ОСОРХОНАИ "МАОРИФ"

                       Њисоботи осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2018

ФАЪОЛИЯТИ ИЛМЇ - АМАЛЇ:

Осорхонаи маориф аз рўйи шаш самт фаъолият мекунад.

Дар осорхона 3 ходими илмї кор мекунад, ки њар кадом мавзўи илмии инфиродї дорад.

Осорхонаи маориф наќшаи фаъолияти хешро дар соли 2018 дар асоси дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ќарорњои Њукумати ЉТ, ќарорњои мушовара ва фармоишу супоришњои вазири маориф ва илм, муовинони вазир ва инчунин вазифаи гузоштаи президенти  Академияи тањсилоти Тољикистон тањия кардааст.

Илова ба наќшањои инфиродї кормандони илмї дар самтњои зерин фаъолият менамоянд:

Самти якум иљрои наќшањои инфиродиро талаб мекунад. Дар ин самт як ќатор корњо анљом дода шуданд. Оид ба раванди татбиќи муносибати босалоњият Зиеёв Ќ. О. Роњнамои фанни «Омодагии дифои њарбї»-ро омода кард, ки бо ќарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ ва барои нашр пешнињод карда шудааст.

Ходимони илмї чунин маќолањо ба табъ расониданд:

·       Њунар симу зар  (28.03.2018, Фараж, №13) (Рањимов У.);

·   Наќши осорхонањо дар тарбияи њисси хештаншиносї ва ватандўстии љавонон (Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон 2017. №3/7, С 246-248); (Абдулов Љ);

·  Туризмро тарѓиб намоем (Маорифи Тољикистон, 2018, №3, С. 25-26) (Абдулов Љ.);

·   Огоњї аз таърих нишонаи худогоњии миллист (Абдулов Љ.)

·  Татбиќи равандњои инноватсионї дар фаъолияти осорхонањои мактабии љумњурї (Паёми АТТ, № 3, (28) 2018, с.68-72) (Мамадназарова М.);

·  Душанбе шањри сулњ аст (“Фараж”, 12.09.2018) (Умедаи Х.)

·  Моњияти муносибати босалоњият дар таълим (Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон №2,(27)2018, С. 45-49) (Зиеёв Ќ. О.)

Самти дуюм ташкили гўшањоро фаро мегирад: Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028», «2018 соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї», «Вањдатофар» ва ѓайра.

Дар давраи тобистон кормандони осорхона барои ба тартиб даровардани толори «Намоиши дастовардњои хонандагон»  ва тармими баъзе амсила ва ашёи осорхона навигарињо ворид карда, шакли  намоишро мувофиќи давру замонаш ва махсусияташ ба ин ё он њунарњои мардумї дар мизњои махсуси барои осорхона сохташуда љо ба љо кардаанд.

Самти сеюм гузаронидани конференсияю семинар ва мизњои мудавварро фаро мегирад. Рўзи 18.05.2018 оид ба осорхонањо, 12.09.2018 бахшида ба 27- солагии Истиќлолияти  давлатї, 05.11.2018 ба ифтихори Рўзи Конститутсияи давлатї, 16.11.2018 бахшида  ба рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон, 23.11.2018 ба ифтихори  љашни  Парчами миллї чорабинињо ба роњ монда шуд. Рўзи 05.06.2018 дар мавзўи “Сањми Тољиниссо Азизова дар тањкими сулњ ва баланд бардоштани њуќуќи занон дар Тољикистон конференсияи илмї -назариявї” доир карда шуд.

Ташкили гўшаи дастовардњои љавононе, ки дар соњаи илм фаъолият менамоянд, ба тарбияи ватанпарастї мусоидат хоњад кард.

Самти чоруми фаъолияти Осорхонаро гузаронидани сайри осорхонавї ташкил медињад.

Омўзгорон, хонандагон, донишљўён ва мењмонони ватанию хориљї ба осорхона ташриф меоранд.

Кормандони осорхона мекўшанд, ки ташрифоварандагонро бо маълумоти кофї ва рўњияи болида аз осорхона гусел намоянд.

Дар ин муддат сайрњои осорхонавї ба роњ монда шуд, ки дар онњо беш аз 2135 нафар ширкат карданд. Таркиби иштирокчиён чунин аст: хонандагон – 725 нафар; донишљўён – 655 нафар; омўзгорон – 710 нафар; мењмонони ватанию хориљї – 45 нафар ва дар маљмўъ 2135 нафар ба осорхона ташриф оварданд.

Самти панљуми фаъолият робита бо воситањои ахбори оммаро фаро мегирад. Дар ин самт оид ба фаъолияти Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон мудири осорхона Ќурбоналї Зиёев ва ходими калони илмї Убайдулло Рањимов тариќи шабакаи телевизионии Сафина, барномаи «Субњ ба хайр» рўзи 04.09.2018 баромад намуданд. Њамчунин Ќ.Зиёев ва У. Рањимов тавассути шабакаи радиои “Садои Душанбе” дар мавриди омодагии дифои њарбї (15.05.2018) баромад карданд.

Самти шашуми фаъолияти кормандони осорхона сафарњои хидматї аст. Њадаф аз ин сафарњо  ёрии амалї расонидан ба ташкилкунандагони осорхонањои мактабї ва кормандони он мебошад. Дар моњњои  август  Зиёев Ќ., сентябр Рањимов У. ва Абдулов Љ.  сафарњои хизматї анљом доданд.

Пешнињод

Осорхона барои њалли ду масъалаи зерин ба кумак ниёз дорад:

- бењтар кардани маблаѓгузорї, агар ин кор даст дињад, бо таљњизотњои замонавї таъмин гаштани Осорхона то андозае њалли худро меёбад;

- як адад наќлиёти хурди хидматї, ки баъзан барои нигорањоро њамлу наќл кардан зарурат ба миён меорад.

Њисоботи

мухтасари Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон

Кормандони Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон тибќи наќшаи кор, дар соли 2018 фаъолият кард. Фаъолияти кормандони Осорхонаи маориф 6 самти зеринро  фаро мегирад.

Самти якум иљрои наќшањои инфиродї, самти дуюм ташкили гўшањо вобаста ба љашну тадбирњои дигар, самти севум гузаронидани конференсияю семинар ва мизњои мудаввар, самти чорум сайри осорхонавї, самти панљум робита бо воситањои ахбори омма ва самти шашум сафарњои хидматиро фаро мегирад.

Дар ин муддат кормандони Осорхона аз рўйи самти якум 8 маќола ва як роњнамо аз фанни «Омодагии дифои њарбї ба нашр расонида, аз рўй самти дуюм гўшањо бахшида ба дањсолаи байналмилалии об, соли 2018- соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї, як конференсияю ду семинар доир намуданд. Аз рўйи самти чорум кормандон сайри осорхонавї гузарониданд, ки теъдоди муштариён ба 2135 нафар расид. Тибќи самти панљум чор маротиба аз тариќи шабакањои радиої ва телвизионї баромад карданд. Аз рўйи  самти шашум кормандони Осорхона  панљ маротиба ба сафарњои хидматї рафта ба масъулони осорхонањои мактабї ва китобхонањо ёрии амалї расониданд.

Барои бењтар гаштани фаъолияти Осорхонаи маориф пешнињод карда мешавад:

- агар маблаѓгузорї бештар гардад, осорхона то андозае бо таљњизоти замонавї таъмин мегардад;

- Осорхона ба як наќлиёти хурди хидматї ниёз дорад, зеро баъзан лозим меояд, ки нигорањо њамлу наќл гарданд.                                                             

 

        ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН

ОСОРХОНАИ МАОРИФ

 МУАРРИФИНОМАИ ОСОРХОНАИ МАОРИФИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН

 БУКЛЕТ МУЗЕЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА

BOOKLET EDUCATION MUSEUM  EDUCATION ACADEMY OF TAJIKISTAN

Душанбе – 2017

 ББК 79.1:74.00 (2 тољик)

Мураттиб: Ќурбоналї Зиёев

 Зери назари узви академики АТТ, доктори илмњои биологї ва фарматсевтї, профессор, президенти Академияи тањсилоти Тољикистон Ѓуломќодир Бобизода

 Муњаррир: Убайдулло Рањимов

 Ороиши компютерї: Љамолиддин Абдулов

 Аксбардор: Сурайё Њомидова

 МУАРРИФИНОМА. Осорхонаи маориф. – Душанбе: Сифат, 2017. – 45 с.

 Муаррифиномаи мазкур маълумоти мухтасар дар бораи Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон ва фаъолияти онро дар бар мегирад.

Суроѓа: 734024. Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, кучаи Айнї – 45. Тел.: (+ 992 – 37) – 227 – 15 – 69, 227 – 49 – 21. Факс: 227-46-66.; E-mail: www.aot.tj

  ББК 79.1:74.00 (2 тољик)                                   © Ќ. Зиёев, 2017

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ТОЉИКИСТОН

 Ѓуломќодир Бобизода – доктори илмњои биологї ва фарматсевтї, академики АТТ, профессор, президенти Академияи тањсилоти Тољикистон

 Каримова Ирина Холовна – доктори илмњои педагогї, фарматсевтї, академики АТТ, ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон

Саидамир Аминов – номзади илмњои педагогї, узви вобастаи АТТ, саркотиби илмии  Академияи тањсилоти Тољикистон

 ТАЪРИХИ ОСОРХОНА

Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон (минбаъд Осорхона) соли 1960 дар назди Институти тањќиќоти илмии илмњои педагогї (њоло Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ)  тањти унвони «Музейи маорифи халќ» таъсис дода шудааст, ки муассиси он Вазорати маорифи халќи РСС Тољикистон мебошад. Осорхона то соли 1996 чун муассисаи алоњида ва баъд њамчун шуъба дар назди Пажўњишгоњи илмњои педагогї фаъолият кардааст. Пас аз таъсиси Академияи илмњои педагогї (соли 2002) (њоло Академияи тањсилоти Тољикистон) ба њайати зерсохтори он ворид карда шуд.

Нахустин сарвари осорхона Ањмад Рањимзода (солњои 1960 – 1972) мебошад.

