъњои тањќиќотии инфиродї: «Педагогикаи осорхонавї њамчун технологияи ибтикорї (инноватсионї)», «Инъикоси дастовардњои соњаи маорифи даврони Истиќлолияти давлатї дар осорхонаи маориф», «Муќоисаи захираи осорхонаи маориф бо дастовардњои замони Истиќлолияти давлатї», «Наќши осорхонаи маориф дар ташаккули зењн ва маърифати хонандагон» корњои омўзишї ва тањќиќотї бурда дар робита ба мавзўъњои инфиродї маќолањо тањия ва нашр намуданд.

Њамзамон осорхона тибќи наќшаи кор љашну санањои миллиро мадди назар мегирад ва вобаста ба таљлили онњо тадбирњои мушаххас меандешад.

Дар толорњои осорхона гўшањои аз Паём то Паём, Наврўзи байналмилалї, 20 – солагии Вањдати миллї, Соли љавонон, Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» ва 90-солагии маљаллаи «Маърифати омўзгор» оро дода шудаанд, ки ташрифовардагон оид ба њар як љашн маълумоти пурра ба даст меоранд.

Дар толори «Таърихи рушди маориф» навгонињо ворид карда шуда, нигорањои ќадима бо навиштаљот ба се забон (тољикї, русї ва англисї) омода ва аз рўйи даврањои таърихї ба намоиш гузошта шуданд.

Имсол дар осорхона гўшаи намоиши туњфањои ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон воридгашта ва робита бо осорхонањои мактабї ташкил карда шуд. Моњи сентябри соли 2017 дар толори «Рушди маорифи миллї дар замони Истиќлолияти давлатї» гўшаи робита бо Осорхонаи МТМУ-и ноњияи Данѓара, ки Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ин даргоњро хатм намудааст созмон дода шуд.

Дар самти ташкилу баргузории чорабинињои соњавї бо омўзгорони варзида адибони маъруф пайваста вохўрињо баргузор менамоянд. Инчунин соли равон беш аз 235 сайри осорхонавї бо намояндагони муассисањои гуногун ва мутахассисони соња аз ќабили омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти умумї, устодону донишљўёни муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї, шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф ва мењмонони ватанию хориљї доир карда шуд, ки дар маљмўъ 2221 нафарро ташкил дод.

Аз теъдоди 102 нафар мењмонони ба осорхона ташрифоварда, якчанд нафарашон мењмонони хориљї аз Россия, Амрико, Олмон ва Канада буданд, ки таассуроташонро дар дафтари сабтњо баён намуданд. Луиз Бахри аз Канада чунин иброз медорад: – «Коллексияи китобњо, таърихи маориф ва ёдгорињои таърихї хело гаронарзишанд. Оид ба таърихи маорифи кишвар маълумоти пурра гирифтем. Минатдорем, ташаккур ба Шумо!» (05.06.2017).

Самти дигари фаъолияти осорхона омўзиш ва расонидани кумак ба кормандони осорхонањои мактабї, инчунин ташвиќу таблиѓи осорхонањои бењтаринро фаро мегирад. Дар давраи њисоботї ба масъулони осорхонањои мактабии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањру ноњияњои тобеи љумњурї љињати бењбуд бахшидани фаъолият тавсияњо дода шу

 

 Замимаи 2.                                                                                              

 

  Ќарори

Маљлиси умумии Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон

аз «11» январи соли 2018                  №01                     ш. Душанбе

Оид ба љамъбасти фаъолияти илмию ташкилии Академияи

 тањсилоти Тољикистон дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018»

 Маљлиси умумии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон маърўзаи президенти Академияи тањсилоти Тољикистон Ѓуломќодир Бобизода «Оид ба љамъбасти фаъолияти илмию ташкилии Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018»-ро муњокима намуда, бо дарназардошти фикру пешнињодоти баёншуда

ќарор кард:

 

1. Маърўзаи президенти Академияи тањсилоти Тољикистон Ѓуломќодир Бобизода «Оид ба љамъбасти фаъолияти илмию ташкилии Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018» ба инобат гирифта шавад (маърўза замима мегардад).

2. Олимони Академияи тањсилоти Тољикистон вазифадор карда шаванд:

2.1. Барои таълифи китобњои назариявии педагогикаи љавобгўйи замон кўшиш ба харљ дињанд;

2.2. Дар татбиќи муносибати босалоњият ба таълим фаъолиятро пурзўр карда, дар ин љода њамкориро бо раёсату шуъбањои маорифи вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї вусъат бахшанд.

3. Аз Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон хоњиш карда шавад:

3.1. Сохтори раёсати Академияи тањсилоти Тољикистонро таљдиди назар намояд;

3.2. Барои љавонгардонии аъзои пайваста ва вобаста Академияи тањсилоти Тољикистон аз љумлаи докторони љавону сермањсул љињати људо намудани љойњои иловагї мусоидат намояд;

3.3. Вобаста ба афзоиши њаљми кор барои афзун намудани воњидњои кории Академияи тањсилоти Тољикистон мусоидат намояд;

3.4. Зерсохторњои Академияи тањсилоти Тољикистонро мушаххас карда, њамоњангии фаъолияти онњоро дар сатњи лозима ба роњ монад;

3.5. Барои муќарризони маводи таълим маблаѓи муайян муќаррар намояд;

3.6 Бо маќсади омўхтани таљрибаи соњаи маорифи кишварњои хориља барои ба сафарњои хизматї фиристодани кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон мусоидат кунад.

4. Мудири осорхонаи маорифи АТТ (Ќ.Зиёев) вазифадор карда шавад:

4.1. бо маќсади иљрои Наќшаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон оид ба таљлили љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии ЉТ бо истифода аз дастуру супориш ва ѓамхорињои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Эмомалї Рањмон нисбат ба кормандони соњаи маориф толори тозатаъсиси намоишии «Маорифи Тољикистон дар 25 соли Истиќлолият»-ро бо маводи нав такмил дињад;

4.2. љобаљогузорї ва мутобиќ ба даврањои таърихї љойгир намудани нигораву маснуоти дастї, макету банерњои мавзўии осорхонаро тањти назорати доимї ќарор дињад;

4.3. тарѓибу ташвиќи дастовардњои бузурги соња ва фаъолияти осорхонањои мактабиро тавассути васоити ахбори омма ба роњ монад.

4.4. Барои ислоњи камбудињои љойдошта наќшаи чорабинињо тањия карда, аз натиљааш ба раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон њар семоња маълумотнома манзур намояд.

5. Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон И. Каримова гузошта шавад.

              Раиси љаласа,                                                                

        президенти Академияи                                      

        тањсилоти Тољикистон,                                                               

   узви вобастаи АТТ, профессор                                     Ѓ. Бобизода

                                                                                                                                                  Гузориши Б.Буриев аз 11.01.2018 

 


 Вањдати миллї барои мо дастоварди нињоят пурарзиш,

 шарти асосии некуањволии халќамон ва

пешрафту ободонии Ватану мањбубамон мебошад.                                                            

                                                                                            эМОМАЛЇ РАЊМОН

Дар доираи Соли љавонон эълон гардидани соли 2017 ва ба истиќболи 20-солагии Рўзи Вањдати миллї аз 12 то 17 июни соли равон гурўњи корї дар њайати Бобизода Ѓуломќодир - президенти Академияи тањсилоти Тољикистон (роњбари гурўњ), Нурализода Ноилшоњ - сармуњаррири нашрияи «Омўзгор», Амирзода Давлаталї - прокурори ноњияи Ёвон, Давлатзода Толиб - судяи суди иќтисодии вилояти Хатлон, Нарсов Исломиддин - раиси КИ ЊХДТ дар ноњияи Ёвон сафари хизматї ба анљом расониданд.

Дар рўзи аввали сафари корї (12 июни соли 2017) њангоми вохўрї бо раиси ноњияи Ёвон Амирбеки Темур дар мувофиќа бо роњбари гурўњи таблиѓотї (Бобизода Ѓуломќодир) љадвали баргузории вохўрии гурўњи таблиѓотї љињати тарѓибу ташвиќи Соли љавонон ва Рўзи Вањдати миллї бо сокинони љамоатњо, шањраку дењот ва ташкилоту муассисањои ноњияи Ёвон тартиб дода шуд.

