ҲАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ АКАДЕМИЯ

Забоншиноси тавоно  ва методисти шинохта

Њар як фард дар зиндагї  пайрањаеро тай мекунад, ки гуногун буда, танњо ба ў  тааллуќ  дорад. Махсусан, роњи тайнамудаи  ашхосе, ки ба тањќиќоти илмї сару кор гирифтаанд, аљоиботу  ѓароиботи зиёде дорад. Яке ба осонї  ба ќуллахои  баланди илм бо доштани «пуштибоне» мерасад, дигарї бо зањмату талош ва мењнати шабонарўзии  хеш  бидуни муттакое. Бемураббиёну ятимон ва камбизоатонро  танњо Аллоњ пуштибон асту зањмати эшон. Мехоњем дар бораи  олиме чанд њарф  бигўем, ки  роњи басо пурпечутоби  зиндагї ва  пурмашаќќати илмиро  нотарсона,  бољуратона  ва суботкорона  паймудааст. Азми  дурусту  саъйи комил  ўро ба маќсуд расонидаанд. Ин олим Саидбой Шербоев - забоншинос ва педагогу методисти  варзидаи  љумњурї мебошад.Ў ранљу машаќќати  зиндагиро  дар тифлиаш кашидаю танњо  ба умеди ояндаи нек љањду талош кардааст. Байти  «Аз ноумедињо басо умед аст, Поёни шаби сиёњ сафед аст» - шиори  њамешагиаш будааст.

  Саидбой Шербоев 22-юми майи  соли  1944 дар дењаи  Ѓарибаки ноњияи Панљакент  ба дунё  омадааст. Дар  шашмоњагї  Саидбой аз падар  мањрум мегардад ва дар  тарбияи  падарандар  мемонад. Зиндагии  овони тифлиаш дар замони басо  душвор,  ки бар сари мардум љанги хонумонсўзи фашизм ба бор оварда  буд, сипарї  шудааст. Синфи 7-умро  дар Ѓарибак ба итмом расонда,  тањсилро  дар мактаби  № 1 –уми  шањри Панљакент  идома медињад. Соли 1961 мактаби миёнаро  хатм карда, озими пойтахт мегардад. Омўзгорони дења ўро таъкид  мекунанд, ки њуљљатњояшро  ба факултаи  забон ва адабиёт  не, балки  ба факултаи химия ва ё география  супорад. Њамин хоњиш  ва ё дархости  онњо С. Шербоевро  водор сохт, ки ду  сол пайи  њам  њуљљатњои  худро ба ДДОТ ба номи Садриддин Айнї  супорад (соли аввал ба факултаи  химия ва соли  дуюм  ба факултаи география), вале  бо амри  таќдир  аз озмун намегузарад. Ду сол дар хољагии (колхози) «Съезди 22 партия» ба сифати  колхозчї кор кард ва  соли сеюм њуљљатњояшро ба факултаи  забон  ва адабиёти тољик супориду  дар имтињонњо  комёб гашт.

Соли 1963 тањсилро  дар факултаи  забон  ва адабиёт оѓоз кард. Аз муаллимонаш – олимони намоёни  кишвар Н. Маъсумї, Х. Мирзозода, А.Эшонљонов, М. Исматуллоев ва  дигарон таълим гирифт. Шавќу  завќи Саидбойро  асрору муљизакорињои забон  ба худ љалб кард. Ќироатхонаи донишгоњ љойи асосию дўстдоштааш буд. Баъди  хатми донишгоњ С. Шербоев тибќи роњхат  дар мактаб-интернати  варзишии љумњуриявии  ноњияи Рўдакї ба фаъолияти омўзгорї пардохт. Бо шогирдон, ки  аксар  ятим  буданд, зуд унс  гирифт ва мањфили  «Дўстдорони забон  ва адабиёти тољик»-ро  ба роњ  монд. Дар мањфилњо адибони тољик Муъмин Ќаноат, Убайд Раљаб ва дигаронро даъват  карда, раванди љамъомадро рангоранг месохт. Рўзе  назари Саидбой ба эълони дар рўзномаи «Омўзгор» нашршуда афтод, ки оид ба ќабули донишљўён ба шуъбаи  њиндї хабар медод. Њаваси гирифтани тањсилоти дувум дар ў пайдо гашт, мехост, ки ба ин шуъба дохил шуда, сафари Њиндустони муъљизаосоро пеш гирад. Барои  маслињат ба назди нависанда ва њамдењааш Бобо Насриддинов рафт. Маслињатњои Б. Насриддинов дар кору зиндагии Саидбой як дигаргунии куллиро ба вуљуд оварданд ва ин мулоќот сабаб гашт, ки ў њаёти  худро якумрї ба илму тањќиќот ва  омўзгорї бахшад.

Ба  аспирантураи шуъбаи ѓоибона шомил гашта, 16 уми - майи  соли 1985 дар мавзўи «Хабарњои  феълї дар  забони  адабии њозираи  тољик» рисолаи номзадї дифоъ кард. Бояд гуфт, ки дар бисёр маќолаю рисолањо гоњ-гоње муњаќќиќон ягон  љињати  хабарњои  феълиро ишора  мекарданд. Вале ин муњокимарониро касе дар шакли мушаххас ба тањќиќ нагирифт, зеро душвории  онро  дарк  мекарданд. Азбаски С. Шербоев чанд сол ин нуктаро  дар  мактаби миёна  ба мактаббачагон тадрис  мекард, номукаммалии  маълумоти  дар китобњои  дарсии  тољикї бударо дарк намуд. Њамон ваќт ба  назараш ин нукта асрорангез намуд. Њамин ки асарњои забоншиносони  рус А.Г. Руднев П.А. Лекант, О.Б.Сиротинина, В.В. Бабайсева,  Л.Ю. Максимов ва ва асарњои забоншиносони барљастаи  тољикро њамаљониба омўхт, бољуръатона  ба тањќиќ машѓул гашт. Дар нињояти кор хабарњои феълиро аз лињози таркиб дар забони адабии  њозираи тољик бо назардошти хусусияти сегона – шакл, маъно ва вазифаашон ба се гурўњ – содда, таркибї ва пайваст тасниф карда, њамзамон, хабарњои  пайвастро  вобаста  ба маънои  луѓавии  љузъњояшон боз ба панљ навъ  људо  намудааст, ки нуктаи  асосии  илмии  тањќиќот дар онњо нуњуфтааст. Падидаи дигари забонї, ки  зимни тањќиќот бар асоси далелњои  забонї  муќоиса ва натиљагирї гаштанд, фарќ кардани  хабарњои номї аз феълї мебошад. Натиљаи ин тањќиќот дар шакли  рисолаи илмї тањти унвони «Хабарњои  феълї дар забони  адабии  њозираи тољик» соли 2004 нашр шудааст.

С. Шербоев дар раванди кори  омўзгорї дар мактаби миёна ва олї  баръало эњсос кард, ки  љанбаи методии  таълими забон  заиф аст. Доир ба таълими забони тољикї дар мактабњои  миёнаю  олї асари бузургњаљме ба миён наомадааст.

Ба ин хотир «Асосњои илмию методии таълими синтаксиси љумлањои соддаи забони тољикї дар мактабњои миёна» - ро ба сифати мавзўи доктории худ интихоб кард ва солњои 1990-1992 дар институти илмї- тањќиќотии миллию русии АИПЉИШС-и ш. Москва ба таълифи рисолаи докторї машѓул гашт. Хулосањои ин рисола чанд ањамият доранд: барои самаранок гаштани таълими ибора ва  синтаксиси љумлањои содда мусоидат карда, бењтар шудани сифати донишро таъмин месозад, боиси ќавъї шудани љанбањои назарї ва амалии маводи таълим гашта, нуктањои носањењ шањрдодаи муаллифону мураттибони китобњои дарсию методї ислоњ меёбанд. С. Шербоев дар баробари таълифи рисолаи докторї ба гирд овардани маводи китоби дарсии «Методикаи таълими забони тољикї» пардохт.

Ў аввалин олиму методистест, ки дар садсолаи охир чунин китобро пешнињоди омўзгорону донишомўзон гардонид. Ин китоб аз муќаддимаю 15 боб иборат буда, масъалањои мубрами як андоза душвори таълими ќисмњои фонетика, морфология, синтаксиси љумлањои соддаи забони тољикиро фаро мегирад. Таълими аломати китобат, нутќи мураттаб, тарзи ташкилу гузаронидани корњои берун аз мактаб ва таљњизонидани  кабинети забони тољикї њар кадом дар фаслњои алоњида шарњу маънидод гаштаанд. Таъкид кардан лозим аст, ки С. Шербоев асарњои офаридаи хешро бо назардошти талаботи замон тањриру такмил медињад. Ў хуб медонад, ки дар усули таълим њамеша бо дигаргун шудани талаботи давру замон тањаввулоте рух медињад. Ба хотири ин ки китоби методї мувофиќ ба дархости љомеа гардад, он таљдиди назар мехоњад. Ин аст, ки С. Шербоев панљ маротиба «Методикаи таълими забони модарї»-ро тањриру такмил дода, нашри панљуми онро пешкаши омўзгорону донишљўён гардонидааст. Китоби дигари ў «Практикуми забони тољикї» ном дошта, барои донишљўёни факултетњои филологияи мактабњои олии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст. Профессор С. Шербоев табиатан мушоњидакору зирак буда, ба њар як падидаи назариявии забони тољикї ва методикаи он диќќати љиддї медињад. Мавсуф њамеша таъкид месозад, ки дар забон ва таълими он ягон масъалаи хурду љузъї  буда наметавонад, балки  њамагї   муњиму асосианд. Дар  робита ба ин метавон дастури тањти унвони «Таълими баъзе масъалањои синтаксиси забони тољикї» таълифкардаи ўро, ки соли 1992 нашр шудааст, чун намуна зикр кард. Дастури мазкур аз 3 боб: таълими ибора дар мактаби миёна; таълими саръазоњо ва боби 3-юм аз 3 маќола : аломатњои шартии љумлањои пайрав, андешањо дар атрофи чанд                масъалаи  муњими таълим ва тарзи пур кардани рўйи дафтарњо ва вараќањои корњои  хаттии имтињонотии хонандагон таркиб ёфтааст. Бале, масъалањои дар боби 3-юм шарњёфта ба назари баъзењо чандон муњим наменамоянд,вале дар таълим басо муњиманд. То нашри ин маќолањо дар истифодаи аломатњои шартї, пур кардани рўйи дафтарњо ва вараќањои корњои хаттї харљу марљ њукмрон буд. Бешак, ин маќолањо бенизомии мављударо  рафъ сохта, њамаро ба низом дароварданд. Ба назар чунин менамояд, ки бо андаке тањрир онњоро айни замон њам ба табъ расонидан аз ањамият холї нест, яъне ин пешнињодњо имрўз ва фардоњо дархўранд.

Маводи дигаре, ки  С. Шербоев ба нашр расонидааст, «Маљмўаи мунтахаби маќолањо» (Душанбе, 2019) мебошад. Ў дар ин маљмўа  маќолањои  солњои гуногун таълифкардаи хешро  љой додааст. Муаллифи маљмўаи мазкур аз рўйи  муњтаво  ва бо назардошти нуктањои  дар онњо матрањшуда маќолањоро ба се бахш – маќолањои илмию методї, таќризњо ва вокунишњо таљзия кардааст.

Муаллиф дар  маќолањои  «Диктанти санљишї ё имлои санљишї», «Наќшаи  намунавии  мавзўї таќвимї зарур, вале….»,  «Баъзе масъалањои  мушкили  таълими фонетикаи забони тољикї», «Баъзе масъалањои  мушкили таълими забони тољикї» мушкилоти  дар таълими масъалањои гуногуни забон  ба вуљудомадаро мавриди баррасї ќарор дода, нуќтаи назари хешро перомуни он масъалањо баён медорад, ки аксари онњо ќобили ќабуланд. Таъкид  месозем, ки баъзе нуктањои баёнкардаи С. Шербоев бањсталаб низ мебошанд ва  дар оянда боз мавриди бањсњои људогона ќарор гиранд. Таќризњои навиштаи С. Шербоев аслан ба сифати  маводи  таълим- китобњои дарсї тааллуќ доранд, ки  ин амали шоиста аст. Махсусан, дар  яке аз таќризњояш китоби дарсии  Забони тољикї барои синфи 11-ро  мавриди баррасї ќарор дода, нуќсонњои илмии онро ошкор сохтааст. Дар кишвари мо дидактњои пурќуввате њанўз рўйи кор  наомадаанд, ки битавонанд ба пуррагї китобњои дарсиро  аз лињози илмї бо назардошти махсусиятњояш мавриди баррасии  педагогию  психологї ќарор дињанд. Ин маќолањои С. Шербоев кўшишњост дар шарњи  нуктаи зикршуда. Воќеан, баъзе муаллифони  китобњо байни китобњои меъёрї (китобњои дарсии мактаби  миёна) ва китобњои академикї фарќ намебинанд.  Бисёр бад аст, ки баъзе аз олимон - назариётчиён мо барои худнамої кўшиши нињої харљ медињанд, ки тамоми  «бозёфт»-и  назарии хешро  дар китобњои  дарсии  мактабї  љой дињанд. Пеши  роњи ин раванди  номатлуб бояд гирифта шавад, вагарна дар китобњои  мављудаи  забони тољикї харљу марљ бештар мегардад. Њадафњои С. Шербоев аз таълифи маќолањои  дар боло зикршуда ќобили мулоњиза мебошанд.

Монографияи дигари С. Шербоев «Назария ва методикаи таълими  феълњои  ѓайритасрифї» (Душанбе, 2019) унвон дорад. Монографияи мазкур  аз муќаддима, ду боб ва хулосаю номгўйи  адабиёти истифодашуда таркиб ёфтааст. Њар  боб дар навбати  худ ба зерфаслњо људо  карда шуданд. Дар ин  монография С. Шербоев, асосан, андешањояшро перомуни назарияи масдар, сифати феъли, феъли њол  ва усули таълими  онњо баён  кардааст.

Муаллиф кўшидааст, ки дар баробари даќиќ сохтани масъалањои  назарявии  сифати феълию феъли њол усули  таълими онњоро барои  осон кардани кори  омўзгор  пешнињод  намояд. Дар њалли нуктањои фавќулзикр то андозае ба њадаф расидааст. Таъкид ба  ёдоварист, ки солњост дар муайян  кардани  сифати феълию феъли њол  байни олимон  чандандешї вуљуд  дорад. С. Шербоев масъалаи мавриди  бањсро  дар ин монография ба миён  гузошта, бо  такя ба андешањои  олимон- забоншиносони  русу  тољик  ва  далелњои  забонї нуќтаи назари худро  баён  кардааст, ки асосан дурустанд. Месазад, ки дар  оянда бар асоси  пешнињодоти С. Шербоев бањсро  дар нишастњои илмї идома  дода, ба нуктаи нињої расад. Воќеан, барномаи фаннї ва китобњои дарсии мактабиро аз харљу  марљи  илмї ва маводи  зиёдатї рањо бояд кард ва он  чизе, ки  барои рушди нутќ ва забондонии  хонандагон мусоидат намекунанд, аз маводи таълим хориљ кард. Бо вуљуди он ки дар монографияи мазкур  баъзе нуктањои бањснок мављуданд ва усули  таълими  пешнињодкардаи муаллиф як андоза ќолабианд, он дорои ањамияти назариявї ва амалї мебошад. Дар ин масъала С. Шербоев бо таълифи  монография  асос гузошт. Муњаќќиќони љавонро имкон пайдо гашт, ки дар оянда дар заминаи ин монография барои даќиќтар  кардани масъалањои шарњёфта тањќиќро  идома  бахшанд.  

Агар ба таври фишурда бигўем  ба ќалами профессор, узви вобастаи АТТ С. Шербоев беш аз 160 кори илмї, илмї – методї ва маќолањои публитсистї мансуб аст. Фаъолияти илмии С. Шербоев серсоња аст: монографияњо , рисолањои илмї, китобњои дарсї, барномањои таълим,  дастурњои методї, маќолањои илмию методї ва публитсистї, таќризњо ба асарњои илмию методї ва ѓайрањо номгўи осори илмии ўро ташкил медињанд. Профессор С.Шербоев дар шарњу маънидоди масъалањои таълиму тарбия ва нуктањои илмї соњибназар аст. Масалан, ў ифодаи « имлои санљиш»-ро не, балки «диктанти санљиш»-ро ќабул дорад.Дар истифодаи истилоњоти забонї низ дар андешаи худ устувор аст ва истифодаи истилоњоти умумишударо мепазирад.

 С. Шербоев дар баробари тадќиќу тањќиќот корњои зиёдеро анљом дадааст: роњбарии тўлонї  ба кафедраи  методикаи забони  тољикии ДДОТ, узви  Шўрои  њамоњангсозии  таълими забони тољикї, раис ва узви њайати доварони озмунњои минтаќавї ва љумњурии мактаббачагон оид ба забон ва адабиёти тољик, роњбарї ба корњои таљрибаомўзї, роњбарї ба корњои илмиву дипломии аспирантону донишљўён , узви Шўрои илмї – методии факултет, донишгоњ, узви Шўрои махсусгардонидашудаи назди ДДОТ ба номи С.Айнї ва Академияи тањсилоти Тољикистон оид ба њимояи рисолањои доктории педагогикаи умумї ва таърихи он ва ѓайра .

Тањти роњбарии ў ду нафар рисолаи докторї ва се нафар рисолаи номзадї дифоъ кардаанд .С .Шербоев бо нишони фахрии «Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон» ( 1989), ордени «Шараф» (1999) ва унвони Корманди шоистаи Тољикистон (2007) сарфароз гардонида шудааст.С.Шербоевро чун олими забоншинос ва донишманди соњањои методикаи таълими забони тољикї дар доирањои илмї хуб мешиносанд.Айни замон ў профессори кафедраи педагогика, психология ва методикаи таълими Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон  ба номи Сотим Улуѓзода мебошад.

 Мо боварии комил дорем,ки доктори илмњои педагогї, профессор, узви вобастаи Академия тањсилоти Тољикистон С.Шербоев дар оянда низ асарњои бењтаринро оид ба масалањои гуногуни назариявию амалии забони тољикї таълиф ва пешкаши ањли љомеа хоњад кард. Ба нуктањое илмию методие равшанї меандозад, ки то имрўз нодуруст маънидод мегаштанд ва ё њанўз ба таври лозима шарњ дода нашудаанд. Барояш сињатию саломатии комил мехохем ва аз Худои мутаол комёбињои тозабатозаи эљодиашро таманно дорем.

 Академикњо: Лутфулозода М., Каримова И.Х., Аминов С.- саркотиби илмии АТТ; Раљабзода М.- ректори ДДЗТ


 Маълумотнома оид ба баргузории Конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи “Тањќиќи таълими тафриќа

Дар таърихи 18-уми апрели соли 2019 дар њамкорї бо Донишгоҳи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (дар толори АТТ, ш. Душанбе, кўчаи Айнї, 45) бахшида ба 30-солагии таъсиси кафедраи методикаи таълими химияи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї ва гиромидошти 80-солагии академик Убайд Зубайдов таҳти унвони “Таҳқиқи таълими тафриқа конференсияи илмї-амалии љумҳуриявї баргузор гардид.

Нахуст Обидљон Мањмудзода – сармутахассиси шуъбаи илм ва инноватсияи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон иброз дошт, ки маќсад аз баргузории конференсияи илмї-амалии мазкур дарёфти роњу усулњои муосир дар раванди таълим ва вусъат бахшидани фаъолияти омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии љумњурї мебошад.

Дар конференсия масъалањои зерин баррасї шуданд:

1. Масъалаҳои таълими тафриқа;

2. Назария ва методикаи таълими силсилаи фанҳои табиатшиносї;

3. Татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими силсилаи фанҳои              

    табиатшиносї (аз таљриба);

4. Бозёфтҳои муосир дар соҳаи илмҳои табиатшиносї.

Дар кори конференсия олимону мутахассисон, коршиносони варзида ва унвонљўёну аспирантон аз Вазорати маориф ва илми ЉТ, Академияи таҳсилоти Тољикистон, Пажўҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Љомї, Донишгоҳи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбї, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумї, дигар ниҳодҳои илмиву таҳқиқотї ва таълимї ширкат варзиданд.

Чанде аз суханрониҳо, аз љумла, суханронии президенти АТТ академик Бобизода Ғ.М. ва дигар ширкаткунандагони конференсия ба таҳлилу арзёбии саҳми арзандаи академик, шодравон Убайд Зубайдов дар ташаккул ва рушди таълими тафриқа, љорї намудани усулҳои муосири таълим дар омўзиши фанҳои дақиқ, аз љумла химия, истифодаи натиљаҳои таҳқиқоти пурсамари устод дар љараёни таълим ва тайёр кардани кадрҳои баландихтисос бахшида шуданд.

Ҳамзамон фикру мулоҳизаҳои олимон оид ба масъалаҳои таълими тафриқа (Шарифзода Ф., Назирї Л., Имомназаров Д. ва дигарон), назария ва методикаи таълими силсилаи фанҳои табиатшиносї (Бобизода Ғ., Бандаев С., Умаров А., Абдуллозода Ҳ., Расулов С. ва дигарон), татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими силсилаи фанҳои табиатшиносї (Неъматов А., Алимов С., Утилова А., Умаров У. ва дигарон) ва бозёфтҳои муосир дар соҳаи илмҳои табиатшиносї (Бандаев С., Мавлонов Б., Пиров Б., Амонов Б., Сатторов Т. ва дигарон) дар шакли маљмўаи маќолањо (иборат аз 200 сањифи А-4) нашр ва дастраси муаллифону иштирокдорони конференсия гардонида шуд.

Нашри маводи конференсия имкон медиҳад, ки шумораи ҳар чї бештари мутахассисону муҳаққиқон ва унвонљўёну донишљўён ба он дастрасї пайдо намуда, дар фаъолияти таҳқиқотиву омўзгорї ва илмандўзии худ аз он истифода кунанд.

Баргузории конференсия дар умум барои идомаи тайёр кардани кадрҳои илмї, ки ба омўзиши пањлуҳои гуногуни таълими тафриќа ва таълиму тарбия дар љараёни таълими фанҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумї машғуланд, мусоидат хоҳад кард.

Муњокима

Давлатназар Имомназаров, мудири шуъбаи тањсилоти умумї, омўзиши стандарт, наќша, барномањои таълимї ва китобњои дарсии Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи А.Ҷомии АТТ зимни маърўзаи хеш рољеъ ба муњим будани мавзўи конференсия чунин ибрози андеша кард: Вазъи њаёти иљтимої, иќтисодї, фарњангию маънавии љомеа назари нав, муносибати нав, љалб намудани кормандони шуъбањои маорифи маќомоти мањалии њокимияти давлатї, маъмурияти муассисањои таълимї, омўзгорону хонандагон, волидайн ва ањли љомеаро ба татбиќи муносибати босалоњият ба таълим ва дар раванди он истифодаи технологияи нави таълиму тарбияи босифат таќозо менамояд. Таълими тафриќа њамчун яке аз шохањои таълими босифат дар раванди таълим ба инкишофи ќобилиятњои зењнї, тафаккури мантиќї, интиќодї, техникї ва ташаккули комили шахсияти шогирдон дар шароити ворид гардидани тањсилоти кишвар ба фазои тањсилоти љањонї бештар сањм хоњад гузошт. Бешубња, таѓйиротњои иљтимоиву иќтисодии се дањсолаи ќарни XX1 љомаеро ба навгонињои нав водор сохт ва аз он соњаи маориф низ дар канор монда натавонист. Моро зарур аст, ки дар ин самт боз њам љиддї кор барем.

Чунин андешањо аз љониби мутахассисони соњибтаљриба, ки дар конференсия ширкат доштанд тањлилу баррасї гардиданд.

Љамъбасти конференсия

Узви пайвастаи АТТ Бобизода Ѓ. дар хотимаи кори конференсия баён дошт, ки њадафи асосии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон татбиќи сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф мебошад. Мову шумо, ки кормандони муассисањои зерсохтори маќомоти мазкур њастем, масъулияти татбиќи ислоњоти соњаро бар дўш дорем ва вазифадор њастем, ки моњияти масъаларо дар навбати аввал худамон ба хубї дарк ва ба њамкасбони худ тарѓиб намоем. Ман ба ин бовар мекунам ва итминон дорам, ки дар баланд бардоштани сифати дониш ва бењбуд бахшидани фаъолияти муассисањои таълим наќши арзанда хоњем гузошт.

Раванди конференсия тавассути ТВ “Љањоннамо” ва “Синамо” тарѓиб ва намояндагони нашрияи “Омўзгор” ва маљаллаи “Маорифи Тољикистон” дар инъикоси муњтавои маърўзањои баёншуда иќдом гирифтанд.

 


 

 5-УМИ МАРТИ СОЛИ 2019 АКАДЕМИК ЗУБАЙДОВ У.З. БА СИННИ 80 МЕРАСИДАНД! 

                                                                                                                                      (05.03.1939-17.12.2017) 

  1.  

Сањми академик Убайд Зубайдов дар рушди педагогикаи миллї

(ба ифтихори 80-солагии доктори илмњои педагогї, академики АТТ, профессор Убайд Зубайдов)

Корманди шоистаи Тољикистон, доктори илмњои педагогї, профессор, академики Академияи тањсилоти Тољикистон Убайд Зубайдов 5 марти соли 1939 дар дењаи Томчии хољагии Гулистони ноњияи Вањдати Љумњурии Тољикистон дар оилаи дењќон ба дунё омадааст.

Убайд Зубайдов баъди хатми муассисаи тањсилоти асосї соли 1953 ба омўзишгоњи педагогию тарбияи љисмонии ноњияи Вањдат дохил шуда, онро соли 1957 бо бањои аъло хатм мекунад. Худи њамон сол ба факултети табиатшиносию географияи Донишкадаи педагогии ба номи Т. Г. Шевченко (њоло Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї) дохил шуда, онро соли 1962 бо дипломи аъло хатм менамояд. Убайд Зубайдов ба аспирантураи маќсаднок дохил шуда, як сол пеш аз муњлат, яъне соли 1969 дар мавзўи «Сафедањои донањои чойљуворї» рисолаи номзадї дифоъ кардааст.

Солњои 1962-1966 ба њайси мудири шуъбаи кор бо донишљўён ва љавонони Кумитаи марказии комсомоли Тољикистон ва муаллими кафедраи химияи умумии Институти хољагии ќишлоќи Тољикистон, 1966-1969 аспиранти кафедраи химияи умумї, 1969-1970 муаллими калон, 1970-1971 мудир ва аз с. 1973 дотсенти кафедраи химияи органикї ва биологї, 1971-1976 декани факултети табиатшиносию география, 1976-1991 декани факултети биологияю химия, мудири кафедраи методикаи таълими химияи ДДОТ ба номи С. Айнї, солњои 1991-1996 корманди калони илмї ва мудири лаборатория, 1996-2002 љонишини директор оид ба корњои илмї, 2002-2005 директори Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон (АТТ) фаъолият кардааст. Аз соли 2005 мудири шуъбаи муассисањои тањсилоти умумии АТТ. Њамзамон аъзои Шўроњои илмии ДДОТ ба номи С. Айнї, АТТ, љонишини раиси Шўрои диссертатсионии ДДОТ оид ба методикаи таълими химия ва биология, аъзои Шўрои диссертатсионии АТТ, узви њайати тањририяи маљаллањои «Маърифати омўзгор», «Паёми ДДОТ», «Паёми АТТ», узви Шўрои куњансолони Њаракати љамъиятии Тољикистонро низ ба дўш дошт. Мавсуф дар тањияи наќшањои таълим, барномањои таълими химияю биология, китобњои дарсї ва дастурњои методї фаъолона ширкат варзидааст. Аввалин барномаи таълими тафриќа, монография, китобњои дарсию дастурњои методии марбути он ва консепсияи маълумоти химияю стандарти давлатии маълумоти фанни химия ба ќалами Зубайдов У. мансуб аст.

Академик У. Зубайдов њамчун муњаќќиќ дар доираи фанњои биологї (химияи биологї) рисолањои илмию корњои назарии фаровоне таълиф кардааст. Баъзе маќолањои илмии ў дар кишварњои дунё – Россия, Олмон, Чехославакия, Руминия, Туркия ба табъ расидаанд. Навоварии олим Убайд Зубайдов аллакай дар тањќиќотњои солњои 70-уми ќарни ХХ анљомдодааш ба назар мерасад. Инро метавон дар мисоли мазмуну мундариљаи ду рисолаи илмиаш «Тараќќиёти химияи полимерњо» ва «Химия ва биохимияи сафеда» исбот кард. Бояд гуфт, ки дар он давра проблемаи омўзиши полимерњо ва сафеда аз љумлаи самтњои муњими илми химия ба шумор мерафт. Даст задан ба тањќиќи ин проблемањои бунёдии биохимия аз ќобилияти баланди ў дарак медињад. Рисолаи «Витаминњо ва пайвастагињои фаъоли биологї», ки соли 1996 рўи чопро дидааст, натиљаи тањќиќоти тўлонї ва навоварии ин олими химияшинос буда, он сањифаи навест дар соњаи химияи биологии тољик...

Солњои баъдї таваљљуњи ўро як соњаи тањќиќнагаштаи илми педагогика - таълими тафриќа ба худ љалб кардааст. Ин буд, ки соли 1999 Убайд Зубайдов дар мавзўи «Асосњои назарї ва амалияи таълими тафриќа дар мактабњои Љумњурии Тољикистон» рисолаи докторї њимоя карда, заминаи асосиро гузошт ва барои тањќиќоти пањлуњои гуногуни он фарзияњои даќиќи илмии хешро баён дошт.

Бояд таъкид кард, ки тањќиќоти анљомдодаи У.Зубайдов дар доираи фанни химия сурат гирифтааст, яъне тањќиќотњои анљомдодаи ў њам ба илми химия ва њам ба соњаи педагогика иртибот доранд.

Фаъолияти илмию педагогї, љасурї, ќавииродагї, навоварї, пухтакорї ва фидокории академик Убайд Зубайдов дар солњои Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон баръало ошкор гардида, натиљањои назаррас ба бор овардааст, ки он, пеш аз њама, ба соњаи маориф ва муассисањои тањсилоти миёнаи умумї равона карда шудааст. Таълими тафриќа ва татбиќи он дар муассисањои тањсилоти умумии кишвар дар рисолањои калонњаљми илмии олим «Таълими тафриќа: проблема, мулоњиза, воќеият» ва «Тафриќа-неруи пешбари таълим» инъикос ёфтааст. Олим дар рисолањои илмии худ моњияти таълими тафриќа ва бо назардошти таљрибаи пешќадами љањонї роњ ва воситањои татбиќи ин шакли ташкили таълимро дар муассисањои тањсилоти умумии Тољикистон исбот намудааст. Дар баробари ин, муњаќќиќ хуб дарк мекунад, ки дар ин марњала исбот кардану роњ нишон додани татбиќи таълими тафриќа, тањияи наќшаю барномањои марбутаи таълим њанўз кам аст. Барои њамин, ў дар татбиќи тањсилоти тафриќавї дар муассисањои тањсилоти умумии Тољикистон шахсан ширкат меварзад. Дар оѓози ин роњ, албатта, монеањои зиёд мављуд буданд, вале профессор Убайд Зубайдов бо истодагарию фидокории худ ва бо дастгирии Вазорати маориф ва илм, сохторњои илмию методии он, ќисме аз мудирони шуъбањои маорифи шањру навоњї, сарварону омўзгорони муассисањои таълимї, тавонист натиљањои тањќиќоти худро оид ба таълими тафриќа дар амалия татбиќ намояд.

Таълими тафриќа яке аз намудњои самаранок ва сермањсули раванди таълим ба њисоб рафта, тавассути он амалњои таъсиррасонии бомаќсадро ба роњ мондан мумкин аст. Љорї кардани воситањо ва намудњои сермањсул дар таълими тафриќа аз љониби педагогњо ва психологњо имконият медињад, ки дар муддати кўтоњ ба сарфи оќилонаи ваќт самаранокии сифати таълим ба роњ монда шавад.