            Минбаъд шахсони зерин роњбарии осорхонаро ба уњда доштанд:

Муруватова Ш. А. солњои 1973– 1984

Бобохонова М. А. солњои 1984 – 1987  

Њусейнова С. Х. солњои 1988 – 2000

Фатњуллоева С. солњои 2000 – 2014

Камолзода С. солњои 2014– 2015

Зиёев Ќ. О. аз январи соли 2016

Осорхона муассисаи илмиву таърихї, фарњангї ва педагогї буда, он ба пањлуњои муњимми раванди омўзишу парвариш мусоидат менамояд. Зеро љавонон тавассути сањифањои сабтшудаи воќеияти таърихї гузаштаву имрўзаро муќоиса намуда, ба хулосањои зарурї мерасанд ва дар ин замина барои ташаккули шахсияти хеш ва оройиши рафтору гуфтор талош меварзанд.

Осорхона сарчашмаи маънавиест, ки аз мероси гузаштаву имрўзаи маорифи кишвар маълумот медињад. Он дар тўли фаъолияти худ њуљљатњои нодири таърихї, нигорањо, амсилаву аксњоеро, ки рушду нумў ва бурду бохти маорифи Тољикистонро бозтоб менамоянд, гирд овардааст. Дар гирдоварии маводи илмиву таърихї сањми пурарзиши роњбарият ва кормандони осорхона назаррас аст. Ходимони илмии осорхона барои дастрас намудани мавод ва маълумоти зурурї ба шањру навоњии кишвар сафар намуда, ба таври густурда корњои фањмондадињї ва тарѓиботї анљом медињанд.

Осорхона дорои амсилаву нигорањои нодир ва бою рангин аз ќабили «Мактаби куњна», «Мадраса», «Асбобњои таълимии асрњои ќадима» ва ѓайра мебошад. Девонњои Хоља Њофиз, Саъдї, Бедил, Фузулї, ки бо њуруфи форсї нашр шудаанд ва аз рўйи онњо дар мадрасањои Самарќанд, Бухоро, Њисор, Истаравшан, Хуљанд ва ѓайра дарс мегуфтанд, аз љумлаи боигарињои осорхона мањсуб меёбанд. Њамзамон китобу дастурњои таълимии солњои пешин низ бо њуруфи форсї ва лотинї гирдоварї шудаанд, ки мањсули солњои 30-юми асри XX ба шумор мераванд.

Осорхона бо муассисањои илмию фарњангии кишвар ва хориљи он њамкории васеъу пайваста  дошта, таъриху дастовардњои маорифро мунтазам гирд меоварад ва дар хазина нигоњ медорад.

Кормандони илмии осорхона бо омўзгорони муассисањои таълимї, донишљўён ва мутахассисони муассисањои томактабї рољеъ ба омўхтани таърихи маориф ёрии њамаљониба мерасонанд. Њамасола олимону муњаќќиќон, аспирантону унвонљўён, омўзгорону донишљўён ва мењмонони зиёде аз Тољикистон ва хориљи он сайри осорхона карда, аз таъриху пешрафти маорифи кишвар огањї пайдо менамоянд.

Масалан, доктори илмњои педагогї, профессор аз шањри Маскав Чистяков В. М. андешаашро оид ба осорхона чунин баён намудааст: «Шиносої бо осорхонаи маорифи Тољикистон ба ман як њаловати махсуси илмї, тарбиявї ва амалї бахшид. Осорхона таърихи бою рангин ва амсилањои нодир дорад. Тољикон бояд фахр намоянд, ки чунин осорхона доранд. Ман пас аз сайри он як љањон таассурот бардоштам» (Чистяков В. М., 15.09.2012).

Мањмуди Фаршедї, вазири омўзишу парвариши Љумњурии исломии Эрон назари хешро ба гунаи зер иброз медорад: «Боздид аз муассисаи Осорхонаи маорифи Љумњурии Тољикистон барои инљониб муљиби масаррат шуд. Фарњанги муштараку пайванди деринаи таърихї миёни ду кишвари дўст – Љумњурии исломии Эрон ва Љумњурии Тољикистон сармояи гаронќадрї аст, ки таќвияти иртиботи байни ду кишварро мумкин месозад. Умедворем њар рўз шоњиди густариши иртиботии миёни ду кишвар, хусусан, дар зинањои фарњангиву илмї бошем ва дар сояи ин иртибот шукуфоии илмиву фарњангии ду кишвар падид ояд» (Мањмуд Фаршедї, 5.11.2008).

            Љон Роберт аз шањри Чикагои Штатњои Муттањидаи Амрико оид ба боздид аз осорхонаи маориф чунин навиштааст: «Ман оид ба таърихи маорифи Љумњурии Тољикистон рисолаи илмї навишта истодаам ва хеле хурсандам, ки ба ин муассисаи таърихиву фарњангї ташриф оварда, аз таъриху маданияти маорифи халќи тољик воќиф гардидам» (Љон Роберт, Донишгои Чикаго, 31.07. 2007).

Осорхонаи маориф бо осорхонањои мактабї њамкории устувор дошта, ба муассисањои тањсилоти миёнаи умумии кишвар дар ташкили осорхонањои мактабї ёрии амалї мерасонад. Аз љумла, дар ташкили як ќатор осорхонањои мактабии муассисањои тањсилоти умумии шањрњои Душанбе, Хуљанд, Кўлоб, Ќўрѓонтеппа, Хоруѓ ва ноњияњои тобеъи марказ наќши бузург дорад.

Осорхона тарѓибгари хизматњои шоёни олимону маорифпарварони маъруфу шинохта, арбобони илму техника, омўзгорони шоиста ва омўзгорони сол, аз љумла «Аълочиёни маорифи СССР», «Ќањрамонони Мењнати Сотсиалистї», «Аълочиёни маорифи Тољикистон» ва собиќадорони маориф мебошад. Гўшањои махсусе, ки ба фаъолияти олимон Лутфуллозода Муњаммад, Шарифзода Файзулло, Убайд Зубайдов, собиќадорони маориф Њабиб Искандаров, Ниёз Сафаров, Розиќ Њомидов, Ќањрамонони мењнати Сотсиалистї Муњаббат Мањмудова, Њабиба Каримова, муаллимони Халќї: Идї Халифаев, Фотима Самадова ва омўзгорони сол Бунафша Ѓаниева, Коробкина Вероника бахшида шудааст, далели ин гуфтањост. Дастоварди муњими солњои соњибистиќлолї аз тарафи Президенти Руссия В. В. Путин ба медали «А. С. Пушкин» сазовор гаштани Каримова Ирина Холовна мебошад.

Кормандони осорхона бо муассисаи давлатии «Маркази љумњуриявии муассисањои тањсилоти иловагї»-и Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, литсею гимназияњо ва муассисањои тањсилоти ѓайридавлатї њамкории пайваставу судманд доранд. Онњо дар ташкили мањфилњои фаннї, конфронсу семинарњо, озмуну фестивалњо, экспедитсияњои љумњуриявии сайёњї – кишваршиносии мактаббачагон тањти унвони  «Тољикистон – кишвари азизи ман» фаъолияти якљоя анљом дода, дастовардњои љолиби онњоро дар осорхона ба намоиш  мегузоранд.

Хулоса, осорхона зимни фаъолияташ талаботи дастуру супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва илм ва Академияи тањсилоти Тољикистонро ба эътибор гирифта, ба неруи ходимони илмї такя менамояд. Вазифаи асосии осорхона аз тарѓиби таърихи маорифи мамлакат, дастовардњои он, таљрибаи пешќадами педагогї, љустуљў ва љамъоварии маводи зарурии соња иборат мебошад.

 

                                                                                                    ИМРЎЗИ ОСОРХОНА

 

            Осорхона дорои панљ толори муљањњаз оид ба даврањои гуногуни таърихи маорифи Тољикистон мебошад:

 Толори 1. Намоиши дастовардњо ва баргузории чорабинињо.

Толори 2. Таърихи инкишофи маориф то Инќилоби Октябр.

Толори 3. Таърихи инкишофи маориф дар замони Шўравї.

Толори 4. Рушди маорифи миллї дар замони Истиќлолияти давлатї.

Толори 5. Намоиши дастовардњои хонандагон.

             Дар толорњои осорхона кормандони илмї таъриху дастовардњои маорифи миллиро пайваста муаррифї менамоянд. Аз љумла, баргузории чорабинињои илмї –  амалї, таърихї – методї, суњбату вохўрињо бо омўзгорону хонандагон, устодону донишљўёни донишгоњњои омўзгорї, шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф, мењмонон ва дигар алоќамандон фаъолияти њамарўзаи онњо мањсуб меёбад.

      Мавриди зикр аст, ки дар осорхона толори алоњида бо номи «Рушди маорифи миллї дар замони Истиќлолияти Давлатї» ташкил шудааст, ки дастовардњои соњаи маорифро дар замони Истиќлолияти давлатї инъикос менамояд. 

КОРМАНДОНИ ОСОРХОНА  

 Ќурбоналї Зиёев - мудири Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон (Роњбарии умумї ба кори осорхона)

 Убайдулло Рањимов – ходими калони илмї. Мавзўи илмї: «Осорхонаи маориф – воситаи тарбияи хештаншиносии хонандагон». Муаллифи зиёда аз 50 маќолаи илмї – оммавї, аз љумла: «Арбоби барљаста», «Олими ихтироъкор», «Эњёи осорхонаи маориф дар даврони Истиќлолият», «На волнах любви»,«Тањияи барномаи махсус»  ва ѓ.

  Љамолиддин Абдулов – ходими калони илмї. Мавзўи илмї: «Наќши осорхонаи маориф дар тарбияи њарбї – ватанпарастии хонандагон».

Муаллифи зиёда аз 10 маќолањои илмї – оммавї, аз љумла: «Осорхонаи маориф порае аз таърих», «Экспозитсияи осорхонавї ва наќши он дар равобити фарњангї», «Зану зиндагї»  ва ѓ.  

   Сурайё Њомидова – ходими калони илмї. Мавзўи илмї: «Наќши осорхонаи маориф дар њифз ва таблиѓи фарњанги миллї».  Муаллифи зиёда аз 5 маќолаи илмї – оммавї аз љумла: «Аз таърихи Осорхонаи маориф дар Љумњурии Тољикистон», «Наќши Осорхонаи маориф дар тарбияи насли наврас», «Таљассуми Љанги Бузурги Ватанї аз нигоњи осорхонаи маориф»  ва ѓ.

 ШУЪБАИ КАДРЊО

Мадина Диловарова

сармутахассиси шуъбаи кадрњо.

·      таъмини иљрои амру фармоишњои президенти АТТ ва дастури мудири осорхона.

·      омодасозии љузвдонњо ва асноди шахсии кормандон;

                              МУЊОСИБОТ

   Азиза Мусоева – муњосиби осорхонаи маориф.