Тибќи љадвали мазкур гурўњи таблиѓотї дар 11 љамоат ва ташкилоту муассисањо ба сокинон вохўрї доир намуданд. Суњбати гурўњи таблиѓотї дар њамроњї бо раиси ноњияи Ёвон Амирбеки Темур бо сокинони ду љамоат - Љамоати шањраки Ёвон ва љамоати шањраки «Њаёти нав» баргузор гардид. Гурўњи таблиѓотї дар мавзўъњои «Тољикистон - сарзамини љавонон», «Ањамияти Вањдати миллї дар сарнавишти миллат», «Наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар барќарории сулњу вањдат», «Тањаввули мафњуми Вањдати миллї дар замони муосир», «Дастовардњои Тољикистон дар партави Вањдати миллї», «Эътирофи љањонї ёфтани таљрибаи сулњи тољикон», «Њифз ва тањкими Истиќлолияти давлатї ва Вањдати миллї дар шароити нави љањонї» маърўзањо ироа карданд. Сокинони љамоатњои зикршуда бо як мароќи хоса бо намояндагони гурўњи таблиѓотї суњбат ороста, ба саволњо дар мавриди эътимоди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба љавонон ва кўшишу талошњо бањри бењтар намудани њаёту зиндагии онњо, заруратњо ва њадафњои эълон гардидани соли 2017 - Соли љавонон, наќши таърихии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон рољеъ ба барќарори сулњу вањдати миллї ва дастоварњои Тољикистон дар партави Вањдати миллї, роњњои пешгирии љавонон аз шомил шудан ба гурўњњои террористию экстремистї ва дигар масъалањои мубрами рўз љавобњои мушаххас гирифтанд.

Мавриди зикр аст, ки намояндагони гурўњи таблиѓотї бо масъулини ноњия, њамчунин, аз љамоатњои дењоти ба номи Њ.Њусейнов, Обшорон, Ситораи сурх, Г.Юсуфова, Дањана, Норин ва шањраки Чоргул боздид ба амал оварда, бо кору фаъолият ва зиндагии мардум аз наздик ошної пайдо карда, дар баробари ин, бо онњо вохўрию суњбатњои судманд доир намуданд. Љавонону собиќадорони мењнат ва пиронсолон шукрона аз он мекарданд, ки тавассути сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Тољикистони азизи мо сулњу вањдати сартосарї танинандоз асту мардум дар рўњияи созандагию ободкорї пайи кору фаъолият мебошанд. Њамчунин, чунин як вохўрии судманд бо ањли маорифи ноњия, аз љумла, роњбарони муассисањои таълимї ва кормандони шуъбаи маорифи ноњия дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии раќами 16 баргузор гардид. Умуман, мардуми ноњияи Ёвон аз доир гардидани вохўрию мулоќотњо изњори сипос карданд ва дар баробари ин, изњор доштанд, ки баргузор намудани чунин чорабинињо љињати тањкими пояњои Вањдати миллї ва сулњу субот дар кишвар, манфиатњои миллї ва давлатиро аз манфиатњои гурўњї ва шахсї боло донистан, тарбияи насли наврас дар рўњияи ватандўстию ватанпарастї, дар пешгирии љавонон аз шомил гардидан ба њизбу њаракатњои ифротгаро, мубориза бо экстремизм ва терроризм мусоидат мекунанд.

                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                    

   ВАЊДАТИ МИЛЛИ ДАР АКАДЕМИЯ

 23.06.2017.  Дар Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба 20-солагии Рўзи Вањдати миллї ва Соли љавонон эълон гардидани соли 2017 дар мавзўи «Мактаби сулњпарваронаи Пешвои миллат - роњнамои љавонон барои имрўзу ояндаи дурахшон» конференсияи илмї-амалии љумњуриявї баргузор гардид. Маќсади њамоиши илмиро масъулини конференсия баррасии сиёсати дохилї ва оќилонае, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон бо сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар солњои 90-уми ќарни гузашта дар амал татбиќ намудаанд, арзёбї карданд.

Дар конференсия президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои биологї ва фарматсевтї, профессор, узви вобастаи академия Ѓуломќодир Бобизода зимни муаррифии натиљањои сиёсати вањдатгароёна иброз намуд, ки «Пешвои миллат њанўз дар иљлосияи шонздањуми таќдирсоз гуфта буданд, ки «Ман ба шумо сулњ меоварам ва барои расидан ба ин маќсад љонамро дареѓ намедорам». Мањз њамин суханон дар дили шањрвандони мамлакат шуълаи умедро ба ояндаи нек равшан кард».

Ба андешаи Ѓуломќодир Бобизода, Вањдати миллї, ки имрўз дар саросари кишвар њукмфармост, барои инсонњо якдилї, барои давлат якпорчагї, барои рушди он иттифоќи тамоми шањрвандон, сарфи назар аз миллату дину мазњаб, тарњрезии иќтисоди ягонаи барои њамаи ќишрњои љомеа манфиатбахшро таъмин намудааст.

Дар конференсия њамчунин академики АТТ, профессор Муњаммад Лутфуллозода дар мавзўи «Президент – кафили сулњу Вањдати миллї», мудири кафедраи педагогикаи умумидонишгоњии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, доктори илмњои педагогї, профессор Лутфия Иматова дар мавзўи «Сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат – мактаби тафаккури навини миллї», номзади илми њуќуќ, профессор Рањмонќул Шарифзода дар мавзўи «Роњњои баланд бардоштани тарбияи њуќуќии хонандагон», номзади илмњои педагогї Сайфиддин Камолзода дар мавзўи «Арзишњои тарбиявии асарњои Пешвои миллат», мудири шуъбаи педагогика ва психологияи Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ Наимљон Абдурашидов дар мавзўи «Тањсилоти кўдакони дорои эњтиёљоти махсуси тањсилотї дар шароити муассисањои тањсилоти миёнаи умумї», инчунин муњаррири бахши тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбии нашрияи «Омўзгор» Њотами Њомид ва дигарон сухан гуфта, љанбањои гуногуни Вањдати миллиро аз назари илмї баён намуданд.

Зикр шуд, ки Вањдати миллї бо таъмини осудањолии шањрвандони кишвар бузургтарин дастоварди миллии тољикон мањсуб мешавад. Самимият, љасорат, майли бозоварии гурезагони тољики хориљ аз мамлакат, дипломатияи олї ва дигар сифатњои шахсии Президенти Љумњурии Тољикистон имкон ба вуљуд оварданд, ки он рўзњои мудњиш анљом ёфта, Вањдати миллї тантана намояд.

Имрўз њам дар дохили Љумњурии Тољикистон ва њам берун аз он љомеашиносон сулњи тољиконро омўхта, онро ба њайси дастоварди таърихї дар кишварњои худ барои татбиќ тавсия медињанд.

Њозирин, кори конференсияро мусбат арзёбї намуданд.

 16/03/2017  ш.Душанбе

          «Наврўзи куњан аз баракати айёми Истиќлолият, раванди демократикунони, афзудани худшиносии милли умри тоза ёфтааст ва бо навои таронаи дилпазир хампои рўзгори нав дар Точикистони зебоманзари мо сайр дорад».

 

Асосгузори сулњу вахдати миллй-Пешвои миллат Президенти Чумњурии Точикистон,мухтарам Эмомалй Рахмон

         Дар доираи наќша-чорабинињои Академияи тахсилоти Точикистон дар хамкорй  бо кормандони илмии Пажўхишгохи рушди  маориф ба номи Абдурањмони Чомй рўзи 16-уми март дар толори Пажўхишгоњи рушди маориф конфронси илмй-амалй дар мавзўи «Тољикистон ватани Наврўз аст» баргузор гардид.

         Конфронсро бо сухани ифтитохй Президенти Академияи тахсилоти Точикистон, профессор Ѓуломќодир Бобизода баромад намуда, оид ба ахамияти таърихии Чашни байналмилалии Иди Наврўз маълумот дод.