Мафњуми тафриќа тамоми кўшишњои ташкилї ё методиеро, ки барои ба њисоб гирифтани истеъдоди фардї, ќобилият, майлу таваљљуњи њар як хонанда ё гурўњи хонандагон дар дохили як мактаб ё як синф равона шудааст, дарбар мегирад.

Дар китоби «Таълими тафриќа ва мактаби муосир» (Душанбе, 2013) ќайд гардидааст, ки таълими тафриќа ба ќобилият ва истеъдоди шахс такя карда, шароит фароњам меорад, ки онњо аз имкониятњои табиї ва шахсии худ истифода баранд. Ин шакли омўзиш ќабл аз њама дар асоси талаботи њаматарафаи ќобилияту истеъдодњо ба даст меояд. Таълими тафриќа барои интихоби касб ва тарбияи мутахассисони варзида шароити зењнї ва рўњї муњайё месозад.

Дар китоб зикр мегардад, ки тадќиќотњои сершумори проблемањои таълими тафриќа аз он шањодат медињад, ки моњияти таълими тафриќа бо робитаи мутаќобилаи принсипњои дидактикї бо принсипњои тафриќа вобаста мебошад. Робитаи мутаќобилаи принсипњои умумидидактикї ба талаботи бо ташкили раванди таълим пешнињодшуда, ки ба ќадри кофї омўхтани маводи базавии таълим, мувофиќати малакањои касбии хонандагон бо имкониятњои воќеии онњо, ислоњи шаклњои таълим ва баланд бардоштани дараљаи касбии кадрњои педагогиро дарбар мегирад, низ таъкид мегардад.

Натиљаи њамин фидокории олим буд, ки имрўз наќшањои таълим барои муассисањои тањсилоти умумї (МТУ) дар синфњои 10-11 аз назари тањсилоти тафриќавї тањия карда шудааст ва љорї кардани онњо натиљаи хуб дода истодааст.

Убайд Зубайдов дар давоми фаъолияти илмию педагогї ва методиаш 10 монография, 19 дастури таълимї, 13 китоби дарсї, 65 барномаи таълим ва дар маљмўъ беш аз 200 номгўи асару маќолањои илмию методї таълиф кардааст. Тањти роњбарии бевоситаи ў 20-нафар унвонљўёни ватанию хориљї (аз Тољикистон, Эрону Туркия) рисолаи номзадї дифоъ намудаанд ва чанд нафари дигар омодаи дифоанд. Муаллифи китобњои дарсии «Химия» синфњои 8, 10, 11 муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва методикаи таълими химия, методикаи таълими биология ва химияи биологї барои муассисањои тањсилоти олии касбї мебошад.

Убайд Зубайдов аз љумлаи олимони ташаббускор буданд. Мањз бо саъю талошњои ў соли 1970 дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон кафедраи химияи органикию биологї таъсис дода шуд. Ў дар тайёр кардани гурўњи калони олимони соњаи химия рањнамої карда, барои ба аспирантураи маќсаднок ба шањрњои Москваю Санкт-Петербург ва Кишинёв фиристодани љавонон мусоидат карда, бо ин амали хайр теъдоди омўзгорони унвондорро афзуда бошад, аз љониби дигар, воњидњои кории кафедраро бо олимони соња ва мутахассисони соњибтаљриба пурра гардонида, неруњои илмии химияи тољикро дар тамоми кишвар муаррифї кардааст.

Дар амали роњбарї ба унвонљўёну аспирантон Убайд Зубайдов истеъдоди хоса дошт. Мавсуф ќудрати фитриеро молик буд, ки неруњои илмию аќлониро мутамарказонида, ба њалли масоили пешомада равона сохта метавонист. Ў њамеша кўшидааст, ки њам донишљўёни пешќадаму аълохон ва њам омўзгорону кормандони поквиљдонро дар ваќти зарурат дастгирї намояд. Бо ибтикори бевоситаи ў аз таърихи 1.11.2014 то рўзњои охири њаёташ барои донишљўёни аълохони факултаи химияи ДДОТ ба номи С. Айнї идрорпулї (стипендия) таъсис дода шуда, њармоња аз њисоби музди маоши хеш ба ду нафар донишљўи аълохони факулта ба андозаи 120 сомонї (ба њар кадом) идрорпулї пардохт менамуд. Ин иќдом аз саховатмандии мавсуф гувоњї дода, амали басо нек, яъне дастгирии илмомўзон кори хайр мањсуб меёбад.

Соли 1976 дар Симпозиуми химиядонњои ИЉШС - солњои 1969 ва 1976, 1998 дар анљумани биохимикњо дар шањрњои Москва ва Тошканд ширкат варзида бо маърўзањои илмї суханронї намудааст.

Хидматњои академик Убайд Зубайдовро дар инкишофи илм ва тайёр кардани кадрњои илмї ба эътибор гирифта, Њукумати Љумњурии Тољикистон бо унвони Корманди шоистаи Тољикистон ќадр кард. Инчунин фаъолияти илмию тањќиќотї ва методию омўзгории ў бо як ќатор ифтихорномаю рањматномањои Вазорати маориф, бо унвонњои Аълочии маорифи ИЉШС, Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон, бо Ифтихорномаи Вазорати мактабњои олї ва миёнаи ИЉШС, Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ќадр шудааст.

 

 

 

Ѓуломќодир Бобизода,

президенти Академияи

тањсилоти Тољикистон

Сайфиддин Камолзода,

мудири шуъбаи тањсилот ва

технологияи педагогии АТТ

 


                       Њисобот оид ба фаъолияти ташкиливу илмии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2018

Масъалањои умумї

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон тибќи Оинномаи хеш барои соли 2018 наќшаи кор тањия ва тасдиќ намудааст, ки масъалањои матрањшаванда аз дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва вазифањое, ки аз Паёмашон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бармеоянд. Њамзамон ќарорњои марбути соњаи маориф ќабулкардаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илм, фармоишу супоришњои вазири маориф ва илм ва муовинони вазир ба назар гирифта шудааст.

Ваќеан, аввалан, Паёми њарсолаи Президенти Љумњурии Тољикистон вазифаю фаъолияти нињодњои кишварро дар соли нав муайян месозад. Сониян, њамасола Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бар асоси ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва бо назардошти дастуру њидоятњои Сарвари давлатамон наќшаи чорабинињо тањия ва тасдиќ менамояд. Дар робита ба ислоњоти соња дар маркази диќќати Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон татбиќи муносибати босалоњият ба таълим ќарор дорад. Дар маљмўъ нуктањои зикршуда фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистонро дар соли 2018 ташкил медињанд.

Дар соли 2018 ба унвони  раёсат беш аз 200 мактуб  ворид шуда, аз он 370 адад содир  гаштааст, ки асосан ба масъалањои соња  марбутанд.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон аз рўйи самтњои муќарраргашта, ки аз талаботу дархости Вазорати маориф ва илм бар- меоянд, фаъолият карда, дар ин муддат 18 маљлиси раёсатро гузаронид. Дар љаласањо масъалањои муњимми соња баррасї гаштанд.

Самти аввалро татбиќи масъалањое, ки аз ќарору ќонунњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва наќшаи кору чорабинињо ва фармоишњои Вазорати маориф ва илм бармеоянд, ташкил мекунад:

- дар соли 2018 аз тарафи кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон «Вазъи татбиќи муносибати босалоњият дар таълими синфњои 1 – 4-и муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри Турсунзода ва ноњияи Шањринав» мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода шуд. Масъалаи мазкур дар маљлиси раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон муњокима ва ќарор ќабул карда шуд;

- баъзе кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон бар асоси фармоиши вазири маориф ва илм аз курсњои омўзишї гузашта, дар тайёр кардани тренерони сатњи миллї (Ғ. Бобизода, Ф.Гулмадов) сањм гирифтанд;

- дар ноњияи Шоњмансур (мактаби № 100) курсњои омўзиши тренерони сатњи мањаллї доир гашт, ки назорати раванди тайёр кардани онњо ба зиммаи корманди АТТ (Ф. Гулмадов) гузошта шуда буд ва ин вазифа дар сатњи лозима иљро гардид;

- тибќи наќшаи кори Вазорати маориф ва илм дар нимаи аввали соли 2018 татбиќи «Консепсияи миллии тањќиќоти илмии маќсаднок оид ба масъалањои рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипњои демократї ва рушди љомеаи шањрвандї барои солњои 2013-2028» самти педагогї-психологї дар Донишгоњи давлатии Хуљанд ва Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ш. Панљакент санљида шуд, ки натиљаи он дар мушовараи Вазорати маориф ва илм баррасї гардид. Маълумотномаю ќарор низ ќабул гардид (М. Лутфуллозода);

- тибќи наќшаи кори Вазорати маориф ва илм ва наќшаи кори раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забони русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020» дар Коллељњои омўзгории Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ғафуров ва Коллељи омўзгории ш. Конибодом санљида шуд. Баъди баррасї дар љаласаи раёсати Академияи тањсилот ба Вазорати маориф ва илм пешнињод карда шуд;

- бо асоси фармоиши вазири маориф ва илм аз 30.04.2018 бо роњбарии корманди Академияи тањсилоти Тољикистон вазъи њуљљатнигорї, таълиму тарбия, сифати тањсилот ва заминаи кадрї дар ноњияи Кўњистони Мастчоњ санљида шуд. Натиљаи санљиш дар мушовараи сайёри Вазорати маориф ва илм дар ш. Хуљанд баррасї гардид;

- бо фармоиши вазири маориф ва илм (ва фармоиши президенти Академияи тањсилоти Тољикистон аз 04.05.2018, № 42) мудири шуъбаи АТТ Ф.Гулмадов дар кори семинар - машварати омўзишї оид ба татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар ш. Хоруѓи ВМКБ аз 5 то 09.06.2018 ба сифати роњбари гурўњ ширкат кард;

- тибќи наќшаи кори Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон барои нимаи дуюми соли 2018 вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020 дар Донишкадаи давлатии омўзгорї дар ш. Панљакент ва Коллељи омўзгории ба номи Л. Шералии ш. Панљакент аз 25.08.2018 то 1.09.2018 санљида шуд. Оид ба натиљаи санљиш маълумотнома омода гардида, ки ба Вазорати маориф ва илм пешнињод карда шуд;

- дар асоси фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон мутахассиси Академияи тањсилоти Тољикистон Муњиддинзода Б. аз 20.08.2018 то 1.09.2018 љињати омода намудани МТМУ-и № 27 ноњияи Данѓара ба соли нави тањсил дар сафари хидматї ќарор дошт ва вазифаи ба зимма гузошташударо анљом дод.

-тибќи ниќшаи кори Вазорати маориф ва илм барои нимаи дуюми соли 2018 «Вазъи кори осорхонањои  мактабии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии љумњурї» баррасї гашт. Натиљаи санљиш дар љаласаи назоратии назди вазир муњокима ва ќарори дахлдор ќабул карда шуд;

- тибќи наќшаи кори Вазорати маориф ва илм «Вазъи татбиќи ќарори Њукумати љумњурии Точикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забони русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020» дар Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ш. Панљакент ва Коллељи омўзгории ш. Панљакент баррасї гашта, дар назди муовини якуми вазир Мирбобоев Р.М. муњокима гардид ва ќарор ќабул карда шуд;

- бар асоси фармоиши вазири маориф ва илм кормандони раёсати АТТ вазъи сифати тањсилот ва сатњи дониши хонандагони муассисањои тањсилоти умумии ш. Хоруѓ ва ноњияи Шуѓнонро баррасї карда, маълумотнома пешнињод карданд, ки дар мушовара мавриди муњокима ќарор дода шуд. (С. Камолзода, Б. Муњиддинзода);

- аз тарафи  кормандони раёсати АТТ дар ш. Кўлоб мониторинги сатњу сифати тањсилот дар МТМУ гузаронида шуд ва маълумотнома ба вазорат ирсол гардид (Ф. Гулмадов, Б. Муњиддинзода);

- вазъи таълими забони давлатї дар муассисањои тањсилоти умумии аќаллиятњои миллї дар шањрњои Хуљанд, Конибодом ва Истиќлоли вилояти Суѓд санљида шуд (Ф. Гулмадов);

Дар маљмўъ 15 масъала барои баррасї ва оид ба онњо маълумотнома омода ва ирсол карда шуд.

Самти дувуме, ки кормандони Академияи тањсилот ба тањќиќ гирифтаанд, марбути «Педагогикаи муќоисавї» мебошад. Дар ин самт натиљаи кори аввалї дар шакли рисола тањти унвони «Педагогикаи муќоисавї» (муаллифон: И. Каримова ва С. Сулаймонї. - Душанбе, 2018. – 198 с.) ба табъ расид. Тањќиќот идома дорад. Мутаассифона, аввалан, агар бастњои иловагї барои Академияи тањсилот људо нагарданд, ќатъ гаштани тањќиќот дар ин самт аз эњтимол дур нест.

Сониян, омўхтани таљрибаи пешрафтаи соњаи маориф кишварњои дуру наздик ба манфиати кор аст. Агар масъалаи мазкур љиддї омўхта шуда, натиљааш дар кишвар татбиќ гардад, бараи бењбудии соња мусоидат мекунад. Севум омўхтани таљрибаю ба фаъолияти соњаи маорифи кишвари дигар ниёз ба сафарњои хидматї дорад. Мо њар коре, ки оид ба ислоњоти соња анљом медињем аз рўйи мутолиаи Интернет ва ё маслињати мушовирони хориљї, ки аксаран фиребанда мебошад. Маќоли хубе њаст, ки чунин садо медињад: «Шунидан кай бувад монанди дидан».

Самти севуми фаъолияти кормандони илмии АТТ-ро «Педагогикаи халќи тољик» ташкил медињад. «Педагогикаи халќи тољик» тањќиќоти тозаро интизор аст, яъне аз диди дигар бояд тањќиќ гардад. Агар масъалањои педагогикаи миллї аз нав ва ба таври љиддї тањќиќ гарданд, нуктањои тоза дар илми педагогика ошкор мешаванд, ки бар манфиати таълиму тарбия хоњад буд. Дар робита ба ин чанд маќола нашр шуд:

- маќолаи Нигариши тоза ба педагогикаи ниёгон // Роњкорњои навин дар тањќиќи мероси педагогї: Маљмўи маќолањои илмї - Душанбе: Ирфон, 2018 – С. 15-24 (М. Лутфуллозода);

- маќолаи Афкори педагогии ниёгон ва проблемаи татбиќи он дар педагогикаи муосири миллї. Маљмўаи маќолањои илмї. – Душанбе: Ирфон, 2018 - С. 25-42 (Ф. Шарифзода);

- маќолаи Адаб-пирояи инсон //Паёми АТТ, 2018. - № 2. - С.22-26 (М. Лутфуллозода).

Самти чоруми фаъолияти кормандони Академияи тањсилот оѓоз бахшидан ба тањќиќи «Мавќеи дидактикаи байнифарњангї дар шароити тањсилоти бисёрзабонї» мебошад. Дар замина корњое оѓоз гардидааст. Ошкор сохтани нуктаи мазкур љињати ба роњ мондани омўзиши бисёрзабонї имкон фароњам меоварад, ки муассисањои таълимї ба ин кор љиддї машѓул гарданд. Дар ин муддат баъзе корњои аввалия анљом шудаанд:

- монографияи Поликултурное и полилингвальное образование в Республике Таджикистан: Издателство Эр.- Граф. - Душанбе, 2015. - 189с.(С. Неъматов);

- Актуальные проблемы поликультурного и полингвального образования в республике Таджикистан: Изд. «Нигор», 2018.-176 с. (Каримова И., Шарифзода Ф., Негматов С.);

- 6 маќолаи мутахассиси АТТ оид ба масъалањои назариявию амалии гуногунфарњангї ва бисёрзабонї ба табъ расид, ки номгўи онњо дар маводи нашршуда  зикр гаштаанд.

Самти панљуми фаъолияти кормандони раёсати Академияи тањсилот ба муассисањои тањсилоти миёнаи умумии камнуфус иртибот дорад. Вале як муддат кормандони Маркази љумњуриявии таълимию методї ва Пажўњишгоњи рушди маориф барои «санљидан»-и чунин муассисањои таълимї фаъолтар гаштаанд. Ва ин кор асосан ба зиммаи Пажўњишгоњи рушди маориф вогузор мегардад, зеро дар он шуъбаи махсус фаъолият дорад. Новобаста ба ин аз рўйи имкон кормандони АТТ фаъолияти тањќиќотиро дар ин самт идома медињанд. Мутаассифона, то имрўз ба сабаби камбуди баст ба тањќиќи ин кор аз Академияи тањсилот касе машѓул нагаштааст. Мушкилоти ин муассисањои тањсилот зиёд аст ва бояд њалли худро ёбанд.

Самти шашуми фаъолияти раёсати АТТ, ки бо дастгирии Вазорати маориф ва илм соли гузашта ба фаъолият оѓоз кардааст, муттањид гардонидани неруњои илмии соњаи педагогика ва дидактикаи хусусї мебошад. Дар робита ба ин фармоиши вазири маориф ва илм аз 14.12.2015, № 1293 тасдиќ шудааст. Њамзамон тибќи супориши Вазорати маориф ва илм дар назди АТТ бо фарогирии мутахассисони Вазорати маориф ва илм, ДМТ, ДДОТ, ПРМ ва АТТ Шўрои пешдифоъ таъсис дода шудааст, ки ин идомаи њамон њамкорї ба њисоб меравад. Фаъолияти Шўрои пешдифоъ шурўъ шудааст. Дар ин муддат 16 рисолаи пешнињодшуда аз тарафи аъзоёни шўрои мазкур баррасї хонда шуд. Аз ин миќдор 4 рисола муњокима ва баъд аз ислоњи эродњои муќарризон барои дифоъ пешнињод карда шуд. Дар мутолиаю баррасии рисолањои илмии пешнињодшуда ќариб њамаи аъзоёни шўро ширкат менамоянд.

Самти њафтуми фаъолияти АТТ ташкилу ба роњ мондани конференсияю семинар ва мизњои мудаввар мањсуб мегардад. Дар ин самт дар соли 2018 тадбирњои зерин амалї гаштанд:

- бо ташаббуси Академияи тањсилот ба таърихи 22 – юми феврали соли 2018 ба ифтихори 25-солагии Рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон дар толори Осорхонаи маорифи АТТ мизи мудаввар доир гашт. Дар кори мизи мудаввар кормандони шуъбањои АТТ ва Осорхона иштирок доштанд. Ќ. Ќодиров оид ба комёбињои Артиши миллї дар тўли ин солњо суханронї кард;

- 5-уми июни соли 2018 бо ташаббуси раёсати АТТ конференсияи љумњуриявии илмї - назариявї дар мавзўи сањми Тољиниссо Азизова дар такмили сулњ ва баланд бардоштани њуќуќи занон дар Тољикистон доир гашт. Дар кори конференсия кормандони АТТ, ПРМ раиси кумитаи занон ва оилаи назди ЊЉТ И.Т. Ќосимзода ва собиќадорони мењнат – ходимони давлатї Низорамо Зарипова, Бозгул Додхудоева ва дигарон ширкат доштанд (И. Каримова);

- бо ташаббуси АТТ мизи мудаввар дар мавзўи «Адабиёт – омили муњимми тарбияи насли наврас» доир карда шуд. Дар мизи мудаввар кормандони АТТ, ПРМ ва Осорхона ширкат доштанд. Њузури нависанда Абдуѓаффор Абдуљаббор ва баромади ў фаъолияти мизи мудавварро рангин сохт (њамаи кормандони АТТ, ПРМ ва Осорхонаи маориф дар ин мизи мудаввар ширкат карданд);

- бо ибтикори шуъбаи омўзиши масъалањои сиёсати тањсилот ба таърихи 11.04.2018 дар н. Шањринав дар мавзўи «Талабот ба дарси забони тољикї дар замони муосир» мизи мудаввар доир карда шуд. Дар кори мизи мудаввар беш аз 64 нафар омўзгорони ноњия ширкат доштанд ва оид ба масъалањои гуногуни таълими забони тољикї табодули назар карданд (Ќ. Ќодиров, С. Аминов);

- бо ташаббуси шуъбаи арзёбии тањсилоти АТТ (Ф. Гулмадов) дар њамкорї бо Пажўњишгоњи рушди маориф ва Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф дар ш. Душанбе ба таърихи 4.04.2018 дар мавзўи «Роњњои татбиќи муносибати босалоњият дар синфњои ибтидої», мизи мудаввар доир карда шуд. Дар кори мизи мудаввар беш аз 60 нафар омўзгорони синфњои ибтидої ширкат доштанд. Дар аввал маърўзањои Ф. Гулмадов (АТТ), Д. Имомназаров (ПРМ) ва М. Юсупова (филиали ДЉТИБКСМ дар ш. Душанбе)-ро шуниданд ва сипас атрофи он гузоришњо, раванди ислоњоти соња ва роњњои татбиќи муносибати босалоњият дар таълим ба музокира пардохтанд. Ва њар кас андешаи худро баён дошт. Дар мизи мудаввар ба бисёр масъалањо равшанї андохта шуд.

- 29 июни соли 2018 бо ташаббуси шуъбаи илм ва татбиќи мавзўъњои фаромишии АТТ ва иштироки олимону методистон, омўзгорони соњибтаљриба конференсияи илмї-амалї дар мавзўи «Татбиќи муносибати босалоњият ба таълим» бахшида ба Рўзи Вањдати миллї доир гашт. Маводи конференсия дар њаљми 128 сањ. чоп ва дастрас гардонида шуд.

- семинар – суњбат бо омўзгорони фанни “Алифбо ва матни ниёгон”. Литсейи №5 ба номи Раљаб Амонов, ш. Истаравшан, 18 августи соли 2018. (А.Байзоев);

- семинар - суњбат бо омўзгорони литсейи 6-уми ш. Исфара, 23.08.2018 (А. Байзоев);

- семинар - суњбат бо кормандони раёсати маорифи ш. Истаравшан, 17.08.2018 (А. Байзоев);

- семинар - суњбат бо кормандони раёсати маорифи Исфара, 22.08.2018 (А. Байзоев).

- Академияи тањсилоти Тољикистон бо Пажўњишгоњи рушди маориф ба муносибати 400- солагии Сайидои Насафї конференсияи илмї –амалї дар мавзўи «Соли рушди сайёњї ва њунарњои  мардумї»  гузаронид (28.11.2018);

- бо ташаббуси  Академияи тањсилот ва Пажўњишгоњи рушди маориф конференсияи байналмилалї оид ба Масъалањои мубрами таълим ва  омўзиши забонњо дар тањсилоти бисёрзабонї ва гуногунфарњангї ба таърихи  26-27.11.2018 гузаронида шуд;

- 6 мизи мудаввар оид ба  љашнњои  Рўзи забони давлатї, Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон, Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон гузаронида шуд;

- конференсияии байналмилалї дар мавзўи  «Тањсилоти фарогир: мушкилот  ва љустуљўи роњњои њаллї онњо» ба наќша гирифта шудааст, ки раёсати АТТ ва ПРМ  моњи декабр доир менамоянд.

Дар маљмўъ дар давраи њисоботї бо ташаббуси раёсати АТТ 9 конференсия, 12 семинар ва 16 мизи мудаввар гузаронида шуд.

Самти њаштуми фаъолияти кормандони Академияи тањсилот ширкат дар конференсияю семинар ва мизњои мудаввар њисоб меёбад.

Дар ин муддат кормандони АТТ дар чорабинињои зерин ширкат доштанд ва баромад карданд:

- ба таърихи 26-уми апрели соли 2018 бо роњбарии И. Каримова конференсияи љумњуриявии илмї-назариявї дар мавзўи «Стратегияи миллии рушди маориф: вазъ, мушкилот ва натиљањои татбиќи он» доир гашт. Дар мавзўи «Национальная стратегия развития образвания (НСРО): извлеченые уроки и перективы» И. Каримова маърўза кард;

- 27 – уми апрели 2018 И. Каримова ба сифати аъзои њакамони озмуни бењтарин ќироатгари «Тютчевская весна в Таджикистане», ки ба 125 -солагии рўзи таваллуди шоир - лирик, публитсист Тютчев бахшида шуда буд, ширкат намуд;

- 26-29 И. Каримова бо омўзгорони вилояти Хатлон во хўрда дар мавзўъњои:

- тарзи њаёти солим;

- гендер ва љинс;

- тањсилоти духтарон ва ѓайрањо суњбатњо гузаронид;

- рўзњои 3, 8 ва 10 - уми майи 2018 И. Каримова бо гурўњи кор оид ба тањияи филмњои аниматсионї суњбатњо ба роњ монд;

- И. Каримова наќшаи фаъолияти миёнамуњлати Стратегияи миллии рушди тањсилотро тањия ва дар соњаи тањсилоти томактабї муаррифї кард;

- И. Каримова рўзи 8 - уми майи 2018 дар назди кормандони АТТ Осорхонаи маориф, хонандагон ва кормандони ПРМ дар мавзўи «Наќши ѓалабаи бузург дар тарбияи ватандўстии хонандагон» баромад  кард;

- корманди АТТ дар имтињони хатми «Мактаби дояњо», ки бо дастгирии Бонки љањонї дар ДДОТ баргузор гардид, ширкат ва доир ба он хулосаи экспертї навишта, ба Вазорати маориф ва илм пешнињод намуд (Ќ. Ќодиров);

- корманди АТТ дар маљлиси тантанавї бахшида ба 22 - феврал – Рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, ки дар Донишкадаи молия ва ќарз доир гашт, ширкат ва баромад кард (Ќ. Ќодиров);

- кормандони АТТ дар љамъомади кормандони муассисаи ЉСК «Тољик Эйр» дар мавзўи «Тарбияи насли навраси ояндасоз» ба таърихи 14.02.2018 ширкат ва маърўза карданд. Дар љамъомад беш аз 200 нафар ширкат дошт (М. Лутфуллозода, Ф. Шарифзода ва С. Камолзода);

- дар семинари панљрўзаи Лоињаи Иттињоди Аврупо «Дастгирии техникї ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар самтњои такмили ихтисоси омўзгорон, арзёбии таълим, банаќшагирї, тањияи буљет ва мониторинг» корманди АТТ, А. Байзоев ба сифати роњбари гурўњи кори муаллифони китобњои забони арабї, алифбо ва матни ниёгон интихоб гардид, ширкат кард (5-9 феврали 2018, Китобхонаи миллї);

- дар семинари серўзаи Лоињаи ЮСАИД «Њамроњ бихонем» бо иштироки муаллиф ва муњаррирони асарњои бачагона (20-22 феврали соли 2018, А. Байзоев);

- дар семинар – машварати январии омўзгорони синфњои ибтидоии муассисањои таълимии ноњияи Фирдавсї (18 январи соли 2018) – суњбат дар мавзўи татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар синфњои ибтидої (А. Байзоев);

- дар семинари омўзишї ва таъсиси гурўњи кори №1 рољеъ ба «Таќвият бахшидани заминањои меъёрии њуќуќии низоми тањсилоти ибтидоии касбї ва омўзиш» (ш. Душанбе, мењмонхонаи Шератон: 18.01.2018 ва 13.03. 2018 (С. Камолзода);

- дар семинари илмию методї дар мавзўи «Истифодаи усулњои муосири таълим дар дарс», 20.02.2018, ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода (маърўзаи узви раёсати АТТ С. Шербоев дар мавзўи «Кор бо аёният (таблитсањо) дар дарсњои забони модарї»);

- дар семинари омўзишї ба муддати 6 рўз љињати татбиќи муносибати босалоњият дар таълим (С. Камолзода);

- дар мулоќот бо муовини Кумитаи давлатии амнияти миллї Мирзоев Н.Н. (14.042018, толори ДЉТИБКСМ, Ғ. Бобизода ва С. Камолзода);

- дар конференсияи илмї - назариявии љумњуриявї дар мавзўи «Стратегияи миллии рушди маориф: вазъ, мушкилот ва натиљањои татбиќи он» (27.04.2018, толори ПРМ, АТТ / С.Камолзода);

- дар конференсияи байналмилалї тањти унвони «Масъалањои муќоисавї - типологї ва методикаи таълими забонњо» ДМТ, 14 апрели 2018, А. Байзоев суханронї кард;

- дар семинари серўзаи лоињаи ЮСАИД «њамроњ бихонем» муаллиф ва муњаррири асарњои бачагона (22-25 апрели соли 2018, А. Байзоев);

- дар семинари илмї - амалии «Наќши маориф дар рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» (11.05.2018, дар 2 бахш: намоиши њунарњои дастиву мардумї (њавлии бино) ва маљлисгоњи (кормандони АТТ);

- дар семинари чоррўзаи лоињаи ЮСАИД «Њамроњ бихонем»- муаллиф ва муњаррири асарњои бачагона (16-19 майи соли 2018);

- дар семинари серўзаи лоињаи ЮСАИД «Њамроњ бихонем» бо иштироки мутахассисоне, ки ба сифати тренерони омўзишњо барои китобдорони муассиањои тањсилоти миёнаи умумї љалб гардиданд (дафтари кори лоиња (дар бинои Созидание), 24-26 майи соли 2018, (С. Камолзода);

- дар семинари тањлилии Кумитаи ибтидоии ЊХДТ дар н. Шоњмансур оид ба бетафовут набудан дар муборизаи иттилоотї, ки тавассути шабакањои иљтимої сурат мегирад (06.06.2018, С. Камолзода);

- дар мизи мудаввари «Наќши низом ва меъёрњои бањодињї дар баланд бардоштани сифати дониши хаттии хонандагон» (толори  филиали ДЉТИБКСМ дар ш. Душанбе, 04.04.2018);

- дар мизи мудаввар дар мавзўи «Садриддин Айнї масъалањои таълиму тарбия» бахшида ба 140–солагии Ќањрамони Тољикистон, сардафтари адабиёти муосири тољик Садриддин Айнї бо ширкати кормандони дастгоњи марказии Вазорати маориф ва илми ЉТ, АТТ, ПРМ, ДЉТИБКСМ ва дигар муассисањои зерсохтори ВМИЉТ (толорњои ПРМ, АТТ, 12.04.2018 ва ДЉТИБКСМ, 13.04.2018 њамаи кормадон);

- 30-юми майи соли 2018 дар љаласаи пленарии конфронси љумњуриявї дар мавзўи «Социоингвистический фактор поликультурной и полилингвальной среды» (дар Донишгоњи миллии Тољикистон) ширкат ва маърўза карда шуд. Маърўза дар шакли маќола дар маљаллаи Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон нашр гардид (С. Неъматов);

- 15.03.2018 аксари кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон дар конференсияи илмї-амалї бахшида ба 90–солагии таъсиси маљаллаи «Маърифати омўзгор» ширкат варзиданд (толори ВМИЉТ);

- 22.05.2018 корманди АТТ дар њамоиш бахшида ба «Рўзи љавонон» дар мавзўи «Наќши љавонон дар такмили мањорати касбии омўзгорон» ширкат варзид. Ташкилкунандаи њамоиш Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф (Ф. Гулмадов);

- дар њамкорї бо Маркази илм ва фарњанги Руссия дар ш. Душанбе сармутахассиси АТТ С. Неъматов мунтазам дар чорабинињои байналмилалї, ки њадафи он бењтар ба роњ мондани  таълими забони русї дар мактабњои тољикї аст, фаъолона ширкат меварзад. Танњо дар тўли се моњи охир дар ду вебинар (телемост), чорабинињо бобати муњокимаи китобњои дарсї барои хонандагони мактабњои русї, такмили ихтисоси муаллимони забони русї иштирок намуда, бобати баланд бардоштани сифати омўзиши забони русї дар шароити бисёрфарњангї ва гуногунзабонї номбурда андешањои худро иброз намуд;

- зимни сафари хидматї корманди АТТ дар шањри Хуљанд (аз 16.04 то 22.04.2018) дар конференсияи илмї-амалї тањти унвони «Маскани маърифат ва љањони илм», ки бахшида ба рўзи илм ва 90-солагии Коллељи омўзгории Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ғафуров баргузор гардида буд, ширкат ва суханронї намуд (Ф. Гулмадов);

- корманди АТТ ба таърихи 9-уми апрели соли 2018 дар мизи мудаввар бахшида ба 140 - солагии устод Айнї, ки бо ибтикори филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе доир гашт, ширкат ва дар мавзўи «Тасвири њунар ва њунармандї дар асарњои Айнї» баромад кард (С. Аминов);

- 12-уми апрели соли 2018 корманди АТТ дар мизи мудавваре, ки Пажўњишгоњи рушди маориф ба муносибати 140- солагии устод Айнї доир намуд, ширкат ва дар мавзўи  «њунарњои мардумї дар «Ёддоштњо»-и устод Айнї» маърўза кард (С. Аминов);

- ба таърихи 4-уми апрели соли 2018 корманди АТТ дар мизи мудавваре, ки дар филиали Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф дар ш. Душанбе баргузор гардид, ширкат варзид ва баромад кард (Ќ. Ќодиров);

- 13-уми апрели соли 2018 корманди Академияи тањсилоти Тољикистон С. Аминов дар конференсияи љумњуриявии илмї-назариявї дар мавзўи «С. Айнї - маорифпарвар», ки бо ташаббуси Вазорати маориф ва илм доир гашт, ширкат кард ва раванди кори конференсияро пеш бурд ва љамъбаст намуд. Њамзамон дар мавзўи «Мавќеи њунарњои мардумї дар осори устод Айнї» баромад кард;

- чун тренер дар семинар фаъолият карда, бо 25 нафар омўзгор машѓулият гузаронид (Ф. Гулмадов);

- тибќи фармоиши вазири маориф ва илм аз 15.02.2018, № 98 рафти машѓулиятњои тренерони сатњи миллї аз тарафи Ф. Гулмадов назорат карда шуд.