·      бурдани њисоби бухгалтерї;

·      њисобу китоб ва њуљљатдории захираи осорхона.

Маълумотнома оид ба вазъи осорхонањои мактабї дар вилояти Суѓд

         12/10/2016  Тибќи  фармоиши  роњбарияти Академияи тањсилоти Тољикистон ва мудирияти Осорхонаи маорифи њамин муассиса аз таърихи 26- уми сентябр то 1- уми октябри соли 2016 љињати дида баромадани вазъи осорхонањои мактабии вилояти Суѓд дар сафари хизматї ќарор доштам.

         Мавриди тазаккур аст, ки Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон вактњои охир  ба осорхонањои мактабї эътибори љиддї   медињад. Аз њамин сабаб аст, ки фаъолияти осорхонањои мактабї дар даврони Истиќлолияти давлатї рушд дошта, дар шањру ноњияњо шумораи онњо зиёд мегардад. Кор дар самти осорхонањо рўз ба рўз бењтар шуда истодааст. Чї тавре, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї -  Пешвои миллат,  Президенти  Љумњурии Тољикисон  муњтарам Эмомалї Рањмон гуфтаанд: «Осорхона ин шиносномаи таърихи  миллат аст».  Ба осорхонањо бештар нигора,  амсила  ва дигар экспонатњо ворид мегардад.

         Дар ноњияи Спитамен дар њашт муассисаи таълимї осорхонањои таърихї – кишваршиносї арзи вуљуд дошта,  фаъолият мебаранд.  Осорхонаи  мактабии назди МТМУ №  5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 14, № 31 экспонатњои зиёд надошта бошанд њам тартиботи хуб дошта, нигора ва амсилањо љо ба љо гузошта шудаанд.  Сатњи кор дар осорхонањо дар дараљаи миёна ќарор дорад. Омўзгорони фанни таърих ва мудирони  осорхонањо кўшиш ба харљ додаанд, ки љињати ташкил намудани коргузорї сањм гузоранд.  «Гўшањои иштирокчиёни ЉБВ»,  «Љамъияти ибтидої, ѓуломдорї, феодалї ва капиталистї», њамчунин  дигар  дастовардњои соњаи археологї ва бостоншиносї назаррасанд.  

      Мутаассифона, дар бисёр муассисањои таълимї номгўи нигора ва амсилањо ба забони ўзбекї  њуљљатнигорї гардидааст, ки ин љавобгўи забони давлатї нест.  Нигора ва ашёи љамъгардида таърихнома надошта, дуруст номгузорї нашудааст. Аз сабаби њавасманд  набудани мудирони осорхонањо љињати музди мењнат, корњои тарбиявию амалї дар ин самт ислоњталаб мебошад

    Дар ноњияи Деваштиљ  (собиќ Ѓончї) дар маљмўъ 16 осорхона ва гўшањои кишваршиносї  фаъолият доранд, ки аксарияти онњо дар замони Истиќлолияти давлатї таъсис дода шуда, мавриди бањрабардорї ќарор доранд. Дар МТМУ № 16, ба номи Ањмадљон Шарифов аз соли 1994 осорхонаи мактабї фаъолият дорад.  Омўзгори фанни таърих Хосият Сулаймонова дар осорхона њамчун  мутахассис- ходим мањсуб меёбад. Осорхонањои мактабии назди муассисањои таълимии раќамњои 2, дењаи Хўља Тоњир, 3, дењаи Лолазор, 7 дењаи Басманда, 19 дењаи Овчї осорхонањо бењтару хубтар оро дода шудаанд.

Боиси таассуф аст, ки он камбудї ва норасогињое, ки дар ноњияи Спитамен ба назар мерасид, дар ноњияи Деваштиљ низ дида мешавад.

Дар шањри бостонии Хуљанд тибќи гуфтаи мудири шуъбаи маорифи шањр Илњом Султонов  48  муассиса , аз он љумла 4 литсей,4 гимназия, 11 мактаби хусусї, 1 интернат фаъолият доранд, ки дар онњо 8 осорхонаи мактабї ба тарбияи маънавии хонандагон кумак мерасонанд.

Гимназияи раќами  1 ба номи Мањмудљон Бењбудї аз соли 1973 таъсис ёфта то имрўз фаъолият дорад ва њамасола кормандонаш кўшиш ба харљ медињанд, ки љињати аз экспонатњои нав бой гардонидани осорхона љидду љањд намоянд. Роњбари осорхона Мадина Юлдошева мутахассиси соња буда њамеша дар такупў аст, то ин ки кори босамареро анљом дињад.

Чунин бурдборињо дар фаъолияти осорхонаи гимназияи раќами 24, ки аз соли 1988 таъсис ёфтааст, дидан мумкин аст. Дар ин љо осорхонаи таърихии ба номи Бобољон Ѓафуров, ки роњбариашро Мунира Олимова ба уњда дорад, фаъолият дорад.

Осорхонањои мактабї дар назди МТМУ- њои раќамњои 3, 17, , 20, 22, 23, 27 низ дар толорњои алоњида фаъолият доранд.

Натиљагирї аз осорхонањои мактабии шањри Хуљанд онро нишон дод, ки кор дар ин самт нисбатан бењтар ба роњ монда шудааст. Масъулиятшиносї дар фаъолияти мутахассисони осорхонањо эњсос мегардад.

Боиси таассуф аст, ки новобаста аз пешравињо камбудињо низ ба чашм мерасанд.   Чун њамешагї нодурусту нофањмо навиштани њуруфоти тољикї, Нодуруст номгузорї кардани нигора ва амсилањо, экспонатњо ва гайра.

  Дар ноњияи Љаббор Расулов даро љамоати дењоти Ѓулакандоз дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии раќами 16 аз тарафи омўзгорону хонандагон  бо роњбарии Абдуманнон Абдусаминов соли 1982  осорхонаи мактабї таъсис ёфт. Масоњати он 60 метри мураббаъро ташкил медињад. Осорхона дар ноњия мавќеи баландро дошта, дар озмун љойњои сазоворро ишѓол намудааст.

Осорхона аз 5 ќисм иборат мебошад:

1.     Мубориза бањри озодии миллат

2.     Колхози мо дар солњои 1940 – 1950

3.     Ѓулакандозиён дар њимояи Ватан

4.     Ба дењаи мо шинос шавед

5.     Аз њаёт ва эљодиёти Абдуѓафур Самадов

Дар осорхона зиёда аз 1200 экспонатњо мављуданд.

Осорхонаи гимназия бо кўшиш ва саъю талоши омўзгорони таърих Н. Њакимова, Н. Бобокалонова, М. Миралиева, Ш. Муллобоева ва дигарон таъсис ёфтааст. Тибќи гуфтаи мудири шуъбаи маорифи ноњия Њ. Тошов дар ММТУ № 11 ва 3 муассисаи дигар осорхонањои мактаб дар фаъолиятанд. 

               Дар ноњияи Мастчоњ дар назди зиёда аз 5 муассиса осорхонањои мактабї арзи вуљуд дошта, фаъолият доранд. Гуфтан ба маврид аст, ки дар мактабњои ин ноњия низ вазъияти осорхонањо ќариб, ки якранг ба осорхонањои дигар шањру навоњии вилояти Суѓд аст. Дар  њама осорхонањо ќариб, ки бурду бор якхела аст. Экспонатњои осорхонањо вобаста ба таърихи диёру мањал камтар будаву якхела мебошанд. Таърихномаи экспонатњо ќариб, ки вуљуд надоранд. Иловатан ќайд намудан ба маврид аст, ки аз сабаби оне, ки масъулини осорхонањо ягон музде намегиранд, як дилсардї нисбат ба вазифаи ба зиммагузоштаи онњо ба назар мерасад.

  Дар мадди аввал дар муассисањои таълимие, ки осорхонањои мактабї доранд, китоби ќайди экспонат (ашёњои) осорхона  ташкил карда шуда ба тартиб дароварда шавад.

Пешнињод ва тавсияњо

 Ба воситаи мутахассисони соњавї ( дар назар аст бостоншиносону археологњо) таърихи њар як бозёфту нигора бо номгузории  њамондаврааш дар нигора насб карда шавад.

 Шуъбањои маорифро зарур аст, ки барои мусоидат ва таќвият бахшидан ба  кори осорхонањои мактабї диќќати зарурї зоњир намуда, вобаста ба имконият ба мутахассисони осорхонањо алоќадри њол музди маош муайян накмоянд.

 

1.     Тибќи фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар њама осорхонањои мактабї Низомномаи ягонаи мактабї дар амал татбиќ гардонида шавад. 

                   Убайдулло РАЊИМОВ, ходим калони Осорхонаи  маорифи  Академияи тањсилоти Тољикистон 

                 Осорхонаи мактабї – навъи тарбияи хештаншиносї аст

 

 

               11.10.2016     Мудири шуъбаи маорифи шањри Турсунзода Сафар Ашўров зимни суњбатамон гуфт, ки дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии раќамњои 12, 32, 59 бозёфтњои бостоншиносони наврас дар осорхонањои мактабии њамин муассисањо љой кунонида шудаанд.

         Њанўз  солњои 80 – уми асри гузашта дар назди мактаби раќами 12, дењаи Ќаратоѓ бо ибтикори омўзгор Р. Љўрабоев осорхонаи мактабї таъсис дода шуд, ки ба номи олими барљастаи тољик Носирљон Маъсумї гузошта шудааст.  Тадриљан осорхона аз ашёи таърињї бой гардид. Љустуљўи омўзгорону хонандагон љињати бозёфт намудани нигорањои замони гузашта то њол идома дорад.

         Дар назди МТМУ № 59, дењаи Чиртаки шањри Турсунзода  чунин осорхона бо ташаббуси Шодї Турсунов созмон дода шуда, аз соли 1979  мавриди бањрабардорї ќарор гирифтааст.Тазаккур бояд дод, ки аз чанд осорхонае, ки мо дидан кардем, осорхонаи мазкур аз љињати бозёфтњои таърихї ва бостоншиносї ѓанитар буда, тарзи њуљљатгузориаш бењтар аст. Дар осорхона зиёда аз 1500 номгўй экспонатњо ба ќайд гирифта шудаанд.              Њамчунин дар назди муассисањои таълимии раќамњои 4, 42, 49, 101, 35, 37, 21 ва 75 дар кабинетњои таърих ќисман бозёфту нигорањои замони гузашта гирдоварї шудаанд ва њангоми машѓулиятњо ё санањои таърихї   мавриди намоиш ва омўзиши мутањассилин ќарор дода мешаванд.