         Дар конфронс маърўзахои директори ПРМ-и АТТ, профессор Исрофилниё Ш.Р. дар мавзўи «Хикмати Наврўз», номзади илмхои педагогика Лутфуллоева П.М. дар мавзўи «Тахаввули рамзхои Наврўз» ва Амонй С. мудири шуъбаи фанхои филологй дар мавзўи «Наврўз дар суннати пешиниён» шунида шуд.


                                                                 ЗАН ВА НАВРЎЗ АЗ НИГОЊИ ШОИРА

 

          06/03/2017 

Дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон вохўрии кормандони академия ва Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї бо Шоираи халќии Тољикистон Зулфия Атої ба муносибати Рўзи модар ва Наврўзи Аљам баргузор гардид.

        Доктори илмњои педагогї профессор, академики АТТ Ирина Каримова њозиринро ба муносибати Рўзи модар табрик кард. Зулфия Атої аз илтифоти њаводорони шеъраш арзи сипос намуда, дар бораи зан-модар ва маќоми ў дар љомеа, ки пайваста дар эъљодиёташ ба чашм мехўранд, изњори андеша кард.

       Азим Байзоев, номзади илмњои филологї, ходими калони ПРМ дар хусуси ашъори шоира андешањои љолиб ќироат карда, илњоми хешро аз шеъри «Бињишти мард, дўзахи зан» тавассути як пора шеър иброз намуд.

                                      МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ

 (Муаррифии китоб) (нашри 5, бо тањрир ва иловањо, ш. Душанбе, 26.01.2017)

 Имрўз (26.01.2017) бо иштироки узви Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар толори Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон муаррифии китоби «Методикаи таълими забони тољикї» (нашри 5, бо тањрир ва иловањо) баргузор гардид.

Чорабиниро бо сухани ифтитоњї ноиби президенти АТТ, узви пайвастаи академия Каримова Ирина Холовна њусни оѓоз бахшида, рољеъ ба њадафи чорабинї фикру мулоњизањояшро мухтасар баён намуд.

Узви вобастаи АТТ, профессор Саидбой Шербоев ки бевосита муаллифи китоби мазкур мебошад, омилњо ва зарурати таълифу нашри китобро шарњу тавзењ дод.

Дар робита ба дастоварњо ва камбуду норасоињои китоб академики Академияи тањсилоти Тољикистон, профессорон Муњаммад Лутфуллозода ва Ќодир Ќодиров, узви вобастаи академия Саидамир Аминов, профессор Саъдуллољон Неъматов, номзадони илми педагогика Файз Гулмадов, Сайфиддин Камолзода ва Султонмурод Туронов фикру андешањои хешро баён намуданд.

Чорабинї барои дар нашрњои минбаъда ислоњ намудани камбуду нуќсонњои љойдошта мусоидат хоњад намуд.

 

Сайфиддин КАМОЛЗОДА,

мудири шуъбаи илм ва татбиќи мавзўъњои

фармоишии Академияи тањсилоти

Тољикистон, номзади илмњои педагогї

 

                                                    рогун

 

ДУШАНБЕ, 20.01.2017. /АМИТ «Ховар»/. Имрӯз Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шуъбаи маорифи шаҳри Роғун дар мавзӯи «Роҳҳои самарабахши баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» конфронси илмию амалӣ шурӯъ кард.
Тавре аз Академияи таҳсилоти Тоҷикистон хабар доданд, конфронс дар Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №2-и шаҳри Роғун доир гардида, дар он мавзӯъҳои «Омилҳои баландбардории сифати таҳсилот дар шароити кунунӣ», «Роҳу усулҳои беҳтар намудани сифати таҳсилот дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, «Муносибати навгонӣ дар инкишофи зеҳни хонандагон», «Нақши оила дар баланд бардоштани сифати таҳсилоти хонандагон» баррасӣ мегарданд.

  •  
  •                                           Роњњои самарабахши баланд бардоштани сифати

тањсилот дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї


 20.01.2017 Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон тибќи Наќшаи чорабинињои академия оид ба иљрои вазифањое, ки дар Паёми Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (22 декабри соли 2016) баён гардиданд, дар њамкорї бо шуъбаи маорифи шањри Роѓун конференсияи илмї - амалиро дар мавзўи «Роњњои самарабахши баланд бардоштани сифати тањсилот дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї» рўзи 20.01.2017, дар толори МТМУ №2-и ш. Роѓун баргузор менамояд.

Дар конференсия баррасии мавзўъњои зерин ва њалталаби соња назардошт гардидааст:

1. «Омилњои баландбардории сифати тањсилот дар шароити кунунї» (гузориши номзади илмњои педагогї, мудири шуъбаи арзёбии тањсилоти Академияи тањсилоти Тољикистон Файз Гулмадов).

2. «Роњу усулњои бењтар намудани сифати тањсилот дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї» (гузориши директори МТМУ №7-и ш. Роѓун Худойдод Давлатов).

3. «Муносибати навгонї дар инкишофи зењни хонандагон» (гузориши мушовири шуъбаи маорифи ш. Роѓун Бекназар Валиев).

4. «Наќши оила дар баланд бардоштани сифати тањсилоти хонандагон» (гузориши мудири кабинети методии шуъбаи маорифи ш. Роѓун Абдурањмон Назаров)

Аз натиљаи конференсия маълумотномаи мухтасар манзур хоњад шуд.

 

Сайфиддин КАМОЛЗОДА,

мудири шуъбаи илм ва татбиќи мавзўъњои

фармоишии Академияи тањсилоти

Тољикистон, номзади илмњои педагогї

 

АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН. 
 

 

20/10/2016    Дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон бо ташаббуси кормандони шуъбаи фанњои технологияи мењнат, санъат, варзиш ва асосњои бехатарии хонандагони Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон конференсияи адабї– илмї дар мавзўи «Наќши анъанањои миллї дар тарбияи эстетики  хонандагон» баргузор гардид. Дар кори конференсия раёсат ва кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон, олимони Пажўњишгоњи рушди маориф, омўзгорон, мураббиёни муассисањои  тањсилоти умумї, донишљўёни коллељи техникию омўзгории ноњияи Рўдакї ширкат варзиданд.

Конференсияро бо сухани  ифтитоњї  ноиби Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон академик Каримова Ирина Холовна оѓоз бахшид. Сипас, директори Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ профессор Исрофилниё Ш.Р. доир ба наќши анъанањои миллї хусусан љашни Мењргон суханронї намуд. 

Дар конференсия маърўзаи мудири ширхоргоњ-кўдакистони №4 ба номи «Наргис»-и ноњияи Рўдакї Ќурбонова Д.Х. дар мавзуи: «Пос доштани анъанањои милї ва тарбияи эстетики кўдакон», мудири шуъбаи фанњои технологияи мењнат, санъат, варзиш ва асосњои бехатарии хонандагони Пажўњишгоњи рушди маориф, номзади илмњои педагогї Лутфуллоева П.М. дар мавзуи «Мафњуми зебої ва анъанањои миллї»  шунида шуд.

Дар толор ва роњрави Пажўњишгоњи рушди маориф сараввал намоиши бошукўњ доир ба «Љашни Мењргон»  ва намоиши дастовардњои тарбиятгирандагони муассисањои томактабї, хонандагони гимназияи бачагони лаёќатманд ва донишчўёни коллељи техникию омўзгории ноњияи Рўдакї ба марази иштирокчиён пешкаш гардида буд.

Дар бахши адабї- фароѓатї барномаи рангини адабї аз љониби тарбиятгирандагони муассисањои томактабї, хонандагони муассисањои тањсилоти умумї  ва донишчўёни коллељи техникию омўзгории ноњияи Рўдакї,ки аз шеърњо, чистонгўињо, сањначањо ва раќсњо иборат буд, пешкаш гардид. Дар рафти конференсия озмуни рассоми бењтарин дар мавзўи тирамоњ доир карда шуд. Дар хотимаи конференсия иштирокчиён бо ифтихорномањои АТТ ва ПРМ ќадрдонї шуданд.  (Буриев Б.)

 УМРИ МИЛЛАТ БА УМРИ ЗАБОН ВОБАСТА АСТ

   06.10.2016 Душанбе.   Б.Бўриев

                Дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба рўзи Забони давлатї  мизи мудаввар дар мавзўи «Умри миллат ба умри забон вобаста аст» баргузор гардид.   Дар њамоиши мазкур Раёсат ва кормандони илмии Академияи тањсилоти Тољикистон, Пажўњишгохи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї,  пажўњишгарон ва олимони соња ширкат варзиданд.