- семинари илмї -методї дар мавзўи «Истифодаи усулњои муосири таълим дар дарс» дар ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода, 20-уми феврали 2018 (С. Шербоев);

- дар чорабинии Маркази љумњуриявии тањсилоти иловагии Вазорати маориф ва илм, ки бахшида ба «Рўзи байналмилалии њифзи ёдгорињои таърихї ширкат ва дар мавзўи «Сабаќи таърих» маърўза кард (С. Шербоев);

- конференсияи илмию амалии «Сањми устод Айнї дар њифзи асолати забони тољикї ва бузургдошти фарњанги суннатї, ки бо ташаббуси Кумитаи забон ва истилоњоти назди њЉТ аз 13 апрели соли 2018 дар Китобхонаи миллї доир гашт, ширкат кард (С. Шербоев);

- конференсияи илмї–амалии љумњуриявии «Вазъи татбиќи муносибати босалоњият дар фаъолияти муассисањои таълимї» бахшида ба Рўзи Вањдати миллї (И. Каримова, Ф. Гулмадов, А. Байзоев);

- дар чорабинии њафтаи забони русї дар Љумњурии Тољикистон, ки бо ташаббуси сафорати Россия дар Тољикистон ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон доир гардид, аз 4-11 июни с. 2018 (И. Каримова);

- мизи мудаввар дар мавзўи «Забони русї - забони њамкорї дар фарњанг, тањсилот ва илм (дар доираи Рўзњои Пушкин дар Тољикистон. Созмондињанда: Маркази илм ва фарњанги Руссия, ш. Душанбе (8 июни соли 2018, И.Каримова);

- чорабинии мактаби тобистонаи кўдакон тањти унвони Инфиродикунї дар раванди тањсилоти фарогир (инклюзивї) дар Бишкек, Ќирѓизистон (2-6 - уми июли 2018, И. Каримова);

- шаби мусиќї - шеърхонї бахшида ба 90-солагии шоир А. Д. Дементев. Њамзамон баромад карда соњиби диплом гашт. Маркази фарњанг ва илми Россия (20 июли с. 2018, И. Каримова);

- чорабинї бахшида ба 140 – солагии Кузма Сергеевич Петров – Водник - нависанда, педагог, рассом. Маркази фарњанг ва илми Россия (17 августи с. 2018, И. Каримова);

- шаби мусиќї – шеърхонї бахшида ба 120- солагии шоир Василий Иванович Лебедев - Кумач (24 августи с. 2018 – И. Каримова);

- конференсияи «Музаффариятњои миллат дар замони соњибистиќлолї» - Пажўњишгоњи рушди маориф. Њамзамон баромад кард (6-уми сентябри с. 2018, И. Каримова);

- Конференсияи илмї – амалии байналмилалии «Перспективы исследование материалов устойчвых к коррозии в промышенности Республике Таджикистан» Институт химии АНРТ – Душанбе 29-30 мая 2018 г. (С. Бандаев);

- Конференсияи љумњуриявї дар мавзўи «Синтези њосилањои нави глитсеринї аз љињати биологї фаъол дар асоси аминокислотањо, (С. Бандаев);

- Республиканская конференция «Совремённое состояние биоразнообразия Таджикистана её охраны и рациональное использование» (С. Бандаев);

- дар форуми кўдакон оид ба масъалаи об конференсияи байналмилалии «Об барои рушди устувор» (19.06.2018. С. Камолзода);

- дар љаласаи Агентии ИМА оид ба рушди байналхалќї (ЮСАИД) лоињаи «Њамроњ бихонем» маљлисгоњи ВМИЉТ (06.07.2018, С.Камолзода);

- машварати таълимї оид ба Дастури нави Маркази байналмила-лии илмию техникї (МБИТ) тањия ва пешнињод намудани лоињањои тањќиќотї. Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 6.09.2018 (А. Байзоев);

- машварати методї бо омўзгорони фанни «Алифбо ва матни ниёгон» МТУ № 24 н. Фирдавсии ш. Душанбе, 31 августи с. 2018 (А. Байзоев);

- ба сифати намояндаи вазорати маориф ва илм ширкат варзидан дар машварати августии омўзгорони ноњияи Файзобод ва шањри Роѓун (27.08.2018, Ѓ. Бобизода ва С. Камолзода).

Дар маљмўъ кормандони АТТ – дар 43 конференсия, 31 семинар ва 44 мизи мудаввар ширкат ва баромад карданд.

Самти нуњуми фаъолияти кормандони АТТ ин аст, ки љињати бењтар гаштани сифати асноди меъёрии њуќуќии соња, маводи таълим ва кори таълиму тарбия пешнињод манзур месозанд. Раёсати Академияи тањсилот дар самти мазкур чунин пешнињодњо кардааст:

 - оид ба Рањнамо барои доир кардани омўзишњо оид ба таќвияти салоњиятнокии хониш дар синфи ибтидої;

- оид ба бењтар шудани Низомномаи озмуни «Навруста» (27.03.2018);

- оид ба бењтар шудани Низомномаи «Китобхони бењтарин» (27.03.2018);

- мактуб - пешнињод ба директори Иљроияи шуъбаи ташкилоти  байналмилалии Институти Љумъияти кушода. Бунёди мадад дар Тољикистон (13.03.2018);

- ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон љињати татбиќи «Стратегияи миллии рушд: вазъ, мушкилот ва натиљаи татбиќи он» гузаронидани конференсияи љумњуриявї (људо кардани маблаѓ, 14.03.2018);

- оид ба интихоби китобњо аз номгўи китобњои пешнињодкардаи «Анљумани осор…»-и Љумњурии исломии Эрон ба Вазорати маориф ва илм (30.03.2018);

- оид ба Низомномаи фаъолияти ошхонањои МТМУ –и Љумњурии Тољикистон;

- Наќшаи чорабинињо бахшида ба Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї (27.04.2018);

- Наќша - чорабинињои АТТ дар робита ба 30-солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон (2018-2021);

- Наќшаи чорабинињои Академияи тањсилот ва зерсохторњои он оид ба татбиќи суханронии Пешвои миллат, ки дар мулоќот бо намояндагони ањли љамоатчигии кишвар аз 12-майи соли 2018 доир гардид;

- пешнињоди Оинномаи АТТ ва сохтори нави он;

- оид ба рўйхати таќризгарони таљрибадори адабиёти таълим;

- оид ба зиёд шудани теъдоди соатњо дар зинањои тањсилот вобаста ба дароз кардани соли тањсил;

- оид ба ворид кардани таѓйирот ба барномањои таълим (13.06.2018);

- лоињаи Оинномаи Академияи тањсилоти Тољикистон ва сохтори он (25.06.2018);

- њисоботи ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон И. Каримова дар мавриди аз 2 то 6-уми июли соли 2018 иштирок ва баромад кардан дар чорабинии мактаби тобистонаи байналмилалї оид ба тањсилоти фарогир (инклюзивї), ки бо дастгирии Донишгоњи Амрикої дар Осиёи Марказї сурат гирифт;

 - оид ба муайян кардани номгўи китобњои аз забони тољикї ба русї тарљумашаванда (17.08. 2018).

- наќшаи чорабинињо оид ба суханронињои Љаноби Олї дар МТМУ-и № 31, 55 ш. Душанбе ва Донишгоњи тиббии Тољикистон ба номи А. Сино;

- дастуру тавсияњо барои омўзгорони химия.

- ба роњбари намояндагии ЮНИСЕФ дар Љумњурии Тољикистон барои њамкорї дар мавриди дастрас кардани таљњизоти техникї (компютер, принтер…) (13.09.2018);

- ба фонди бачагонаи ООН дар Тољикистон барои њамкорї дар мавриди пешгирии амалњои номатлуб (14.09.2018);

- мавод оид ба тањсилоти 12 – сола, ки ќаблан омода шуда буд (19.09.2018);

- оид ба номгўи конференсияњои љумњурї дар соли 2019 (19.09.2018);

- ба раиси Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар мавриди сабти ном кардани маљаллаи «Паёми АТТ» (24.09.2018);

- оид ба дарёфти асноди меъёрии њуќуќии муассисањои томактабї ба Сарраёсати маорифи шањри Душанбе (27.09.2018);

- ба намояндагии ЮНИСЕФ дар Тољикистон љињати дастгирии ташкили конференсияи байналмилалї дар мавзўи «Тањсилоти фарогир: мушкилот ва љустуљўи роњњои њалли онњо» (27.09.2018);

- ба Директори иљроияи Шуъбаи ташкилоти байналмилалии Институти «Љомеаи кушода» - Бунёди мадад дар Тољикистон «Тањсилоти фарогир» (27.09.2018);

- оид ба ташкили лаборатория, китобхонаи электронї, интихоби академик (1) ва узвњои вобаста (3); зиёд кардани воњидњои штатии кормандон (12.10.2018);

- оид ба экспертизаи гендерии китобњои дарсї (17.10.2018);

- оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» (18.10.2018);

- тарљумаи ќисми 1 ва 3 - юми китоби дарсии Математикаи синфи 3 аз забони русї ба тољикї дар шакли электронї (18.10.2018);

- тарљумаи ќисмњои 2 ва 4 - уми китоби дарсии Математикаи синфи 3 – юми муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Ќазоќистон аз забони русї ба тољикї дар шакли электронї (22.10.2018);

- наќшаи ташкил ва назорати раванди тарљумаи китобњои дарсї аз забони тољикї ба русї аз фанњои химия, физика, биология, анатомия, ботаника, экология, география, фанњои гуманитарї, китобњои синфњои ибтидої (26.10.2018);

- оид ба лоињаи Консепсияи равнаќи китобхонї ва ташаккули зењнию фикрии мактаббачагон (15.11.2018);

- оид ба гузаронидани масъалаи «Њамкорї бо муассисањои тањсилоти миёнаи умумї љињати самаранок ба роњ мондани муносибати босалоњият ба таълим дар ноњияњои Нурободу Рашт» (14.11.2018);

- рўйхати кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон, ки дар љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» ширкат меварзанд (20.11 2018);

- оид ба људо кардани воњидњои сармуњосиб, котиб – коргузор ва ронанда (20.11.2018);

- оид ба ворид намудани таѓйирот ба аттестатсияи хатм ва гузариш (21.11.2018);

- оид ба ќатъ кардани фаъолияти Шўрои пешдифои назди АТТ (23.11.2018);

- масъалањое, ки дар нимсолаи аввали соли 2019 дар наќшаи кори Вазорати маориф ва илм ворид карда мешаванд (28.11.2018).

Дар давоми соли 2018 раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон барои бењтар шудани асноди меъёрии њуќуќї ва маводи дигари соња 40 пешнињод манзур сохтааст.

Самти дањумро омода кардан ва ирсоли маълумотномањо ташкил мекунад. Аз тарафи Вазорати маориф ва илм талаб карда мешавад, ки оид ба татбиќу иљрои ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, мушовараи вазорати маориф ва илм, наќшаи чорабинињо, фармоиши вазир ва ѓайрањо маълумотнома тањия ва манзур карда шавад. Ваќти зиёди  кормандон дар ин кор сарф мешавад. Дар муддати њисоботї чунин маълумотномањо ба Вазорати маориф ва илм ирсол гардидаанд:

- ба мактуби Вазорати маориф ва илм аз 18.12.2017, № 63/1—155 љињати таъмини амният, риояи тартиботи љамъиятї ва бехатарї аз сўхтор дар рўзњои таљлили соли нави мелодї (аз 30.12.2017 то 01.01. 2018 аз њисоби кормандони масъули муассиса ташкил намудани навбатдории шабонарўзї (03.01.2018, № 03/01);

- оид ба баргузории машѓулиятњои омўзишї дар доираи Барномаи дастгирии тањсилоти босифат (Лот 1) Дастгирии техникї ба ВМИЉТ дар самтњои такмили ихтисоси омўзгорон, арзёбии таълим, банаќшагирии, тањияи буљет, куррикулум ва мониторинг дар робита ба ислоњоти соња, бахусус дар самти таъмини сифати тањсилот ва баланд бардоштани таълиму тарбия њамчун омили асосї ва ташаккули шахсияти њамаљониба рушдёфта, мавќеи асосї касб намудани роњандозии муносибати босалоњият дар таълим дар минтаќањои алоњидаи љумњурї (04.01.2018, № 05/01);

- оид ба иљрои наќшаи миёнамуњлати амалиёти Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020 (09.01.2018, № 08);

- оид ба иљрои бандњои 33 – и наќшаи чорабинињои ВМИЉТ «Доир ба фаъолияти вазорат дар шаш моњи соли 2017, 37 – и наќшаи чорабинињои ВМИЉТ «Доир ба фаъолияти вазорат дар нуњ моњи соли 2017» ва банди 14 – и наќшаи кори Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар нимсолаи дуюми соли 2017 (11.01.2018, № 09/01);

- оид ба корњои дар шанбегињо анљомдодаи кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон (рўзњои 3 – 4-уми марти соли 2018);

- оид ба баргузории маљлиси умумии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар мавриди љамъбасти фаъолияти илмиву ташкилии раёсати Академия дар соли 2017 ва вазифањо барои соли 2018 (12.01.2018, № 10/01);

- оид ба протоколи маљлиси машваратии назди вазир аз 02.01.2018; аз 08.01.2018 №,02/1: 10.01.18, № 3;

-оид ба иљрои банди 37-и Наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илм “Доир ба фаъолияти вазорат дар нуњ моњи соли 2017 ва банди 14-и Наќшаи кори Вазорати маориф ва илм дар нимсолаи дуюми 2017“ (11.07.18);

-њисобот-маълумотнома дар бораи њолати технологияњои иттилоотї-компютерї ва истифодаи онњо дар соњањои гуногуни фаъолият дар ЉТ барои соли 2017 (15.01.2018);

- оид ба протоколи маљлисњои машваратии назди вазир аз 22.01.18, № 5/1, 29.01.18, № 07/1; 12.02.18, № 09/1; аз 19.02.18, № 10/1; 26.02.18 №1 2/1; 05.03.18, № 13/1; 12.03.18 № 14/1;

- оид ба мактуби Маркази миллии патенту иттилоот аз 16.01.18, № 21/011. Шўрои дифоъ оид ба дарёфти дараљаи номзадї ва докторї аз 14.11.2016 фаъолият надошт ва касе дифоъ накардааст (23.01.18);

- оид ба номгўйи асарњои бадеї барои хониши беруназсинфї;

- оид ба натиљаи баргузории семинарњои омўзишї, ки Лоињаи Иттињоди Аврупо оид ба фарогирии шунавандагон ба курсњо аз фанни химия, биология, физика, география ва техникаи итилооттї ва «Лоињаи њамроњ бихонем» бо омўзгорони синфњои ибтидоии шањру ноњияњои минтаќаи Хатлон (1 - 16 31.01.18) ба роњ монд;

- оид ба наќшаи баргузории конференсияњои илмї ва семинарњо дар муассисањои тањсилоти ибтидої барои кўдакони имконияташон мањдуд дар с.2018;

- оид ба стандарти забон ва адабиёти тољик, математика барои хонандагони синфњои 5-6 (Х-ХI), барномаи таълим ва китобњои дарсї забони давлатї барои синфњои 2—11 ва китобњои дарсї барои кўдакони имконияташон мањдуд (20.02.18);

- оид ба љашни 25-солагии Рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон;

- оид ба иљрои банди 10-уми Наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илм оид ба амалишавии Барномаи бењдошти таълими бехатарии њаракат дар роњњои автомобилгарди ЉТ барои солњои 2014—2016;

- семинари панљрўза (5—9.02.2018, дар бинои Китобхонаи миллї) дар доираи татбиќи Лоињаи Иттињоди Аврупо “Барномаи дастгирии тањсилоти босифат”;

- оид ба Стратегияи миллии ЉТ дар мавриди муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 2016—2020 (њафтае як маротиба);

- оид ба иљрои мактуби роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Рањмон Озода Эмомалї аз 03.03.2018, № 24/10-75 љињати пешнињоди рўйхати кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон ва муассисањои зерсохтор барои иштирок дар чорабинињои Наврўзї (06.03.2018,№ 74/01);

- оид ба корњои дар шанбегии рўзњои шанбе ва якшанбе 3-4 марти соли 2018 анљомдодаи кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон;

- оид ба иљрои протоколи маљлисњои машваратии њарњафтаинаи назди Вазири маориф ва илми ЉТ (16 адад);

- њисоботи семоња (январ - март) оид ба фаъолияти илмии Академияи тањсилоти Тољикистон (19.03.2018);

- оид ба ширкати И. Каримова ба таърихи 13.04.2018-15.04.2018 дар конференсия тањти унвони «Ман забони русиро барои он ёд мегирам» (дар шањрњои Тошканд ва Намангони Љумњурии Ўзбекистон);

- оид ба вазъи таъмини китобхонањои МТМУ бо адабиёти бадеї-оид ба иљрои наќшаи кори Шўрои миллии тањсилот;

- оид ба омода кардани номгўи адабиёти бадеї, ки аз тољикї ба ўзбекї ва баръакс чоп шудаанд (13.04.2018);

- оид ба татбиќи консепсияи маќсадноки миллию илмї ва тањќиќотї оид ба масъалањои рушди инсон, таъмини минбаъдаи  принсипњои демократї ва рушди љомеаи шањрвандї барои солњои 2013-2028» дар самти илмњои педагогї дар Донишгоњи омўзгории ш. Панљакент, ки дар мушовара баррасї гардид;

- оид ба иљрои банди 54-и Наќша-чорабинињои Вазорати маориф ва илм «Доир ба фаъолияти Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018»;

- оид ба иљрои бандњои 51, 53, 55. 92-юми Наќша-чорабинињои мазкур;

- оид ба бандњои 1, 2, 3, 4, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ва 32-и Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 (06.06.2018, № 161/01);

- оид ба иљрои Наќша - чорабинињои Академияи тањсилоти Тољикистон љињати амалї гардонидани вазифањое, ки дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Точикистон аз 22-декабри соли 2017 баён гардидаанд (20.04.2018);

- оид ба маводи омўзишї барои китобдорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва таќвияти чорабинињо барои бењтар намудани хониши адабиёти бадеї (04.05.2018, № 123/01);

- оид ба иљрои наќшаи кори Шўрои миллии тањсилот дар соли 2018 вобаста ба масъалаи вазъи таъмини китобхонањои муассисањои тањсилоти миёнаи умумї бо адабиёти бадеї (13.04.2018, № 98/01);

- оид ба вазъи таъмини китобхонањои муассисањои тањсилоти миёнаи умумї бо адабиёти бадеї дар шањру ноњияњои Хуљанд, Љаббор Расулов, Спитамен, Зафаробод ва Ашти вилояти Суѓд; ноњияњои Кўшониён, Љалолиддин Балхї, Шањритус ва Хуросони вилояти Хатлон (03. -07.042018);

- оид ба иљрои наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илм «Доир ба фаъолияти ВМИЉТ дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018»;

- оид ба баргузории Шўрои пешдифои назди раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон (29.05. ва 07.06.2018);

- оид ба рўйхати асарњои бадеї барои хониши беруназсинфии хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї;

оид ба Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон дар мавриди муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 2016-2020 (њафтае як маротиба);

- оид ба иљрои бандњои дахлдори Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30.04.2011, № 227) (06.06.2018)

- оид ба иљрои Протоколи маљлиси машваратии назди вазири маориф ва илм аз 27.06.2018; 18.07.2018; 26.07.2018; 02.08.2018; 09.08.2018; 22.08.2018; 06.09.2018.

- оид ба татбиќи Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забони русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020.

- оид ба «Рафти тањия, нашр ва датсрасии стандарту барнома, модулњои таълим, замимањо ба китобњои дарсї, рањнамоњо барои гузариш ба муносибати босалоњияти фанњои табиатшиносї, технологияи информатсионї (14.06.2018);

- оид ба иљрои тавсияи Кумитаи СММ оид ба рафъи табъизи нажодї барои солњои 2018-2020 (18.06.2018);

- оид ба њолати физикии (албом) муассисањои тањсилоти умумии ш. Роѓун (19.06.2018).

- оид ба иљрои тавсияњои Кумитаи СММ оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї барои солњои 2015-2020 (25.06.2018);

- оид ба мактуби раиси љамъияти маъюбони  н. Ёвон (Талабов М.);

- оид ба иљрои Наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар робита ба амалишавии Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстримзм ва терроризм барои солњои 2016-2020 (13.07.2018);

- оид ба Натиљаи санљиши Агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон.

- дар бораи Натиљањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва вазифањо барои соли 2018 (05.07.2018);

- оид ба Маљлиси њисоботии ба фаъолияти ташкилї ва илмии нимсолаи аввали раёсати Академияи тањсилот ва Осорхонаи маориф бахшидашуда (06.07.2018);

- оид ба иљрои дастури Дастгоњи иљроияи  Президенти Љумњурии Тољикистон (20.07.2018);

- оид ба иљрои Наќша – чорабинињои Вазорати маориф ва илм дар партави Паёми Љаноби Олї (аз 22 декабри соли 2017) ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (20.07.2018);

- оид ба иљрои Наќша – чорабинињои Вазорати маориф ва илм, ки бо фармоиши вазири маориф ва илм 17.01.2018, № 139 тасдиќ шудааст;

- оид ба иљрои мактуби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 27.08.2018, № 03/2 -1139 ба муносибати 27-солагии Истиќлолияти давлатї (03.09.2018);

- оид ба иљрои супориши Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии н. Шоњмансур (03.09.2018);

- оид ба иљрои дастури Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 28 августи соли 2018, № 24/10-15 (08.09.2018);

- оид ба конференсияи љумњуриявии «Вазъи татбиќи муносибати босалоњият дар муассисањои таълим (29.06.2018);

- оид ба маљаллаю рўзномањои обунашудаи Академияи тањсилоти Тољикистон (24.08.2018);

- оид ба форуми кўдакон дар мавриди масъалањои об конференсияи байналмилалии сатњи баланд «Об барои рушди устувор», ки дар толори Китобхонаи миллии Тољикистон ба таърихи 19.06.2018 баргузор гардид;

- оид ба баргузории Шўрои пешдифои назди раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон (07.06.2018);

- оид ба татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар бораи таълиму тарбияи фарзанд».

- ба Вазири молия љињати маблаѓњои сарфшуда  (12.092018);

- ба Вазорати молияи  Љумњурии Тољикистон бинобар барзиёдатї будани маблаѓњои сарфшуда аз моддањои харољотї кам карда шавад (21.09.2018);

- Њисоботи президенти Академияи тањсилоти Тољикистон оид ба натиљаи имтињонњои давлатї (магистирї) дар факултети химияи ДДОТ дар соли тањсили 2017- 2018 (12.09.2018);

- оид ба татбиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» (18.09.2018);

- оид ба татбиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (14.09.2018);

- њисоботи раёсати АТТ оид ба фаъолияти 9- моња (18.09.2018);

- оид ба иљрои протоколњои маљлиси машваратии назди вазири маориф ва илм (17.09.2018); 21.09.2018; 24.09.2018; 29.10.2018; 08.11.2018; 15.11.2018; 20.11.2018; 29.11.2018;

- оид ба дархости муовини якуми вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон дар мавриди даќиќ кардани соли оѓози тањсили  шањрванди Љумњурии Исломии Эрон Љавод Неъматї (25.09.2018);

- оид ба иљрои дастури Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 28.08.; № 24/10 – 15 дар мавриди корњои иљрошудаи марбути риояи меъёрњои бехатарї (26.09.2018);

- оид ба  омўзиши таљрибаи кишварњои хориљї вобаста ба телефонњои мобилї мутаносибан ба синну соли ноболиѓону љавонон (3.10. 2018);

- оид ба таъмини гармию насби шишаи тирезањо ва кондинсионерњо дар кабинетњои кории кормандони Академияи тањсилот;

- ба Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон доир ба истифодаи телефонњои мобилї ва таъсири манфии онњо ба саломатии кўдакону наврасон (9.10.2018);

- оид ба пайдо карда натавонистани муќарриз ба китоби Географияи синфи 10- уми ќирѓизї (31.10.2018);

- оид ба баргузории чорабинињо ва баромади шахсони масъул бо љалби намояндагони ВАО бахшида ба Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (5.11.2018);

- оид ба вазъи осорхонањои  мактабї дар муассисањои тањсилоти умумии љумњурї (16.10.2018);

- оид ба анљом додани корњои бехатарї дар муассиса ( 14.11.2018);

- оид ба баргузории чорабинињо ва баромад бахшида ба Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон (16.11.2018);

- оид ба фарогирии духтарон ба тањсилоти асосї ва миёнаи умумї, инчунин ошкор кардани сабабњои аз тањсил дур мондани духтарон (16.11.2018);

- оид ба масъалаи Наќшаи миллии амалњо љињати иљрои тавсияњои давлатњои аъзои шўрои СММ оид ба њуќуќи инсон тибќи расмиёти универсалии даврї (давраи 2) барои солњои 2017- 2020» ба забони русї (19.11.2018);

- ба Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон оид ба рафти иљрои лоињаи аз маблаѓњои бюљетимаблаѓгузорї кардашуда (19.11.2018);

- оид ба рафти тарљума ва чопи китобњо ба забони русї, узбекї ва ќирѓизї (22.11.2018);

- оид ба чорабинї ва барномањои шахсони масъул дар Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон (23.11.2018);

- оид ба вазъи татбиќи ќонуни ЉТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дар ноњияњои Тољикободу Лахш (26.11.2018);

- оид ба татбиќи Стратегияи миллии ЉТ оид ба экстримизм ва терроризм барои солњои 2016 – 2020;

- оид ба иљрои банди 9 – уми ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи натиљањои рушди иљтимоию иќтисодии ЉТ дар соли 2017 ва вазифањо барои соли 2018» (28.11.2018);

- оид ба банди 4 – 8 – уми Наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илм дар мавриди татбиќи «Барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодњо барои солњои 2015 – 2020» (30.11.2018);

- оид ба санљиши вазъи сифати тањсилот ва сатњи дониши хонандагони муассисањои тањсилоти умумии ш. Хоруѓ;

- оид ба баргузории Шўрои пешдифои назди раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон (то 01.12.2018);

- оид ба амалї намудани ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 – юми октябри соли 2010,  № - 499 «дар бораи тасдиќи Консепсияи роњнамои касбии хонандагон дар Љумњурии Тољикистон».

Ин корњо аслан ба вазифаи хидматии кормандони Академияи тањсилот ва вазифаи оинномавї дохил намешаванд. Ин аст, ки ба тањќиќоти бунёдї ќариб ваќт намемонад. Навиштани  чунин маълумотњо вазифаи муассисањои дигари зерсохторњост Академияи тањсилот ва Пажўњишгоњи рушди маориф бояд ба тањќиќотњои бунёдии соња машѓул гарданд. Ин кор боис шудааст, ки шуд, ки ќариб тамоми маводи оид ба соња чопшуда  танњо аз маводи интернет асту бас.

Дар муддати соли 2018 раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон 125 номгўй маълумотнома оид ба масъалањои гуногуни соња тањия ва ба Вазорати маориф ва илм ва муассисањои дигар манзур сохтааст.

Самти ёздањум фаъолияти нашрии кормандони АТТ-ро фаро мегирад. Дар соли 2018 кормандони АТТ маводи зеринро ба табъ расониданд: (стандартњои фаннї, барномањои таълим, монографияю рисола ва дастурњои методию маводи таълим ва маќолањо):

- Барномаи таълими химия барои синфњои 8-11. 2018 (Ғ. Бобизода);

- Барномаи тарзи њаёти солим аз рўйи 8 соат барои наврасон ва калонсолон ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон манзур гашт (И. Каримова);

- дастури тарбиявии «Боғи падар – тољи сар», Душанбе -2018.-71 с. (М. Лутфуллозода);

- дастури методии “Технологияи таълими интерактивї”. - Ќўрғонтеппа, 2018. - 356 с. дар њаммуалифї (М.Лутфуллозода);

- дастури “Тарбияи хислатњои неки инсонї”. – Душанбе: Сифат, 2018, - 58 с. (М.Лутфуллозода);

- маќолаи “Олими пуркор” //Омўзгор, 8 - феврали 2018 (М.Лутфуллозода);

- роњнамо оид ба татбиќи ќонуни ЉТ “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”. – Душанбе: Сифат, 2018, -111 с. (Ќ.Ќодиров ва дигарон);

- маќолаи Сущность и содержание формирование нравственной смелости младших школьников в учебного воспитальное процессе //Вестик ТНУ. – Душанбе, 2017 № ¾. - С. 254-560 (Ф. Гулмадов);

- маќолаи Вазифањо ва мазмуни усулњои асосии тањќиќи урфу одат ва анъанањои миллии оилавї дар тарбияи ахлоќии мактаббачагони хурдсол //Паёми ДМТ. – Душанбе, 2018. - №151, С.256-242 (Ф. Гулмадов);

- маќолаи Дар хидмати ањли маориф. //Маърифати омўзгор. Нашри махсус. 2018. – С. 32-35 (С. Аминов);

- маќолаи Наврўз дар “Ёддоштњо”// Омўзгор, 12 апрели с. 2018 (С. Аминов);

- стандарт ва барномаи таълими забони тољикї барои синфњои V-XI. - Душанбе: Принт, 2018. - 152 с. (С. Аминов ва дигарон);

- дастури «Нисоб-ус сибён» дар тањияи С. Аминов. – Душанбе, 2018. 40 с.