         Мудири шуъбаи маорифи шањри Њисор Н. Асадзода гила аз он кард, ки баъзе муассисањои таълимї кайњо тариќи њашар сохта шудаву рў ба харобї доранд. Дар чанд муассисаи таълимї дарсњо дар се баст мегузаранд. Ба ин нигоњ накарда дар 5 муассисаи таълимї    осорхонањои мактабї ба пуррагї фаъолият доранд. Ин осорхонањо дар назди мактабњои раќами 39, дењаи Шоњони Боло, раќами 128, дењаи Шоњони Поён, раќами 44, дењаи Бобосурхон, раќами 50, дењаи Нилу, раќами 14, дењаи Шарора мебошанд.

         Дар дењаи Бобосурхони љамоати дењоти Алмосї, дар назди мактаби раќами 44 бо ибтикори фарзанди нависандаи машњури Тољикистон Њабибулло Назаров – Адолат Назарова, ки дар раванди бойгоншиносї ва осорхонашиносї хеле муваффаќ буд, љињати  гиромидошти хотираи  варзишгари машњури  тољик Абдулло Муродов осорхона таъсис гардидааст. Бо талошу такупўњои Адолат Назарова (марњум) ва омўзгорону хонандагони муассисаи мазкур осорхона аз ашёњои таърихї хеле бой гардонида шудааст. Новобаста аз он, ки мактаб дар њолати садамавї ќарор дорад, барои омўзгорону хонандагон ин осорхона чун як ифтихор дониста мешавад. Ташрифовардагони осорхона рўз ба рўз меафзоянд.

         Дар назди мактаби раќамит 39, воќеъ дар дењаи Шоњони Болои љамоати дењоти Хонаќоњи Кўњї осорхонаи аз љињати таърихї бой  фаъолият дорад. Дар ин осорхона зиёда аз 1500 нигорањо (экспонатњо) љамъ оварда шудааст. Мутаассифона, аз сабаби садамавї будани мактаб, ки тариќи њашар соли 1932 аз похсадевор сохта шудааст, бо ќарори Ситоди њолатњои фавќулодаи ноњия муассиса аз хати барќ људо кунонида шуда, гузаронидани машѓулиятњо низ аз имкон берун дониста шудааст.

          Дар ноњияи Шањринав (мудираш М. Шарифова) аз тарафи шуъбаи маорифи ноњия љињати рушди осорхонањои мактабї  камањамиятї зоњир мегардад. Дар ноњия њамагї дар назди 2 мактаб осорхона  фаъолият доранд, ки љавобгў ба талаботи имрўза нестанд. Дар назди муассисаи таълимии раќами 9, дењаи Чузии љамоати дењоти Чуст осорхона дар дањлезе љойгир кунонида шудааст ва ба љуз  аз ќўзањо дигар нигорае надорад. Дар ягон кўза таърихи замони онњо сабт нашудааст.          

Фењристи нигора ва ашёњо дар осорхонањои мактабии муассисањои тањсилоти миёнаи умумї дар шуъбаи маориф вуљуд надорад. Боиси нигаронист, ки дар Шўроњои шуъбаи маориф, љаласањои назди мудир раванди бењдошти  кори осорхонањои мактабї ва таќвият бахшидан ба ин самти муњим, ки бешубња як воситаи хештаншиносї ватандўстї ва гиромидошти расму оин ва фарњанги ниёгонро таљасумгар аст, кам ањамият дода мешавад. Осорхонањои мактабї дорои низомномаву оиннома набуда, наќшањои корї, китоби сабти ашё , сайри осорхона, наќша - чорабинињо вобаста ба љашну маросимњо тањия намешавад. Нигорањои аксарияти  осорхонањо дар синфхонањои майда ё дар дањлезњо, анборхонањо нигоњдорї мешаванд.    Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияњо њангоми зарурат аз маводи осорхонањои мактабї истифода менамоянд, вале њељ гуна кумаки молї ва дастгирии онњо дар ин самт ба назар намерасад.

Бисёр муассисањои таълимї ба низоми маблаѓгузории сарикасї гузаштаанд ва маъмурияти муассисањои таълимї имконият доранд, ки бо маќсади шинос намудани мактаббачагон ба таърих, фарњанг дар мувофиќа бо сохторњои дахлдори њокимияти давлатї осорхонањои мактабї созмон дињанд ва барои сарвари он маош муќаррар намоянд. Дар љумњурї осорхонањои мактабии зиёд фаъолият доранд. Мутаассифона, ашё, нигора, мавод ва бозёфтњои осорхонањои мактабї сабти таърихї надоранд. Агар Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон барои муайян намудани таърихномаи нигорањои ин осорхонањо бо донишкадаи археологї ва бостоншиносии назди Академияи фанњо њамкорї мекард, кор дар ин самт хело созгор мебуд.   

Убайдулло РАЊИМОВ, ходими калони илмии осорхонаи маорифи АТТ

  08/10/2016    Љашни бошукўњи 25- умин солгарди Истиќлолияти Љумњурии  Тољикистон рўз то рўз наздик расида истодааст. Истиќлолият неъмати бебањо ва муќаддаси миллат буда, волотарин ва гаронбањотарин  дастовард  мебошад. Дар љањони пуртазоди  муосир  миллате  соњибэњтиром мегардад, ки истиќлолияти воќеї ва давлати соњибихтиёру мустаќили худро дошта бошад.    

 

 

  Сарфарозї ва хушбахтии халќи тољик аст, ки ба сари давлати тољикон  шахсияти тавоно ва хирадманду дурбин,  Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон омад. Сарвари оќилу заковатмандамон бо сарбаландї ва ифтихоромез чунин изњори андеша менамоянд; «Ѓояи истиќлолият њамчун яке аз рукнњои бунёди озодии инсон дар тамоми давру замонњо љузъи таркибии андеша ва њуввияти мо буд. Чуноне ки аз сарнавишти бисёр ќавму миллатњои сайёра бармеояд, соњибистиќлолї  насиби њар халќ намегардад. Зеро ба даст овардани солњибистиќлолї  ва барпо намудани давлати соњибихтиёр, ѓайр аз ин ки бо имконияти таърихии њар халќу миллат робита дорад, инчунин аз њар фарди миллат бедориву њушёрї, эњсоси гарми ватандўстиву ватандорї, кору фаъолияти содиќонаву софдилона ва љањду кўшишњои доимиро талаб мекунад…».    

         Ба њамагон маълум аст ки њар як миллат мањз тавассути таърихи гузашта, илму фарњанги бою пурѓановат, тозаву беолоиш, худшиносиву худогоњї, вањдату њуввияти миллат ва дигар муќаддасот , ки асоси њастии миллат мебошанд, ба тамаддуни љањон ворид мешавад.  

         Таърих гувоњ аст, ки миллати тољик мањз тавассути забон, илму фарњанг, расму оин ва дигар арзишњои ѓоявии худ њамчун халќи сулњпарвару озодихоњ, ватандўсту  хайрхоњ дар арсаи љањонї шуњрат пайдо намудааст.

         Фарњангу маънавиёт, тафаккури миллї ва тамаддуни ниёгонамон воситаи муњими худшиносї,  вањдати миллї ва ташаккули љањонбинии  нави миллї буда, асоси пешрафти љомеа дар замони соњибистиќлолї мебошад.  Њар як фарди миллатро зарур аст, ки дар баробари шукргузориву ифтихор кардан аз Ватан-  давлати соњибистиќлоламон, тамоми азму талоши худро ба тањкими вањдати миллї равона карда, бањри ободии имрўзу фардои Ватан софдилона хизмат намоянд.

         Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, муњтарам Эмомали Рањмон ба рушди соњаи маориф ва илм диќќати махсус зоњир мекунанд. Соњаи маорифро яке аз соњањои афзалиятноки  љомеа эълон кардаанд. Дар тамоми шањру навоњии кишварамон мактабњо, кўдакистонњо, мактабњои касбї ва олии њозиразамон сохта ба истифода дода шуда истодааст. Ташаббускор ва созандаи њамаи ин муассисањо  Пешвои миллатамон, муњтарам Эмомалї Рањмон мебошанд.

Ногуфта намонад, ки осорхонањо низ тањти таваљљуњи  ин шахси абармард ќарор доранд. Президенти муњтарам дар мавриди эњё ва рушди осорхонањо чунин мегўянд: «Таъсиси осорхонањо, ки рамзи пайванди имрўзу фардо ва бунёдгари арзиши волои маънавии мардуми тољик мебошад, дар раванди ташаккули миллати мо низ ба њукми анъана даромадааст ».  Ё ки дар дар бораи муњимоти осорхонањо Пешвои миллат чунин аќида иброз медоранд: «Осорхона ин шиносномаи таърихи миллат аст».

 Љињати сазовор истиќбол гирифтани  25- солагии Истиќлолият дар яке аз толорњои осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон  бахшида ба ин љашни бузург намоишгоњ барои сайру тамошои ташрифмеовардагињо ба сомон дароварда шуд. Ногуфта намонад, ки осорхонаи  мазкур аз соли 1960 мавриди истифода ва бањрабардорї  ќарор дорад.  Осорхонаи маориф бо ташаббуси яке аз собиќадорони маориф, устоди касби худ Ањмад Рањимзода ва Вазорати маориф ташкил карда шудааст ва аввалин сарвари он Ањмад Рањимзода буд.  Осорхона аз чор толор иборат буда даврањои гуногуни  маорифу мактаби тољикро дар бар мегирад. Нигорањо, амсилањо, расму њуљљатњо, таърихнома ва дигар маводњо касро беихтиёр  ба сайри таърих ва њаёти гузаштаи халќи тољик мебарад. Осорхонаро њар сол ѓайр аз сокинони кишвар инчунин садњо хориљиён тамошо менамоянд ва фикру дархостњояшонро дар дафтари махсус ќайд мекунанд.

         Ходимону коркунони  осорхонаи маориф дар баробари такмилу ѓанї гардонидани толорњои осорхонаи марказї кушиш ба харљ медињанд, ки љињати ба тартиб даровардани осорхонањои мактабї ба шахсони мутасаддї кумак расонанд. Осорхонаи маориф бо осорхонањои мактабї алоќаи зич дошта ба мактабњои миёна дар ташкил намудани осорхонањои мактабї ёрии амалї мерасонад.  Њадаф аз дубора зинда гардонидани осорхонањои мактабї, пеш аз њама, омўзиши таърих, фарњанг ва бедор намудани њисси ватандўстиву худогоњии миллї, тарбияи хештаншиносї дар замири насли наврас мебошад.  Боиси хушнудист, ки бо ибтикори вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон Нуриддин Саид дар сатњи ноњияву шањрњо ва љумњурї озмун барои муайян кардани«Осорхонаи бењтарини мактабї» эълон гардидааст. Мукофотњои пулї аз 500 то 3000 сомониро ташкил медињанд.    