        Мизи мудавварро бо сухани ифтитоњї Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, узви вобастаи АТТ, доктори илмњои биологї ва фарматсефтї, профессор Ѓ.Бобизода кушода, њозиринро бо Рўзи забони давлатї табрик намуд. Номбурда  мавќеъ ва ањамияти забони давлатиро њамчун пояи давлат таъкид намуд.

         Дар мизи  мудаввар узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои филологї, профессор С.Шербоев дар мавзўи «Дастовардњои Академияи тањсилоти Тољикистон ва зерсохторњои он дар иртибот бо ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20121-2016» маърўза намуд.  Баромадкунанда рољеъ ба корњои анљомдодаи Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон ва муассисањои зерсохтори он: Пажўњишгоњи рушди маориф ва Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маорифро дар заминаи татбиќи амалии ќонун «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20121-2016» муфассал сухаронї намуда, корњои ба анљом расонидашуда, аз љумла маводи дар ин самт ба нашр расонидаи  олимону муњаќќиќон, чорабинињо ва вохўриву сўњбатњои анљомдодаи онњо, ки бевосита дар доираи бандњои дахлдори барнома сурат гирифта буданд, ёдовар шуд.

         Албатта, њанўз њам баъзе камбудиву норасоињо дар самти татбиќи амалии ќонуни «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20121-2016» ба мушоњида мерасанд.

         Ин ва дигар масъалањои њалталаб, ки ба доираи корбурди забони давлатї дар њамаи љанбањои њаёти љомеа иконияти фаровон фарохам меорад, аз љониби музокиракунандагон баён гардид.

          Дар ќисмати музокирањо академики Академияи тањсилоти Тољикистон доктори илмњои педагогї, профессор М.Лутфуллоев, узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон С.Аминов, директори Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї, доктори илмњои филологї, профессор Ш.Исрофилниё, мудири   шуъбаи фанњои филологияи Пажўњишгоњи рушди маориф С. Амонї ва чанде дигарон иштирок намуданд.

         Тавре, ки академик М.Лутфуллоев оид ба  эњтиром ва ањамияти забони тољикї  њангоми сафарњои  хориљ аз кишвар ёдовар шуд, ки «Устод Муњаммад Иќбол танњо бо забони инглисї суњбат мекард, вале хамаи эљодиёти ў бо забони форсї нигошта шудааст». Дар кишварњои Эрон, Њидустону Покистон ва дигарон шунидани калимањои «Дуруд ба Шумо!», «Сафар ба хайр!», ки гуфтори  тољикї мебошанд,  эњсосоти ифтихору шукргузориро ангеза мебахшанд.

      С.Аминов дар бораи тоза ва беолоиш  нигоњ доштани забони давлатиро ёдовар шуд. Ў ќайд намуд, ки баъзе ќисматњои имлои забони тољикї ба омўзгорон, мактабиён ва донишљўён нофањмо мебошад ва ба хотири осонии таълим имло ба таљдиди назар ниёз дорад.

      Ш.Исрофилниё дар бораи ањамияти забони давлатї ибрози андеша намуда, таъкид кард, ки забони ноби тољикї, бояд дар гуфтор ва баён тоза нигоњ дошта шавад, зеро мањз тавассути забон бисёр масъалањо њалли худро меёбанд. Њанўз њам ёфт мешаванд, баъзе олимон ва ходимони масъул,  ки дар суханронињояшон вожањои мањал ва шевагиро истифода мебаранд. Бояд забони давлатиро густариш дињем  ва тозагии онро пос дорем.

      С.Амонї доир ба риояти меъёрњо ва талаботи забони тољикї њангоми тарљума  ва истилоњсозї  изњори андеша намуда, дар такя ба таъкидњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон љињати тавоноии забони модарї ва иќтидори воќеъии он маслињатхои арзишманд баён намуд.       

          Воќеан, забони давлатї воситаи муњимтарини муаррифии таъриху фарњанги пурѓановати миллати бофарњанги тољик мебошад.    

        Ин  нукта  аз љониби иштирокдорони мизи мудаввар хуб пазируфта шуд.

    Инклюзивное образование в РТ

  30.09. 2016. Во всем мире отмечается, что дети сограниченными возможностямиявляются одной из самых  обослабленных и изолированных групп детей, которые имеют ограниченный доступ или совсем не имеют дотупа к услугам в области образования, здровохранения и социального обеспечения. Они подвержены значительно большому риску, оказаться вне школы или бросить школу. Иследование оказавшихся вне школы детей прводенное ЮНИСЕФ в 2012 году показало что также относится к Таджикистану.

         В конференц зале  гостиницы «Сирена» г. Душанбе  по инициативе Министерства образования и науки Республики Таджикистан совместно с ЮНИСЕФ с целью продолжения обсуждения передовой практики, сложностей и дальнейших шагов в продвижении инклюзивного образования, состоялся Круглый стол по Инклюзивному образованию на тему: «Инклюзивное образование: передовая практика и сложности» с участием представителей правительственных и неправительственных организаций, местных НПО и международных организаций, Министерства здаровохранения и социальной защиты Р.Т., руководители  инклюзивных учереждений республики, специалисты Академии образования(АОТ) и Института развития образования .

         На церемонии открытия круглого стола выступили: Бобомурадов М. Представитель Министерство образования и науки РТ.

         На заседаниях круглого стола выступили: Каримова И.Х. вице –президент Академии образования «Национальное законодательство по Инклюзивному образованию: нынешнее положение и пути улучшения», Азим Байзоев - научный сотрудник Института образования «Анализ процесса внедрения Инклюзивного образования в Таджикистане с учетом передового опыта», Сабохат Хаким-заде представитель Коалиции ассоциации Родителей ДОВ «Практика внедрения ИО в Таджикистане: успехи и препятствия» а также Ш. Кадиров директор ОО «Экономика и образования» на тему «Формула финансирования Инклюзивного образования».

        В прениях также участвовали, предствители ЮНИСЕФ, ведущие специалисты ИРО АОТ и специалисты из образовательных учереждений.

Минстерство образования и науки (МОН) РТ стремится к постоянному улучшению системы образования, обеспечивая доступ к качественному образованию для всех уачащихся. В 2011 году, была утверждена Национальная Концепция инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями (на 2011-2015), основные направления которой были включены в Национальную стратегию развития образования РТ до 2020 года. К ним относится следующее: создание физических условий, необходимых для детей с олраниченными возможностями для получения ими образования в существующих дошкольных учереждениях и общеобразовательных школах, обучение заинтересованных сторон сферы образования, работников здравоохранения и социальных работников вопросам инклюзивного образования, а также местных органов  власти и сообществ в развитии инклюзивного образования.

         

 Ба истиќболи љашни фархунда

         Рўзи 06.09.2016 дар Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба 25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон љаласаи олимону ходимони илмї баргузор гардид.

         Љаласаро бо сухани ифтитоњї президенти АТТ, доктори илмњои фармасевтї, доктори илмњои биологї узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, профессор Ѓуломќодир Бобизода њусни оѓоз бахшид. Бобизода ќайд намуд, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон наќшгузори асосии Истиќлолияти давлатї мањсуб меёбад. Њама шукуфоии љомеаи имрўза туфайли зањматњои ин абармард, сиёсатмадори шинохтаи арсаи љањонї ба амал омадааст. Мавриди тазаккур аст, ки Пешвои миллат ба илму маориф диќќати махсус зоњир менамоянд. Маорифро соњаи афзалиятнок шуморида ба рушди он эътибори љиддї медињанд ва мо бояд љањд намоем, ки сазовори боварии Пешвои миллат бошем ва дар рушди илму маориф сањми муносиб гузорем, - гуфт дар хотимаи баромадаш Ѓ. Бобизода.Дар баромадњояшон С. Аминов - саркотиби АТТ,  С. Камолзода – мудири шуъбаи илм ва инноватсия, Ќ. Ќодиров – академики АТТ, У. Рањимов – ходими калони илмии осорхонаи маорифи АТТ  ва дигарон ќайд намуданд, ки љињати сазовор истиќбол намудани 25- солагии Истиќлолияти давлатї аз тарафи олимон ва ходимони илмии АТТ   китобу маќолањо,   баромаду музокирањо дар шакли буклету брошюрањо интишор гардиданд .