- маќолаи Мавќеи њунарњои мардумї дар осори устод Айнї // Паёми АТТ, 2018. - № 1 (26). С. 59-64 (С. Аминов);

- монографияи “Поликультурное и полилингвалное образование в республике Таджикистан» и-во Эр-граф. - Душанбе, 2018. - 189 с. (С.Неъматов);

- маќолаи О проблемах инклюзивного образавания // Паёми ДМТ. 2018.- № 3/6. - С. 251 -254 (И. Каримова, С. Неъматов);

- Учебное пособие “Теория и практика перевода” описание термино системы. - Душанбе, 2018. – 88 стр (С. Неъматов);

- маќолаи “Формирование профессионално—коммуникативной компетенции студентов по русскому языку.” //Паёми Донишгоњи давлатиии Ќўрғонтеппа ба номи Н. Хусрав, 2018. - № 1;

- маќолаи “Фидоии роњи маърифат” //Бонувони Тољикистон, марти 2018. - С.18-19 (И. Каримова);

- маќолаи Способы организации контроля за качеством успеваемости учащихся общ-ых школ // Паёми ДМТ, 2018. - № 3/7 (И. Каримова);

- маќолаи “Машъалафрўзи роњи маърифат” //Омўзгор, марти 2018. - № 10.- С. 9 (И.Каримова);

- рисолаи Педагогикаи муќоисавї. - Душанбе, 2018. - 198 с. (И. Каримова, С. Сулаймонї);

- маќолаи Татбиќи муносибати босалоњият дар таълими мавзўи “Нахи лавсан” аз фанни Химия дар синфи 11 //Паёми АТТ, 2018. - № 1. (26). – С. 7-11 (Ѓ. Бобизода дар њаммуаллифї);

- дастури таълимии “Корњои мустаќилона аз фанни химияи органикї” барои донишљўёни факултањои биология (Бобизода Ѓ.М, Самиев М., Зоирова З.Т.), 2018;

- “Силлабус аз фанни Инноватсия дар тањсилот” барои зинаи магистр, ихтисоси “Химия” (Бобизода Ѓ.М.);

- маќолаи “Пажўњиши бунёдї дар ростои мероси педагогї” //Роњкорињои навин дар тањќиќи мероси педагогї”- Душанбе: Ирфон, 2018. - С.5-16 (И.Каримова);

- маќолаи “Ба роњи нек рафтан, зистан ва обод намудан” //Омўзгор, № 11 (12/32). - С. 7 (Ѓ. Бобизода);

- маќолаи “Ташаккули маданияти зењнї ва рушди тафаккури талабагон” //Маорифи Тољикистон. - Душанбе, 2018. -№2.- С.18-25 (Ф. Шарифзода);

- маќолаи Наќши бозињои дидактикї дар бедории раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол // Маорифи Тољикистон. - Душанбе, 2018, - № 6, С. 24-30 (Ф. Шарифзода)

- маќолаи Афкори педагогии ниёгон ва проблемаи татбиќи он дар  педагогикаи муосири миллї //Роњкорињои навин дар тањќиќи мероси  педагогї: Маљмўи маќолоти илмї.—Душанбе: Ирфон, 2018. - С.25-42 (Ф.Шарифзода);

- маќолаи Андешањо нисбати ташаккули раѓбати маърифатљўшии талабагон дар шароити њамгиро ва гуногунфарњангї, Паёми ДМТ Душанбе 2018, № 5, с. 166-172 (Ф. Шарифзода);

- маќолаи Перспективы развития педагогической науки образования в современном мире // маводи конф байналмилалии илмї-назарияви самтњои афзалиятноки ислоњоти тањсилоти олии педагогї. Душанбе 2018. С. 5-8 (Ф. Шарифзода);

- маќолаи Фаъолият баракатбахши зиндагист //Омўзгор, 8-уми феврали соли 2018 (С. Шербоев);

- маќолаи “Таърихи ташкили китобхонањои бачагона дар Тољикистон ” // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. – Душанбе, 2018, № 3/5(209), - С. 269 – 274. ( С. Камолзода);

- дастури Маводи омўзишї барои китобдорони МТУ оид ба таќвияти чорабинињои бењтар намудани малакањои хониши синфњои ибтидої  (мураттибон Исоев К., Камолзода С., Ф. Умарбек- Душанбе: контраст, 2018. 112 с.);

- дастури Маводи омўзишї барои китобдрони МТУ дастур барои шунавандагон (мураттибон: Исоев К., Камолзода С.,Ф. Умарбек) – Душанбе, 2018.-104 с.

- маќолаи Мавќеи китобхонаи мактаб дар татбиќи арзишњои инноватсионии илмњои педагогї // Паёми ДМТ. – Душанбе, 2018, № 3/6 (210). С.269-270 (Камолзода С.);

- маќолаи Китобхона: масоили њалталаб зиёд аст // Омўзгор, № 44, 1.11.2018 (Камолзода С.);

- маќолаи Фаъолияти китобхонањоро таќвият бояд бахшид // Омўзгор, 14 июни 2018 (С. Камолзода);

- маќолаи “Маводи таълимї набояд бањс эљод кунад //Номаи Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ғафуров. – Хуљанд, 2017. - №3 (52). – С.264-273 (С. Шербоев);

- маќолаи Таълими мавзўъњои “Сифати феълї” ва “Феъли њол ” ниёз ба таљдиди назар дорад // Паёми АТТ. - Душанбе, 2018. - № 4 (25). -С. 33-52; “Маърифати омўзгор”, № 7, 2018. С. 45-47 (С. Шербоев);

- маќолаи Дўсти абадї //Адабиёт ва санъат, 10-уми майи соли 2018 (С. Шербоев);

- маќолаи Ќоидањои имло ва мушкилоти  омўзгорон // Паёми АТТ. – Душанбе,2018, № 3 (28). С. 7-16 (С. Шербоев);

- Гуфтор дар ситоиши математика ва омўзиши он. Нашри 2 (бо ислоњу иловањо). - Душанбе: Поликон, 2018. - 140с. (М. Нуъмонов);

- Барномаи таљрибаомўзии педагогии донишљўёни факултети математика /ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - 14 сањ.(М. Нуъмонов, У. Холиќова);

- Стандарт ва барномаи фанни “Математика” барои синфњои 5-11.- Душанбе: Маориф, 2018. – 112 сањ. (М. Нуъмонов, С. Ќурбонов, С. Туронов);

- маќолаи Муносибати босалоњият дар таълими мавзўи “Прогрессияњо” //Маводи конференсияи илмї - методии љумњуриявии “Проблемањои истифодаи технологияи инноватсионї дар таълими фанњои табиї - риёзї”. – Душанбе, 2018. – С. 238-242 (М. Нуъмонов, Ќамариддини С.);

- маќолаи Асосњои методии таъмини пайдарпайии таълими геометрия ва алгебра дар синфњои 7-9 // Маводи конференсияи илмї -методии љумњуриявии “Проблемањои истифодаи технологияи инноватсионї дар таълими фанњои табиї-риёзї”. – Душанбе, 2018.- С. 242-248 (М. Нуъмонов, О. Сафарова);

- маќолаи Ташаккули малака ва мањорати  хонандагони синфњои 5-6 дар раванди њалли масъалањо // Маводи конференсияи илмї- методии љумњуриявии “Проблемањои истифодаи технологияи инноватсионї дар таълими фанњои табиї-риёзї”. – Душанбе, 2018. – С. 248-250 (М. Нуъмонов, Ж. Байменов);

- маќолаи Проблемаи муносибати босалоњият дар таълими математикаи мактабї /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов.- Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018.- С. 3-14 (М. Нуъмонов, М. Ёфтаков);

- маќолаи Муносибати босалоњият дар курси алгебраи синфи 7-ум / Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. Тањрир умумии М. Нуъмонов.- Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. – С. 14-18 (М. Нуъмонов, М. Ёфтаков, Г.М. Макимшоева);

- маќолаи Усулњои асосии истифодаи элементњои мантиќи математикї дар раванди њалли масъалањои математикї /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8 тањрири умумии М. Нуъмонов. - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С.Айнї, 2018. - 22 (М. Нуъмонов, Ш. Ѓафуров, Р. Норов);

- маќолаи Истифодаи масъалањои биологї дар раванди таълими математикаи мактабї / Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. тањрири умумии М. Нуъмонов.- Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - С. 43-48 (М. Нуъмонов, С. Гулов, Р. Норов);

- маќолаи Тањлили назариявию таърихии векторњо ва амалњо бо онњо /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. тањрир умумии М. Нуъмонов. - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - С.62-73 (М. Нуъмонов, А. Раззоќов, У. Тошмирзоев);

- маќолаи Методикаи истифодаи масъалањои физикї дар њалли масъалањои назариявї /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов.- Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018 - С. 155-166 (М. Нуъмонов, А.Амонќулов, Ф. Ғиёсов);

- маќолаи Баъзе масъалањои робитаи математика бо адабиёт /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї, китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов. - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. – С. 166-172 (М. Нуъмонов, А. Раззоќов, Б. Муродов);

- Истифодаи интеграл дар њалли масъалањо доир ба фигурањои чархзанї / Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї, китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов. - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - С. 179-191 (М. Нуъмонов ва дигарон);

- маќолаи Тавсифи умумии методикаи омўзиши маводи геометрї дар синфњои ибтидої ва давомнокии он дар синфњои 5-6 /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї, китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов. – Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - С. 192-204 (М. Нуъмонов, О. Неъматов);

- маќолаи Соњаи татбиќи стандарти фанни математика (алгебра геометрия) дар синфњои 5-11 / такмили математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї, китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов. – Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - С. 204-212 (М. Нуъмонов, Р. Норов, Д. Раљабов);

- маќолаи Нуъмонов М., Њусейнов Ќ. Муносибати босалоњият ва мавќеи он дар таълими математикаи синфи 5 / такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов. – Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. – С.212-215 (М. Нуъмонов, Ќ. Њусейнов);

- маќолаи Наќши муносибатњои байнињамии маориф, дин ва фарњанги љомеа дар пешгирї аз экстримизм ва ифротгаройи дар байни љавонон // Паёми АТТ № 1(26), 2018. – С. 75-80 (А. Байзоев);

- маќолаи самтњои њамкории Тољикистону Ўзбекистон дар соњаи маориф: имконият ва монеањо // Омўзгор (07.06.2018, А. Байзоев);

- дастури Масъалањои назариявї ва амалии муносибати босалоњият ба таълим // Омўзгор, декабри соли 2017 (4-шумора) – январи соли 2018 (1-шумора) ( А.Байзоев);

- маводи тарбиявии Аљоиботи Баткам / ќисса-эссењо аз наврасон барои калонсолон. – Душанбе: Адиб, 2018. – 88с. (А.Байзоев);

- маќолаи Мушкилоти таълим ва тарљумаи  феълњои  таркибии забони форсї барои англисзабонон / Маводи конф. Байналлмилалии “Масъалањои  мубрами тањќиќоти муќоисавї – технологии забонњо ва усулњои муосири таълими забонњои  хориљї”. Душанбе: матбааи ДМТ, 2018. С. 247-251 (А. байзоев);

- маќолаи Мушкилоти муфрад ва љамъ дар тарљума // Маводи конференсияи зикршуда: - Душанбе: 2018. –с. 251-256. (А. Байзоев);

- маќолаи «Использование валеологических задач в образовательном процессе по биологии» //Известия ТО МАН ВШ.- 2018. - №1.- С.24-29 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «Меркурирования 1-метил - 2-(о-нитрофенил) циклопропанов ацетатом ртути в муравьиной кислоте» //Известия ТО МАН ВШ .- 2018.- №1. - С.30-38 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «Новое о механизме меркурирования 1-метил-2-(2-нитрофенил) циклопропанов» // Вестник педагогического университета, 2018. - №1 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «О химическом превращении и спектральной характеристики 6-фенил-2-(2-(пропилтио) этил) имидазо -[2,1-в][1,3,4] тиадиазола» //Вестник педагогического университета, 2018. - №2 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи Синтез и спектральные исследование некоторых 5-замещенных сульфонил-производных имидазо-[2,1-b]- [1,3,4] тиадиазолов» // Вестник натционального университета, 2018.- №2.- С.147-155 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «Полициклических гемм-дигалогенциклопропанов в реакции с NOCl.2SO3» // Сборник материалов Международной научно -практической конференции «Перспективы использования материалов устойчивых к коррозии в промышленности республики Таджикистан» Институт химии АН РТ. - Душанбе, 29-30 мая, 2018. - С.196-197 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «Новое о механизме меркуриравания 1-метил-2-(2-нитрофенил) циклопропанов» //Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Перспективы использования материалов устойчивых к коррозии в промышленности республики Таджикистан» Институт химии АН РТ. - Душанбе, 29-30 мая, 2018.- С. 229 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «Использование биологический эксперимент в изучения биологии средней общеобразовательных учреждениях» //Сборник материалов Республиканская конференция «Совремённое состояние биоразнообразия Таджикистана её охраны и рациональное использование» ТГПУ.-Душанбе, 2018. - С. 98-102. (С. Бандаев ва дигарон);

- Барномаи таълим ва наќшаи таќвимї аз фанни химия барои синфњои 8-11-уми муассисањои тањсилоти умумї. (Бо ќарори љаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст) // ISBN978-99975-802-6-9// ЉДММ «Душанбе-принт». Душанбе. - 2018. - 112с. (С. Бандаев ва дигарон);

- Химияи органикї. Китоби дарсї барои муассисањои тањсилоти миёнаи умумї (Бо ќарори љаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст) // УДК 373. 167. 1 ББК 24.2 Я72 Б-25. – Душанбе: Маориф, 2018. - 380с. (С. Бандаев ва дигарон);

- Роњнамои омўзгор аз фанни химияи органикї барои синфи 10. Дастури методї барои омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї (Бо ќарори љаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст) //ISBN 978-99947-1-00-0. – Душанбе: Маориф, 2018. - 380с. (С. Бандаев ва дигарон);

- Химияи органикї ќисми 2. Китоби дарсї барои муассисањои тањсилоти олии омўзгорї (Бо ќарори шўрои илмї-методии ДДОТ тасдиќ карда шудааст). – Душанбе, 2018. - 350с. (С. Бандаев дигарон);

- маќолаи «Ташаккули салоњиятњои хонандагон - омили баланд гардидани сифати тањсилот» Маводи конф. илмї - амалии љумњуриявї бахшида ба Рўзи Вањдати миллї. – Душанбе, 2018. - С.32-39 (Ф. Гулмадов);

- маќолаи  «Осоиштагии љомеа – мароми мо //Омўзгор, 12.07.2018, № 28 (Муњиддинзода Б.);

- маќолаи «Дар хидмати ањли маориф» //Маърифати омўзгор, нашри махсус, 2018. - С.32-35 (С. Аминов);

- маќолаи «Мавќеи њунарњои мардумї дар осори устод Айнї» //Паёми АТТ. - № 1 (26). 2018. - С. 59-64 (С. Аминов);

- маќолаи «Нахуст андеша, он гоњ гуфтор» //Омўзгор, 21июни с. 2018, № 25 (С. Аминов);

- маќолаи оид ба Эссе ва баъзе намунањои он //Маърифати омўзгор, № 4, 2018. - С. 30-34 (С. Аминов);

- маќолаи мавќеи «Лутфи латиф» дар матн барои синфи 8 //Маорифи Тољикистон, № 6, 2018. - С. 34-37 (С. Аминов);

- маќолаи «Њаќиќатро кушода бояд гуфт» //Омўзгор, 2.08.2018. - № 31 (С. Аминов);

- маќолаи «Китоби дарсї асари илмист ё на?» //Омўзгор, 16.08.2018. - № 33 (С. Аминов);

маќолаи «Вожањои мансуб ба њунарњои мардумї ва тавзењи онњо», //Маърифати омўзгор, № 8, 2018. – С.7-11 (С. Аминов);

- китоби «Забони тољикї» барои синфи 10 (224с // 14,0 љ/ч). – Душанбе: Маориф, 2018 (С. Аминов);

- дастури Бузургон дар бораи  забони тољикї, - Душанбе, «Маориф», 68 сањ. (С. Аминов);

- маќолаи «Профилактика вредных причек дошкольников средствами гуманного коллективного воспитания»//Вестник Кургантюбинского университета, № 1 – 2, 2018 (И. Каримова);

- маќолаи Муќаддима ба китоби «Поезия Таджикистана», ба забони олмонї, 2018, (И. Каримова);

- маќолаи «Андешањо дар бобати ташаккули салоњияти хонандагон дар вазъи дузабонї». Маводи конф. илмї – амалии љумњуриявї бахшида ба рўзи Вањдати миллї. – Душанбе, 2018. - С. 26-31 (С. Неъматов);

- маќолаи «Социолингвистический фактор формирования поликультурной и полингвальной среды» // Материалы Республиканской начно-практической конференции: «Актуальные проблемы русской филологии, сравнительной типологии и перевода» (Душанбе, 30 мая 2018г.). – Душанбе, Изд ТНУ, 2018. - С.16-23 (С. Неъматов);

- маќолаи Синтез и некоторые фармакологическые свойства иммуниоктивного лизин содержаюшего тетрапедпида //Химико фармацефтический журнал, 2018. – 52. - № 7. (Ѓ. Бобизода ва дигарон);

- дастури методии «Муносибати босалоњият ба таълим». – Душанбе: Ирфон», 2018. - 72 с. (Ѓ. Бобизода ва дигарон);

- дастури усулњои физикї, физикию химиявї дар тањлили моддањои органикї. – Душанбе: Ирфон, 2018 - 232 с. (Ѓ. Бобизода ва дигарон);

- китоби дарсии «Забони давлатї» барои синфи 9-и муассисањои таълимашон ба забони русї. - Душанбе: Офсет, 2018 -188 с. (А. Байзоев);

- стандарти фанни «Алифбо ва матни ниёгон барои синфи 7. Барномаи таълими фанни Алифбо ва матни ниёгон дар њаммуаллифї бо Ш. Кабиров ва С. Амонї» - Душанбе, 2018 - 88 с. (А. Байзоев);

- дастури методии Тањияи стандарт, барномаи таълим ва роњнамои омўзгор (мураттибон Ѓ. Бобизода, А. Байзоев ва дигарон. - Душанбе: 2018. - 52с;

- «Татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар муассисањои таълимї» / Маљмўаи маќолањои конференсия - Душанбе, 2018 - 128с. (мураттибон: А. Байзоев ва С. Камолзода);

- маќолаи Мутобиќати стандартњои фаннї, барномањои таълим ва роњнамоњои омўзгор ба муносибати босалоњият Татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар муассисањои таълимї. /Маводи конференсияи љумњуриявии илмї - амалї бахшида ба Рўзи Вањдати миллї. – Душанбе: Нигор, 2018. - С. 46-54 (А. Байзоев);

- маќолаи Хусусиятњои татбиќи муносибати босалоњият дар таълими «Алифбои ниёгон» (дар њаммуаллифї) маводи конф. љумњуриявї бахшида ба Рўзи Вањдати миллї. – Душанбе, 2018 - С. 104-109 (А.Байзоев);

- дастури методии Баъзе масъалањои назариявї ва амалии муносибати босалоњият ба таълим – Душанбе, 2018. - 40 с. (А. Байзоев);

- маќолаи Њаќиќатгў бояд буд //Омўзгор, 5 июли соли 2018 (А. Байзоев);

- маќолаи Об – муъљиза, сарнавишт ва баќои бани башар //Минбари халќ, 20 июни соли 2018. - № 25 (1161) (Ѓ. Бобизода);

- маќолаи Татбиќи муносибати босалоњият дар таълими мавзўи «Нахи лавсан» аз фанни химия дар синфи 11 //Паёми АТТ, № 1, (26) 2018. _ С. 7-11 (Ѓ. Бобизода);

- маќолаи Химчиские основы промышленной экологи в гидросфере. //Паёми АТТ, № 2, 2018. - С.15-22 (Ѓ. Бобизода);

- маќолаи Равшану возењ ё ифоданок //Паёми АТТ, № 2.- 2018. - С. 26 - 29 (С. Аминов);

- маќолаи «Адаб – кирояи инсон» //Паёми АТТ, № 2. – 2018. - С. 22-26 (М. Лутфуллозода).

– Барномањои таълими фанњо барои муассисањои тањсилоти олии равияи омўзгорї (Барномањои таълимии фанњои сикли химия). «Нури маърифат». – Хуљанд, 2018. – 44 сањ. (Муњаммадљонов М.С., Бандаев С.Г.);

– Барномањои таълими фанњо барои муассисањои тањсилоти олии равияи омўзгорї (Барномањои таълимии фанњои сикли химия). «Нури маърифат». – Хуљанд, 2018. – 28 с. (Муњаммадљонов М.С., Бандаев С.Г.);

– маќолаи Фољеаи муњандис Алфред Нобел – Таркиш бо ќувваи бузург // «Омўзгори љавон» ДДОТ. – Душанбе, 1.09.2018. –№ 1(989.) –с.12. (Бандаев С.Г., Хољаев С.);

– маќолаи Фољеаи муњандис Алфред Нобел – Худомўзони боистеъдод // «Омўзгори љавон» ДДОТ. – Душанбе, 25.05.2018. – № 18 (985). – с.12. (Бандаев С.Г., Хољаев С.);

      – маќолаи Истиќлолият ва рушди Бадахшон // Омўзгор. № 41 аз 11.10.2018 (Ф. Гулмадов);

– маќолаи «Наљотбахш» // Омўзгор. № 46 аз 15.10.2018 (Ф. Гулмадов);

– маќолаи Социолингвистический аспект формирования полилингвальной и поликультурной среды // Материалы международной конференции Актуальные проблемы преподавания и изучения языков в совремённом поликультурном и полилингвальном образовании.– Душанбе. Изд-во «Сифат».2018. –с. 3-18 (Неъматов С.);

– маќолаи Прецедентно-значимые аспекты в системе лингвокультурно-ориентированного обучения русскому языку студентов неязыкового вуза. Вестник ТНУ, 2018, № 5–с.172–180 (Неъматов С.);

– маќолаи Компетентность учителя русского языка в условиях поликультурного и полилингвального образования // Материалы международной конференции. Душанбе. Изд-во «Сифат».2018. с.10–17(Неъматов С.);

– маќолаи Функциональная направленность и стратегия формирования грамматической компетенции студентов языкового вуза в условиях полилингвального образования // Материалы международной конференции. Душанбе. «Сифат».2018. – с.17–26;

– маќолаи Андешањо дар бобати ташаккули салоњияти хонандагон дар вазъи дузабонї // Маводи конференсияи љумњуриявии илмї-амалї бахшида ба рўзи Вањдати миллї (Душанбе, 29 июни соли 2018). –Душанбе: «Ирфон», – с. 28 –32 (Неъматов С.);

– маќолаи «Ташаккули салоњиятњои хонандагон» – омили баланд гардидани сифати тањсилот // Маводи конференсияи љумњуриявии илмї-амалї бахшида ба рўзи Вањдати миллї (Душанбе, 29 июни соли 2018). –Душанбе: «Ирфон», – с. 32–38 (Ф. Гулмадов);

– маќолаи Пайомадњои нохуши истифодаи телефонњои мобилї // Омўзгор. № 43 аз 25.10.2018 (Б. Муњиддинзода);

– маќолаи Бетарафї хиёнат ба Ватан аст // Омўзгор. № 40 аз 4.10.2018 (Б. Муњиддинзода);

– маќолаи Амалњои фитнаангез оќибати нек надорад // Паёми Душанбе, № 75, аз 21.09.2018 (Б. Муњиддинзода);

– маќолаи Туро мо аз дилу љон дўст дорем, туро чун Тољикистон дўст дорем // Паёми Душанбе, № 78, аз 10.10.2018 (Б. Муњиддинов);

– маќолаи Конститутсия –роњнамои миллат // Паёми Душанбе, № 86, аз 31.10.2018 (Б. Муњиддинзода);

Дар соли 2018 кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон 4 стандарти фаннї, 8 барномаи таълим, 21 дастури методию, тарбиявї, 3 монография (1) ва рисола (2), 6 китоби дарсї ва 107  маќолаи илмиву методї таълиф ва нашр кардаанд.

Самти дувоздањуми фаъолияти АТТ-ро баррасии маводи таълим ташкил медињад. Дар ин кор кормандони АТТ, ПРМ ва донишгоњњои дигар низ сањм мегиранд. Дар муддати њисоботї ба маводи зерин таќриз навишта шуд:

- Модули омўзишї барои теренерон оид ба Татбиќи муносибати босалоњият дар таълими фанњои табиию риёзї (Ќ.Ќодиров);

- Роњнамо барои доир намудани омўзишњо оид ба таќвияти салоњиятнокии хониш дар синфњои ибтидої (Ќ.Ќодиров );

- дастури таълимии Х.Зиёї // Асосњои фалсафаи тањсилот (Ќ.Ќодиров);

- Барномаи таълими фанни Зоология ва китоби дарсии Зоология барои синфи 7;

- Рањнамо барои доир намудани омўзишњо ба таќвияти салоњиятнокии хониш дар синфњои ибтидої (Ќ.Ќодиров);

- журнали синфњои 1-4 ва 10-11, 2017;

- маводи Аттестатсия /тест аз фанни њуќуќшиносї дар синфи 11;

- тест аз Таърихи халќи тољик барои синфи 11:

- маводи Аттестатсияи хатми синфи 11;

- маводи Аттестатсияи хатми синфи 9;

- маводи Аттестатсияи Алгебра барои синфи 9 ва алгебра барои  синфи 11;

- Модули омўзишї барои тренерон оид ба фанњои табиї – риёзї;

- дастури методї // Оид ба татбиќи Ќонуни ЉТ Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд (Ф. Гулмадов);

- дастури Баъзе масъалањои назариявї ва амалии муносибати босалоњият ба таълим (Ф.Гулмадов);

- китоби С. Холназаров // Ташаккули заминањои асосии маърифати шахсияти хонандагон (Ф. Гулмадов);

- оид ба мавод тањти унвони Самтњои афзалиятноки рушди илмњои педагогї (Барои магистрантон, аспирантони ихтисосњои педагогї ва муњаќќиќони илмњои педагогї (С. Камолзода);

- лоињаи Низомномаи озмуни љумњуриявии Китобхони бењтарин барои хонандагони муасиссањои тањсилоти миёнаи умумї тањти унвони “Китоб - манбаи дониш (С. Камолзода);

- лоињаи журналњои синфї барои синфњои зинаи ибтидої ва зинаи умумї барои соли тањсили 2018-2019 (15.01.2018, № 13/01, А. Байзоев);

- мусаввадаи Луѓати англисї – тољикї - русї (Мураттибон: Крапивская Д.Б, Козорянск Л.А, 148с) (12.02.2018, № 35/01, А.Байзоев);

- оид ба ворид намудани маљаллаи илмї, маърифатї ва таълимиву методии Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон ба фењристи ягонаи маљаллањои (нашрияњои) илмии таќризшавандаи Љумњурии Тољикистон (31.01.2018, № 21/01);

- ба китоби Афсонањои Шоњин – (муаллиф Мубориз Достиев хонандаи синфи 5. Литсейи байналмилалии Президентї) 28.03.2018 (Ф. Гулмадов);

- ба Дастурамал барои тањияи стандарт, барномаи таълим ва роњнамоњои омўзгор – 39 с.;

- ба Лоињаи чањорчўбаи Барномаи таълими босалоњият барои муассисањои таълимии ЉТ;

- ба китобчаи Шеърњои Љамшед Азиз (хонандаи синфи 10-уми МТМУ –и ноњияи Вахш) (С. Амонов);

- ба лоињаи барномаи таълими “Муќовимат бо савдои одамон ва расонидани кумак ба ќурбониёни савдои одамон” (А. Байзоев).

Кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон ба беш аз 25 рисолаи илмии аспирантон ва унвонљўён таќриз навиштанд (Ѓ.Бобизода, И. Каримова, М. Лутфуллозода, Ќ.Ќодиров, С. Бандаев Ф.Гулмадов, С. Аминов, С. Шербоев, С. Неъматов, С. Камолзода ва дигарон).

- ба ду дастури методї, як китоби дарсї ва як Низомнома таќриз навишта шуд (М. Нуъмонов);

- ба китоби алтернативии «Алифбо» (муаллиф: Адуллоев А.) (13.07.2018);

- ба намоишномањои «Аљузакампир» (17 сањ.), «Бачаи дайду» (14. сањ.) ва «Њар сухан љое дорад» (8 сањ.) (31.07.2018);

- ба «Дафтари машќи хат барои синфи 1» (17.08.2018);

- ба дастури таълими «Гулдастаи мењр» (17.08.2018);

- ба дастури «Татбиќи муносибати босалоњият дар таълими забони хориљї (23.08.2018, С. Аминов, Ф. Гулмадов);

- ба китоби дарсии Забони тољикї барои синфи 9 - уми муассисањои тањсилоти умумї (04.09.2018 С. Аминов);

- ба 11 номгўй китобчањои бачагона барои хонандагони синни 10-12- солаи муассисањои тањсилоти умумї. (С. Аминов, Ф. Гулмадов);

- ба дастури илмию тарбиявии «Ањамияти тарбиявии фардиёти Саъдии Шерозї» муаллиф: Амонова М.Н. (Гулмадов Ф.);

- ба лоињаи «Рушди тањсилоти географї дар Тољикистон – 10 сањ. (10.09.2018);

- ба китоби «Њадиси ватандорї» (48 сањ.);

- ба китоби «Таслими ќалам» (148 сањ.);

- ба рисолаи хатми донишљў, ихтисоси тањсилоти ибтидоии факултети табиї-риёзї ва педагогика - психология Саёњати Ќурбонхон дар мавзўи «Тањлили психологии омодагии кўдакони 6-7 сола ба мактаб» (19.06.2018, С. Камолзода).

- ба лоињаи Рушди тањсилоти географї дар Тољикистон (11.09.2018);

- ба китоби «Таслими ќалам» ва «Њадиси ватандории Сипењри Абдуллоњи Њасанзод» (12.09.2018);

- ба китоби дарсии «Химия барои синфи 8» - уми муассисањои тањсилоти умумї (28.09.2018);

- ба дастури методии «Дунёи нав» (9.10.2018);

- ба дастури «Дунёи миллат» - и С. Сатторов (2.11.2018);

- ба «Рўзномаи хонанда», Журналњои синфї барои синфњои 1 – 4 ва 5 – 11 (22.10.2018);

- ба саволномањои супоришњои санљиши тестї бахшида ба бузургдошти 140 – солагии устод С. Айнї (25.10.2018);

- ба китоби «Ўзбек тили» барои хонандагони синфњои 6 (7.11.2018);

- ба «Инкишофи нутќ» ва «Математика» барои хонандагони синфи 3 – юми ношунавоњо (7.11.2018);

- ба рисолаи «Сайре аз зиндагї ва мероси Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї» (26.11.2018);

- таќриз ё љавоби муаллифони китоби дарсии «Химия барои синфи 8» Иброњимов Њ., Њакимхољаев С.Н. ба муќарриз (28.11.2018);

- ба монографияи Тошбоев Г.А. «Химия 1 - 4 - бензодиоксана» - 316 сањ. (Бандаев С.Г.);

- ба китоби омўзгорони ДДАТ ба номи Ш. Шоњтемур Идрисов Т.Ч., Бобиев Њ., Бобиев Ѓ. «Усулњои физикї – кимиёвии тањлил» - 91 сањ. (Бандаев С.Г.);

- ба китоби дарсии «Забони тољикї барои синфи 9» (бори дуюм).

Дар маљмўъ ба 95 маводи гуногуни ба соњаи маориф ва рисолањои илмї тааллуќдошта таќриз навишта шудааст.