           Тибќи яке аз супоришњои хизматї боре ба як дењаи дурдаст вале зебоманзар-  Бобосурхони љамоати Алмосии ноњияи Њисор (њоло шањри Њисор) сафар карда будем. Ба вазъияти садамавии муассисаи таълимї нигоњ накарда омўзгорон бо дилу дидаи гарм дар ин љо зањмат мекашанд. Яке аз ифтихороти онњо ин осорхонаи мактабиашон мањсуб меёбад. Ба тангии ваќт нигоњ накарда омўзгорон ва маъмурияти мактаб моро ба осорхона, ки ба номи яке аз варзишгарони машњури диёр ва њам љумњурї Абдулло Муродов номгузорї гардидааст, даъват намуданд. Аз ташриф оварданамон ба ин осорхонаи мактабї болидарўњ гаштем. Созмондињандагони ин осорњона кўшиши зиёде ба харљ додаанд, ки осохонаро аз нигорањо, лавозимоти рўзгори гузаштаи ниёгони диёр, амсилањо, њуљљатњо ва бозёфтњои таърихии  њамин атроф пурѓановату бой гардонанд, ки ин дар сатњи як мактаби дења сазовори тањсин аст.      

         Дар осорхонаи марказии АТТ пеш аз оне ки кас  ба толори бахшида ба 25- солагии Истиќлолият  созмондодашуда ворид гардад, беихтиёр чашмаш ба амсилањои  «Ќатли муаллимон дар Њоит», «Муњорибаи асримиёнагї», «Киштї», ки мањсули дасти хонандагону омўзгорон мебошанд, бар мехўрад. Амсилаи «Ќатли муаллимон дар Њоит», ки дар толори якум љойгир аст, аз берањмона кушта шудани аввалин муаллимањои   Њоит Сайрамбию Майрамбї, Оламбию Чилабибї аз тарафи босмачињои Фузайл- махсум  наќл мекунад.  

         Толори Истиќлолият бо суханону шиорњои Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон  Эмомалї  Рањмон оро дода шудааст. Овеза ва расму њуљљатњо зери сарлавњаи «Рушди соњаи маориф дар 25- соли Истиќлолият» ба толор њусн мебахшад. Дар толор аз он љумла овезањои гуногун ба мисли  «Ќонуну ќарорњои  Њукукмати љумњурии Тољикистон  дар соњаи маориф», «Маблаѓгузории соњаи маориф дар даврони Истиќлолият», «Сохтмони муассисањои таълимї», «Робитањои Вазорати маориф ва илм бо хориљи кишвар», «Барандагони љоизаи Президентї дар соњаи маориф», «Ѓолибони олимпиадањо дар  њашт соли охир», «Ихтроъкорони љавон» ва ѓайра  барои намоиш пешнињод карда шудаанд. Дар бораи пешравињо дар муассисањои тањсилоти олї, касбї, миёнаи умумї, томактабї, муассисањои типи нав, Маркази миллии тестї ва Академияи тањсилоти Тољикистон далелу раќамњои мушаххас гирдоварї шуда тариќи банерњо нишон дода шудааст.  Расму суратњо дар ин мавзуъњо моњирона љо ба љо гузошта шудаанд.

         Ногуфта намонад, ки дар рафњои алоњида китобу дастурњои  Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба намоиш бароварда шудааст, ки асосан дар бораи Истиќлолият, сулњу вањдати миллї, рушди маориф дар даврони Истиќлолият навишта шудаанд.

         Дар ташкилу ба сомондарории толори мазкур мудири осорхона Ќ. Зиёев, ходимони калони илмї  У. Рањимов, Љ. Абдулов,  С. Њомидова ва инчунин олимони Академия њисса гузоштанд.

         Кормандони осорхона ба наќша гирифтанд, ки то рўзи фарорасии љашн садњо нафар хонандагон, донишљўён, омўзгорон ва дигар мењмононро ба сайри осорхона даъват намуда аз дигаргунињои осорхона  дар давраи соњибистиќлолї  ташрифовардагонро  шинос  намоянд. Гузаронидани мизњои мудаввар, семинару намоишномањо, њамоишњо ва дигар чорабинињо то рўзи љашни 25- солагии Истиќлолият дар толорњои осорхона ба наќша дароварда шудааст

 Убайдулло  РАЊИМОВ, ходими калони илмии осорхонаи маорифи  АТТ

                                                                    ФАЪОЛИЯТИ   ИЛМЇ -  ТАЊЌИЌОТИИ

 

 

   СОРХОНАИ МАОРИФИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН ДАР ТЎЛИ 9 МОЊИ СОЛИ  2016

07/10/2016    Ходимони илмии осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон фаъолияти худро дар асоси наќшањои инфиродї бо назардошти дастуру супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикистон,  фармоишњои вазири маориф ва илм, ќарорњои мушовара, љаласаи назоратии назди вазир, президенти Академияи тањсилоти Тољикистон ва ќарорњои маљлиси Раёсати АТТ  ба роњ мондааст.

Кормандони илмии Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дар асоси таъкидњои Пешвои миллат ва фармоиши президенти Академияи тањсилоти Тољикистон наќша – чорабинињои  осорхонаро тартиб дода, давра ба давра амалї мегардонанд.

Дар толори осорхона гўшаи «Аз Паём то Паём» таъсис дода шудааст, ки ширкаткунандагон њангоми сайри осорхона оид ба нуктањои муњими Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии  Љумњурии Тољикистон маълумоти пурра ба даст меоранд.

Њамчунин дар осорхона ба ифтихори 25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон толори хурд тањти унвони «Наќши Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун маорифпарвар дар рушди соњаи маориф дар 25 соли Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» таљњизонида шудааст. Иштирокчиён оид ба вазъи соњаи маориф дар даврони соњибистиќлолї маълумоти пурра ба даст меоранд. Дар як мудати кўтоњ зиёда аз њаждањ сайри осорхонавї гузаронида шуд, ки тамошобинон аз дастовардњои замони Истиќлолияти давлатї таассуроти зиёд бардошта, фикру мулоњиза ва таманиёташонро иброз доштанд.

Тибќи иљрои наќшаи кори Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар асоси фармоиши президенти Академияи тањсилоти Тољикистон  аз 09.03.2016 бо 12, рўзњои 14.03.2016 – 19.03.2016 вазъи осорхонањои мактабии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шуъбаи маорифи шањри Ќўрѓонтеппа, бахши маорифи шањри Сарбанд, шуъбањои маорифи ноњияњои Ёвон, Абдуррањмони Љомї, Вахш, Бохтар, Љалолиддини Балхї ва Дўстии  минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон мавриди омўзиш ќарор дода шуда, аз натиљааш дар њаљми 14 сањифа маълумотнома бо лоињаи ќарор ба љаласаи назоратии назди вазир аз 25.05.2016 пешнињод гардид.

Тибќи банди 4. 1. ва 4.2. Ќарори љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 25. 05. 2016  лоињаи Низомномаи намунавии «Осорхонаи муассисаи тањсилоти умумї» ва матни озмуни «Осорхонаи бењтарин» тањия ва ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шуд.

                КОНФЕРЕНСИЯВУ  СЕМИНАРЊО  ВА МИЗЊОИ МУДАВВАР:

А) бо ташаббуси осорхона доир шуданд:

·        Рўзи 22.02.2016 дар асоси наќша оид ба таљлили рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, бахшида ба 120 – солагии Арбоби намоёни сиёсї ва давлатї Нисормуњаммад Юсуфзиё дар толори Пажўњишгоњи рушди маорифи  ба номи Абдуррањмони Љомї конференсия баргузор гардид. Дар ин хусус маълумоти пурра ба сайти Академияи тањсилот ворид гашта, дар рўзномаи «Омўзгор» хабар ба нашр расид. Вобаста ба ин љашни моњияти муњими сиёсидошта маќола бо номи «Ватан имрўзу њам ояндаи мо!» 26.02.2016  дар рўзномаи «Омўзгор» ва маќола бо номи «Арбоби барљаста» дар рўзномаи «Љумњурият»  ба нашр расид.

·       Рўзи 07.03.2016 бахшида ба рўзи «Модар» дар толори осорхона мизи мудаввар дар мавзўи «Симои зан дар љомеа» бо иштироки кормандон ва олимони АТТ, ПРМ ва хонадагони МТМУ № 65 н. Шоњмансур (љамъ 35 нафар) баргузор гардид. Чорабинии мазкур бо суханронињои табрикотиву маърўзањо, ќироати шеър ва раќсу суруд гузаронида шуд. Олимон дар  васфи зан – модар суханони арзанда гуфтанд. Ду маќола «Бузургон дар ситоиши Модар», «Зан – Модар муќаддас аст» тањия шуда, дар матбуоти даврї нашр гардид.

·       Рўзи 31.03.2016  дар толори осорхонаи маорифи  семинари илмию амалї дар мавзўи «Њамкории мактаб, оила ва љомеъа дар таълиму тарбияи кўдакону наврасон» дар њамкорї бо шуъбаи педагогика, психология ва тањсилоти фарогир бо иштироки олимони Академия, кормандони осорхона, ходимони илмии Пажўњишгоњи рушди маориф ва омўзгорони муассисањои махсуси тарбиявї (љамъ 27 нафар) баргузор карда шуд.

·       Рўзи 05.05.2016 бахшида ба рўзи 9 – май дар толори осорхонаи маорифи АТТ дар мавзўи «Наќши собиќадорони Ѓалабаи бузург дар тарбияи хонандагон» бо иштироки олимони АТТ, кормандони осорхона, ходимони илмии ПРМ ва хонадагони литсейи 55 н. Шоњмансури шањри Душанбе мизи мудаввар баргузор гардид.

         Осорхонаи маориф дар ин муддат як конференсия, як семинар ва ду мизи мудаввар баргузор карда, кормандони он дар 15 конференсияву семинар ва мизњои мудаввар ширкат варзиданд.