         Аз љумла ќайд карда шуд , ки яке аз толорњои осорхонаи маорифи АТТ бо маќсади пурра инъикос намудани самараи даврони Истиќлолияти давлатї љињозонида шуда, мавриди бањрабардорї ќарор гирифт. Дар ин толор муносибати ѓамхоронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон нисбат ба соњаи маориф ва рушди ин соња дар тўли 25 соли Истиќлолият  инъикос ёфтааст. Гўшањои «Дастовардњои АТТ ва Вазорати маориф ва илм», «Академиияи тањсилот - зодаи Истиќлолият», «Муассисањои типи нав», «Робитањои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо хориљи кишвар», «Маблаѓгузории соњаи маориф дар даврони Истиќлолият», «Сохтмони муассисањои таълимї дар њамин давра», «Ихтироъкорони љавон» толорро пурмуњтаво гардонидааст. Китобу дастурњои Пешвои миллат,  ки асосан бурдборї ва рушди соњаи маорифро фаро мегиранд, дар рафњои махсус љой кунонида шуда, мавриди истифода ва бањрабардории ташрифгарони осорхонаи маориф ќарор доранд.

         Дар охири љамъомади тантанавї ба се нафар кормандони АТТ нишони«Аълочии маорифи Тољикистон» ва ба чанде дигарон «Ифтихорнома» - и Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон супорида шуд.

                   Убайдулло  РАЊИМОВ, рузноманигор

 

 

 

 

 

 

Осорномаи монографии профессор Сафар Сулаймонӣv

Феврал 25, 2016 

 

Душанбе, 25.02.2016. (АМИТ «Ховар»).-Китоби профессор Сафар Сулаймонӣ «Библиографияи монографии Сафар Сулаймонӣ» аз ҷониби Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ба нашр расид.Тавре ки аз Академияи таҳсилоти Тоҷикистон хабар доданд, библиографияи монографии мазкур асарҳои илмӣ, таълимӣ, тарҷума, маводи таҳриркардаю тартибдода  адабиёт роҷеъ ба фаъолияти илмию пажӯҳишии олимро дар бар мегирад.
Мақолаи муқаддимавӣ роҷеъ ба паҳлӯҳои мухталифи фаъолияти илмӣ ва таҳқиқоту пажӯҳиши анҷомдодаи ӯ иттилооти мушаххас медиҳад. Кулли маводи ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва хориҷӣ нашршуда бори нахуст дар ин китоби монографӣ ворид гардида, мавриди таҳқиқи муаллиф қарор гирифтаанд. Он маводи солҳои 1977-2015 чопшударо дар бар мегирад.
Унвони кулли осор ба забони асл ва тибқи меъёрҳои пазируфта тасвир шудаанд. Мундариҷа ва муҳтавои асарҳои бузургҳаҷм ба таври мухтасар шарҳ дода шудаанд. Асарҳое, ки тавассути унвонашон дарки мазмуни онҳо душвор аст, бо тавсифҳои иттилоотӣ комил гардидаанд.
Матолиб дар қисмҳо ва зерқисмҳои китобнома тибқи замони чопи асарҳо ва бо тартиби нави имлои алифбои тоҷикӣ тадвин гардидаанд. Тақризҳо ба осори Сафар Сулаймонӣ алоҳида оварда шудаанд. Барои дарёфти таъҷилии мавод дар поёни китобнома кумакфеҳристҳои алифбоии асарҳо, мавзӯӣ ва ашхос пешниҳод мешаванд.
Библиографияи мазкур дар асоси захираи Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Хонаи китоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бойгонии олим тадвин гардидааст, чеҳраи илмиву пажӯҳишӣ ва самараи фаъолияти илмию пажӯҳишии ӯро равшан намуда, ба муҳаққиқону мутахассисон ва донишҷӯён кумак хоҳад расонид.

            

                                                                    МИЗИ МУДАВВАР

Рўзи 22  феврали  соли 2016 дар толори Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї, Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон мизи мудаввар бахшида ба 120 - солагии Арбоби намоёни сиёсї  ва давлатии ЉумњурииТољикистон Нисормуњаммад Юсуфзиё баргузор намуд.

         Љамъомадро Каримова И. Х. ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон ва Шарифмурод Исрофилниё директори Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї њусни оѓоз бахшида, мавќеъи Нисормуњаммад Юсуфзиёро дар бунёди маорифи Тољикистон муњим арзёбї намуданд.  

            Бо маърўзањо оид ба  «Њаёт ва фаъолияти Нисормуњаммад Юсуфзиё».   Неъматов Бењрўз -  ассистенти кафедраи таърихнигорї ва архившиносии факултети таърихи ДМТ ва «Наќши Нисормуњаммад Юсуфзиё дар таъсиси ЉШС Тољикистон». Фозил Абдурашитов - д.и.т. сарходими илмии институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши  АИЉТ баромад намуданд.

Корманди Осорхонаи миллии Тољикистон Темирзода Бахтовар расму наворњои таърихиро оид ба њаёт ва фаъолияти Нисормуњаммад Юсуфзиё намоиш дода, лањзањои муњимро ёдрас шуд.   

Хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии №33 ва № 94 – и  н. Синои шањри Душанбе ќањрамонињо дар васфи Арбоби намоёни сиёсї ва давлатии Љумњурии Тољикистон Нисормуњаммад Юсуфзиёро оид ба барќарор намудани Љумњурии Шўравии Сусиолистии Тољикистон ва сањмашон дар соњаи маориф ќироат намуданд.

            Арбоби намоёни сиёсї ва давлатии Љумњурии Тољикистон Нисормуњаммад Юсуфзиё (1897 - 1937) омўзгор, яке аз фаъолони барпо намудани њокимияти шўравї дар Тољикистон. Дар њаракатњои озодихоњї дар Пешовар, Балуљистон ва Афѓонистон иштирок намуда, соли 1920 ба Тошкант омада, шањрвандии шўравиро дарёфтааст. Дар факултаи шарќшиносии Университети давлатии Осиёи Миёна (САГУ) омўзгорї намудааст. Дар Комиссариати маорифи Туркистон раиси комиссияи илмї оид ба тољикон будааст.олњои 1926 – 1931 аввал  муовини якум, сипас Комиссари маорифи Тољикистон. Солњои 1933 – 1936 директори Институти илмї–тањќиќотии  педагогикаи Тољикистон.

 Муаллифи ду китоби дарсии тољикї – «Роњнамои њисоб» (1923) ва «Алифбо» (1924)мебошад.

Дар хотима Мудири Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон Ќурбоналї Зиёев ба њозирин минатдории гарму љушон изњор намуда онњоро ба сайри Осорхона даъват намуд.      

 «Корнома»-и профессор Сафар Сулаймонӣ

 24-12-2015

Душанбе, 24.12.2015. (АМИТ “Ховар”).- “Корномаи профессор Сафар Сулаймонӣ дар соли 2015”- бо ҳамин ном фишурдаи фаъолиятҳои илмии профессор Сафар Сулаймонӣ дар соли 2015 мавриди  баҳрабардорӣ қароргирифтааст. 
        Соли 2015  барои фаъолияти илмӣ - пажӯҳишӣ соли пурбаракат ва пурбор маҳсуб мешавад. Дар ин сол бори дигар равияҳои илмӣ ва мавзӯъҳои таҳқиқотӣ тибқи сиёсатҳои навини илмӣ бар асоси нақшаҳои илмии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон таҷдиди  назар ва роҳкорҳои он боз ҳам мушаххас гардиданд. Тибқи нақшаи солонаи 2015  мавзӯи пажӯҳишӣ ба таҳқиқи масоили мубрами фарҳанги хонавода  ихтисос дода шуданд. Бо таваҷҷуҳ ба ин фаъолияти таҳқиқӣ ба чунин  дастовардҳо ноил гардид. Китобҳои «Хонаводаи солим», «Эҳтиром ба падару модар” ва маҷмӯаи мақолоти илмӣ “Оила - манбаи тарбияи неруи зеҳнии миллии хонандагони ҷавон” ва чанде дигар китобу мақолот яке аз дигар фаровардаҳои  илмӣ дар ин сол буданд.
          Дар “Корнома” кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки кулли маводи мунташира тибқи меъёрҳои пазируфташуда таҳия гарданд. Дастур барои намуна дар таҳияи библиографиҳо, сомонаҳои интернетӣ, рӯйхати китобҳо барои кормандони китобхонаҳо ва муҳаққиқон муфид мебошад
.