Самти сездањуми фаъолияти кормандони АТТ-ро њамкорї бо воситањои ахбори омма ташкил мекунад. Њадаф ташвиќу тарѓиби андешањои маорифпарваронаи Сарвари муаззами кишварамон, бозёфтњои соњаи маориф дар замони Истиќлолияти давлатї, шарњу маънидоди масъалањои гуногуни таълиму тарбия ва ислоњоти идомадоштаи соња мањсуб мегарданд. Дар соли 2018 кормандони илмии Академияи тањсилот чунин суњбатњо доир намуданд:

-        рўзи 17.01.2018 корманди АТТ (Ф. Гулмадов) оид ба татбиќи муносибати босалоњият ба таълим бо хабарнигори шабакаи радиои “Садои Душанбе” мусоњиба доир намуд;

-        рўзи 18.01.2018 корманди АТТ (Ф. Гулмадов) бо хабарнигори телевизиони “Сафина” оид ба муносибати босалоњият дар таълим мусоњиба доир намуда, наворе омода кард ва тариќи шабакаи мазкур намоиш дод;

-        мусоњибаи узви вобастаи АТТ, профессор Ѓ. Бобизода бо хабарнигори Радиои Тољикистон дар мавзўи “Сифати маводи доруворї ва тањияи онњо бо истифода аз гулу гиёњњои шифобахши Тољикистон” рўзи 15.02.2018 мусоњиба дошт;

-        корманди АТТ С. Камолзода бо рўзноманигори “Радиои Тољикистон” дар мавзўи “Гўшаи китобњои дўстдошта дар хонавода”, 16.01.2018, соати 18:20;

-   корманди АТТ А. Байзоев бо рўзноманигори “Радиои Тољикистон”, барномаи “Насли Сомон” дар мавзўи “Татбиќи муносибати босалоњият: мушкилот ва роњњои њалли он ба таърихи 09.01.2018, мусоњиба кард;

-        корманди АТТ Ф. Гулмадов аз 15.01.2018 то 30.01.2018 љараёни семинари омўзиши муаллифони фанњои биология, химия физика, география ва технологияи информатсиониро назорат мекард. Хабарнигори шабакаи “Бањористон” ду бор бо ў њамсуњбат шуда, оид ба масъалаи мазкур бо Ф. Гулмадов мусоњиба доир кард;

-        корманди АТТ Ф. Гулмадов ба таърихи 10.01.2018 дар семинари омўзишї барои омўзгорони фанњои биология, химия, физика, география ва технологияи информатсионї дар Китобхонаи миллї ширкат кард ва тавассути шабакаи “Садои Душанбе” оид ба афзалияти муносибати босалоњият дар таълим изњори андеша кард;

-        президенти АТТ академик Ѓ. Бобизода бо хабарнигори “Радиои Тољикистон” Дилафрўзи Шукур дар мавзўи “Бартарии дарсњои амалї - озмоишї аз дарсњои муќаррарї” 6 июни соли 2018, дар барнома “Тафсири рўз” мусоњиба кард;

-        суњбат - мусоњибаи телевизионї дар доираи барномаи “Нигоњи нав” дар мавзўи масъалањои мубрами таълиму тарбия дар замони муосир: муносибати наслњо (дар заминаи китоби тозанашри “Аљоиботи Баткам”- и А. Байзоев ба таърихи 15.04.2018 тавассути шабакаи “Сафина” доир гашт;

-        суњбати телевизионї дар мавзўи тањсили фарогир – телевизиони “Настоящее время” (ба забони русї) - 8 майи соли 2018 барпо гардид.

Оид ба сифати китобњои дарсї ва нашри онњо, дастовардњои Академияи тањсилоти Тљикистон дар даврони Истиќлолияти давлатї, муаллими эљодкор ва ѓайрањо С. Аминов дар шабакањои Радиои Тољикистон (Субњ) ва шабакаи телевизионии “Сафина” 6 маротиба мусоњиба гузаронд.

-        С. Камолзода бо хабарногори “Садои Душанбе” дар мавзўи “Парчами миллї ва худшиносии фарњанги тољикон” 23.11.2018, Байзоев А. тавассути шабакаи Радиои Тољикистон 18.10.2018 оид ба масъалањои “Интихоби касб” ва 8.11.2018 оид ба такмили тањсил дар замони муосир мусоњиба ба роњ монданд.

Дар маљмўъ кормандони раёсати АТТ 29 маротиба бо шабакањои телевизионї ва радиоии кишварамон баромад карданд.

Самти чордањуми фаъолияти аъзоњои раёсати Академияи тањсилот ба тарбияи неруњои љавони илмї марбут аст. Неруњои љавони илмї аз тариќи аспирантура, унвонљўї ва докторантура сурат мегирад. Абаски Шўрои дифоъ як муддат фаъолият намекард, унвонљўён дифоъ накарда буданд. Дар айни њол шогирдони И. Каримова ва С.Неъматов дар шўроњои илмии дигар муассисањо дифоъ карданд, ки теъдодашон се нафар мебошад.

Њоло Шўрои дифоъ фаъолияти худро оѓоз кард. Аллакай яке аз шогирдони И. Каримова рисолаи докторї дифоъ кард. Айнї њол ќариб њамаи кормандони раёсати АТТ дар тарбияи олимони љавон сањм мегиранд. Ф. Шарифзода, {Ќ. Ќодиров}, Ф. Гулмадов, С. Аминов, С. Шербоев, С. Неъматов, С. Камолзода ва дигарон рисолањои илмии аспирантону унвонљўёнро мехонанд ва арзёбї мекунанд. Айни њол беш аз 16 рисолаи номзадиро хонданд ва арзёбї карданд. Аз ин миќдор чор рисола барои дифоъ пас аз ислоњи эродњо пешнињод карда шуд.

Дар ин муддат ду нафар шогирдони кормандони илмии АТТ (И. Каримова, С. Неъматов) рисолаи илмї дифоъ карданд.

Самти понздањум сафари хидматии корманди илмии Академияи тањсилоти Тољикистонро фаро мегирад. Корманди илмии АТТ барои омўхтану санљиши татбиќи ќарорњои Њукумати ЉТ, иљрои барномањои давлатї, наќшаи кори Вазорати маориф ва илм, наќшаи кори АТТ ва иљрои ќарорњои мушовара, љамъ овардани мавод барои кори илмї ва ѓайрањо ба сафари хидматї мераванд. Дар ин муддат љињати иљрои вазифањои гуногун - санљиши вазъи татбиќи муносибати босалоњият дар таълими синфњои ибтидої ба ноњияи Шањринав (аз 14.02.2018 то 18.02.2018 Ф. Гулмадов), санљиши вазъи татбиќи “Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар ЉТ барои солњои 2015 - 2020 дар Коллељи омўзгории ш. Хуљанд ва Конибодом (аз 16 то 22.04.2018 (Ф. Гулмадов), аз 30.04.2018 то 05.05.2018 тибќи фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон љињати санљиши вазъи таълиму тарбия, сифати тањсилоту заминаи кадрї ба Кўњистони Мастчоњ (Ф. Гулмадов), тибќи супориши Вазорати маориф ва илм љињати иштирок дар семинар – машварати омўзишї оид ба татбиќи муносибати босалоњият аз 05 то 09.06.2018 ба Хоруѓ (Ф. Гулмадов), ба шањру ноњияњои Хуљанд, Љаббор Расулов, Спитамен, Зафаробод, Ашти вил. Суѓд; ноњияњои Кўшониён, Љ. Балхї, Шањритуз ва Хуросони вил. Хатлон аз 03 то 07.04.2018 (С. Камолзода, А. Байзоев, Ќ. Зиёев), ба МТМУ № 14-. н. Ёвон, № 3 н. Рўдакї ва Гимназияи №1 н. Варзоб аз 14.05.2018 (С. Камолзода), ба н. Шањринав аз 9 то 11.04.2018 (Ќ.Ќодиров, С. Аминов), љињати баррасии татбиќи консепсияи миллии тањќиќоти илмї ба ш. Хуљанд ва Панљакент (М. Лутфуллозода) ба шањрњои Истаравшан ва Исфара аз 17 то 23.08.2018 (А. Байзоев), аз 20.09.2018 то 1.09.2018 ба н. Данѓара (Б. Муњиддинзода) аз 27 то 29.08.2018 ба ш.Роѓун ва н.Файзобод (Ѓ. Бобизода); аз 27.08.2018 то 1.09.2018 ба Панљакент (И. Каримова) ба сафари хидматї рафтанд. Гулмадов Ф. ва Муњиддинзода Б. ба шањри Кўлоб љињати гузаронидани мониторинги сатњу сифати тањсилот дар муассисањои тањсилоти умумїаз 4.10.2018, Гулмадов Ф. ба шањрњои Хуљанд, Конибодом ва Истиќлоли вилояти Суѓд ба маќсади омўзиши вазъи таълими забони давлатї дар муассисањои таълимашон ѓайритољикї аз 7.11.2018. Муњиддинзода Б. ба ноњияњои Тољикободу Лахш љињати  санљиши татбиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд (7.11.2018), Камолзода С. ба ш. Хоруѓ (22-27.10.2018) љињати санљиши вазъи сифати тањсилот ва сатњи дониши хонандагони муассисањои тањсилоти умумї ба ш. Бохтари вил. Хатлон дар ду давр: аз 30.10.2018 то 03.11.2018 ва аз 7 то 9.11.2018 ба сафари хидматї рафтанд. Оид ба сафарњои хидматї маълумотномањо ба Вазорати маориф ва илм манзур гаштанд. Дар маљмўъ кормандони АТТ 31 маротиба сафари хидматї рафтанд.

Њамзамон таъкид кардан лозим аст, ки аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон пайваста ба омўзгорон, унвонљўёну аспирантон, кормандони соња ва ѓайрањо оид ба масъалањои гуногуни таълиму тарбия ва тањќиќоти илм ва тањќиќоти илмї пайваста машварат медињанд. Дар соли 2018 ба беш аз 300 нафар машварат додаанд.

Чунон ки аён гашт, самтњои фаъолият зиёданд ва вобаста ба талаботи замон бештар мегарданд, вале теъдоди кормандон кам аст. Ба бастњои иловагї кайњо зарурият ба вуљуд омадааст. Барои бењтар гаштани фаъолияти Академияи тањсилот чанд омилњое мављуданд, ки баъзе аз онњоро пешнињод мекунем.

Барои бењтар гаштани фаъолияти Академияи тањсилот чанд нуктаро ба њисоб гирифтан лозим аст, ки асостаринашон инњоанд:

Пешнињод

1.                  Самтњои кор зиёд мегарданд, вале бастњои мављуда кам аст. Ин имкон намедињад, ки тамоми самтњои фаъолият ба пуррагї тањќиќ гардад, ба бастњои иловагї ниёз аст.

2.                  Барои омўхтани таљрибаи кишварњои дуру наздик, ки соњаи пешрафти маориф доранд, шароит муњайё карда шавад, ба манфиати кор хоњад буд. Нусхабардории айнии пешнињоди мушовирони хориљию ватанї натиљаи матлуб намедињанд

3.                  Барои нав кардани воситањои техникие (компютер...), ки дар Академияи тањсилоти Тољикистон мављуданд, ба дастгирии Вазорати маориф ва илм ниёз аст.

4.                  Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо зерсохторњояш тадбирњоеро рўи даст бигиранд, ки сирќат, яъне асардуздї дар соњаи маориф мањдуд карда шавад ва ин боиси бењтар гаштани сифати њам тањсилот ва њам маводи таълим мегардад.

5.                  Вазифаи хидматии баъзе зерсохторњои Вазорати маориф ва илм таљдиди назар карда шавад, то ки ба вазифањои хидматиашон ба унвонњои муассисањо мутобиќ гардонда шаванд.

Барои ќарори мушовара

Академияи тањсилоти Тољикистон (Ѓ. Бобизода) вазифадор карда шавад, ки:

1.    Диќќати кормандони Академияи тањсилот ва зерсохторњои онро ба татбиќи муносибати босалоњият дар таълим, бахусус ба таълими фанњои табиатшиносї ва технология равона намуда, пешрафту нуќсонњои онро ошкор созанд;

2.    Тањќиќи масъалањои гуногуни муассисањои тањсилоти умумї ва синфњои камнуфусро идома дода, барои кумак ба омўзгорону хонандагон дар нашрияњои соња маќолањо ба табъ расонад. Аз рўйи имкон бо омўзгорони чунин муассисањои таълим семинарњо доир намояд.

3.    Идора кардани мактабњо муассисањои тањсилоти умумї дар замони муосир, яъне масъалањои умдаи мактабшиносїаз назарњо  дур мондааст. Вазифаи директори мактабњо ва фаъолияти онњо ба тањќиќи љиддї ниёз дорад, зеро пешравии корњои таълиму тарбия, сифати тањсилот, омадагии омўзгор ва ѓайрањо ба фаъолияти дурусти  директорон иртиботи ќавї дорад.

4.    Минбаъд фаъолияти олимони Академияи тањсилоти Тољикистон бештар ба тањќиќи масъалањои мубрами соњаи  педагогика равона карда шавад.

5.    Нуктањоеро зимни омўзиши таљрибаи кишварњои дуру наздик мавриди тањќиќ ќарор дињад, ки боиси пешравию рушди соњаи маорифи он кишварњо гаштаанд.

 Њисоботи мухтасар оид ба фаъолияти ташкиливу илмии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон ва Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2018

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бар асоси наќшаи кори тањиякардаю тасдиќшуда ва тибќи Оинномаи хеш фаъолият менамояд. Наќшаи кори Академияи тањсилот бо назардошти дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ки аз суханронињою мулоќот ва Паёми њарсолаашон бармеоянд, аз ќарорњои марбути соњаи маорифи Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илм, фармоишу супоришњои вазири маориф ва илм тањия мегардад.

Дар айни замон раёсати Академияи тањсилот 9 аъзо дорад, ки се нафари онњо дар муассисањои дигар кор мекунанд. Бинобар ин 4 нафар олимон љалб карда шудаанд. Дар асл 5 нафар узви раёсат дар Академияи тањсилот фаъолият дорад.

Бо вуљуди он ки теъдоди аъзоёни раёсати Академияи тањсилот кам аст, дар 15 самт фаъолона корро пеш мебаранд ва асосан дастурњои Вазорати маориф ва илмро иљро мекунанд.

Дар муддати њисоботї 18 маљлиси раёсат доир карда шудааст, ки дар он масъалањои муњими соња баррасї гаштанд.

Самти аввал баррасии татбиќи ќарорњои Њукумати љумњурї ва мушовараи Вазорати маориф ва илм ва фармоишњои вазирро фаро мегирад. Дар 15 масъала дар самти мазкур аз тарафи кормандони раёсати АТТ омўхтаю баррасї гашта, дар мушовараю маљлисњои назоратии назди вазиру муовинони ў муњокима гаштанд.

Самти дувум тањќиќи «Педагогикаи муќоисавї» унвон дорад ва натиљањои тањќиќот дар шакли рисола тањти унвони «Педагогикаи муќоисавї» (муаллифон: И. Каримова ва С. Сулаймонї) дар њаљми 198 сањ. соли равон нашр шуд.

Самти чорум «Мавќеи дидактикаи байнифарњангї дар шароити бисёрфарњангї» ном дорад ва натиљањои аввалини фаъолият дар ин масъала дар монографияи «Поликультурное и полингвальное образование» (2018, 189 сањ. С. Неъматов) инъикос ёфтааст. Оид ба масъалањои гуногуни самт 6 маќола низ ба табъ расидааст.

Самти панљум тањќиќи масъалањои муассисањои тањсилоти  камнуфус аст. Ин самт фаъолияти љиддию њамешагиро таќозо менамояд.

Самти шашум муттањидгардонии неруњои илмии педагогиро фаро мегирад.

Самти њафтум яке аз вазифањои оинномавии раёсати Академияи тањсилот мањсуб гашта, дар сатњи баланд доир намудани конференсия, семинар ва мизњои мудавварро фаро мегирад. Дар соли 2018 раёсати Академияи тањсилот 9 конфренсия, 12 семинар ва 16 мизи мудаввар гузаронид, ки аксари он ба масъалањои муносибати босалоњият дар таълим бахшида шудааст.

Ширкат ва баромад кардан дар конференсияю семинар ва мизњои мудаввар самти њаштуми фаъолияти узвњои раёсати Академияи тањсилотро ташкил медињад. Дар соли 2018 узвњои раёсат дар 43 конференсия, 31 семинар ва 44 мизи мудаввар ширкат ва баромад карданд.

Самти нуњуми фаъолият пешнињодоти мушаххасро оид ба бењтар гаштани сифати асноди меъёрии њуќуќї ва маводи таълим фаро мегирад. Кормандони раёсати Академияи тањсилот дар соли 2018 оид ба масъалањои гуногуни соња ба Вазорати маориф ва илм 40 манзур сохтааст.

Самти дањумро омода кардан ва ирсоли маълумотнома оид ба татбиќи ќонунњои Љумњурии Тољикистон, барномањои давлатї ва иљрои ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илм, фармоишњоро фаро мегирад. Дар соли 2018 дар маљмўъ 125 номгўй маълумотнома тањия ва ба Вазорати маориф ва илм ва дигар маќомоти болої ирсол шудааст.

Фаъолияти нашрии раёсати Академияи тањсилот самти ёздањум мањсуб мегардад. Дар ин муддат узвњои раёсат 4 стандарти фаннї, 8 барномаи таълим, 21 дастури методию тарбиявї, 3 монография (1) ва рисола (2), 6 китоби дарсї ва 107 маќолаи илмию методї таълиф ва нашр карданд.

Баррасии маводи таълим, яъне навиштани таќриз ба маводи таълимию тарбиявї самти дувоздањум буда, дар соли 2018 ба 95 номгўй мавод таќриз навишта шудааст. Њамкорї бо воситањои ахбори омма самти сездањуми фаъолиятро ташкил менамояд. 29 маротиба бо шабакањои радиёиву телевизионии кишвар доир ба масъалањои гуногуни соња – таълиму тарбия, муносибати босалоњият ба таълим, муњтавои таълим, стандартњои фаннї, барномањои таълим, таѓйирот дар китобњои дарсї, бењтар гардонидани сифати тањсилот, дастовардњои соња дар замони Истиќлолияти давлатї ва ѓайрањо мусоњибањо доир карда шуд.

Самти чордањуми фаъолият тарбияи неруњои љавони илмї аст. Њамагї дар ин муддат чор нафар унвонљўёну аспирантон рисолаи илмї дифоъ карданд. Бо сабаби як муддат ќатъ шудани фаъолияти Шўроњои дифоъ аз аз фаъолият бозмонданд. Ва айни њол ки Шўроњои дифоъ ба фаъолият оѓоз карданд, њатман миќдори дифоъкардагон зиёдтар мегардад. 16 рисола муњокима  ва барои дифоъ пешнињод шуд.

Анљоми сафарњои хидматї самти понздањум ба њисоб меравад. Њам бо супориши Вазорати маориф ва илм ва њам тибќи наќшаи кори раёсати Академияи тањсилот кормандон љињати баррасї, омўзиш ва љамъоварии мавод барои корњои тањќиќотї ба сафарњои хидматї мераванд. Дар ин муддат кормандон 31 маротиба ба сафарњои хидматї рафтанд.

Дар баробари дастовардњо ва корњои зиёдеро анљом додан дар фаъолияти илмии кормандони раёсати Академияи тањсилот камбудињо мушоњида мегарданд, ки асосан зеринњоанд:

- дар тањќиќи «Педагогикаи муќоисавї» нуктањое ба тањќиќ гирифта шаванд, ки дар кишварњои пешрафта омили пешравию рушди соња гаштаанд;

- тањќиќи масъалањои марбути муассисањои тањсилоти (синфњои) камнуфус дар соли 2018 ќариб берун аз фаъолияти кормандони Академияи тањсилот ва зерсохторњои он мондаанд, њол он ки дар чунин муассисањои тањсилотї нуктањои њалталаб зиёданд;

- аз тарафи аъзои раёсати Академияи тањсилот ваќтњои охир пешнињодњои созанда ба назар намерасанд. Узвњои раёсат аз бањсњои илмї худро дар канор мегиранд. Дар нашрияњои соња муњокимањои носањењу ѓайриилмї ва ѓалат сурат мегиранд, вале педагогњо хомўшанд;

- дар тарбияи неруњои љавон ба он муваффаќ бояд гашт, ки шогирдони лоиќ тибќи талаботи љомеаи кунунї ба майдони илм ворид гарданд. Ба миќдор не, балки ба сифат ањамият додан шарт аст;

- асарњои дар сатњи пасти илмї ва пурѓалат чопшудаи соњаи педагогикаро муњокима намекунанд ва дар матбуот андешањои хешро баён намедоранд. Бидуни бањси њаќиќии илмї ба пешравию рушди илми соња ноил шудан аз имкон берун аст.

Дар фаъолияти ояндаи хеш њар як узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон ин нуктањоро мадди назар дошта, љињати рушди илми педагогика ва пешравии соња сањми воќеї бигирад.

 Њисоботи осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2018

ФАЪОЛИЯТИ ИЛМЇ - АМАЛЇ:

Осорхонаи маориф аз рўйи шаш самт фаъолият мекунад.

Дар осорхона 3 ходими илмї кор мекунад, ки њар кадом мавзўи илмии инфиродї дорад.

Осорхонаи маориф наќшаи фаъолияти хешро дар соли 2018 дар асоси дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ќарорњои Њукумати ЉТ, ќарорњои мушовара ва фармоишу супоришњои вазири маориф ва илм, муовинони вазир ва инчунин вазифаи гузоштаи президенти  Академияи тањсилоти Тољикистон тањия кардааст.

Илова ба наќшањои инфиродї кормандони илмї дар самтњои зерин фаъолият менамоянд:

Самти якум иљрои наќшањои инфиродиро талаб мекунад. Дар ин самт як ќатор корњо анљом дода шуданд. Оид ба раванди татбиќи муносибати босалоњият Зиеёв Ќ. О. Роњнамои фанни «Омодагии дифои њарбї»-ро омода кард, ки бо ќарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ ва барои нашр пешнињод карда шудааст.

Ходимони илмї чунин маќолањо ба табъ расониданд:

·       Њунар симу зар  (28.03.2018, Фараж, №13) (Рањимов У.);

·   Наќши осорхонањо дар тарбияи њисси хештаншиносї ва ватандўстии љавонон (Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон 2017. №3/7, С 246-248); (Абдулов Љ);

·  Туризмро тарѓиб намоем (Маорифи Тољикистон, 2018, №3, С. 25-26) (Абдулов Љ.);

·   Огоњї аз таърих нишонаи худогоњии миллист (Абдулов Љ.)

·  Татбиќи равандњои инноватсионї дар фаъолияти осорхонањои мактабии љумњурї (Паёми АТТ, № 3, (28) 2018, с.68-72) (Мамадназарова М.);

·  Душанбе шањри сулњ аст (“Фараж”, 12.09.2018) (Умедаи Х.)

·  Моњияти муносибати босалоњият дар таълим (Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон №2,(27)2018, С. 45-49) (Зиеёв Ќ. О.)

Самти дуюм ташкили гўшањоро фаро мегирад: Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028», «2018 соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї», «Вањдатофар» ва ѓайра.

Дар давраи тобистон кормандони осорхона барои ба тартиб даровардани толори «Намоиши дастовардњои хонандагон»  ва тармими баъзе амсила ва ашёи осорхона навигарињо ворид карда, шакли  намоишро мувофиќи давру замонаш ва махсусияташ ба ин ё он њунарњои мардумї дар мизњои махсуси барои осорхона сохташуда љо ба љо кардаанд.

Самти сеюм гузаронидани конференсияю семинар ва мизњои мудавварро фаро мегирад. Рўзи 18.05.2018 оид ба осорхонањо, 12.09.2018 бахшида ба 27- солагии Истиќлолияти  давлатї, 05.11.2018 ба ифтихори Рўзи Конститутсияи давлатї, 16.11.2018 бахшида  ба рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон, 23.11.2018 ба ифтихори  љашни  Парчами миллї чорабинињо ба роњ монда шуд. Рўзи 05.06.2018 дар мавзўи “Сањми Тољиниссо Азизова дар тањкими сулњ ва баланд бардоштани њуќуќи занон дар Тољикистон конференсияи илмї -назариявї” доир карда шуд.

Ташкили гўшаи дастовардњои љавононе, ки дар соњаи илм фаъолият менамоянд, ба тарбияи ватанпарастї мусоидат хоњад кард.

Самти чоруми фаъолияти Осорхонаро гузаронидани сайри осорхонавї ташкил медињад.

Омўзгорон, хонандагон, донишљўён ва мењмонони ватанию хориљї ба осорхона ташриф меоранд.

Кормандони осорхона мекўшанд, ки ташрифоварандагонро бо маълумоти кофї ва рўњияи болида аз осорхона гусел намоянд.

Дар ин муддат сайрњои осорхонавї ба роњ монда шуд, ки дар онњо беш аз 2135 нафар ширкат карданд. Таркиби иштирокчиён чунин аст: хонандагон – 725 нафар; донишљўён – 655 нафар; омўзгорон – 710 нафар; мењмонони ватанию хориљї – 45 нафар ва дар маљмўъ 2135 нафар ба осорхона ташриф оварданд.

Самти панљуми фаъолият робита бо воситањои ахбори оммаро фаро мегирад. Дар ин самт оид ба фаъолияти Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон мудири осорхона Ќурбоналї Зиёев ва ходими калони илмї Убайдулло Рањимов тариќи шабакаи телевизионии Сафина, барномаи «Субњ ба хайр» рўзи 04.09.2018 баромад намуданд. Њамчунин Ќ.Зиёев ва У. Рањимов тавассути шабакаи радиои “Садои Душанбе” дар мавриди омодагии дифои њарбї (15.05.2018) баромад карданд.

Самти шашуми фаъолияти кормандони осорхона сафарњои хидматї аст. Њадаф аз ин сафарњо  ёрии амалї расонидан ба ташкилкунандагони осорхонањои мактабї ва кормандони он мебошад. Дар моњњои  август  Зиёев Ќ., сентябр Рањимов У. ва Абдулов Љ.  сафарњои хизматї анљом доданд.

Пешнињод

Осорхона барои њалли ду масъалаи зерин ба кумак ниёз дорад:

- бењтар кардани маблаѓгузорї, агар ин кор даст дињад, бо таљњизотњои замонавї таъмин гаштани Осорхона то андозае њалли худро меёбад;

- як адад наќлиёти хурди хидматї, ки баъзан барои нигорањоро њамлу наќл кардан зарурат ба миён меорад.

Њисоботи  мухтасари Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон

Кормандони Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон тибќи наќшаи кор, дар соли 2018 фаъолият кард. Фаъолияти кормандони Осорхонаи маориф 6 самти зеринро  фаро мегирад.

Самти якум иљрои наќшањои инфиродї, самти дуюм ташкили гўшањо вобаста ба љашну тадбирњои дигар, самти севум гузаронидани конференсияю семинар ва мизњои мудаввар, самти чорум сайри осорхонавї, самти панљум робита бо воситањои ахбори омма ва самти шашум сафарњои хидматиро фаро мегирад.

Дар ин муддат кормандони Осорхона аз рўйи самти якум 8 маќола ва як роњнамо аз фанни «Омодагии дифои њарбї ба нашр расонида, аз рўй самти дуюм гўшањо бахшида ба дањсолаи байналмилалии об, соли 2018- соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї, як конференсияю ду семинар доир намуданд. Аз рўйи самти чорум кормандон сайри осорхонавї гузарониданд, ки теъдоди муштариён ба 2135 нафар расид. Тибќи самти панљум чор маротиба аз тариќи шабакањои радиої ва телвизионї баромад карданд. Аз рўйи  самти шашум кормандони Осорхона  панљ маротиба ба сафарњои хидматї рафта ба масъулони осорхонањои мактабї ва китобхонањо ёрии амалї расониданд.

Барои бењтар гаштани фаъолияти Осорхонаи маориф пешнињод карда мешавад:

- агар маблаѓгузорї бештар гардад, осорхона то андозае бо таљњизоти замонавї таъмин мегардад;

- Осорхона ба як наќлиёти хурди хидматї ниёз дорад, зеро баъзан лозим меояд, ки нигорањо њамлу наќл гарданд. 

Њисобот оид ба фаъолияти ташкиливу илмии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2018(январдекабр

  

 

Бањри тањкими муносибатњо

 Рўзи 3-уми сентябри соли 2018 дар Академияи тањсилоти Тољикистон вохўрии кормандони Академия бо роњбарияти намояндагии Маркази илм ва фарњангии Россия дар шањри Душанбе, намояндаи Россотрудничество дар Љумњурии Тољикистон Михаил Вождаев баргузор гардид. Зимни вохўрї њамкорињои судманди Маркази номбурда бо вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва Академияи тањсилоти Тољикистон дар тањкими муносибатњои илмию фарњангї баррасї гардиданд.

            Дар вохўрї бо хушнуди ќайд гардид, ки Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия соли дуюм аст, ки ба Љумњурии Тољикистон омўзгорони соњибкасби русзабонро ба муассисањои тањсилоти Миёнаи умумии русзабони љумњуриямон равон мекунад.

Њангоми  вохўрї  аз љониби Каримова И.Х.-доктори илмњои педагогика ноиби Академияи тањсилоти Тољикистон, Шербоев С.- профессор, узви вобастаи АТТ, Неъматов С.- профессор, доктори илмњои педагогї дар масъалањои таълими аќќаллиятњои миллї, инклюзивї ва таъмини омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии љумњурї бо маводи илмию методї ва дигар масъалањои мубрами муносибатњои ду љониба муколамаи муфид баргузор гардид.

Дар фарљоми вохўрї роњбари Россотрудничество дар Љумњурии Тољикистон Михаил Вождаев тамоми кормандони соњаи маорифи Тољикистонро бо 1-уми сентябр Рўзи Дониш табрику тањният гуфта, ба Академияи тањсилоти Тољикистон аз номи намояндагї як миќдор маводи илмї ва методиро таќдим намуд.                                          Лањзањои вохўрї

                 

                

       

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Донишомўзӣ дар меҳвари таълиму тарбия

      Кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон имрӯз 1- уми сентябри соли 2018 дар рӯзи “Дониш" ва дарси "Сулҳ" суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар таҷлили "Рӯзи дониш", дарси сулҳ ва оғози соли нави таҳсил дар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино дастаҷамъона тавассути оинаи нилгун тамошо намудаанд.

             

 

   

  

 


 шањри   Душанбе, кўчаи С.Айнї  Академияи  тањсилоти Тољикистон  11.01.2018

         Љаласаи Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон

             Имрўз 11.01.2018 соати 10 дар толори Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон љаласаи раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон оид ба љамъбасти фаъолияти илмиву ташкилии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2017 баргузор гардид.

    Аз рўйи масъалаи якуми рўзномаи љаласа маърузаи президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, узви вобастаи АТТ, доктори илмњои биологї ва фарматсевтї, профессор Ѓ. Бобизода оид ба фаъолияти илмиву ташкилии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2017 ва вазифањои Академияи тањсилоти Тољикистон барои соли 2018 шунида шуд (замима илова мегардад).

         Дар љаласаи њисоботиву љамъбастии Академияи тањсилоти Тољикистон аъзои пайваста ва вобастаи АТТ, академикон, мудирони шуъбањо, мутахассисон, намояндагони зерсохтори АТТ ва дигар кормандони АТТ ширкат варзиданд.

   Дар музокира аъзоёни пайвастаи АТТ, академикон М.Лутфуллозода, Ќ.Б.Ќодиров., Каримова И.Х., Ф. Шарифзода, узви вобаста Бандаев С.Г. ва мудири шуъба Гулмадов Ф. баромад карда, андешањои худро иброз намуданд.

       Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, профессор Ѓ.Бобизода таклифу пешнињоди баромадкунандагонро љамъбаст намуд.

   Дар фарљоми љаласа аз рўйи масъалањои муњокимагардида бо назардошти таклифу пешнињодот Ќарори љаласаи раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон «Оид ба љаласаи раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон» ќабул гардид (замима илова мегардад). 

  Њисобот  оид ба фаъолияти илмиву ташкилии

раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон

дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018 (замимаи 1)

Раёсати Академияи тањсилот бар асоси њидояту дастурњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, наќшаи чорабинињо, ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми ЉТ, маљлисњои машваратию назоратии назди вазир ва муовинони ў наќшаи фаъолияти худро мутобиќ гардонида, он амру супоришњоро ба асос гирифтааст. Дар соли 2017 аъзои раёсати АТТ дар сездањ самт фаъолият карданд, ки баррасию муњокимаи татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон самти аввалро ташкил медињанд:

- Вазъи татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дар ноњияи Шамсиддин Шоњини вилояти Хатлон аз тарафи узви раёсат баррасї гардид ва маълумотнома дар љаласаи назоратии назди муовини якуми вазир Мирбобоев Р.М. мавриди муњокима ќарор гирифт. Санљиш ошкор сохт, ки баъзе ваќтњо хонандагони синфњои болої дар дарсњо иштирок наварзида, дар марказњои дилхушї ба тамошои филмњои зўроварї машѓуланд. Ин бар асоси санљиши прокурори ноњия Љумъаев М. ошкор карда шуд, ки дар рўзи санљиш 5 нафар хонанда дар муассисаи таълимї њузур надоштанд. Аз падару модарони хонандагони номбурда ба андозаи 200 сомонї љарима ситонида шудааст. Масъалаи дигаре, ки нигаронкунанда аст якхела будани тартиби њуљљатгузорї дар њама муассисањои таълимї ва кам ба назар расидани љалби падару модарон дар наќшањо мебошад. Њамзамон, масъалаи шарњи ќонун дар байни падару модарон бењбудї мехоњад. Роњњои њалли мушкилот пешнињод гардид. Оид ба масъалаи мазкур ќарори дахлдор ќабул карда шуд ва нусхаи он ба ноњияи мазкур ирсол гардид.

 - Вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 03.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2020» дар ноњияи Бобољон Ѓафуров ва шањрњои Бўстону Гулистони вилояти Суѓд баррасї карда шуд. Гарчанде шуъбањои маориф љињати амалишавии барномаи мазкур наќша-чорабинї тањия намуда бошанд њам, вале муњлати иљрои баъзе масъалањо мушаххас набуда, такмилу иловањо талаб мекунанд.

Дастовардњо оид ба олимпиада аз фанњои забони русї ва англисї ва ширкати хонандагони муассисањои таълимии шањру ноњияњои зикрёфта ба олимпиадањои љумњуриявї чандон назаррас нест.

Барои њарчи зудтар бартараф кардани норасоињои љойдошта аз љониби узви гурўњи корї тавсияњо дода шуд.

- Вазъи таълими забони давлатї ва сифати дониши хонандагон дар муассисањои тањсилоти умумии таълимашон ѓайритољикии ноњияњои Љалолиддини Балхї ва ш. Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон баррасї гардид. Санљиш нишон дод, ки иддаи муайяни хонандагон ќоидањои нави имлои забони тољикї ва дар љояш гузаштани аломатњои китобатро намедонанд. Камбуди асосї аз он иборат аст, ки аксарияти хонандагон бо забони давлатї адабиёти бадеї намехонанд ва ин боис мегардад, ки дар нутќи шифоњии худ ба хатоињои услубию мантиќї роњ медињанд. Дар навиштани калимањои мураккаб, гузоштани аломатњои китобат, мавќеи истифодаи садонокњои «ї», «ў» ва баъзе њамсадоњо душворї мекашанд. Бањри бартараф намудани ин ва дигар норасоињои ошкоргардида пешнињоду тавсияњо дода шуд;

- Тибќи наќшаи кори Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон Вазъи тањия ва татбиќи силлабус ва барномањои таълимї аз фанњои Педагогика ва психология дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї, Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Н. Хусрав ва Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї баррасї гардид. Омўзиши вазъи тањия ва татбиќи силлабус ва барномањои таълимї аз фанњои педагогика ва психология дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї, Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав ва Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї нишон дод, ки кафедрањои педагогика ва психологияи муассисањои таълимии мазкур дар тањияи силлабус ва барномањои таълимї кўшиш ба харљ дода, дар умум силлабусњоро тибќи талаботи мављуда тањия намудаанд.

Бояд зикр кард, ки оид ба тањияи силлабусњо ќолаби њатмї вуљуд надошта бошад њам, вале ба назар гирифтани баъзе масъалањо ва ба онњо ворид намудани таѓйироти даркорї ба манфиати кор хоњад буд. Масалан:

- талаботи умумии омўзгор (сиёсати фанни тадрисшаванда);

- њатмї ё њатмї набудани фан нишон дода мешавад?;

- дар љараёни омўзиши фан аз љониби донишљў иљро намудани супоришњое, ки дар картаи технологї нишон дода шудаанд;

- оид ба натиљаи њамаи намудњои корњо гузоштани хол ва баъдан њамаи онњоро љамъ намудан;

- роњ додани донишљўён ба имтињонњо дар сурати холи муайянро соњиб шудан;

- маќсади асосии фанни тадрисшаванда ва ѓ.

Дар мавриди барномањои таълимї бошад, зикр намудан лозим, ки аксарияти барномањои таълимии фанњои педагогика ва психология то љорї шудани низоми кредитии тањсилот тањия ва чоп карда шудаанд. Бинобар ин, вобаста ба љорї шудани низоми кредитии тањсилот бо иловаи таѓйиру иловањо ба барномањои таълимї ва мутобиќ гардонидани онњо ба талаботи низоми таълимии мазкур тањия ва такроран чоп кардани онњо масъалугзорї карда шуд.

Масъалаи муњим он аст, ки вобаста ба ќабул шудани Низомномаи нави низоми кредитии тањсилот наќшањои таълимї низ дигар шуданд ва вобаста ба ин, мазмуни барномањои таълимї ва силлабусњо низ бояд таѓйир ёбанд. Айни замон силлабус ва наќшањои таълимї тибќи низоми кредитии тањсилот тањия гардидаанд, вале барномањои таълимї ќариб, ки таѓйир наёфтаанд.

Масъалаи мазкур дар маљлиси назоратии назди вазир муњтарам Саид Нуриддин Саид муњокима гашт;

- Тибќи ќарори мушовара ва наќшаи кори Вазорати маориф ва илм «Раванди татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти умумии шањрњои Душанбе ва Ќўрѓонтеппа» омўхта шуд ва он дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илм мавриди муњокимаи љиддї ќарор гирифт:

1. Омўзиши муносибати босалоњият ба таълим аз оѓози соли тањсили 2016-2017 дар синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии љумњурї љорї гардидааст, вале омўзиш, мушоњида, тањлили натиљаи татбиќ ва суњбат бо омўзгорони муассисањои таълимии ноњияњои Фирдавсї ва Шоњмансури шањри Душанбе, шањри Ќўрѓонтеп-паи Вилояти Хатлон собит сохт, ки на њамаи омўзгорон ба љорї намудани он дар таълимгоњњо омодагии пурра дидаанд.

2. Бо сабаби ќисме аз муассисањои таълимї нагирифтани маводи таълимии зарурї як ќисми муайяни омўзгорон моњият ва муњтавои муносибати босалоњият ба таълимро дар раванди фаъолияти њаррўза дуруст дарк накардаанд.

3. Дар таъмин бо замимањо ба китобњои дарсї барои омўзгорон ва хонандагон низ мушкилот мављуд аст. Раёсату шуъбањои маорифи шањру ноњияњои санљидашуда барои дастрас намудани маводи таълим барои таълимгоњњое, ки аз нарасидани маводи номбурда танќисї мекашанд, чораљўї накардаанд.

4. Шумораи зиёди омўзгорони синфњои ибтидої њангоми гузаронидани машѓулиятњои таълимї диќќати хонандагонро на ба корњои амалї, балки бештар ба назария љалб мекунанд.

5. Дар раванди дарс имконияти дарки моњияти иљрои супоришњо аз љониби хонандагон ба эътибор гирифта намешавад. На њар амалиёте, ки хонанда аз рўйи ќобилияти зењнї ба анљом мерасонад, ба рушди салоњиятњои ў мусоидат мекунанд. Супоришњои зиёди аз тарафи омўзгор пешнињодшуда аксаран ба ќобилияти зењнии хонандагон мусоидат намекунад.

6. Дар синфњои ибтидоии муассисањои таълимї наќшањои дарс аз рўйи як ќолаб тањия карда мешаванд. Дар муассисањои таълимї омўзгорони эљодкор бисёранд ва зарур аст, ки онњо усулњои мувофиќ ба шароити таълим ва мутобиќ ба талаботи раванди муносибати босалоњият ба таълимро аз худ карда, таљрибаи бойи онњо ба омўзгорони љавон омўзонида шавад.

7. Арзёбї ба салоњиятњои хонандагон ва риояи меъёрњои бањодињї низ таъмин нагардидааст.

Бо назардошти норасоињои ошкоргардида ба шахсони мутасаддї чунин тавсияњо дода шуд:

1. Пешнињод карда шуд, ки пеш аз њама омўзгорони синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти миёнаи умумї бояд њар чї зудтар бо маводи чопї (роњнамо ва замима) таъмин гардида, дар моњи январ (њангоми фориѓ будани омўзгорон аз дарс) семинар, мизи мудаввар ва дарсњои кушод ташкил карда шавад ва дар мисоли дарсњои воќеї хусусияти муносибати босалоњият ба таълимро ба онњо фањмонида шавад.

2. Ба семинар ва мизи мудаввар мутахассисоне љалб карда шаванд, ки дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї собиќаи зиёди омўзгорї доранд ва аз сохтори дарс ва татбиќи амалии он хуб бархўрдоранд, методикаи таълими фанро дар сатњи талаботи замон аз худ кардаанд.

- Бар асоси ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илм «Вазъи фаъолияти Осорхонањои мактабї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањру ноњияњои тобеи љумњурї» баррасї ва масъалаи зикршуда дар маљлиси назоратии назди муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї мавриди муњокима ќарор гирифт. Санљиш нишон дод, ки дар фаъолияти осорхонањои мактабї асосан чунин камбудиву норасоињо ба назар мерасанд:

1. Мизу курсї ва дигар таљњизоти осорхона барои љобаљогузории нигорањо ва ба намоиш гузоштани онњо номувофиќ аст.

2. Навиштаљоти нигорањо сањењ набуда, танњо раќамгузорї ва номи нигора сабт шудааст.

3. Бо сабаби номувофиќ будани љойгиршавии бинои осорхона на њамаи хонандагони муассисањои тањсилоти умумї аз нигорањои осорхона истифода бурда метавонанд ва шумораи муштариёни он ба ќайд гирифта намешавад.

4. Дар толори осорхона шиор ё худ иќтибос аз суханони бузургон, адибону сиёсатмадорон кам ба чашм мерасад.

Њамин тариќ, бар асоси ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илм, љаласањои назоратию машваратии назди вазири маориф ва илм ва муовинони ў 6 масъала дар сатњи Вазорати маориф ва илм муњокима гардид, ки асосан ба раванди татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон тааллуќ доранд.

Њамзамон раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар њамкорї бо Пажўњишгоњи рушди маориф ва бо дастгирии молиявии Институти «Љомеаи Кушода» - Бунёди мадад ба таърихи 29.11.2017 конференсияи 111 байналмилалї тањти унвони «Тањсилоти фарогир: мушкилот ва љустуљўи роњњои њалли онњо»-ро доир намуд. Дар кори конференсияи мазкур намояндагон аз Љумњурињои Ќазоќистону Арманистон ширкат доштанд. Кори конференсия дар сатњи лозима љамъбаст гардид. Аз фурсат истифода карда ба узви кумитаи тадорукоти конференсия, махсусан ба ноиби президенти АТТ, академик Ирина Холовна Каримова барои дар сатњи хуби ташкилї баргузор намудани конференсия ва сари ваќт омода, нашр ва дастраси муаллифону ширкаткунандагони конференсия гардонидани маљмўаи маќолоти конференсия аз номи Раёсати АТТ изњори сипос мекунам.

Дар конференсияи байналмилалї оид ба татбиќи самараноки гузариш ба муносибати босалоњият дар таълим аз љониби Барномаи дастгирии тањсилоти босифат ба таърихи 30 ноябр - 1 декабри соли 2017 дар мењмонхонаи Серена баргузор гардид. Гузаронидану љамъбасти кори конференсияи мазкур ба зиммаи маъмурияти Академияи тањсилоти Тољикистон вогузор карда шуд. Конференсия фаъолияти худро дар сатњи лозима љамъбаст намуд.

Бо ибтикори раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба 20-солагии бузургтарин дастоварди миллии тољикон Вањдати миллї ва Соли љавонон эълон гардидани соли 2017 дар мавзўи «Мактаби сулњпарваронаи Пешвои миллат - роњнамои љавонон барои имрўзу ояндаи дурахшон» конференсияи илмї-амалии љумњуриявї баргузор гардид. Маќсади њамоиши илмиро метавон идомаи сиёсати дохилї ва оќилонае, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон бо сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар солњои 90-уми ќарни гузашта дар амал татбиќ намудаанд, арзёбї намуд. Бешубња, самимият, љасорат, майли бозоварии гурезагони тољики хориљ аз мамлакат, дипломатияи олї ва дигар сифатњои шахсии Президенти Љумњурии Тољикистон имкон ба вуљуд оварданд, ки он рўзњои мудњиш анљом ёфта, Вањдати миллї тантана намояд. Бесабаб нест, ки имрўз њам дар дохили Љумњурии Тољикистон ва њам берун аз он љомеашиносон сулњи тољиконро омўхта, онро ба њайси дастоварди таърихї дар кишварњои худ барои татбиќ тавсия медињанд.

Фаъолияти илмї

Дар асл узви раёсат мавзўи илмии наќшавии хоса надоранд. Њар кадом дар доираи масъалањои илмии худ тањќиќот мебарад. Чунон ки Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз баромадњои хеш ба таври равшану возењ таъкид карданд, ки раёсати Академияњо ба тањќиќотњои бунёдие, ки зери коркард ќарор доранд, роњбарї ва раванди тањќиќотро назорат мекунанд. Мутаассифона, вазифаи раёсати Академияи тањсилот асосан аз маълумотнависию њисоботдињї иборат шудааст. Салоњияту вазифањои њар як зерсохторњои Вазорати маориф ва илм таљдиди назар мехоњад. Аз тарафи дигар, аксар ваќт масъалаю мушкилоти пешомадаи соња рўякї ва бе назардошти асоснокии илмї њаллу фасл мегарданд, ки аз ин амалњо оќибатњои хушояндро интизор будан ѓайриимкон аст. Дар њар сурат узвњои раёсати Академияи тањсилот, бо вуљуди он ки миќдоран каманд, њам ба корњои илмї ва њам ба иљрои супоришу вазифањое, ки Вазорати маориф ва илм ба зимма гузоштааст, машѓуланд. Дар асоси ќарори мушовара, фармоиши вазир ва наќшаи чорабинињое, ки Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар соли 2016 ва вазифањо барои соли 2017 пешбинї намудааст, раёсати Академияи тањсилот вазифадор гардида буд, ки дар њамкорї бо Пажўњишгоњи рушди маориф озмоиши ба низоми нави бањогузорї гузаштанро идома дињад. Ва њамзамон раванди татбиќи муносибати босалоњият ба таълимро дар муассисањои озмоишии муќарраршуда назорат намояд. Ѓайр аз ин раванди тањияю бањо додан ба маводи таълим аз фанни забони тољикї ва математикаи синфњои 5-11, стандартњои фаннї, барномањои таълим, китобњои дарсї, роњнамоњо барои омўзгорон, замимањо барои хонандагон тањияшуда ба зиммаи раёсати АТТ вогузор карда шудааст.

Дар соли 2017 асосан таваљљуњи њам Вазорати маориф ва илм ва њам диќќати раёсати АТТ ва Пажўњишгоњи рушди маориф ба амалї сохтани муносибати босалоњият ба таълим равона гардида буд. Дар ин бобат корњои зиёде анљом дода шуд:

- чандин маротиба ба мураттибону муаллифони маводи таълим маслињатњо дода шуд, мушкилоти пешомада аз тариќи љамъомадњо њалли худро меёфтанд, кормандони мутасаддии раёсати АТТ ва Пажўњишгоњи рушди маориф аз тренингњо гузаштанд, бо муаллифон омўзиш гузарониданд, барои омўзгорон семинарњо доир намуданд, маќолањо ва дастурњо тањия ва нашр карданд:

а) «Андешањо перомуни салоњиятњо ва ташаккули онњо» (муаллифон: М. Лутфуллозода, Ѓ. Бобизода. - Душанбе, 2017. - 88 сањифа);

б) «Муносибати босалоњият дар таълим» (муаллифон Ѓ. Бобизода, Ш. Исрофилниё, Д. Имомназаров, А. Байзоев) дар дасти чоп ќарор дорад.

в) Мавод оид ба забони тољикї ва математикаи синфњои 5-11 пурра тањия ва дар ваќти муайяншуда супорида шуд, ки асосан њамаи онњо нашр шуданд. Дар анљоми корњои закршуда њиссаи узви раёсати АТТ М. Лутфуллозода, Каримова И.Х., М. Нуъмонов, С. Аминов, мудири Осорхона Ќ. Зиёев ва дигарон назаррас мебошад.

Чунон ки пештар ишора шуд, теъдоди кормандони илмии раёсати АТТ каму њаљми кор васеъ аст. Азбаски соњаи маориф гуногунљанба мебошад, табиист, ки самти фаъолияти њар кадом узви раёсат гуногун мешавад. Бо ин теъдоди кам (5-6 нафар) наметавон тамоми масъалањои мубрами соњаи маорифро ба тањќиќ фаро гирифт. Бо вуљуди ин раёсати АТТ аз тамоми имкониятњо истифода карда супоришњоро сариваќт иљро намуд.

Фаъолияти аъзои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон асосан самтњои зеринро фаро мегиранд:

Самти аввал (тавре зикр намудем) фаъолият-њоеро фаро мегирад, ки аъзои раёсати АТТ дар мавриди татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои мушовара ва љаласањои назоратию машваратии назди вазири маориф ва илм ва мувинони ў анљом додаанд. Оид ба ин самт шаш масъала баррасї карда шуд ва дар вазорати маориф ва илм муњокима гардид.

Самти дуюми фаъолият тањќиќоти «Педагогикаи муќоисавї» мебошад. Табиист, ки омўхтани таљрибаи соњаи маорифи кишварњои Аврупо бо чанд сабаб номумкин аст. Аќаллан, таљрибаи кишварњои наздик ва кишварњое, ки муносибати њасана доранд, омўхта шаванд. Дар шароити кунунї омўзиши таљрибаи кишварњои пешрафта ањамияти хоса пайдо кардааст. Агар ин кор ба таври љиддї ба роњ монда шавад, манфиати зиёд дидан ва ба даст овардан имконпазир аст ва ба баъзе мушовирони бурунмарзї зарурате намемонад. Чунин амал педагогикаи моро ѓанї мегардонад. Дар ќарни XXI бе омўзиши фаъолияти соњаи маорифи кишварњои пешрафта ба комёбї ноил шудан мушкил аст. Дар ин хусус тавассути мутолиаи маќолаю асарњои муњаќќиќони педагогикаи муќоисавї маводи муќаддамотї љамъоварї ва дар шакли китоб тањти унвони «Педагогикаи муќоисавї» (200 сањ.) бо теъдоди мањдуд ба табъ расид. Воќеан, дар оянда агар имкони сафарњои хидматї пайдо нашаваду теъдоди узвњои раёсати АТТ зиёд нагардад, дар ин самт тањќиќот ќатъ хоњад гашт.

Самти сеюми фаъолияти раёсати АТТ-ро тањќиќи – «Педагогикаи миллї» ташкил медињад. Истиќлолияти давлатї барои ошкор сохтани «гирењњо» ё «сирњо»-и нокушодаю ошкор нагардидаи педагогикаи миллї тамоми шароитро фароњам овардааст. Бояд неруњои љавони илмиро тарбия кард, ки донандаи хуби забонњои русию англисї бошанд, то ки бењтарин афкори педагогии ниёгонро ба намояндагони кишварњои дигар муаррифї кунанд. То имрўз адабиётро чун педагогика пешнињод кардаанд. Замоне расидааст, ки педагогикаи миллї аз диди нав шарњу маънидод гардад.

Самти чоруми фаъолияти раёсати Академияи тањсилот ба тањияи стандарту барномањои фаннї ва тањияи китобњои дарсию дастурњои методї иртибот дорад. Ногуфта намонад, ки маводи таълим, ба хусус китобњое, ки узви раёсати АТТ тањия кардаанд, аз лињози мазмуну мундариља ва дастгоњи дидактикї бењтарин њисоб меёбанд:

Дар соли 2017 аъзои раёсати АТТ дар тањияю таълифи стандартњои фаннї, барномањои таълим, китобњои дарсию дастурњои методї фаъолона ширкат карданд ва чунин маводњоро омода сохтанд, ки ќариб њамаи онњо ба нашр расидаанд: а) барномаи таълим - 9 номгўй; стандарти фаннї – 4 номгўй, консепсия – 1 номгўй, лоињаи Низомнома – 1 номгўй; б) рисола – 1 номгўй, китоби дарсї – 8 номгўй, дастури методї – 39 номгўй.

Ќобили зикр аст, таносуби тањия ва ба нашр омода сохтани маводи таълим дар муќоиса ба соли гузашта нишон медињад, ки шумораи дастурњои таълимию методї аз 15 номгўйи соли 2016 ба 35 номгўй, таълифу нашри китобњои дарсї аз 4 номгўйи соли 2016 ба 8 номгўй, омода ва ба нашр расонидани барномањои барномаи таълим аз 5 номгўйи соли 2016 ба 9 номгўй ё худ рољеъ ба масъалањои мубрами соња омодаву ба сохторњои болої пешнињод намудани маълумотномањо аз 85 номгўйи соли гузашта ба 129 номгўй, инчунин дар ташкилу баргузории конференсияњо аз 4-тои соли 2016 ба 11-то, аз 7 семинари соли 2016 ба 14 семинар ва дар муќоиса ба 10 мизи мудаввари соли гузшта 21 чунин чорабинињо гузаронида шуда бошад, мутаассифона, дар дигар самтњо, аз љумла дар тањия ва ба нашр расонидани маќолањои илмиву методї дар нашрияњои даврї ва маљмўаи маќолањо нисбат ба соли гузашта бештар аз 50 номгўй ва навиштани таќриз ба маводи таълим бештар аз 20 таќриз камтар омода карда шудааст, ки моро зарур аст, дар ин ва дигар масъалањо таваљљуњи бештар зоњир намоем.

Самти панљуми фаъолияти узви раёсати АТТ - ро таълиф, тањия ва тањриру ба нашр расонидани маќолањоро фаро мегирад.

Тавре зикр шуд дар давраи њисоботї беш аз 71 маќолаи аъзои раёсат ба табъ расидаанд, ки асосан ба масъалањои мубрами таълиму тарбия марбутанд. Тавассути узви раёсати АТТ (С. Аминов) 887 сањифа дастурњои методии кормандони зерсохтор тањрир карда шуд.

Самти шашуми фаъолияти аъзои раёсати АТТ-ро гузаронидани конференсияњо дар сатњи љумњурї, минтаќаю ноњияњо ва мизи мудаввару семинарњо ташкил медињанд. Ин чорабинињо њамагї ба масъалањои мубрами соња иртибот доранд. Дар ин давра 4 конференсияи љумњуриявї 7 ноњиявї, 21 мизи мудаввар ва 14 семинар гузаронида шуд, ки дар маљмўъ 46 номгўй мебошад.

Самти њафтуми фаъолияти аъзои раёсат ширкат ва баромад дар форуму конференсияњои сатњњои гуногун ва мизњои мудаввару семинарњо мањсуб мегардад. Аъзои раёсати АТТ дар 14 конференсияи байналмилалї, 26 конференсияи љумњуриявї, 31 мизи мудаввар ва 21 семинар ширкат ва баромад карданд, ки дар маљмўъ 92 номгўй мешавад.

Самти њаштуми фаъолияти аъзои АТТ пешнињодотеро фаро мегирад, ки маводи аз Вазорати маориф ва илм ва дигар муассисањо воридшударо хонда ва ё бо назардошти вазъи ба миёномада барои бењбудии кор ба вазорати маориф ва илм ва муассисањои дахлдор пешнињод манзур намудан иборат аст. Дар соли 2017 аз тарафи аъзои раёсат 21 пешнињод манзур гаштааст, ки чунинанд:

- оид ба омўзиши Конститутсия ва ќонунњои дигар дар асоси таъкиди Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон;

- таъсиси шуъбаи фанњои даќиќ дар назди Академияи тањсилоти Тољикистон (дар сурати пайдо шудани имконияти молиявї) бар асоси таъкидњои Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёмашон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 22 декабри соли 2016;

- оид ба љавонгардонии неруњои илмии Академияи тањсилоти Тољикистон;

- оид ба ворид кардани таѓйирот ба соли нави тањсил дар муассисањои тањсилоти умумї;

- оид ба лоињаи мавзўъњои намунавии соатњои тарбиявї (5.12.2017);

- мулоњизањои кормандони илмии АТТ ва ПРМ оид ба фаъолияти 4 - солаи Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Точикистон (05.10.2017);

- оид ба лоињаи оинномаи ПРМ (13.11.2017).

 - ба комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, хулоса оид ба баробарарзишии њуљљатњои доктори фалсафа DHD (14.11.2017);

- оид ба ворид кардани таѓйиру иловањо ба Кодекси Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (14.11.2017);

- оид ба номгўи реактивњо, таљњизоти лабораторї ва аёниятњои таълимї (15.11.2017);

- таљдиди назари сохтори Академия тањсилоти Тољикистон;

- истифодаи њамаљонибаи захираи илмию зењнї, тарбияи олимону муњаќќиќони болаёќат дар равияњои техникї ва илмњои даќиќ;

- кашфи истеъдодњо ва омўзишу эњёи генофони миллат;

- оид ба ворид намудани таѓйиротњо ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон;

- оид ба иљрои талаботи бандњои 4 ва 47-уми нусха аз протоколи маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 23 декабри соли 2016, № 14;

- оид ба ташкили курсњои такмили ихтисос барои устодони муассисањои тањсилоти олии касбии ѓайрипедагогї њангоми таътили зимистона;

- дар мавриди ба тањсил фаро гирифтани духтарони дењот пас аз хатми синфи 9;

- андешањо оид ба бењбуди маорифи Тољикистон дар партави Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва ѓ.

Самти нуњуми фаъолияти аъзои раёсати АТТ -ро навиштани маълумот оид ба татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои мушовара ва љаласањои машваративу назоратии назди вазири маориф ва илм ва муовинони ў, инчунин маќомотњои дигар ташкил медињад. Бояд зикр кард, ки ваќти зиёд дар ин корњо сарф мешавад. Њолатњои зиёде рух медињад, ки супоришу вазифагузорињо аз салоњияти АТТ берун аст, вале иљборан ба зиммаи АТТ гузошта мешаванд, ки ин ба ягон меъёри муассисаи илмї мувофиќат намекунад. Дар соли 2017 раёсати АТТ ба Вазорати маориф ва илм ва муассисањои дигар беш аз 129 маълумотнома тањия ва манзур кардааст.

Самти дањуми фаъолияти раёсати АТТ баррасию таќриз додан ба маводи таълимии воридшуда мебошад. Ба сабаби камии корманд ва набудани мутахассис раёсат маљбур мешавад, ки аз неруњои илмии ПРМ, ДДОТ ва ѓайрањо истифода барад. Дар соли 2017 дар маљмўъ 57 маводи таълим аз тарафи кормандони АТТ ва неруњои илмии дигар бањо дода шуд.

Самти ёздањуми фаъолияти аъзои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон њамкорї бо воситањои ахбори омма - шабакањои радио ва телевизион мебошад. Шарњи раванди ислоњоти соњаи маориф асосан тавассути шабакањои радиёиву телевизионї сурат мегирад. Ин аст, ки аъзои раёсати АТТ њамеша бо воситањои ахбори омма робита дошта, оид ба масъалањои гуногуни соњаи таълиму тарбия яъне маориф баромад мекунанд ва ба баъзе мушкилоти рухдода дар соњаи таълиму тарбия равшанї меандозанд. Аз љумла: оид ба тарбияи фарзанд, масъалањои китобњои дарсї, масъалаи бедор кардани шавќу раѓбат ба хониш ва ѓайрањо. Дар соли сипаришуда аъзои раёсати АТТ 29 маротиба тавассути радио ва телевизион баромад карданд.

Самти дувоздањуми фаъолияти аъзои раёсат ба тарбияи кадрњои љавон равона гардидааст. Ќаблан дар назди Пажўњишгоњи рушди маориф шўрои дифоъ амал мекард. Ќатъ гардидани фаъолияти шўро кори тарбияи кадрњои илмиро андаке душвор сохт. Ба ин нигоњ накарда аъзои раёсат рисолањои беш аз 20 нафар аспирантону унвонљўёнро муњокима карда, баъди ислоњи эроду камбудињо барои дифоъ пешнињод карданд. Дар њар сурат тарбияи кадрњо идома дорад.

Самти сездањуми фаъолияти аъзои раёсатро сафарњои хидматї ташкил медињад. Сафарњои хидматї дар се шакл сурат мегирад. Аввалан, барои баррасии масъалањое, ки дар татбиќи ќарорњои Њукумати љумњурї, мушовара, маљлиси назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир муњокима мегарданд. Сониян, барои љамъоварии мавод, ки дар кори илмї истифода мешаванд. Севум, барои омўзиши вазъи таълиму тарбия, ки дар наќшаи фаъолияти АТТ пешбинї шудаанд. Дар муддати њисоботї аъзои раёсати АТТ 25 маротиба ба шањру ноњияњо сафари хидматї доштанд, њамаи онњо маќсаднок буданд.

Дар давраи њисоботї 3 номгўи маљаллаи илмї, маърифатї ва таълимию методии «Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон» нашр гардид (шуморањои 1-2, 3 ва 4, 2017). Дар ин шуморањо бештар аз 50 адад маќолањои илмї, маърифатї ва таълимию методии кормандони Академияи тањсилот, Пажўњишгоњи рушди маориф, сохторњои дастгоњи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, шуъбањои маорифи вилоят ва шањру ноњияњо, муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбии кишвар, инчунин намояндагони илми педагогикаи Русия ба табъ расиданд. Маводњои чопшуда дар доираи масъалањои педагогика, дидактика, тањсилоти олї ва касбї, таќриз ва адабиёт љамъ оварда шудаанд.

Узви тањририяи маљалла тасмим гирифтааст, ки минбаъд шуморањои маљалларо дар муњлатњои муќарраршуда - соле 4 шумора (њар як семоња) ба нашр расонад ва њамкориро бо устодони кафедрањои педагогика ва методикаи таълими муассисањои тањсилоти олии кишвар пурзўр намояд. Инчунин, барои њамчун маљаллаи бонуфуз ворид гаштан ба фењристи ягонаи маљаллањои (нашрияњои) илмии таќризшавандаи Љумњурии Тољикистон талаботњои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистонро ба эътибор гирифтааст.

Бо вуљуди он ки раёсати Академияи тањсилот дар соли 2017 муваффаќиятњои назаррас ба даст оварда бошад њам, дар фаъолияташ баъзе нуќсонњо мављуданд:

- иљрои баъзе корњо тўл мекашанд (махсусан бањо додан ба китобњои дарсї);

- дар татбиќи муносибати босалоњият ба таълим фаъолияти аъзои раёсат назаррас набуд;

- дар шарњу маънидоди муносибати босалоњият ба таълим андешањо мухталифанд;

- маводи таълим ба таври лозима баррасї намегарданд ва бо доштани ѓалатњо ба чоп тавсия мешаванд;

- тањќиќотњои љиддї дар солњои охир оид ба соњаи педагогика ба вуљуд наомадааст ва китобњои чопшудаи педагогика заминаи тољикї надошта тарљумаи ноуњдабароёна аз забони руси аст;

- таљрибаи кишварњои дигар доир ба соњаи маориф ба таври љиддї омўхта намешавад;

- дар байни зерсохторњо њамоњангии лозима вуљуд надорад...

Барои рафъи нуќсонњои мављуда раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон пешнињод менамояд:

- сохтори раёсати АТТ таљдиди назари љиддиро мехоњад;

- барои љавонгардонии аъзои пайваста ва вобаста љойњои иловагї аз њисоби докторони љавонтари ќобилиятнок људо карда шавад;

- вобаста ба афзоиши њаљми кор лозим аст, ки воњидњои кории муассиса зиёд карда шаванд;

- дар татбиќи ин ё он нукта ва таълифи китобњои дарсї аз шитобкорї бояд худдорї кард. Ин амал нохушоянд буданро дар мисоли китобњои забони давлатї ошкор сохт;

- вазифаи хидматии зерсохторњои вазорати маориф ва илм таљдиди назар мехоњад, зеро дар њељ давру замон кабинетњои методї салоњияти санљишгарро надошт ва надорад;

- барои бањодињандагон - таќризгарони маводи таълим маблаѓи муайяне муќаррар карда шавад. Агар ин амал љорї нагардад, бањодињии рўякї идома ёфтан мегирад;

- аз Маркази тањия нашр ва муомилоти китобњои дарсї ва илмию методї хоњиш карда мешавад, ки њаргуна китобњоро нагирад ва барои таќриз ба АТТ нафиристад.