 

Б) Конференсияву семинарњо ва мизњои мудаввар, ки дар онњо кормандони осорхона иштирок ва баромад намуданд:

·                   Аз 16.02.2016 то 26.02.2016 семинари лоињаи «Хониши босифат» дар якљоягї бо Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар ноњияњои тобеи марказ ва шањри Душанбе доир гашт, ки ходими илмї Абдулов Љамолиддин иштирокчии доимї буд.

·                   Аз 25.04.2016 то 13.05.2016 семинари лоињаи «Хониши босифат»  дар якљоягї бо Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар ноњияњои тобеи марказ ва шањри Душанбе баргузор гардид, ки ходими илмї Абдулов Љамолиддин иштирокчии доимї буд.

·                   Аз 13.05.2016 то 21.05.2016 семинари омўзишї оид ба салоњиятнокї дар асоси модулњои таълимии тасдиќшуда доир гашт. Мудири осорхона Ќурбоналї Зиёев ба њайси тренер дар он ширкат варзид.

 

САЙРИ ОСОРХОНА

Гузаронидани сайри осорхонавї яке аз вазифањои асосии кормандони осорхона мањсуб меёбад. Кормандони осорхона вазифадоранд, ки сайри осорхонаро бо санъати баланд анљом дињанд, зеро дар оянда васеъ гаштани доираи иштирокчиён ба ин кор сахт вобаста аст.  Сайри осорхонавї бо омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, устодону донишљўёни муасиссањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї, шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф ва мењмонони ватанию хориљї сурат мегирад:

            Сайри осорхонавї бо омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ба осорхонаи маориф:

• Ба таърихи 07.03.2016  омўзгори МТМУ № 65 н. Шоњмансур Шарипова З. Д. бо 30 нафар хонандагони синфи 10 – ум ба  осорхона ташриф оварданд. Хонандагон аз ин сайр  таассуроти нек аз фардою имрўзи мактабу маорифи тољик бањра бардоштанд.

•Ба таърихи 14.03.2016 омўзгори фанни забон ва адабиёти руси мактаби раќами 54 - и ноњияи Сино Червякова Е. Я. бо гурўњи хонандагон ташриф оварданд. Таманниёт ва назарашонро  дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд  намуданд. 

•Ба таърихи 13.04.2016  26 – нафар хонандагони синфи 11 «А» - и литсейи №55 - и ноњияи Шоњмансур ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд. Хонандагон ва омўзгорон фикру мулоњизањои худро дар дафтари фикру мушоњидањои сабт карданд.

•Ба таърихи 26.05.2016 як гурўњ омўзгорони ноњияи Б. Ѓафуров вилояти Суѓд ва Нурќобилов Н. аз ноњияи Љиликўли вилояти Хатлон аз осорхона дидан намуда бо таърихи маорифи кишвар шинос шуданд.

•Ба таърихи 07.05.2016  омўзгорони МТМУ № 15 н. Шоњмансур бо 33 нафар хонандагони синфњои 7 ва 8 ба  осорхона ташриф оварданд. Омўзгорону хонандагон аз дидани осорхона таасуроти нек бардоштанд.

•Ба таърихи 29.08.2016  30 - нафар хонандагон бо як гурўњи омeзгорони синф{ои ибтидоии МТМУ №23  н. Шо{мансур ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона бо забони тољикї гузаронида  шуд. Таассуроти худро љонишини директор оид ба корњои таълимии муассиса Юунусова М. ба њамаи кормандони осорхона баён намуд.

Дар маљмуъ 7 маротиба бо њафт гурўњи хонандагону омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї сайри осорхонавї гузаронида шуд.

 Сайри осорхонавї бо устодону донишљўёни муасиссањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї:

·                   Ба таърихи 08.02.2016 дотсенти кафедраи фанњои љамъиятии ДДХТ ш. Хуљанд Шафиев А. ба осорхонаи маориф ташриф овард. Ба худ як љањон таасуроти нек гирифта, аз гузашта ва имрўзаи таърихи маориф ахбор ба даст оварда, дар охир сайр фикру мулоњизањои худро дар дафтари махсус ќайд кард.

·                   Ба таърихи 09.02.2016 гурўњи 40 - нафара донишљўёни ДДСТ ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхонавї ба забони тољикї гузаронида шуд. Донишљўёни курси дуюм аз осорхона маълумотњои зиёд ба даст оварданд, ки ин барои онон як дарси тарбиявї мебошад. Донишљўён аз осорхона бо як љањон таассуроти нек баромада рафтанд.

·                    Ба таърихи 14.04.2016 22 нафар донишљўёни курси 3 – юми факултаи таърихи ДМТ њамроњи омўзгор Назаршоев А. ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва бо гўшањои он ошно гашта, оид ба соњаи маориф як ахбори комил гирифтанд.

·                   Ба таърихи 19.05.2016 6 нафар омўзгорони ДМТ ва Ќурбонов Д. ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва таманниёти некашро дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд намуданд.

·                   Ба таърихи 02.06.2016 донишљуёни курси 3 – юми шуъбаи ѓоибонаи факултаи иќтисодиёти РТСУ (љамъ 32 нафар) ба осорхонаи маориф шинос шуда, ба мудирияти осорхона ва кормандон миннатдорї баён намуд. Андешњояшонро дар дафтари хотирот сабт намуд.

 

Сайри осорхонавї бо шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф:

Рўзи 22.01.2016 кормандони ДЉТИБКСМ бо як гурўњ хонандагон ва 4 нафар  омўзгор Ё. Наљмиддинова, Нуралиева З., Рањимова Г. ва Асоева Н. ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона ба забони тољикї гузаронида шуд. Њозирин таассуроти нек бардошта,  фикру мулоњизањояшонро дар дафтари ќайди мењмонон сабт намуданд.

Ба таърихи 12. 04. 2016  ба осорхона як гурўњ директорони муассисањои тањсилоти умумии љумњурї, ки ба курсњои бозомўзї омада буданд, аз осорхона дидан карданд. Онњо ба таърихи  60 - солаи осорхона шинос шуданд. Сайри осорхонаро хуш пазируфтанд.  

Рўзи  23.05.2016 гурўњи шунавандагони курси бозомўзии ДЉТИБКСМ  барои ошно шудан ба таърихи маорифи кишвар аз осорхона дидан намуданд. Маълумоти баёнкардаи роњбалад барояшон писанд омад.

Ба таърихи 26.07.2016  13 нафар  бо як гурўњ омeзгорони синф{ои ибтидоии МТМУ №35  ш.Турсунзода    ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхонавї ба забони тољикї гузаронида  шуд. Маълумоти роњбаладро хуш пазируфтанд.  

Рўзи 26.07.2016  8 нафар  бо як гурўњи омeзгорони синф{ои ибтидоии МТМУ №4  ш. [исор ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона ба забони тољикї гузаронида  шуд.

Дар таърихи 26.07.2016  10 нафар омeзгорони синф{ои ибтидоb МТМУ № 96  н. Рeдакb     ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона ба забони тољикї гузаронида  шуд.

Рўзи 26.07.2016  7 нафар омeзгорони синф{ои ибтидоии МТМУ № 96  н. Рашт ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона ба забони тољикї гузаронида  шуд.

Дар таърихи 28.07.2016  30 нафар бо як гурўњи омeзгорони синф{ои ибтидоb МТМУ № 96  н. Рашт     ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона ба забони тољикї гузаронида  шуд. 

Дар таърихи 28.07.2016  як гуру{ омeзгорони но{ия{ои тобеи марказ аз осорхонаи маорифи Академияи та{силоти Тоxикистон дидан намуданд ва ба ташкиликунандагони ин осорхона изњори сипос намуданд.

Дар маљмўъ дањ маротиба бо 12 гурўњи шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва семинар – тренингњо, ки асосан аз омўзгорон, директорон ва муовинони онњо ва иштирокчиёни семинарњо иборатанд, сайри осорхонавї гузаронида шуд.  

                Сайри осорхона бо мењмонони ватанию хориљї:

Ба таърихи 27.01.2016 намояндаи Маркази наљоти кўдакон, шањрванди ШМА Ирина Буса аз Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дидан намуда, таассуроти худро дар дафтари ќайдњо сабт намуда аз хизмати кормандони осорхона арзи сипос намуд.

Рўзи 31. 03. 2016  иштирокчиёни семинари илмию амалї дар мавзўи «Њамкории мактаб, оила ва љомеа дар таълиму тарбияи кўдакону наврасон» Абдурашитов Н., Њомидов У., Шехов А. ва Давлатшоев И. Осорхонаро тамошо карда, таманниёти худро нисбат ба осорхонаи маориф баён намуданд.  

Ба таърихи 05.05.2016 узви ИН Тољикистон Љумъа Махшул ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва таманниёти некашро дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд намуд.

          Рўзи 27.05.2016 Хуанита, мењмон  аз Бангладеш ба осорхона ташриф оварда аз таърихи гузаштаи маорифи тољик аз наздик шинос шуда, ба мудирияти осорхона ва кормандон изњори ќаноатмандї намуд. Мулоњизањояшро дар дафтари хотирот сабт намуд.

“Ман аз дидани таърихи осорхонаи маорифи Тољикистон хеле шодам, хело зебо аст. Ба шумо бењтарин таманиёт хоњонам. Сафоратхонаи Амрико Юсаид. Ментил Хонс.”  23. 08. 2016

Дар маљмўъ 5 маротиба бо 5 гурўњ мењмонони хориља сайри осорхонавї гузаронида шуд. Маљмўан дар муддати 9 моњ 25 сайри осорхонавї, ки шумораи  ташрифгаронаш хело зиёд буд, гузаронида шуд.

 ТЕЪДОДИ ТАШРИФОВАРДАГОНИ ОСОРХОНАИ МАОРИФИ АТТ

Омўзгорон:     200 – нафар

Хонандагон:    237 – нафар

Устодон:          35 – нафар

Донишљўён:    150 – нафар

Мењмонон:       21 – нафар

Љамъ:              608 – нафар

БАРОМАД ТИБЌИ ВОСИТАЊОИ АХБОРИ УМУМ

         Дар таърихи  12-уми феврали соли 2016 дар барномаи «Субњ ба хайр Тољикистон» - и Телевизиони Сафина академик Файзулло Шарифзода оид ба аввалин маорифчиёне, ки барои ташкилшавии осорхонаи маориф сањм гузоштаанд маълумот дода, ходими илмї Абдулов Љамолиддин оид ба фаъолияти кори осорхона ва ањамияти тарбиявии он баромад намуд.