  Маърифати хонавода

17 Декабр 2015

Бахшида ба Соли оила бо ташаббуси Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва раёсати маорифи вилояти Суғд дар гимназияи рақами 2-и ноҳияи Бобоҷон Ғафуров конфронси илмӣ-амалӣ  дар мавзӯи «Маърифати хонавода ва тарбияи фарзанд» баргузор гардид.

Академик Маҳмадулло Лутфуллоев дар мавзӯи «Ҳикмати сутунҳои хонавода», академик Қодир Қодиров дар мавзӯи «Мулоҳизае чанд перомуни вожаҳои «оила» ва «хонавода», Султонмурод Тӯронов, мудири шӯъбаи илм ва инноватсияи Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Тоҷикистон, дар мавзӯи «Хонавода ва тарбияи ватандорию ифтихори миллӣ» маърӯзаи илмӣ карданд. Ҳамчунин як қатор олимони варзида аз Донишгоҳи давлатии Хуҷанд дар мавзӯи фарҳанги оиладорӣ суханронӣ карданд.

Дар фарҷом миёни олимон ва омӯзгорон дар мавзӯи оилаву оиладорӣ саволу ҷавоб ва мубодилаи афкор сурат гирифт.

  Пешгирии нашъаманди ва ВНМО дар байни чавонон

                                                                         

         01.12.2015  Дар  осорхонаи  маорифи Академияи  тањсилоти Тољикистон мизи мудаввар тањти унвони “Пешгирии нашъамандї ва ВНМО(СПИД) дар байни љавонон” бахшида ба рўзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандї ва ВНМО баргузор гардид.

           Дар њамоиши мазкур олимони Академияи тањсилоти Тољикистон, Пажўњишгохи рушди маориф, кормандони Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љ Т, кормандони Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати ЉТ, Маркази љумхуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО, омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии ш.Душанбе ва  чанде аз донишчўёни макотиби олї ва миёнаи касбии пойтахт ширкат варзиданд.

          Баъди сайри осорхона ва тамошои гўшањои намоишии”Тарзи њаёти солим”,ки дар осорхона ташкил шудааст, иштирокдорон масъалањои дар рўзномаи мизи мудаввар шуруъ намуданд.

          Мизи мудаварро бо сухани ифтитоњї Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, профессор Бобизода Ѓ.М. оѓоз намуда, зимни суханронии худ рољеъ ба системаи асосии љисми инсон ва воридшавии вируси бегона ба љисми инсон- пеш аз њама  бо воситаи истеъмоли маводи нашъаовар мухтасаран маълумот дод.

          Дар мизи мудаввар  баромадњои  Рўзиев Ф.-нозири калони шуъбаи назорати муомилоти маводи нашъаовар ва пешгирии нашъамандии Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ дар мавзуи: “Вазъи вобаста ба гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар дар ЉТ” , Саодат Исайнї-сармутассиси раёсати кор бо љавонони Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати ЉТ дар мавзуи:”Пешгирии нашъамандї ва сирояти ВМНО дар байни љавонон”, Дилшод Сайбурњонов – муовини директории Маркази љумњуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО дар мавзуи: “Њолати эпидемиологии ВНМо дар Љумњурии Тољикистон” шунида шуда, аз руйи онњо мубодилаи афкор баргузор гардид.

          Академики академияи тањсилоти Тољикистон, профессор Ќодиров Б.Ќ. рафти мизи мудавварро роњбарї намуда, мухтасаран оид ба њадафи таъсис ва фаъолият доштани Маркази тарзи њаёти солим дар пойгоњи АТТ маълумоти муфассал дод. Ќайд намуд, ки – пешгирї аз ин вабои аср пеш аз њама ба воситаи устувор намудани арзи ќавии инсон ба даст меояд. Масъалаи пурзур намудани њамкории оила, мактаб ва дигар муассисањои таълимї бояд таќвият бахшанд.  

 

                                                  

НИШЕБЊОИ ТАЪРИХ

Абудуллоева Д.Н. Лабиринты истории. – Худжанд: Хуросон, 2013.

 – 506.- дар ду чилд.

         12.11.2015. (Hаъно Нусратуллоева). Дар Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон рўнамои китоби Дилбар Абдуллоева «Лабиринты истории» (Фарозу нишебњои таърих) бо иштироки олимон ва мањаќќиќон баргузор гардид. Дар китоби мазкур таърихи тамаддун аз замони бостон то масоили фарњанги муосир баррасї гардидааст. Китоб дар партави таърихи тамаддун, динњои гуногун низ тањќиќ гардида, бо таваљљуњ ба китобњои ориёињо мазњабњои гуногун низ тањќиќ гардидаанд. Дар асоси ташаккули динњои љањонї њазорсолањо идораи тафаккури миллионњо одамон дигаргун шуданд. Китоб аз њафт ќисм иборат буда, дар бораи таърихи бостон, забон ва хат, таърихи башар, таърихи ориёињо ва славянињо, муњтавои Инљил ва Таврот, таърихи форсу тољикон, пайдоиши њаёт, решањои муштараки динњои љањон, таърихи араб, асрори нишонањои Ќуръон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Китоб аз ду љилд иборат буда, беш аз 1100  сањифаро ташкил медињад.

            Дар нишасти илмї ишора гардид, ки китоби мазкур илњом аз гуфтањои Президенти муњтарам Эмомалї Рањмон гирифта шуда, барои боло бурдани маърифати илмии љавонон роњнамои хубест. Дар рўнамои китоб академикон Ф.Шарифзода, И.Каримова, профессор С. Сулаймонї ва њодимони илмии Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон, Донишгоњи миллии Тољикистон дар бањсу мунозира ширкати фаъол доштанд.

Дилбар Абдуллоева худ духтур буда, дар  таълиф ва нашри китобњо  сањми  босазо гузашт.

 

 

СЕМИНАР ДАР ПАЖУХИШГОХ

29 октябри соли 2015дар пажухишгохи рушди маориф ба номи Абдурахмони Чоми Академияи тахсилоти Точикистон семинарии таълили-омўзиши дар мавзўи «Чанбахои асоси ва тахияи кадрхои омўзгори барои тахсилоти фарогир (инклюзивї): тачрибаи Япония» баргузор гардид. Дар он олимон ва мутахассисони педагогикаи фарогир инчунин омўзгорони муассисаи тахсилоти миёнаи умумї ва мухаќиќон ширкат варзиданд.

Дар намоиши мазкур масъалањои зерин: Сиёсати давлатї дар самти тахсилоти фарогир, низоми тахсилоти давлати Чопон, консепсияи тахсилоти фарогир, маблаѓгузори, дастгирии шахсони дорои махдудият: аз тифли то таъмин бар кор мухокима ва барраси шуданд.

Маърузахои Байзоев Азим-ходими калони илмии шуъбаи педагогика психология ва тахсилоти фарогири АПМ-и АТТ дар мавзўи: «Тахсилоти фарогир тачрибаи Чопон» ва Икромова Сарвиноз-сармутахассиси раёсати маорифи ш. Душанбе, дар мавзўи "Усулњои тайёр кардан ва бозомўзии омўзгорон дар низоми тањсилоти фарогир" шунида шуд.

 

 

Владимир Путин ба олими тоҷик орден тақдим кардааст

Президенти Русия Владимир Путин ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримоваро бо медали Пушкин сарфароз гардонд.

Сарвари давлати Русия фармони ҷоизаҳо ба шаҳрвандони хориҷиро рӯзи чоршанбе имзо кард. 

Дар фармон гуфта мешавад, ки шаҳрвандони хориҷӣ барои ҳиссаи сазоворашон дар таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳо бо Федератсияи Русия, рушди иртиботҳои иқтисодӣ, ҳифз ва маъруфияти забони русӣ ва фарҳанги мардуми рус дар хориҷ бо ҷоизаҳои давлатии Русия сарфароз гардонида мешаванд. 