Фаъолияти Осорхонаи маорифи

Академияи тањсилоти Тољикистон

Ходимони осорхонаи маориф њар кадом аз рўйи мавзўъњои тањќиќотии инфиродї: «Педагогикаи осорхонавї њамчун технологияи ибтикорї (инноватсионї)», «Инъикоси дастовардњои соњаи маорифи даврони Истиќлолияти давлатї дар осорхонаи маориф», «Муќоисаи захираи осорхонаи маориф бо дастовардњои замони Истиќлолияти давлатї», «Наќши осорхонаи маориф дар ташаккули зењн ва маърифати хонандагон» корњои омўзишї ва тањќиќотї бурда дар робита ба мавзўъњои инфиродї маќолањо тањия ва нашр намуданд.

Њамзамон осорхона тибќи наќшаи кор љашну санањои миллиро мадди назар мегирад ва вобаста ба таљлили онњо тадбирњои мушаххас меандешад.

Дар толорњои осорхона гўшањои аз Паём то Паём, Наврўзи байналмилалї, 20 – солагии Вањдати миллї, Соли љавонон, Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» ва 90-солагии маљаллаи «Маърифати омўзгор» оро дода шудаанд, ки ташрифовардагон оид ба њар як љашн маълумоти пурра ба даст меоранд.

Дар толори «Таърихи рушди маориф» навгонињо ворид карда шуда, нигорањои ќадима бо навиштаљот ба се забон (тољикї, русї ва англисї) омода ва аз рўйи даврањои таърихї ба намоиш гузошта шуданд.

Имсол дар осорхона гўшаи намоиши туњфањои ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон воридгашта ва робита бо осорхонањои мактабї ташкил карда шуд. Моњи сентябри соли 2017 дар толори «Рушди маорифи миллї дар замони Истиќлолияти давлатї» гўшаи робита бо Осорхонаи МТМУ-и ноњияи Данѓара, ки Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ин даргоњро хатм намудааст созмон дода шуд.

Дар самти ташкилу баргузории чорабинињои соњавї бо омўзгорони варзида адибони маъруф пайваста вохўрињо баргузор менамоянд. Инчунин соли равон беш аз 235 сайри осорхонавї бо намояндагони муассисањои гуногун ва мутахассисони соња аз ќабили омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти умумї, устодону донишљўёни муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї, шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф ва мењмонони ватанию хориљї доир карда шуд, ки дар маљмўъ 2221 нафарро ташкил дод.

Аз теъдоди 102 нафар мењмонони ба осорхона ташрифоварда, якчанд нафарашон мењмонони хориљї аз Россия, Амрико, Олмон ва Канада буданд, ки таассуроташонро дар дафтари сабтњо баён намуданд. Луиз Бахри аз Канада чунин иброз медорад: – «Коллексияи китобњо, таърихи маориф ва ёдгорињои таърихї хело гаронарзишанд. Оид ба таърихи маорифи кишвар маълумоти пурра гирифтем. Минатдорем, ташаккур ба Шумо!» (05.06.2017).

Самти дигари фаъолияти осорхона омўзиш ва расонидани кумак ба кормандони осорхонањои мактабї, инчунин ташвиќу таблиѓи осорхонањои бењтаринро фаро мегирад. Дар давраи њисоботї ба масъулони осорхонањои мактабии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањру ноњияњои тобеи љумњурї љињати бењбуд бахшидани фаъолият тавсияњо дода шу

 

 Замимаи 2.                                                                                              

 

  Ќарори

Маљлиси умумии Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон

аз «11» январи соли 2018                  №01                     ш. Душанбе

Оид ба љамъбасти фаъолияти илмию ташкилии Академияи

 тањсилоти Тољикистон дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018»

 Маљлиси умумии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон маърўзаи президенти Академияи тањсилоти Тољикистон Ѓуломќодир Бобизода «Оид ба љамъбасти фаъолияти илмию ташкилии Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018»-ро муњокима намуда, бо дарназардошти фикру пешнињодоти баёншуда

ќарор кард:

 

1. Маърўзаи президенти Академияи тањсилоти Тољикистон Ѓуломќодир Бобизода «Оид ба љамъбасти фаъолияти илмию ташкилии Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018» ба инобат гирифта шавад (маърўза замима мегардад).

2. Олимони Академияи тањсилоти Тољикистон вазифадор карда шаванд:

2.1. Барои таълифи китобњои назариявии педагогикаи љавобгўйи замон кўшиш ба харљ дињанд;

2.2. Дар татбиќи муносибати босалоњият ба таълим фаъолиятро пурзўр карда, дар ин љода њамкориро бо раёсату шуъбањои маорифи вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї вусъат бахшанд.

3. Аз Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон хоњиш карда шавад:

3.1. Сохтори раёсати Академияи тањсилоти Тољикистонро таљдиди назар намояд;

3.2. Барои љавонгардонии аъзои пайваста ва вобаста Академияи тањсилоти Тољикистон аз љумлаи докторони љавону сермањсул љињати људо намудани љойњои иловагї мусоидат намояд;

3.3. Вобаста ба афзоиши њаљми кор барои афзун намудани воњидњои кории Академияи тањсилоти Тољикистон мусоидат намояд;

3.4. Зерсохторњои Академияи тањсилоти Тољикистонро мушаххас карда, њамоњангии фаъолияти онњоро дар сатњи лозима ба роњ монад;

3.5. Барои муќарризони маводи таълим маблаѓи муайян муќаррар намояд;

3.6 Бо маќсади омўхтани таљрибаи соњаи маорифи кишварњои хориља барои ба сафарњои хизматї фиристодани кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон мусоидат кунад.

4. Мудири осорхонаи маорифи АТТ (Ќ.Зиёев) вазифадор карда шавад:

4.1. бо маќсади иљрои Наќшаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон оид ба таљлили љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии ЉТ бо истифода аз дастуру супориш ва ѓамхорињои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Эмомалї Рањмон нисбат ба кормандони соњаи маориф толори тозатаъсиси намоишии «Маорифи Тољикистон дар 25 соли Истиќлолият»-ро бо маводи нав такмил дињад;

4.2. љобаљогузорї ва мутобиќ ба даврањои таърихї љойгир намудани нигораву маснуоти дастї, макету банерњои мавзўии осорхонаро тањти назорати доимї ќарор дињад;

4.3. тарѓибу ташвиќи дастовардњои бузурги соња ва фаъолияти осорхонањои мактабиро тавассути васоити ахбори омма ба роњ монад.

4.4. Барои ислоњи камбудињои љойдошта наќшаи чорабинињо тањия карда, аз натиљааш ба раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон њар семоња маълумотнома манзур намояд.

5. Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон И. Каримова гузошта шавад.

              Раиси љаласа,                                                                

        президенти Академияи                                      

        тањсилоти Тољикистон,                                                               

   узви вобастаи АТТ, профессор                                     Ѓ. Бобизода

                                                                                                                                                  Гузориши Б.Буриев аз 11.01.2018 

 


 Вањдати миллї барои мо дастоварди нињоят пурарзиш,

 шарти асосии некуањволии халќамон ва

пешрафту ободонии Ватану мањбубамон мебошад.                                                            

                                                                                            эМОМАЛЇ РАЊМОН

Дар доираи Соли љавонон эълон гардидани соли 2017 ва ба истиќболи 20-солагии Рўзи Вањдати миллї аз 12 то 17 июни соли равон гурўњи корї дар њайати Бобизода Ѓуломќодир - президенти Академияи тањсилоти Тољикистон (роњбари гурўњ), Нурализода Ноилшоњ - сармуњаррири нашрияи «Омўзгор», Амирзода Давлаталї - прокурори ноњияи Ёвон, Давлатзода Толиб - судяи суди иќтисодии вилояти Хатлон, Нарсов Исломиддин - раиси КИ ЊХДТ дар ноњияи Ёвон сафари хизматї ба анљом расониданд.

Дар рўзи аввали сафари корї (12 июни соли 2017) њангоми вохўрї бо раиси ноњияи Ёвон Амирбеки Темур дар мувофиќа бо роњбари гурўњи таблиѓотї (Бобизода Ѓуломќодир) љадвали баргузории вохўрии гурўњи таблиѓотї љињати тарѓибу ташвиќи Соли љавонон ва Рўзи Вањдати миллї бо сокинони љамоатњо, шањраку дењот ва ташкилоту муассисањои ноњияи Ёвон тартиб дода шуд.

Тибќи љадвали мазкур гурўњи таблиѓотї дар 11 љамоат ва ташкилоту муассисањо ба сокинон вохўрї доир намуданд. Суњбати гурўњи таблиѓотї дар њамроњї бо раиси ноњияи Ёвон Амирбеки Темур бо сокинони ду љамоат - Љамоати шањраки Ёвон ва љамоати шањраки «Њаёти нав» баргузор гардид. Гурўњи таблиѓотї дар мавзўъњои «Тољикистон - сарзамини љавонон», «Ањамияти Вањдати миллї дар сарнавишти миллат», «Наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар барќарории сулњу вањдат», «Тањаввули мафњуми Вањдати миллї дар замони муосир», «Дастовардњои Тољикистон дар партави Вањдати миллї», «Эътирофи љањонї ёфтани таљрибаи сулњи тољикон», «Њифз ва тањкими Истиќлолияти давлатї ва Вањдати миллї дар шароити нави љањонї» маърўзањо ироа карданд. Сокинони љамоатњои зикршуда бо як мароќи хоса бо намояндагони гурўњи таблиѓотї суњбат ороста, ба саволњо дар мавриди эътимоди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба љавонон ва кўшишу талошњо бањри бењтар намудани њаёту зиндагии онњо, заруратњо ва њадафњои эълон гардидани соли 2017 - Соли љавонон, наќши таърихии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон рољеъ ба барќарори сулњу вањдати миллї ва дастоварњои Тољикистон дар партави Вањдати миллї, роњњои пешгирии љавонон аз шомил шудан ба гурўњњои террористию экстремистї ва дигар масъалањои мубрами рўз љавобњои мушаххас гирифтанд.

Мавриди зикр аст, ки намояндагони гурўњи таблиѓотї бо масъулини ноњия, њамчунин, аз љамоатњои дењоти ба номи Њ.Њусейнов, Обшорон, Ситораи сурх, Г.Юсуфова, Дањана, Норин ва шањраки Чоргул боздид ба амал оварда, бо кору фаъолият ва зиндагии мардум аз наздик ошної пайдо карда, дар баробари ин, бо онњо вохўрию суњбатњои судманд доир намуданд. Љавонону собиќадорони мењнат ва пиронсолон шукрона аз он мекарданд, ки тавассути сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Тољикистони азизи мо сулњу вањдати сартосарї танинандоз асту мардум дар рўњияи созандагию ободкорї пайи кору фаъолият мебошанд. Њамчунин, чунин як вохўрии судманд бо ањли маорифи ноњия, аз љумла, роњбарони муассисањои таълимї ва кормандони шуъбаи маорифи ноњия дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии раќами 16 баргузор гардид. Умуман, мардуми ноњияи Ёвон аз доир гардидани вохўрию мулоќотњо изњори сипос карданд ва дар баробари ин, изњор доштанд, ки баргузор намудани чунин чорабинињо љињати тањкими пояњои Вањдати миллї ва сулњу субот дар кишвар, манфиатњои миллї ва давлатиро аз манфиатњои гурўњї ва шахсї боло донистан, тарбияи насли наврас дар рўњияи ватандўстию ватанпарастї, дар пешгирии љавонон аз шомил гардидан ба њизбу њаракатњои ифротгаро, мубориза бо экстремизм ва терроризм мусоидат мекунанд.

                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                    

   ВАЊДАТИ МИЛЛИ ДАР АКАДЕМИЯ

 23.06.2017.  Дар Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба 20-солагии Рўзи Вањдати миллї ва Соли љавонон эълон гардидани соли 2017 дар мавзўи «Мактаби сулњпарваронаи Пешвои миллат - роњнамои љавонон барои имрўзу ояндаи дурахшон» конференсияи илмї-амалии љумњуриявї баргузор гардид. Маќсади њамоиши илмиро масъулини конференсия баррасии сиёсати дохилї ва оќилонае, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон бо сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар солњои 90-уми ќарни гузашта дар амал татбиќ намудаанд, арзёбї карданд.

Дар конференсия президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои биологї ва фарматсевтї, профессор, узви вобастаи академия Ѓуломќодир Бобизода зимни муаррифии натиљањои сиёсати вањдатгароёна иброз намуд, ки «Пешвои миллат њанўз дар иљлосияи шонздањуми таќдирсоз гуфта буданд, ки «Ман ба шумо сулњ меоварам ва барои расидан ба ин маќсад љонамро дареѓ намедорам». Мањз њамин суханон дар дили шањрвандони мамлакат шуълаи умедро ба ояндаи нек равшан кард».

Ба андешаи Ѓуломќодир Бобизода, Вањдати миллї, ки имрўз дар саросари кишвар њукмфармост, барои инсонњо якдилї, барои давлат якпорчагї, барои рушди он иттифоќи тамоми шањрвандон, сарфи назар аз миллату дину мазњаб, тарњрезии иќтисоди ягонаи барои њамаи ќишрњои љомеа манфиатбахшро таъмин намудааст.

Дар конференсия њамчунин академики АТТ, профессор Муњаммад Лутфуллозода дар мавзўи «Президент – кафили сулњу Вањдати миллї», мудири кафедраи педагогикаи умумидонишгоњии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, доктори илмњои педагогї, профессор Лутфия Иматова дар мавзўи «Сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат – мактаби тафаккури навини миллї», номзади илми њуќуќ, профессор Рањмонќул Шарифзода дар мавзўи «Роњњои баланд бардоштани тарбияи њуќуќии хонандагон», номзади илмњои педагогї Сайфиддин Камолзода дар мавзўи «Арзишњои тарбиявии асарњои Пешвои миллат», мудири шуъбаи педагогика ва психологияи Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ Наимљон Абдурашидов дар мавзўи «Тањсилоти кўдакони дорои эњтиёљоти махсуси тањсилотї дар шароити муассисањои тањсилоти миёнаи умумї», инчунин муњаррири бахши тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбии нашрияи «Омўзгор» Њотами Њомид ва дигарон сухан гуфта, љанбањои гуногуни Вањдати миллиро аз назари илмї баён намуданд.

Зикр шуд, ки Вањдати миллї бо таъмини осудањолии шањрвандони кишвар бузургтарин дастоварди миллии тољикон мањсуб мешавад. Самимият, љасорат, майли бозоварии гурезагони тољики хориљ аз мамлакат, дипломатияи олї ва дигар сифатњои шахсии Президенти Љумњурии Тољикистон имкон ба вуљуд оварданд, ки он рўзњои мудњиш анљом ёфта, Вањдати миллї тантана намояд.

Имрўз њам дар дохили Љумњурии Тољикистон ва њам берун аз он љомеашиносон сулњи тољиконро омўхта, онро ба њайси дастоварди таърихї дар кишварњои худ барои татбиќ тавсия медињанд.

Њозирин, кори конференсияро мусбат арзёбї намуданд.

 16/03/2017  ш.Душанбе

          «Наврўзи куњан аз баракати айёми Истиќлолият, раванди демократикунони, афзудани худшиносии милли умри тоза ёфтааст ва бо навои таронаи дилпазир хампои рўзгори нав дар Точикистони зебоманзари мо сайр дорад».

 

Асосгузори сулњу вахдати миллй-Пешвои миллат Президенти Чумњурии Точикистон,мухтарам Эмомалй Рахмон

         Дар доираи наќша-чорабинињои Академияи тахсилоти Точикистон дар хамкорй  бо кормандони илмии Пажўхишгохи рушди  маориф ба номи Абдурањмони Чомй рўзи 16-уми март дар толори Пажўхишгоњи рушди маориф конфронси илмй-амалй дар мавзўи «Тољикистон ватани Наврўз аст» баргузор гардид.

         Конфронсро бо сухани ифтитохй Президенти Академияи тахсилоти Точикистон, профессор Ѓуломќодир Бобизода баромад намуда, оид ба ахамияти таърихии Чашни байналмилалии Иди Наврўз маълумот дод.

         Дар конфронс маърўзахои директори ПРМ-и АТТ, профессор Исрофилниё Ш.Р. дар мавзўи «Хикмати Наврўз», номзади илмхои педагогика Лутфуллоева П.М. дар мавзўи «Тахаввули рамзхои Наврўз» ва Амонй С. мудири шуъбаи фанхои филологй дар мавзўи «Наврўз дар суннати пешиниён» шунида шуд.


                                                                 ЗАН ВА НАВРЎЗ АЗ НИГОЊИ ШОИРА

 

          06/03/2017 

Дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон вохўрии кормандони академия ва Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї бо Шоираи халќии Тољикистон Зулфия Атої ба муносибати Рўзи модар ва Наврўзи Аљам баргузор гардид.

        Доктори илмњои педагогї профессор, академики АТТ Ирина Каримова њозиринро ба муносибати Рўзи модар табрик кард. Зулфия Атої аз илтифоти њаводорони шеъраш арзи сипос намуда, дар бораи зан-модар ва маќоми ў дар љомеа, ки пайваста дар эъљодиёташ ба чашм мехўранд, изњори андеша кард.

       Азим Байзоев, номзади илмњои филологї, ходими калони ПРМ дар хусуси ашъори шоира андешањои љолиб ќироат карда, илњоми хешро аз шеъри «Бињишти мард, дўзахи зан» тавассути як пора шеър иброз намуд.

                                      МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ

 (Муаррифии китоб) (нашри 5, бо тањрир ва иловањо, ш. Душанбе, 26.01.2017)

 Имрўз (26.01.2017) бо иштироки узви Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар толори Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон муаррифии китоби «Методикаи таълими забони тољикї» (нашри 5, бо тањрир ва иловањо) баргузор гардид.

Чорабиниро бо сухани ифтитоњї ноиби президенти АТТ, узви пайвастаи академия Каримова Ирина Холовна њусни оѓоз бахшида, рољеъ ба њадафи чорабинї фикру мулоњизањояшро мухтасар баён намуд.

Узви вобастаи АТТ, профессор Саидбой Шербоев ки бевосита муаллифи китоби мазкур мебошад, омилњо ва зарурати таълифу нашри китобро шарњу тавзењ дод.

Дар робита ба дастоварњо ва камбуду норасоињои китоб академики Академияи тањсилоти Тољикистон, профессорон Муњаммад Лутфуллозода ва Ќодир Ќодиров, узви вобастаи академия Саидамир Аминов, профессор Саъдуллољон Неъматов, номзадони илми педагогика Файз Гулмадов, Сайфиддин Камолзода ва Султонмурод Туронов фикру андешањои хешро баён намуданд.

Чорабинї барои дар нашрњои минбаъда ислоњ намудани камбуду нуќсонњои љойдошта мусоидат хоњад намуд.

 

Сайфиддин КАМОЛЗОДА,

мудири шуъбаи илм ва татбиќи мавзўъњои

фармоишии Академияи тањсилоти

Тољикистон, номзади илмњои педагогї

 

                                                    рогун

 

ДУШАНБЕ, 20.01.2017. /АМИТ «Ховар»/. Имрӯз Раёсати Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шуъбаи маорифи шаҳри Роғун дар мавзӯи «Роҳҳои самарабахши баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» конфронси илмию амалӣ шурӯъ кард.
Тавре аз Академияи таҳсилоти Тоҷикистон хабар доданд, конфронс дар Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №2-и шаҳри Роғун доир гардида, дар он мавзӯъҳои «Омилҳои баландбардории сифати таҳсилот дар шароити кунунӣ», «Роҳу усулҳои беҳтар намудани сифати таҳсилот дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, «Муносибати навгонӣ дар инкишофи зеҳни хонандагон», «Нақши оила дар баланд бардоштани сифати таҳсилоти хонандагон» баррасӣ мегарданд.

  •  
  •                                           Роњњои самарабахши баланд бардоштани сифати

тањсилот дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї


 20.01.2017 Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон тибќи Наќшаи чорабинињои академия оид ба иљрои вазифањое, ки дар Паёми Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (22 декабри соли 2016) баён гардиданд, дар њамкорї бо шуъбаи маорифи шањри Роѓун конференсияи илмї - амалиро дар мавзўи «Роњњои самарабахши баланд бардоштани сифати тањсилот дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї» рўзи 20.01.2017, дар толори МТМУ №2-и ш. Роѓун баргузор менамояд.

Дар конференсия баррасии мавзўъњои зерин ва њалталаби соња назардошт гардидааст:

1. «Омилњои баландбардории сифати тањсилот дар шароити кунунї» (гузориши номзади илмњои педагогї, мудири шуъбаи арзёбии тањсилоти Академияи тањсилоти Тољикистон Файз Гулмадов).

2. «Роњу усулњои бењтар намудани сифати тањсилот дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї» (гузориши директори МТМУ №7-и ш. Роѓун Худойдод Давлатов).

3. «Муносибати навгонї дар инкишофи зењни хонандагон» (гузориши мушовири шуъбаи маорифи ш. Роѓун Бекназар Валиев).

4. «Наќши оила дар баланд бардоштани сифати тањсилоти хонандагон» (гузориши мудири кабинети методии шуъбаи маорифи ш. Роѓун Абдурањмон Назаров)

Аз натиљаи конференсия маълумотномаи мухтасар манзур хоњад шуд.

 

Сайфиддин КАМОЛЗОДА,

мудири шуъбаи илм ва татбиќи мавзўъњои

фармоишии Академияи тањсилоти

Тољикистон, номзади илмњои педагогї

 

АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН. 
 

 

20/10/2016    Дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон бо ташаббуси кормандони шуъбаи фанњои технологияи мењнат, санъат, варзиш ва асосњои бехатарии хонандагони Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон конференсияи адабї– илмї дар мавзўи «Наќши анъанањои миллї дар тарбияи эстетики  хонандагон» баргузор гардид. Дар кори конференсия раёсат ва кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон, олимони Пажўњишгоњи рушди маориф, омўзгорон, мураббиёни муассисањои  тањсилоти умумї, донишљўёни коллељи техникию омўзгории ноњияи Рўдакї ширкат варзиданд.

Конференсияро бо сухани  ифтитоњї  ноиби Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон академик Каримова Ирина Холовна оѓоз бахшид. Сипас, директори Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ профессор Исрофилниё Ш.Р. доир ба наќши анъанањои миллї хусусан љашни Мењргон суханронї намуд. 

Дар конференсия маърўзаи мудири ширхоргоњ-кўдакистони №4 ба номи «Наргис»-и ноњияи Рўдакї Ќурбонова Д.Х. дар мавзуи: «Пос доштани анъанањои милї ва тарбияи эстетики кўдакон», мудири шуъбаи фанњои технологияи мењнат, санъат, варзиш ва асосњои бехатарии хонандагони Пажўњишгоњи рушди маориф, номзади илмњои педагогї Лутфуллоева П.М. дар мавзуи «Мафњуми зебої ва анъанањои миллї»  шунида шуд.

Дар толор ва роњрави Пажўњишгоњи рушди маориф сараввал намоиши бошукўњ доир ба «Љашни Мењргон»  ва намоиши дастовардњои тарбиятгирандагони муассисањои томактабї, хонандагони гимназияи бачагони лаёќатманд ва донишчўёни коллељи техникию омўзгории ноњияи Рўдакї ба марази иштирокчиён пешкаш гардида буд.

Дар бахши адабї- фароѓатї барномаи рангини адабї аз љониби тарбиятгирандагони муассисањои томактабї, хонандагони муассисањои тањсилоти умумї  ва донишчўёни коллељи техникию омўзгории ноњияи Рўдакї,ки аз шеърњо, чистонгўињо, сањначањо ва раќсњо иборат буд, пешкаш гардид. Дар рафти конференсия озмуни рассоми бењтарин дар мавзўи тирамоњ доир карда шуд. Дар хотимаи конференсия иштирокчиён бо ифтихорномањои АТТ ва ПРМ ќадрдонї шуданд.  (Буриев Б.)

 УМРИ МИЛЛАТ БА УМРИ ЗАБОН ВОБАСТА АСТ

   06.10.2016 Душанбе.   Б.Бўриев

                Дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба рўзи Забони давлатї  мизи мудаввар дар мавзўи «Умри миллат ба умри забон вобаста аст» баргузор гардид.   Дар њамоиши мазкур Раёсат ва кормандони илмии Академияи тањсилоти Тољикистон, Пажўњишгохи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї,  пажўњишгарон ва олимони соња ширкат варзиданд.

        Мизи мудавварро бо сухани ифтитоњї Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, узви вобастаи АТТ, доктори илмњои биологї ва фарматсефтї, профессор Ѓ.Бобизода кушода, њозиринро бо Рўзи забони давлатї табрик намуд. Номбурда  мавќеъ ва ањамияти забони давлатиро њамчун пояи давлат таъкид намуд.

         Дар мизи  мудаввар узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, доктори илмњои филологї, профессор С.Шербоев дар мавзўи «Дастовардњои Академияи тањсилоти Тољикистон ва зерсохторњои он дар иртибот бо ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20121-2016» маърўза намуд.  Баромадкунанда рољеъ ба корњои анљомдодаи Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон ва муассисањои зерсохтори он: Пажўњишгоњи рушди маориф ва Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маорифро дар заминаи татбиќи амалии ќонун «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20121-2016» муфассал сухаронї намуда, корњои ба анљом расонидашуда, аз љумла маводи дар ин самт ба нашр расонидаи  олимону муњаќќиќон, чорабинињо ва вохўриву сўњбатњои анљомдодаи онњо, ки бевосита дар доираи бандњои дахлдори барнома сурат гирифта буданд, ёдовар шуд.

         Албатта, њанўз њам баъзе камбудиву норасоињо дар самти татбиќи амалии ќонуни «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» ва «Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 20121-2016» ба мушоњида мерасанд.

         Ин ва дигар масъалањои њалталаб, ки ба доираи корбурди забони давлатї дар њамаи љанбањои њаёти љомеа иконияти фаровон фарохам меорад, аз љониби музокиракунандагон баён гардид.

          Дар ќисмати музокирањо академики Академияи тањсилоти Тољикистон доктори илмњои педагогї, профессор М.Лутфуллоев, узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон С.Аминов, директори Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї, доктори илмњои филологї, профессор Ш.Исрофилниё, мудири   шуъбаи фанњои филологияи Пажўњишгоњи рушди маориф С. Амонї ва чанде дигарон иштирок намуданд.

         Тавре, ки академик М.Лутфуллоев оид ба  эњтиром ва ањамияти забони тољикї  њангоми сафарњои  хориљ аз кишвар ёдовар шуд, ки «Устод Муњаммад Иќбол танњо бо забони инглисї суњбат мекард, вале хамаи эљодиёти ў бо забони форсї нигошта шудааст». Дар кишварњои Эрон, Њидустону Покистон ва дигарон шунидани калимањои «Дуруд ба Шумо!», «Сафар ба хайр!», ки гуфтори  тољикї мебошанд,  эњсосоти ифтихору шукргузориро ангеза мебахшанд.

      С.Аминов дар бораи тоза ва беолоиш  нигоњ доштани забони давлатиро ёдовар шуд. Ў ќайд намуд, ки баъзе ќисматњои имлои забони тољикї ба омўзгорон, мактабиён ва донишљўён нофањмо мебошад ва ба хотири осонии таълим имло ба таљдиди назар ниёз дорад.

      Ш.Исрофилниё дар бораи ањамияти забони давлатї ибрози андеша намуда, таъкид кард, ки забони ноби тољикї, бояд дар гуфтор ва баён тоза нигоњ дошта шавад, зеро мањз тавассути забон бисёр масъалањо њалли худро меёбанд. Њанўз њам ёфт мешаванд, баъзе олимон ва ходимони масъул,  ки дар суханронињояшон вожањои мањал ва шевагиро истифода мебаранд. Бояд забони давлатиро густариш дињем  ва тозагии онро пос дорем.

      С.Амонї доир ба риояти меъёрњо ва талаботи забони тољикї њангоми тарљума  ва истилоњсозї  изњори андеша намуда, дар такя ба таъкидњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон љињати тавоноии забони модарї ва иќтидори воќеъии он маслињатхои арзишманд баён намуд.       

          Воќеан, забони давлатї воситаи муњимтарини муаррифии таъриху фарњанги пурѓановати миллати бофарњанги тољик мебошад.    

        Ин  нукта  аз љониби иштирокдорони мизи мудаввар хуб пазируфта шуд.

    Инклюзивное образование в РТ

  30.09. 2016. Во всем мире отмечается, что дети сограниченными возможностямиявляются одной из самых  обослабленных и изолированных групп детей, которые имеют ограниченный доступ или совсем не имеют дотупа к услугам в области образования, здровохранения и социального обеспечения. Они подвержены значительно большому риску, оказаться вне школы или бросить школу. Иследование оказавшихся вне школы детей прводенное ЮНИСЕФ в 2012 году показало что также относится к Таджикистану.

         В конференц зале  гостиницы «Сирена» г. Душанбе  по инициативе Министерства образования и науки Республики Таджикистан совместно с ЮНИСЕФ с целью продолжения обсуждения передовой практики, сложностей и дальнейших шагов в продвижении инклюзивного образования, состоялся Круглый стол по Инклюзивному образованию на тему: «Инклюзивное образование: передовая практика и сложности» с участием представителей правительственных и неправительственных организаций, местных НПО и международных организаций, Министерства здаровохранения и социальной защиты Р.Т., руководители  инклюзивных учереждений республики, специалисты Академии образования(АОТ) и Института развития образования .

         На церемонии открытия круглого стола выступили: Бобомурадов М. Представитель Министерство образования и науки РТ.

         На заседаниях круглого стола выступили: Каримова И.Х. вице –президент Академии образования «Национальное законодательство по Инклюзивному образованию: нынешнее положение и пути улучшения», Азим Байзоев - научный сотрудник Института образования «Анализ процесса внедрения Инклюзивного образования в Таджикистане с учетом передового опыта», Сабохат Хаким-заде представитель Коалиции ассоциации Родителей ДОВ «Практика внедрения ИО в Таджикистане: успехи и препятствия» а также Ш. Кадиров директор ОО «Экономика и образования» на тему «Формула финансирования Инклюзивного образования».

        В прениях также участвовали, предствители ЮНИСЕФ, ведущие специалисты ИРО АОТ и специалисты из образовательных учереждений.

Минстерство образования и науки (МОН) РТ стремится к постоянному улучшению системы образования, обеспечивая доступ к качественному образованию для всех уачащихся. В 2011 году, была утверждена Национальная Концепция инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями (на 2011-2015), основные направления которой были включены в Национальную стратегию развития образования РТ до 2020 года. К ним относится следующее: создание физических условий, необходимых для детей с олраниченными возможностями для получения ими образования в существующих дошкольных учереждениях и общеобразовательных школах, обучение заинтересованных сторон сферы образования, работников здравоохранения и социальных работников вопросам инклюзивного образования, а также местных органов  власти и сообществ в развитии инклюзивного образования.

         

 Ба истиќболи љашни фархунда

         Рўзи 06.09.2016 дар Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба 25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон љаласаи олимону ходимони илмї баргузор гардид.

         Љаласаро бо сухани ифтитоњї президенти АТТ, доктори илмњои фармасевтї, доктори илмњои биологї узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, профессор Ѓуломќодир Бобизода њусни оѓоз бахшид. Бобизода ќайд намуд, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон наќшгузори асосии Истиќлолияти давлатї мањсуб меёбад. Њама шукуфоии љомеаи имрўза туфайли зањматњои ин абармард, сиёсатмадори шинохтаи арсаи љањонї ба амал омадааст. Мавриди тазаккур аст, ки Пешвои миллат ба илму маориф диќќати махсус зоњир менамоянд. Маорифро соњаи афзалиятнок шуморида ба рушди он эътибори љиддї медињанд ва мо бояд љањд намоем, ки сазовори боварии Пешвои миллат бошем ва дар рушди илму маориф сањми муносиб гузорем, - гуфт дар хотимаи баромадаш Ѓ. Бобизода.Дар баромадњояшон С. Аминов - саркотиби АТТ,  С. Камолзода – мудири шуъбаи илм ва инноватсия, Ќ. Ќодиров – академики АТТ, У. Рањимов – ходими калони илмии осорхонаи маорифи АТТ  ва дигарон ќайд намуданд, ки љињати сазовор истиќбол намудани 25- солагии Истиќлолияти давлатї аз тарафи олимон ва ходимони илмии АТТ   китобу маќолањо,   баромаду музокирањо дар шакли буклету брошюрањо интишор гардиданд .