         Таърихи 05.05. 2016 баромади ходими калони илмии осорхонаи маорифи АТТ Убайдулло Рањимов тариќи шабакаи “Синамо” – и телевизиони давлатї оид ба њуљљатњо ва нигорањои мављудбудаи давраиљангї, иштироки омўзгорони тољик дар солњои Љанги Бузурги Ватанї дар барнома пахш гардид.

                                                    САФАРЊОИ  ХИЗМАТЇ

1.     Ќурбоналї  Зиёев аз 14.03.2016 то 19.03.2016  минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон. Омўзиши вазъи осорхонањои мактабї.

2.     Ќурбоналї  Зиёев аз 06.06.2016 то 10.06.2016  шањри Кўлоб ва ноњияњои Муъминободу Восеи вилояти Хатлон. Вазъи татбиќи «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2017» (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи 2012, №382).

3.     Убайдулло Рањимов 24.08.2016 то 26.09.2016 шањрњои Турсунзода,  Њисор ва ноњияи Шањринав. Омўзиши вазъи осорхонањои мактабї.

                                                           ФАЪОЛИЯТИ ТАБЪУ НАШР

Т.

р.

Муаллиф

Номи маќола

Нашрия

Њаљми маќола

1.

Ќурбоналї  Зиёев

 

 Ватан имрўзу њам ояндаи мо!
Рўзномаи  «Омўзгор»  № 9, 26.02. 2016 

 

0,2 љ.ч

 

2.

Ќурбоналї  Зиёев дар њаммуаллифї

Стандарти тарбияи љисмонї синфњои 1 - 4   

Душанбе -2016 65 с.

4,6 љ.ч

 

3.

Ќурбоналї  Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 1

Душанбе -2016, 92 с.

5,8 љ.ч

 

4.

Ќурбоналї  Зиёев њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 2

Душанбе -2016 85 с.

5,4 љ.ч

 

5.

Ќурбоналї  Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 3

Душанбе -2016 82 с.

5,2 љ.ч

 

6.

Ќурбоналї  Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 4

Душанбе -2016 87 с.

5,5 љ.ч

 

7.

Ќурбоналї  Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 1. Низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 35 с.

2,2 љ.ч

 

8.

Ќурбоналї  Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 2. Банаќшагирии дарс дар асоси стандартњо, китоби дарсї ва замимањо (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 73 с.

4,6 љ.ч

 

9.

Ќурбоналї  Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 3. Методика дар низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 140 с.

8,7 љ.ч.

10.

Ќурбоналї  Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 4. Арзёбї дар низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 65 с.

4,6 љ.ч

11

 

Ќурбоналї  Зиёев

 
Њуљљатнигории роњбари њарбї
 

«Маърифати омўзгор» №№ 2,3,4,5,6,7.

 

3,5 љ. ч.

 

12.

Убайдулло Рањимов
Арбоби барљаста

«Љумњурият»  04.05.2016

 0,3 љ.ч.

13.

Убайдулло Рањимов
 Тањияи барномаи махсус

 «Омўзгор»  № 15, 08.04. 2016

0,1 љ.ч

14.

Убайдулло Рањимов
  Тимоген, тимосин, тимофер мањсули кори як олими тољиканд

«Љумњурият»  04.05.2016

0,2 љ.ч

 

15

Убайдулло Рањимов
   Эњёи осорхонањо дар даврони Истиќлолият

«Омўзгор»  04.05.2016

0,3 љ.ч

16.

Убайдулло Рањимов

На волнах любви. (Оид ба фаъолияти илмии академики АТТ И. Х. Каримова)

 

Народная газета

0,2 љ.ч

17.

Абдулов Љамолиддин
Зане, ки зебої меофарад

Маљмўи маќолањо, сањ. 253-256

0,3 љ.ч

Љамъ:                                                                                                                         51,5 љ. ч.

 

Дар маљмўъ маводи чопкардаи ходимони илмии осорхона 51,5 љузи чопиро ташкил мекунад, ки стандарти тарбияи љисмонї барои синфњои  1 – 4, Рањнамои фанни мазкур барои синфњои 1 – 4 чоп шуда ва аз 8 маќола иборат аст.  

НОРАСОИЊО ДАР КОРИ ОСОРХОНАИ МАОРИФ

- дар сатњи зарурї набудани њамкории осорхонаи маориф бо осорхонањои мактабї;

- пурра нарасидани рафњои муосири шишагї ва ба талабот љавобгў набудани гўшањои намоишї;

- ба меъёрњои замони муосир мутобиќат накардани утоќњои намоишї, мутобиќ ба даврањои таърихї љойгир намудани нигорањову маснуоти дастї, макету банерњои мавзўї ва дигар воситањои камарзиши осорхона;

                                                      ПЕШНИЊОД:

-  барои таѓйир додани гўшањои намоишї ва љо ба љо гузории нигораву маснуоти дастї, макету банерњои мавзўї ва дигар воситањои камарзиш мутобиќ ба даврањои таърихї љойгир намудан ва ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти осорхона ва фонди осорхонањо» љавобгў намудани осорхона ба љевонњои муосири шишагї ниёз дорад;

-         Осорхонањои мактабї бо фармоиши вазири маориф ва илм, дар назди Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шаванд ва бо осорхонаи маорифи АТТ робита барќарор намоянд;

-       Низомномаи намунавии ягонаи осорхонаи мактабї аз тарафи  Вазаорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон баррасї ва тасдиќ карда шавад;

-       Ба маќсади ба низом овардан ва аз ќайди давлатї гузаронидани осорхонањои мактабї ва нигорањои онњо лоињаи “Шиноснома” ва китоби баќайдгирии нигорањои осорхонањои мактабї аз љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шавад.

            Мудири Осорхонаи маорифи АТТ                      Ќурбоналї Зиёев


        

ОСОРХОНАИ МАОРИФ
, муассисаи маърифатиест, ки дар он осори гузаштаю имрўзии маорифи Тољикистон нигањдорї мешавад. Осорхонаи маориф соли 1960 бо ташаббуси маорифчии боистеъдод, устоди касби худ Ањмад Рањимзода ва Вазорати маорифи Тољикистон ташкил карда шудааст, ки сарварии онро дар ибтидои фаъолият бевосита Ањмад Рањимзода ба уњда дошта буданд. Осорхонаи маориф то соли 1996 њамчун муассисаи мустаќил амал мекард. Аз моњи майи 1996 њамчун як шуъба дар назди Пажўњишгоњи илмњои педагогї фаъолият карда, аз соли 2002 инљониб ба яке аз муассисањои зерсохтори Академияи илмњои педагогї (њоло Академияи тањсилоти Тољикистон) табдил меёбад.
Дар Осорхонаи маориф маводу мадорики мухталиф, амсилаву аксњо, санадњои таърихї, нигорањои нодир чун китобњои дарсии пешин, олоти хатнависии асрњои XVIII – XIX ва ѓайра љамъоварї шудаанд. Ѓайр аз ин, дар ин љо осори классикони адабиёти форсу тољик бо алифбои ниёгон мављуданд, ки дар мадрасањо ба сифати китоби дарсї таълим дода мешуданд. Њамчунин маводу мадорике ба алифбои лотинии роиљ дар солњои 30-40 мављуданд, ки нишондињандаи як давраи мактабу маорифи тољиканд. Доир ба фаъолияти нахустин муаллимоне, ки дар љабњаи мањви бесаводї мубориза бурдаанд, расму њуљљатњо ба намоиш гузошта шудааст. Дарсхонањои таълимие, ки занону духтарони тољик зери дарахти чинори солхўрда нишаста савод меомўхтанд, аз аввалин мактабњои дењкадаи Душанбеи кўњна, дар бораи фаъолияти аввалин омўзгороне, ки барои барќарор намудани њаёти нав, бар зидди мањви бесаводї, бар зидди душманони халќ мубориза бурдаанд, маълумот медињанд. Расму њуљљатњо аз таърихи ташкилшавии аввалин мактабе, ки дар ковокии дарахти Чинор љойгир шуда буд (июли 1920) ва аз кушодашавии аввалин мактаб дар ш. Душанбе (соли 1920) шањодат медињад.
Ёдрас кардан лозим аст, ки Осорхонаи маориф ягона осорхона дар Љумњурии Тољикистон мебошад. Њамин гуна осорхонаи маориф дар шањри Ашќободи Љумњурии Туркманистон мављуд аст.
Вазифаи кормандони илмии осорхона гирдоварї, омўзиш, нигањдорї ва тарѓиб намудани таљрибаи пешќадами педагогї ва навгонињои илми педагогика, пањн намудани донишњои педагогї бо воситаи навиштани маќолањои илмї, гузаронидани суњбату музокирањо, баромадњо бо воситањои расонањои хабарї, ёрии методї расонидан барои омода намудани њуљљатгузории осорхонањои мактабї, гузаронидани намоишњои гуногун, љамъоварии маводњои зарурї, бозёфтњои таърихї ва љобаљогузории онњо њамкорї намудан бо муассисањои маориф ва муассисањои илмї- тањќиќотии педагогї оид ба масъалаи таълиму тарбияи наврасону љавонон иборат мебошад. Барои тарѓиби таљрибаи пешќадами педагогї ходимони осорхона корњои фањмондадињиро љоннок намуда,љињати дастрас намудани маводи зарурї ба сафарњои хизматї сафарбар гардида, кори зиёди фањмондадињиро ба љо меоранд.
Дар Осорхонаи маориф ба кори таљрибаи пешќадам ва омўзгорони навовар диќќати љиддї дода мешавад.Барои мустањкам намудани заминаи иљтимоию педагогї ва такмили маводи зарурї кормандони илмии он бо муассисањои шуъбањои маорифи вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї робитаи ќавї доранд.Осорхона дар давоми мављудияти худ њуљљатњои зиёди нодир, амсилањо, аксњо ва маводи нодири чопиро,ки ифшогари таърихи гаронбањои маориф мебошад,гирд овардааст. Ин маводњо аз пешравии маориф шањодат медињанд. Кормандони илмии осорхона бо коллективњои бењтарини педагогї робитаи зич барќарор намуда,њуљљатњои ба даст овардаро тањлили илмї намуда,кору сохтори маорифро ба таври бояду шояд мефањмонад. Дар Осорхонаи маорифи АТТ ходимони илмии зерин Фатњуллоева Саодат, Сирољов Аббосулло, Абдулов Љамолиддин, Њомидова Сурайё фаъолият менамоянд.
Имрўзњо осорхонаи маорифро њазорњо нафар мењмонон аз мамлакатњои хориљи кишвар, донишљўёну омўзгорони донишгоњњои олї ташриф менамоянд, фикру андешаи онњо дар китоби “Махсус” ќайд гардидааст. Њар як корманди илмии осорхона вазифадор аст, ки ба љавонони имрўза пањлўњои гуногуни кори осорхона ва ањамияти тарбиявї доштани онро шарњ дињад. Ваќти он расидааст, ки љавонони мо ба моњияти тарбиявии осорхонањо ва наќши онњо дар тарбияи љавонон сарфањм раванд. Њар як суњбату вохўрињо дар осорхона бояд чунон ба роњ монда шавад, ки донишљўён аз ин вохўрињо як љањон бањра гирифта доираи љањонбинии худро васеъ намоянд, аз љињати маънавї тарбия ёфта нисбат ба касби омўзгор ѓамхор ва боэњтиром бошанд. Шарњ додани таърихи маориф љавонони моро ба гузаштаи маориф ва дастовардњои муњими он ошно намуда, дар онњо њисси ифтихору худшиносии миллиро парвариш менамояд.
Дар асоси Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №714 аз 3.12.2012 “Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба баъзе ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон” гуфта шудааст:
Дар номгўи муассисањо ва ташкилотњои тобеи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 28.12.2006, № 594, иборањои Пажўњишгоњи илмњои педагогї, Музеи Академияи илмњои педагогии назди Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон” мутаносибан ба калимањои “Пажўњишгоњи рушди маориф”, “Музеи Академияи тањсилоти Тољикистон” иваз карда шуданд.
Кормандони илмии Осорхонаи АТТ ин ќарорро асоси кори худ ќарор дода, бо њамин ном фаъолият намуда истодаанд.
1. Осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон њамчун маркази илмї-методии тарѓиб намудани таљрибаи пешќадами педагогї ва дастовардњои илми педагогика дар љумњурї буда, зери роњбарии бе воситаи Академияи тањсилоти Тољикистон амал менамояд.
2. Осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон дар асоси низомномаи муќарраршуда амал мекунад ва дар фаъолияти худ аз низомномаи муассисањои давлатї истифода мебарад.
3. Академияи тањсилоти Тољикистон бо маќсади риоя намудани низомномаи муќарраршуда фаъолияти кори осорхонаро назорат менамояд.
4. Вазифањои ба зиммаи осорхона гузошташуда аз рўи наќша ва дар асоси ќарорњои директивї, фармонњо ва дастурњои Академияи тањсилоти Тољикистон ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон иљро карда мешавад.
5. Осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон маводи дар бораи маорифи љумњурї тавсифшудаеро, ки дар бойгонињо, китобхонањо, фондњои осорхонањои дигар нигоњ дошта мешаванд, муайян намуда, меомўзад.
6. Барои фароњам овардани сифати баланди фаъолияти маорифпарварии Осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон масъалањои методика ва равиши кори сайри осорхонавиро такмил медињад. Мавзўъњои сайри осорхонавї ва дигар чорабинињо аз тарафи осорхона бо ризоияти АТТ, шуъбањои маориф, мактабњо ва дигар муассисањои соњаи маориф муайян карда мешавад.
7. Бо маќсади омўхтани талабу дархости муштариёни осорхона ва љињати боз бењбуд бахшидани фаъолияти он “Китоби таассуроти мењмонон”-ро фароњам овардааст, ки то имрўз бештар садњо нафар мењмонону муштариёни осорхона соядасти худро гузоштанд.
 