Дар фармон омада, ки бо ордени “Дӯстӣ” шаш нафар шаҳрвандони хориҷӣ, аз ҷумла президенти Никарагуа Даниэл Ортега ва ноиби президент ва вазири умури хориҷии Лаос Тхонглун Сисулит мукофотонида шудаанд. 

Бо медали Пушкин ҳашт шаҳрванди хориҷӣ, аз ҷумла ноиби президенти Хазинаи Ҳайдар Алиев, сарвари намояндагии ин хазина, Лайло Алиева ва ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримова, ҳамчунин вазири фарҳанг ва санъати Конго Жан-Клод Гакоссо сарфароз гардонида шудаанд.

 

     

Ҷаҳонишавии таҳсилот ва мушкилоти таълими ҳамгиро дар низоми маориф

Душанбе, 15.09.2015. (АМИТ «Ховар», Раъно Нусратуллозода).- «Ҷаҳонишавии таҳсилот ва мушкилоти таълими ҳамгиро дар низоми маорифи Тоҷикистон» - таҳти чунин унвон 18 сентябр дар Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон конфронси илмӣ баргузор мешавад.
Тавре ки ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримова хабар дод, дар конфронс масъалаҳое, чун мушкилоти назариявии таълими ҳамгиро дар низоми маорифи кишвар, муносибати нав ба таълими ҳамгиро дар шароити ҷаҳонишавии таҳсилот, роҳҳои самарабахши технологияи истифодаи назарияҳои таълими ҳамгиро баррасӣ мегарданд. 

 

         

РУЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУЗЕЙХО

 

15.05.2015 Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба Рўзи байналмилалии музейњо дар мавзўи «Осорхона ва наќши он дар тарѓибу ташвиќи дастовардњои соњаи маориф» бо ширкати мудирони осорхонањои мактабї ва гурўњњои сайёњї – кишваршиносї семинари љумњуриявї доир менамояд. Семинари мазкур рўзњои 15-16 майи соли 2015, соати 10.00 дар толори Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон баргузор мегардад.

Ќобили зикр аст, ки имрўз (14.05.2015) бо ибтикори устоди ДМТ, н.и.п. Зариф Наимов 26-нафар донишљўёни муассисаи номбурда аз Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дидан намуданд. Зимни баргузории сайри осорхонавї устоди донишгоњ суханњои роњбалади осорхонаро таќвият дода, ба донишљўён дар мавзўи «Таърихи маориф аз замони инќилоб то имрўз» дарси тарбиявї гузаронид. Њамзамон, баъд аз шиносої ба таърихи маориф бо дархости бевоситаи донишљўён бо муаллифи китоби «Алифбо» - академик Мањмадулло Лутфуллоев, ки фардо 15.05.2015 ба сини мубораки 80 ќадам менињад, вохўрї баргузор гардид, ки хеле хотирмон буд.

 

Педагогикаи фароғат нашр гардид

Душанбе, 14.05.2015. (АМИТ Ховар, Раъно Нусратуллозода).-Имрӯз илми фароғатшиносӣ дар қатори дигар илмҳо пешрафт намуда, рӯз ба рӯз доманаи он густурдатар шудааст.
Чанде қабл китоби олим Сафар Сулаймонӣ Педагогикаи фароғат аз чоп баромад. Дар китоб масоили педагогикаи фароғат дар назария ва амалияи рушди фарҳангии шахс, қисмҳои асосии фаъолияти фарҳангӣ-фароғатӣ, педагогикаи фаъолияти маърифатӣ ва таҳсилӣ дар соҳаи фароғат, технологияи ташкили фароғати кӯдакон ва наврасон, нақши барномаҳои фарҳангию варзишӣ дар раванди иҷтимоишавии кӯдак, технологияи ислоҳи рафтори ношоиста, технологияи фароғати ҷавонон, фароғати хонавода, ташкили фароғати калонсолон, фароғати нобиноён, фароғат дар ислом, илоҳиётшиносии фароғат, ханда ва фароғат мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар бахши ҷамъбандӣ ва пешниҳод роҳҳои такмили фаъолиятҳои фароғатӣ дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеа матраҳ гардидаанд. Китоб барои мутахассисони соҳаи педагогика, фарҳангу фароғат ва касоне, ки ба чунин масъала сарукор доранд, муфид мебошад.

 

 

                 Њисоботи мухтасари Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2015,

                                                  31 декабри соли 2015, шањри Душанбе

Фаъолияти илмї-тањќиќотии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон(АТТ) дар асоси наќшаи кор сурат гирифт. Банаќшагирии фаъолияти муассиса мутобиќи вазифањои татбиќи Барномаи тањќиќоти фундаменталии илмњои педагогї ба роњ монда шуд. Дар давраи њисоботї 6 маљлиси раёсат ва 12 маљлиси умумї доир гардид, ки дар он 31 масъала мавриди муњокима ќарор гирифт: лоињаи «Барномаи рушди илмњои педагогї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2025», лоињаи «Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи маќоми олим ва корманди илм», «Муњокимаи маводи методї барои мактабњои камнуфус», омўзиши вазъи забони давлатї дар муассисањои таълимии тањсилашон ѓайритољикї дар ноњияњои ш. Душанбе, омўзиши вазъи китобхонањои мактабї дар ноњияњои тобеи љумњурї, омўзиши вазъи осорхонањои мактабї дар ноњияњои тобеи марказ, омўзиши вазъи осорхонањои мактабї дар муассисањои тањсилоти умумии минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, омўзиши татбиќи раванди татбиќи Ќонуни ЉТ» «Дар бораи забони давлатї дар муассисањои давлатии ЉТ (дар минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон), муњокимаи натиљаи озмоиши низоми нави бањогузорї (100-хола), омўзиши барномаи курсњои такмили ихтисос ва сифати курсњои гузаронидаи ДЉТИБКСМ, баррасии сифати рисолањои илмие, ки дар Шўрои диссертатсионии назди АТТ дифоъ кардаанд, мавќеи педагогикаи муќоисавї (татбиќї) дар такмили муњтавои тањсилоти Тољикистон, баррасии раванди тањияи стандартњои Забони тољикї ва Математикаи синфњои 5-6 (10-11), муносибати нав ба таълими забон, таълим бар асоси салоњиятнокї, баррасии раванди татбиќи Барномаи давлатии таълими забони русї ва англисї дар муассисањои тањсилоти умумии ноњияњои тобеи љумњурї, вазъи фаъолияти китобхонањои муассисањои тањсилоти умумї дар ноњияњои минтаќаи Рашт ва ѓайрањо. Њамчунин масъалањои њолат ва стратегияи рушди тањќиќоти фундаменталї, таъмини системаи маорифи кишвар бо китобњои дарсию маводи илмию методї ва раванди навсозии он ва сифати тањсилотро мавриди омўзишу муњокима ќарор додааст.

Дар давоми соли 2015 аз Академияи тањсилоти Тољикистон ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва зерсохторњояш,  муассисањои дигари давлатию хусусї ва созмонњои байналмилалии муќими Тољикистон, ки доир ба соњаи маориф фаъолият мекунанд, ба миќдори 645 мактуб ирсол шудааст. Ин мактубњо асосан ба соњаи маориф мансуб буда, муњтавои онњо оид ба матрањ сохтани асноди маъёрии њуќуќии соња тааллуќ мегирад. Дар баробари ин ба Академияи тањсилоти Тољикистон 250 мактуб ворид шудааст, ки асосан аз Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон мебошанд. Муњтавои мактубњои воридгашта асосан ба хондану арзёбии њуљљатњои меъёрии њуќуќии соња, маводи таълиму китобњои дарсї тааллуќ доранд.