         Аз љумла ќайд карда шуд , ки яке аз толорњои осорхонаи маорифи АТТ бо маќсади пурра инъикос намудани самараи даврони Истиќлолияти давлатї љињозонида шуда, мавриди бањрабардорї ќарор гирифт. Дар ин толор муносибати ѓамхоронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон нисбат ба соњаи маориф ва рушди ин соња дар тўли 25 соли Истиќлолият  инъикос ёфтааст. Гўшањои «Дастовардњои АТТ ва Вазорати маориф ва илм», «Академиияи тањсилот - зодаи Истиќлолият», «Муассисањои типи нав», «Робитањои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо хориљи кишвар», «Маблаѓгузории соњаи маориф дар даврони Истиќлолият», «Сохтмони муассисањои таълимї дар њамин давра», «Ихтироъкорони љавон» толорро пурмуњтаво гардонидааст. Китобу дастурњои Пешвои миллат,  ки асосан бурдборї ва рушди соњаи маорифро фаро мегиранд, дар рафњои махсус љой кунонида шуда, мавриди истифода ва бањрабардории ташрифгарони осорхонаи маориф ќарор доранд.

         Дар охири љамъомади тантанавї ба се нафар кормандони АТТ нишони«Аълочии маорифи Тољикистон» ва ба чанде дигарон «Ифтихорнома» - и Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон супорида шуд.

                   Убайдулло  РАЊИМОВ, рузноманигор

 

 

 

 

 

 

Осорномаи монографии профессор Сафар Сулаймонӣv

Феврал 25, 2016 

 

Душанбе, 25.02.2016. (АМИТ «Ховар»).-Китоби профессор Сафар Сулаймонӣ «Библиографияи монографии Сафар Сулаймонӣ» аз ҷониби Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ба нашр расид.Тавре ки аз Академияи таҳсилоти Тоҷикистон хабар доданд, библиографияи монографии мазкур асарҳои илмӣ, таълимӣ, тарҷума, маводи таҳриркардаю тартибдода  адабиёт роҷеъ ба фаъолияти илмию пажӯҳишии олимро дар бар мегирад.
Мақолаи муқаддимавӣ роҷеъ ба паҳлӯҳои мухталифи фаъолияти илмӣ ва таҳқиқоту пажӯҳиши анҷомдодаи ӯ иттилооти мушаххас медиҳад. Кулли маводи ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва хориҷӣ нашршуда бори нахуст дар ин китоби монографӣ ворид гардида, мавриди таҳқиқи муаллиф қарор гирифтаанд. Он маводи солҳои 1977-2015 чопшударо дар бар мегирад.
Унвони кулли осор ба забони асл ва тибқи меъёрҳои пазируфта тасвир шудаанд. Мундариҷа ва муҳтавои асарҳои бузургҳаҷм ба таври мухтасар шарҳ дода шудаанд. Асарҳое, ки тавассути унвонашон дарки мазмуни онҳо душвор аст, бо тавсифҳои иттилоотӣ комил гардидаанд.
Матолиб дар қисмҳо ва зерқисмҳои китобнома тибқи замони чопи асарҳо ва бо тартиби нави имлои алифбои тоҷикӣ тадвин гардидаанд. Тақризҳо ба осори Сафар Сулаймонӣ алоҳида оварда шудаанд. Барои дарёфти таъҷилии мавод дар поёни китобнома кумакфеҳристҳои алифбоии асарҳо, мавзӯӣ ва ашхос пешниҳод мешаванд.
Библиографияи мазкур дар асоси захираи Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Хонаи китоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бойгонии олим тадвин гардидааст, чеҳраи илмиву пажӯҳишӣ ва самараи фаъолияти илмию пажӯҳишии ӯро равшан намуда, ба муҳаққиқону мутахассисон ва донишҷӯён кумак хоҳад расонид.

            

                                                                    МИЗИ МУДАВВАР

Рўзи 22  феврали  соли 2016 дар толори Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї, Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон мизи мудаввар бахшида ба 120 - солагии Арбоби намоёни сиёсї  ва давлатии ЉумњурииТољикистон Нисормуњаммад Юсуфзиё баргузор намуд.

         Љамъомадро Каримова И. Х. ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон ва Шарифмурод Исрофилниё директори Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомї њусни оѓоз бахшида, мавќеъи Нисормуњаммад Юсуфзиёро дар бунёди маорифи Тољикистон муњим арзёбї намуданд.  

            Бо маърўзањо оид ба  «Њаёт ва фаъолияти Нисормуњаммад Юсуфзиё».   Неъматов Бењрўз -  ассистенти кафедраи таърихнигорї ва архившиносии факултети таърихи ДМТ ва «Наќши Нисормуњаммад Юсуфзиё дар таъсиси ЉШС Тољикистон». Фозил Абдурашитов - д.и.т. сарходими илмии институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши  АИЉТ баромад намуданд.

Корманди Осорхонаи миллии Тољикистон Темирзода Бахтовар расму наворњои таърихиро оид ба њаёт ва фаъолияти Нисормуњаммад Юсуфзиё намоиш дода, лањзањои муњимро ёдрас шуд.   

Хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии №33 ва № 94 – и  н. Синои шањри Душанбе ќањрамонињо дар васфи Арбоби намоёни сиёсї ва давлатии Љумњурии Тољикистон Нисормуњаммад Юсуфзиёро оид ба барќарор намудани Љумњурии Шўравии Сусиолистии Тољикистон ва сањмашон дар соњаи маориф ќироат намуданд.

            Арбоби намоёни сиёсї ва давлатии Љумњурии Тољикистон Нисормуњаммад Юсуфзиё (1897 - 1937) омўзгор, яке аз фаъолони барпо намудани њокимияти шўравї дар Тољикистон. Дар њаракатњои озодихоњї дар Пешовар, Балуљистон ва Афѓонистон иштирок намуда, соли 1920 ба Тошкант омада, шањрвандии шўравиро дарёфтааст. Дар факултаи шарќшиносии Университети давлатии Осиёи Миёна (САГУ) омўзгорї намудааст. Дар Комиссариати маорифи Туркистон раиси комиссияи илмї оид ба тољикон будааст.олњои 1926 – 1931 аввал  муовини якум, сипас Комиссари маорифи Тољикистон. Солњои 1933 – 1936 директори Институти илмї–тањќиќотии  педагогикаи Тољикистон.

 Муаллифи ду китоби дарсии тољикї – «Роњнамои њисоб» (1923) ва «Алифбо» (1924)мебошад.

Дар хотима Мудири Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон Ќурбоналї Зиёев ба њозирин минатдории гарму љушон изњор намуда онњоро ба сайри Осорхона даъват намуд.      

 «Корнома»-и профессор Сафар Сулаймонӣ

 24-12-2015

Душанбе, 24.12.2015. (АМИТ “Ховар”).- “Корномаи профессор Сафар Сулаймонӣ дар соли 2015”- бо ҳамин ном фишурдаи фаъолиятҳои илмии профессор Сафар Сулаймонӣ дар соли 2015 мавриди  баҳрабардорӣ қароргирифтааст. 
        Соли 2015  барои фаъолияти илмӣ - пажӯҳишӣ соли пурбаракат ва пурбор маҳсуб мешавад. Дар ин сол бори дигар равияҳои илмӣ ва мавзӯъҳои таҳқиқотӣ тибқи сиёсатҳои навини илмӣ бар асоси нақшаҳои илмии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон таҷдиди  назар ва роҳкорҳои он боз ҳам мушаххас гардиданд. Тибқи нақшаи солонаи 2015  мавзӯи пажӯҳишӣ ба таҳқиқи масоили мубрами фарҳанги хонавода  ихтисос дода шуданд. Бо таваҷҷуҳ ба ин фаъолияти таҳқиқӣ ба чунин  дастовардҳо ноил гардид. Китобҳои «Хонаводаи солим», «Эҳтиром ба падару модар” ва маҷмӯаи мақолоти илмӣ “Оила - манбаи тарбияи неруи зеҳнии миллии хонандагони ҷавон” ва чанде дигар китобу мақолот яке аз дигар фаровардаҳои  илмӣ дар ин сол буданд.
          Дар “Корнома” кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки кулли маводи мунташира тибқи меъёрҳои пазируфташуда таҳия гарданд. Дастур барои намуна дар таҳияи библиографиҳо, сомонаҳои интернетӣ, рӯйхати китобҳо барои кормандони китобхонаҳо ва муҳаққиқон муфид мебошад
.

  Маърифати хонавода

17 Декабр 2015

Бахшида ба Соли оила бо ташаббуси Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва раёсати маорифи вилояти Суғд дар гимназияи рақами 2-и ноҳияи Бобоҷон Ғафуров конфронси илмӣ-амалӣ  дар мавзӯи «Маърифати хонавода ва тарбияи фарзанд» баргузор гардид.

Академик Маҳмадулло Лутфуллоев дар мавзӯи «Ҳикмати сутунҳои хонавода», академик Қодир Қодиров дар мавзӯи «Мулоҳизае чанд перомуни вожаҳои «оила» ва «хонавода», Султонмурод Тӯронов, мудири шӯъбаи илм ва инноватсияи Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Тоҷикистон, дар мавзӯи «Хонавода ва тарбияи ватандорию ифтихори миллӣ» маърӯзаи илмӣ карданд. Ҳамчунин як қатор олимони варзида аз Донишгоҳи давлатии Хуҷанд дар мавзӯи фарҳанги оиладорӣ суханронӣ карданд.

Дар фарҷом миёни олимон ва омӯзгорон дар мавзӯи оилаву оиладорӣ саволу ҷавоб ва мубодилаи афкор сурат гирифт.

  Пешгирии нашъаманди ва ВНМО дар байни чавонон

                                                                         

         01.12.2015  Дар  осорхонаи  маорифи Академияи  тањсилоти Тољикистон мизи мудаввар тањти унвони “Пешгирии нашъамандї ва ВНМО(СПИД) дар байни љавонон” бахшида ба рўзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандї ва ВНМО баргузор гардид.

           Дар њамоиши мазкур олимони Академияи тањсилоти Тољикистон, Пажўњишгохи рушди маориф, кормандони Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љ Т, кормандони Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати ЉТ, Маркази љумхуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО, омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии ш.Душанбе ва  чанде аз донишчўёни макотиби олї ва миёнаи касбии пойтахт ширкат варзиданд.

          Баъди сайри осорхона ва тамошои гўшањои намоишии”Тарзи њаёти солим”,ки дар осорхона ташкил шудааст, иштирокдорон масъалањои дар рўзномаи мизи мудаввар шуруъ намуданд.

          Мизи мудаварро бо сухани ифтитоњї Президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, профессор Бобизода Ѓ.М. оѓоз намуда, зимни суханронии худ рољеъ ба системаи асосии љисми инсон ва воридшавии вируси бегона ба љисми инсон- пеш аз њама  бо воситаи истеъмоли маводи нашъаовар мухтасаран маълумот дод.

          Дар мизи мудаввар  баромадњои  Рўзиев Ф.-нозири калони шуъбаи назорати муомилоти маводи нашъаовар ва пешгирии нашъамандии Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ дар мавзуи: “Вазъи вобаста ба гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар дар ЉТ” , Саодат Исайнї-сармутассиси раёсати кор бо љавонони Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати ЉТ дар мавзуи:”Пешгирии нашъамандї ва сирояти ВМНО дар байни љавонон”, Дилшод Сайбурњонов – муовини директории Маркази љумњуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО дар мавзуи: “Њолати эпидемиологии ВНМо дар Љумњурии Тољикистон” шунида шуда, аз руйи онњо мубодилаи афкор баргузор гардид.

          Академики академияи тањсилоти Тољикистон, профессор Ќодиров Б.Ќ. рафти мизи мудавварро роњбарї намуда, мухтасаран оид ба њадафи таъсис ва фаъолият доштани Маркази тарзи њаёти солим дар пойгоњи АТТ маълумоти муфассал дод. Ќайд намуд, ки – пешгирї аз ин вабои аср пеш аз њама ба воситаи устувор намудани арзи ќавии инсон ба даст меояд. Масъалаи пурзур намудани њамкории оила, мактаб ва дигар муассисањои таълимї бояд таќвият бахшанд.  

 

                                                  

НИШЕБЊОИ ТАЪРИХ

Абудуллоева Д.Н. Лабиринты истории. – Худжанд: Хуросон, 2013.

 – 506.- дар ду чилд.

         12.11.2015. (Hаъно Нусратуллоева). Дар Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон рўнамои китоби Дилбар Абдуллоева «Лабиринты истории» (Фарозу нишебњои таърих) бо иштироки олимон ва мањаќќиќон баргузор гардид. Дар китоби мазкур таърихи тамаддун аз замони бостон то масоили фарњанги муосир баррасї гардидааст. Китоб дар партави таърихи тамаддун, динњои гуногун низ тањќиќ гардида, бо таваљљуњ ба китобњои ориёињо мазњабњои гуногун низ тањќиќ гардидаанд. Дар асоси ташаккули динњои љањонї њазорсолањо идораи тафаккури миллионњо одамон дигаргун шуданд. Китоб аз њафт ќисм иборат буда, дар бораи таърихи бостон, забон ва хат, таърихи башар, таърихи ориёињо ва славянињо, муњтавои Инљил ва Таврот, таърихи форсу тољикон, пайдоиши њаёт, решањои муштараки динњои љањон, таърихи араб, асрори нишонањои Ќуръон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Китоб аз ду љилд иборат буда, беш аз 1100  сањифаро ташкил медињад.

            Дар нишасти илмї ишора гардид, ки китоби мазкур илњом аз гуфтањои Президенти муњтарам Эмомалї Рањмон гирифта шуда, барои боло бурдани маърифати илмии љавонон роњнамои хубест. Дар рўнамои китоб академикон Ф.Шарифзода, И.Каримова, профессор С. Сулаймонї ва њодимони илмии Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон, Донишгоњи миллии Тољикистон дар бањсу мунозира ширкати фаъол доштанд.

Дилбар Абдуллоева худ духтур буда, дар  таълиф ва нашри китобњо  сањми  босазо гузашт.

 

 

СЕМИНАР ДАР ПАЖУХИШГОХ

29 октябри соли 2015дар пажухишгохи рушди маориф ба номи Абдурахмони Чоми Академияи тахсилоти Точикистон семинарии таълили-омўзиши дар мавзўи «Чанбахои асоси ва тахияи кадрхои омўзгори барои тахсилоти фарогир (инклюзивї): тачрибаи Япония» баргузор гардид. Дар он олимон ва мутахассисони педагогикаи фарогир инчунин омўзгорони муассисаи тахсилоти миёнаи умумї ва мухаќиќон ширкат варзиданд.

Дар намоиши мазкур масъалањои зерин: Сиёсати давлатї дар самти тахсилоти фарогир, низоми тахсилоти давлати Чопон, консепсияи тахсилоти фарогир, маблаѓгузори, дастгирии шахсони дорои махдудият: аз тифли то таъмин бар кор мухокима ва барраси шуданд.

Маърузахои Байзоев Азим-ходими калони илмии шуъбаи педагогика психология ва тахсилоти фарогири АПМ-и АТТ дар мавзўи: «Тахсилоти фарогир тачрибаи Чопон» ва Икромова Сарвиноз-сармутахассиси раёсати маорифи ш. Душанбе, дар мавзўи "Усулњои тайёр кардан ва бозомўзии омўзгорон дар низоми тањсилоти фарогир" шунида шуд.

 

 

Владимир Путин ба олими тоҷик орден тақдим кардааст

Президенти Русия Владимир Путин ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримоваро бо медали Пушкин сарфароз гардонд.

Сарвари давлати Русия фармони ҷоизаҳо ба шаҳрвандони хориҷиро рӯзи чоршанбе имзо кард. 

Дар фармон гуфта мешавад, ки шаҳрвандони хориҷӣ барои ҳиссаи сазоворашон дар таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳо бо Федератсияи Русия, рушди иртиботҳои иқтисодӣ, ҳифз ва маъруфияти забони русӣ ва фарҳанги мардуми рус дар хориҷ бо ҷоизаҳои давлатии Русия сарфароз гардонида мешаванд. 

Дар фармон омада, ки бо ордени “Дӯстӣ” шаш нафар шаҳрвандони хориҷӣ, аз ҷумла президенти Никарагуа Даниэл Ортега ва ноиби президент ва вазири умури хориҷии Лаос Тхонглун Сисулит мукофотонида шудаанд. 

Бо медали Пушкин ҳашт шаҳрванди хориҷӣ, аз ҷумла ноиби президенти Хазинаи Ҳайдар Алиев, сарвари намояндагии ин хазина, Лайло Алиева ва ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримова, ҳамчунин вазири фарҳанг ва санъати Конго Жан-Клод Гакоссо сарфароз гардонида шудаанд.

 

     

Ҷаҳонишавии таҳсилот ва мушкилоти таълими ҳамгиро дар низоми маориф

Душанбе, 15.09.2015. (АМИТ «Ховар», Раъно Нусратуллозода).- «Ҷаҳонишавии таҳсилот ва мушкилоти таълими ҳамгиро дар низоми маорифи Тоҷикистон» - таҳти чунин унвон 18 сентябр дар Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон конфронси илмӣ баргузор мешавад.
Тавре ки ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримова хабар дод, дар конфронс масъалаҳое, чун мушкилоти назариявии таълими ҳамгиро дар низоми маорифи кишвар, муносибати нав ба таълими ҳамгиро дар шароити ҷаҳонишавии таҳсилот, роҳҳои самарабахши технологияи истифодаи назарияҳои таълими ҳамгиро баррасӣ мегарданд. 

 

         

РУЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУЗЕЙХО

 

15.05.2015 Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба Рўзи байналмилалии музейњо дар мавзўи «Осорхона ва наќши он дар тарѓибу ташвиќи дастовардњои соњаи маориф» бо ширкати мудирони осорхонањои мактабї ва гурўњњои сайёњї – кишваршиносї семинари љумњуриявї доир менамояд. Семинари мазкур рўзњои 15-16 майи соли 2015, соати 10.00 дар толори Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон баргузор мегардад.

Ќобили зикр аст, ки имрўз (14.05.2015) бо ибтикори устоди ДМТ, н.и.п. Зариф Наимов 26-нафар донишљўёни муассисаи номбурда аз Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дидан намуданд. Зимни баргузории сайри осорхонавї устоди донишгоњ суханњои роњбалади осорхонаро таќвият дода, ба донишљўён дар мавзўи «Таърихи маориф аз замони инќилоб то имрўз» дарси тарбиявї гузаронид. Њамзамон, баъд аз шиносої ба таърихи маориф бо дархости бевоситаи донишљўён бо муаллифи китоби «Алифбо» - академик Мањмадулло Лутфуллоев, ки фардо 15.05.2015 ба сини мубораки 80 ќадам менињад, вохўрї баргузор гардид, ки хеле хотирмон буд.

 

Педагогикаи фароғат нашр гардид

Душанбе, 14.05.2015. (АМИТ Ховар, Раъно Нусратуллозода).-Имрӯз илми фароғатшиносӣ дар қатори дигар илмҳо пешрафт намуда, рӯз ба рӯз доманаи он густурдатар шудааст.
Чанде қабл китоби олим Сафар Сулаймонӣ Педагогикаи фароғат аз чоп баромад. Дар китоб масоили педагогикаи фароғат дар назария ва амалияи рушди фарҳангии шахс, қисмҳои асосии фаъолияти фарҳангӣ-фароғатӣ, педагогикаи фаъолияти маърифатӣ ва таҳсилӣ дар соҳаи фароғат, технологияи ташкили фароғати кӯдакон ва наврасон, нақши барномаҳои фарҳангию варзишӣ дар раванди иҷтимоишавии кӯдак, технологияи ислоҳи рафтори ношоиста, технологияи фароғати ҷавонон, фароғати хонавода, ташкили фароғати калонсолон, фароғати нобиноён, фароғат дар ислом, илоҳиётшиносии фароғат, ханда ва фароғат мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар бахши ҷамъбандӣ ва пешниҳод роҳҳои такмили фаъолиятҳои фароғатӣ дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеа матраҳ гардидаанд. Китоб барои мутахассисони соҳаи педагогика, фарҳангу фароғат ва касоне, ки ба чунин масъала сарукор доранд, муфид мебошад.

 

 

                 Њисоботи мухтасари Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2015,

                                                  31 декабри соли 2015, шањри Душанбе

Фаъолияти илмї-тањќиќотии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон(АТТ) дар асоси наќшаи кор сурат гирифт. Банаќшагирии фаъолияти муассиса мутобиќи вазифањои татбиќи Барномаи тањќиќоти фундаменталии илмњои педагогї ба роњ монда шуд. Дар давраи њисоботї 6 маљлиси раёсат ва 12 маљлиси умумї доир гардид, ки дар он 31 масъала мавриди муњокима ќарор гирифт: лоињаи «Барномаи рушди илмњои педагогї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2025», лоињаи «Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи маќоми олим ва корманди илм», «Муњокимаи маводи методї барои мактабњои камнуфус», омўзиши вазъи забони давлатї дар муассисањои таълимии тањсилашон ѓайритољикї дар ноњияњои ш. Душанбе, омўзиши вазъи китобхонањои мактабї дар ноњияњои тобеи љумњурї, омўзиши вазъи осорхонањои мактабї дар ноњияњои тобеи марказ, омўзиши вазъи осорхонањои мактабї дар муассисањои тањсилоти умумии минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, омўзиши татбиќи раванди татбиќи Ќонуни ЉТ» «Дар бораи забони давлатї дар муассисањои давлатии ЉТ (дар минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон), муњокимаи натиљаи озмоиши низоми нави бањогузорї (100-хола), омўзиши барномаи курсњои такмили ихтисос ва сифати курсњои гузаронидаи ДЉТИБКСМ, баррасии сифати рисолањои илмие, ки дар Шўрои диссертатсионии назди АТТ дифоъ кардаанд, мавќеи педагогикаи муќоисавї (татбиќї) дар такмили муњтавои тањсилоти Тољикистон, баррасии раванди тањияи стандартњои Забони тољикї ва Математикаи синфњои 5-6 (10-11), муносибати нав ба таълими забон, таълим бар асоси салоњиятнокї, баррасии раванди татбиќи Барномаи давлатии таълими забони русї ва англисї дар муассисањои тањсилоти умумии ноњияњои тобеи љумњурї, вазъи фаъолияти китобхонањои муассисањои тањсилоти умумї дар ноњияњои минтаќаи Рашт ва ѓайрањо. Њамчунин масъалањои њолат ва стратегияи рушди тањќиќоти фундаменталї, таъмини системаи маорифи кишвар бо китобњои дарсию маводи илмию методї ва раванди навсозии он ва сифати тањсилотро мавриди омўзишу муњокима ќарор додааст.

Дар давоми соли 2015 аз Академияи тањсилоти Тољикистон ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва зерсохторњояш,  муассисањои дигари давлатию хусусї ва созмонњои байналмилалии муќими Тољикистон, ки доир ба соњаи маориф фаъолият мекунанд, ба миќдори 645 мактуб ирсол шудааст. Ин мактубњо асосан ба соњаи маориф мансуб буда, муњтавои онњо оид ба матрањ сохтани асноди маъёрии њуќуќии соња тааллуќ мегирад. Дар баробари ин ба Академияи тањсилоти Тољикистон 250 мактуб ворид шудааст, ки асосан аз Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон мебошанд. Муњтавои мактубњои воридгашта асосан ба хондану арзёбии њуљљатњои меъёрии њуќуќии соња, маводи таълиму китобњои дарсї тааллуќ доранд.

Таваљљуњи асосии аъзоёни раёсат дар корњои таълифкардаашон ба масъалањои мушкилоти тањсилоти миёнаи умумї, тањияи стандартњои фаннї, озмоиши низоми нави бањогузорї, њалли мушкилоти муассисањои камнуфус ва таъмини онњо бо маводи таълим, рушди зењни хонандагони љавон, ошкор сохтани анъанањои хуби мактабњои ниёгон, ошкор сохтани таълими бисёрзабонї, ба воситањои таълим таъмини муассисањои тањсилоти умумии тањсилашон ѓайритољикї, омўзиши таљоруби педагогикаи кишварњои дигар ва татбиќи љанбањои мусбати онњо дар соњаи маорифи кишвар, омўзиши проблемаи ѓояњои маънавї-эстетикии хонандагони муосир, тарбияи шањрвандони ватандўсту дорои хислатњои наљиб, тањќиќоти мероси адибони барљастаи пешину имрўзаи тољик чун воситаи бењтарини тарбияи маънавї ва ватандўстї равона карда шудааст.

Раёсати АТТ дар робита ба соли оила эълон намудани соли 2015 чандин маќолаю дастурњо тањия ва таълиф кард: маљмўаи маќола тањти унвони «Оила-манбаи тарбияи нерўи зењнии миллии хонандагони љавон», китоб ба номи «Хонаводаи солим» (муаллифон И. Каримова., Ф. Шарифзода ва С. Сулаймонї), дастури методї тањти унвони «Рушди њамкорињои мактаб, оила ва љомеа дар тарбияи маънавии мактабиён» (муаллиф И. Давлатшоев).

Масъалаи дигаре, ки дар соли 2015 аъзоёни раёсати АТТ ба тањќиќи он машѓул шуданд, педагогикаи муќоисавї ва педагогикаи фароѓат мебошад. Натиљаи тањќиќот дар рисолањои «Педагогикаи муќоисавї» ва «Педагогикаи фароѓат», ки ба табъ расиданд, инъикос шудааанд.

Академияи тањсилоти Тољикистон чандин масъалањоро баррасї намуда маълумотнома тањия карданд, ки дар назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовини ў муњокима гардида ќарорњои дахлдор ќабул гардиданд. Бо дастгирии ЮНИСЕФ Академияи тањсилоти Тољикистон дар њамкорї бо Пажўњишгоњи рушди маориф дар ду гурўњ 30-нафар директорони муассисањои тањсилоти умумии камнуфус ва 30-нафар омўзгорони чунин муассисањо (аз 25 то 31.08.2015) бо њар ду гурўњ панљрўзї семинар доир кард ва баъзе маводи таълимро низ дастраси иштирокчиён гардонд.

Дар муддати њисоботї конференсияњои илмию амалии «Алифбо ва алифбонигорї. Технологияи педагогии таълимии фаъол ва наќши он дар ташкили корњои эљодии талабагон бахшида ба 100-солагии зуњури равияи тањлил ва таркиби овози дар таълими савод», «Љањонишавии тањсилот ва проблемањои таълими њамгиро дар низоми маорифи Тољикистон». «Интихоби касб, мушкилот ва роњњои њалли он» ва ѓайрањо ташкил ва гузаронида шуд.

Академияи тањсилоти Тољикистон ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон беш аз 40 пешнињод манзур кардааст, ки аксари он ба асноди меъёрии њуќуќии соња (оид ба наќшањои таълим, низомномањо) ва маводи таълим мансубанд. Дар ин муддат раёсати АТТ беш аз 45 маълумотнома ба Вазорати маориф ва илм ирсол намудааст, ки ба масъалањои гуногун тааллуќ доранд (иљрои барномањои давлатї татбиќи наќша-чорабинињо, иљрои бандњои људогонаи ќарорњои мушовара ва ѓайрањо).

Дар соли 2015 маводи нашркардаи узвњои раёсати АТТ дар маљмўъ беш аз 402 љузъи чопиро ташкил мекунанд (монографию рисолањо барномањои фаннї, китобњои дарсї, дастурњои методї). Ва маводи тањриркардаашон - китобњои дарсию дастурњои методї дар њудуди 1925 сањифа мебошад.

Раёсати АТТ дар соли њисоботї бо истифода аз неруњои илмии худ ва љалби кормандони илмии ПРМ ва дигарон ба беш аз 77 барномаю китобњои дарсї ва дастурњои методї таќризњо навиштаанд, ки ин ваќти зиёдро талаб менамояд.

Узвњои раёсати АТТ дар тарбияи неруњои илмии љавон сањми намоён доранд. Дар соли љамъбастшаванда дар Шўрои диссертатсионии (Д 047.016.01), ки дар назди АТТ амал мекунад, 36 нафар рисолаи илмї дифоъ кард, ки аз ин миќдор 2-тоаш рисолаи докторї мебошад. Аз миќдори зикршуда 2 нафар аспирант ва боќимондањо унвонљўянд. Агар аз рўи шањрвандї тасниф кунем, чунин аст: аз Љумњурии Тољикистон -24 нафар, аз Љумњурии Исломии Эрон-10 нафар ва аз Љумњурии Ќазоќистон -2 нафар.

Аъзоёни раёсати АТТ беш аз 18 маротиба ба сафарњои хидматї рафтанд, ки маќсади онњо омўзиш, додани маслињат ва баррасии татбиќи ин ё он асноди соњаи маориф мебошад.

Дар баробари пешрафтњо дар фаъолияти аъзоёни раёсати Академияи тањсилот баъзе камбудињо љой доранд:

- дар њалли масъалањои принсипиалии таълими салоњият ва салоњиятнокї, ки талаботи давр аст, фаъол нестанд;

- оид ба тањияи стандартњо, ки бар асоси салоњиятнокї сурат мегирад, маќолањо ба нашр нарасонидаанд, бо вуљуди он дар синфњои ибтидои 50 муассисањои тањсилоти умумии кишвар чунин кор дар муассисањои тањсилоти умумї оѓоз шудаанд;

- масъалаи хониши босифат бидуни бањс монда ва татбиќи он чандон њамвор сурат намегирад;

- дар тањќиќотњои сотсиологї иќдоми ќатъї намегузоранд, њол он ки шароити кунунї огоњї медињад, ки роњњои пешгирии амалњои номатлуб (ба чапгароњо омехтан, аз бемаърифатию бефаросатї ба худкушї даст задан ва ѓайрањо) тањќиќ ва ошкор карда шаванд;

- китобњои педагогикаи воќеї, ки бо такя ба андешањои миллї ва бо назардошти бозёфтњои бењтарини педагогикаи љањонї офарида шуда бошад, њанўз таълиф нагаштаанд. Мутолиаи педагогикањои нашршуда ошкоро месозад, ки руњи миллї надошта, тарзи баёнашон ба тарљумаи тањтуллафзї мушобењ аст. Њамзамон доир ба муќаррар кардани мазмуни тањсилот кам таваљљуњ зоњир карда мешавад.

Ин нуктањо моро водор месозад, ки барои аз ин амали носањењ рањо ёфтан неруњои илмї мутамарказонида шаванд.

 Пешнињод мегардад:

 Дар робита ба ин Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон чунин пешнињодњо дорад:

1. Азбаски ислоњоти љиддии соња оѓоз дорад, кам будани теъдоди аъзоёни АТТ имкон намедињад, ки њамаи корњои ба наќша гирифташуда дар ваќташ ва босифат анљом ёбад. Аз ин рў, лозим меояд, ки теъдоди аъзоён афзуда шаванд.

2. Барои таъмини низоми ягонаи ташкили муассисањои тањсилоти ибтидоию асосии камнуфус ва пардохти музди мењнати омўзгорони онњо лозим аст, ки:

- тартиби пардохти музди мењнати омўзгорони мактабњои камнуфус дар мувофиќа бо вазоратњои дахлдор аз нав омода карда шавад;

- низомномаи намунавии мактабњои камнуфуси Љумњурии Тољикистон, ки аз тарафи Мушовараи вазорати маориф ва илм ЉТ аз 31.07.2013, №12/7 тасдиќ шуда буд, таљдиди назар карда шавад;

- љадвали (шкалаи) муассисањои тањсилоти ибтидої, асосї ва миёнаи камнуфус муќаррар карда шавад;

- заминањои воќеии афзудани соатњои дарси забони давлатї омўхта шавад, њоло он ки дар чунин мактабњо асосан хонандагони тољикзабону ўзбекзабон тањсил доранд.

- омода намудани омўзгоронро барои тадриси чанд фан дар донишгоњњо ва колељњои омўзгорї бояд мавриди баррасї ќарор дод.