Таваљљуњи асосии аъзоёни раёсат дар корњои таълифкардаашон ба масъалањои мушкилоти тањсилоти миёнаи умумї, тањияи стандартњои фаннї, озмоиши низоми нави бањогузорї, њалли мушкилоти муассисањои камнуфус ва таъмини онњо бо маводи таълим, рушди зењни хонандагони љавон, ошкор сохтани анъанањои хуби мактабњои ниёгон, ошкор сохтани таълими бисёрзабонї, ба воситањои таълим таъмини муассисањои тањсилоти умумии тањсилашон ѓайритољикї, омўзиши таљоруби педагогикаи кишварњои дигар ва татбиќи љанбањои мусбати онњо дар соњаи маорифи кишвар, омўзиши проблемаи ѓояњои маънавї-эстетикии хонандагони муосир, тарбияи шањрвандони ватандўсту дорои хислатњои наљиб, тањќиќоти мероси адибони барљастаи пешину имрўзаи тољик чун воситаи бењтарини тарбияи маънавї ва ватандўстї равона карда шудааст.

Раёсати АТТ дар робита ба соли оила эълон намудани соли 2015 чандин маќолаю дастурњо тањия ва таълиф кард: маљмўаи маќола тањти унвони «Оила-манбаи тарбияи нерўи зењнии миллии хонандагони љавон», китоб ба номи «Хонаводаи солим» (муаллифон И. Каримова., Ф. Шарифзода ва С. Сулаймонї), дастури методї тањти унвони «Рушди њамкорињои мактаб, оила ва љомеа дар тарбияи маънавии мактабиён» (муаллиф И. Давлатшоев).

Масъалаи дигаре, ки дар соли 2015 аъзоёни раёсати АТТ ба тањќиќи он машѓул шуданд, педагогикаи муќоисавї ва педагогикаи фароѓат мебошад. Натиљаи тањќиќот дар рисолањои «Педагогикаи муќоисавї» ва «Педагогикаи фароѓат», ки ба табъ расиданд, инъикос шудааанд.

Академияи тањсилоти Тољикистон чандин масъалањоро баррасї намуда маълумотнома тањия карданд, ки дар назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовини ў муњокима гардида ќарорњои дахлдор ќабул гардиданд. Бо дастгирии ЮНИСЕФ Академияи тањсилоти Тољикистон дар њамкорї бо Пажўњишгоњи рушди маориф дар ду гурўњ 30-нафар директорони муассисањои тањсилоти умумии камнуфус ва 30-нафар омўзгорони чунин муассисањо (аз 25 то 31.08.2015) бо њар ду гурўњ панљрўзї семинар доир кард ва баъзе маводи таълимро низ дастраси иштирокчиён гардонд.

Дар муддати њисоботї конференсияњои илмию амалии «Алифбо ва алифбонигорї. Технологияи педагогии таълимии фаъол ва наќши он дар ташкили корњои эљодии талабагон бахшида ба 100-солагии зуњури равияи тањлил ва таркиби овози дар таълими савод», «Љањонишавии тањсилот ва проблемањои таълими њамгиро дар низоми маорифи Тољикистон». «Интихоби касб, мушкилот ва роњњои њалли он» ва ѓайрањо ташкил ва гузаронида шуд.

Академияи тањсилоти Тољикистон ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон беш аз 40 пешнињод манзур кардааст, ки аксари он ба асноди меъёрии њуќуќии соња (оид ба наќшањои таълим, низомномањо) ва маводи таълим мансубанд. Дар ин муддат раёсати АТТ беш аз 45 маълумотнома ба Вазорати маориф ва илм ирсол намудааст, ки ба масъалањои гуногун тааллуќ доранд (иљрои барномањои давлатї татбиќи наќша-чорабинињо, иљрои бандњои људогонаи ќарорњои мушовара ва ѓайрањо).

Дар соли 2015 маводи нашркардаи узвњои раёсати АТТ дар маљмўъ беш аз 402 љузъи чопиро ташкил мекунанд (монографию рисолањо барномањои фаннї, китобњои дарсї, дастурњои методї). Ва маводи тањриркардаашон - китобњои дарсию дастурњои методї дар њудуди 1925 сањифа мебошад.

Раёсати АТТ дар соли њисоботї бо истифода аз неруњои илмии худ ва љалби кормандони илмии ПРМ ва дигарон ба беш аз 77 барномаю китобњои дарсї ва дастурњои методї таќризњо навиштаанд, ки ин ваќти зиёдро талаб менамояд.

Узвњои раёсати АТТ дар тарбияи неруњои илмии љавон сањми намоён доранд. Дар соли љамъбастшаванда дар Шўрои диссертатсионии (Д 047.016.01), ки дар назди АТТ амал мекунад, 36 нафар рисолаи илмї дифоъ кард, ки аз ин миќдор 2-тоаш рисолаи докторї мебошад. Аз миќдори зикршуда 2 нафар аспирант ва боќимондањо унвонљўянд. Агар аз рўи шањрвандї тасниф кунем, чунин аст: аз Љумњурии Тољикистон -24 нафар, аз Љумњурии Исломии Эрон-10 нафар ва аз Љумњурии Ќазоќистон -2 нафар.

Аъзоёни раёсати АТТ беш аз 18 маротиба ба сафарњои хидматї рафтанд, ки маќсади онњо омўзиш, додани маслињат ва баррасии татбиќи ин ё он асноди соњаи маориф мебошад.

Дар баробари пешрафтњо дар фаъолияти аъзоёни раёсати Академияи тањсилот баъзе камбудињо љой доранд:

- дар њалли масъалањои принсипиалии таълими салоњият ва салоњиятнокї, ки талаботи давр аст, фаъол нестанд;

- оид ба тањияи стандартњо, ки бар асоси салоњиятнокї сурат мегирад, маќолањо ба нашр нарасонидаанд, бо вуљуди он дар синфњои ибтидои 50 муассисањои тањсилоти умумии кишвар чунин кор дар муассисањои тањсилоти умумї оѓоз шудаанд;

- масъалаи хониши босифат бидуни бањс монда ва татбиќи он чандон њамвор сурат намегирад;

- дар тањќиќотњои сотсиологї иќдоми ќатъї намегузоранд, њол он ки шароити кунунї огоњї медињад, ки роњњои пешгирии амалњои номатлуб (ба чапгароњо омехтан, аз бемаърифатию бефаросатї ба худкушї даст задан ва ѓайрањо) тањќиќ ва ошкор карда шаванд;

- китобњои педагогикаи воќеї, ки бо такя ба андешањои миллї ва бо назардошти бозёфтњои бењтарини педагогикаи љањонї офарида шуда бошад, њанўз таълиф нагаштаанд. Мутолиаи педагогикањои нашршуда ошкоро месозад, ки руњи миллї надошта, тарзи баёнашон ба тарљумаи тањтуллафзї мушобењ аст. Њамзамон доир ба муќаррар кардани мазмуни тањсилот кам таваљљуњ зоњир карда мешавад.

Ин нуктањо моро водор месозад, ки барои аз ин амали носањењ рањо ёфтан неруњои илмї мутамарказонида шаванд.

 Пешнињод мегардад:

 Дар робита ба ин Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон чунин пешнињодњо дорад:

1. Азбаски ислоњоти љиддии соња оѓоз дорад, кам будани теъдоди аъзоёни АТТ имкон намедињад, ки њамаи корњои ба наќша гирифташуда дар ваќташ ва босифат анљом ёбад. Аз ин рў, лозим меояд, ки теъдоди аъзоён афзуда шаванд.

2. Барои таъмини низоми ягонаи ташкили муассисањои тањсилоти ибтидоию асосии камнуфус ва пардохти музди мењнати омўзгорони онњо лозим аст, ки:

- тартиби пардохти музди мењнати омўзгорони мактабњои камнуфус дар мувофиќа бо вазоратњои дахлдор аз нав омода карда шавад;

- низомномаи намунавии мактабњои камнуфуси Љумњурии Тољикистон, ки аз тарафи Мушовараи вазорати маориф ва илм ЉТ аз 31.07.2013, №12/7 тасдиќ шуда буд, таљдиди назар карда шавад;

- љадвали (шкалаи) муассисањои тањсилоти ибтидої, асосї ва миёнаи камнуфус муќаррар карда шавад;

- заминањои воќеии афзудани соатњои дарси забони давлатї омўхта шавад, њоло он ки дар чунин мактабњо асосан хонандагони тољикзабону ўзбекзабон тањсил доранд.

- омода намудани омўзгоронро барои тадриси чанд фан дар донишгоњњо ва колељњои омўзгорї бояд мавриди баррасї ќарор дод.