 


 

                                                   РўЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУЗЕЙХО

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида ба Рўзи байналмилалии музейњо дар мавзўи «Осорхона ва наќши он дар тарѓибу ташвиќи дастовардњои соњаи маориф» бо ширкати мудирони осорхонањои мактабї ва гурўњњои сайёњї – кишваршиносї семинари љумњуриявї доир менамояд. Семинари мазкур рўзњои 15-16 майи соли 2015, соати 10.00 дар толори Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон баргузор мегардад.

Ќобили зикр аст, ки имрўз (14.05.2015) бо ибтикори устоди ДМТ, н.и.п. Зариф Наимов 26-нафар донишљўёни муассисаи номбурда аз Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дидан намуданд. Зимни баргузории сайри осорхонавї устоди донишгоњ суханњои роњбалади осорхонаро таќвият дода, ба донишљўён дар мавзўи «Таърихи маориф аз замони инќилоб то имрўз» дарси тарбиявї гузаронид. Њамзамон, баъд аз шиносої ба таърихи маориф бо дархости бевоситаи донишљўён бо муаллифи китоби «Алифбо» - академик Мањмадулло Лутфуллоев, ки фардо 15.05.2015 ба сини мубораки 80 ќадам менињад, вохўрї баргузор гардид, ки хеле хотирмон буд.


                       Ҳисобот оид ба фаъолияти Осорхонаи маорифи АТТ дар семоҳа аввалисоли 2015

Ходимони Осорхонаи маорифи АТТдар давраи њисоботї кўшиш намуданд, ки фаъолияти худро дар заминаи наќшаи корї (бо назардошти ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, дастуру фармоишњои Вазири маориф ва илм, президенти Академияи тањсилоти Тољикистон, инчунин ќарорњои маљлиси Раёсати АТТ), ба роњ монанд.

Тибќи протоколи маљлиси Раёсати АТТ №1 аз 5.01.2015 лоињаи Низомнома, Оиннома ва Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таѓйири унвони Осорхона» (аз «Музейи Академияи илмњои педагогии назди Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон» ба Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон)-ро тањия ва барои мувофиќа манзури Раёсати АТТ намуд. Инчунин, наќшаи кори осорхона дар нимсолаи аввали 2015 тањия ва бо тасдиќи собиќ президенти АТТ, академик Каримова И.Х. дар шакли китобча ба нашр расонида шуд.

Пахши мустаќими Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон ба Маљлиси якљояи Маљлиси Миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (23.01.2015) ва мулоќоти Президенти кишвар бо намояндагони занону духтарони фаъол (6 марти с. 2015)-ро кули кормандони АТТ ва Осорхонаи маорифи АТТдар толори Осорхона тариќи телевизион тамошо намуда, дар заминаи таъкидњои Љаноби Олї наќшаи алоњидаи тадбирњо тањия ва иљроиши онњоро тањти назорат ќарор медињанд.

Дар асоси фармоиши Президенти АТТ аз 02.10.2014, №58 тањти роњбарии мудири шуъбаи илм ва мавзўъњои фармоишї, академики АТТ Ф. Шарифзода ва дар њамкорї бо дигар аъзои гурўњи корї дар танзиму такмил ва чопи компютерии лоињаи «Барномаи давлатии рушди илмњои педагогї барои солњои 2016-2020» (иборат аз 3 љ.ч.) мудири Осорхонаи маориф (С. Камолзода) сањм гузошта, њамзамон оид ба иљрои фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 16.10.2014, №2265 «Дар бораи тарбияи худшиносиимиллї, ифтихори ватандорї, шаънушарафи шањрвандии хонандагону донишљўён, пешгирии зуњуроти бегонашавї ва бегонапарастї, гаравиш ба ташкилоту созмонњоии фротгарова таќлидкунандаи таассубидиннї» бо пешнињоди аъзои Раёсат ва кормандони шуъбањои АТТ оид ба баргузории тадбирњои анљомёфта њафтае як маротиба (рўзњоиПанљшанбе) унвонии Вазорати маориф ва илми ЉТ маълумотнома манзурнамуданд.

Љињати дастрасї аз матбуоти даврї, пайваста воќифгардидан аз навгонињои љомеа, амру фармонњо, дастуру санадњои сатњи давлативу соњавї, омўзиши таљрибаи пешќадам, ибрози андеша ва иштироки фаъолона дар мавсими «Обуна-2015» бо пешнињоди Раёсати АТТ, дар њамкорї бо Хадамоти почтаи тољик ва муњосиботи АТТ тадорукдидашуда, муассисаба 35 номгўй маљаллаву нашрияњои ватанї ва 24 номгўи маљаллањои соњавии хориљї обуна карда шуд.

Тавре аз бандњои дахлдори Низомномаи муассиса бармеояд, яке аз вазифањои асосии Осорхона ташкилу баргузории сайри осорхонавї (экскурсия) бо хоњишмандон, бахусус бинандагони наврас, донишљўёну омўзгорони љавон мањсуб меёбад, ки хушбахтона тайи ин муддат кормандони осорхона ба он муваффаќ гардиданд, ки бо бештар аз 700 нафар ташрифовардагон сайри осорхонавї гузаронанд, ки ба таври намуна метавон чанд номгўи онро баён кард:

- 09.01.2015 бо иштироки омӯзгорони Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии (минбаъд МТМУ) №54-иш.Душанбе(базабони русӣ);

- 15.01.2015 шиносоии хонандагони мактаби форсизабониш.Душанбе бо таърихи инкишофи маориф пеш аз ғалабаи Ҳокимияти Шуравӣ ва пас аз он дарТоҷикистон;

-16.01.2015 дар доираи њамкорињо бо созмонњои байналмилалї, ба вижаЛоињаи «Хонишибосифат»-и ЮСАИД (дар дудавра: 30 нафарї) бо ширкати беш аз 60 нафар омўзгорони МТМУ-и тањсилашон ба забони русї, ки дар доираи Лоињаи зикршуда љињати такмили ихтисос аз шањру ноњияњои љумњурї ба пойтахт даъватшуда буданд;

-21.01.2015 ба корманди раёсати Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» Зайнидинов А.рољеъ ба таърихи таъсисёбии осорхонаи маориф;

- 24.01.2014 бо иштирокдорони Конфронси љавононтањти унвони«Ҷавононипешсаф», ки дар толори Маркази тадќиќоти стратегии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон баргузор гардид ва ходими калони илмии Осорхонаи маориф низ иштирокдори он буд;

- 28.01.2015 бо донишљўёни факултаи иќтисодии Донишгоњи славянии РусиявуТољикистон (ба забонирусї);

- 29.01.2015 бо устоди Донишгоњи милии Тољикистон Турсунов Т.;

- 30.01.2015 боиштироки 30 нафар омўзгорони Гимназияи хусусии ба номи А. Берунї;

- 4.02.2015 бо љонишини директори МТМУ №30-и н. Ишкошим Шароб Суњробов;

- 11.02.2015 бо 38 нафар хонандагони синфи 6-уми МТМУ №35-и н.Шоњмансур, инчунин дар толориМуассисаи тањсилоти миёнаи умумии №15-и ш. Душанбе, вохўрї бо номзадон ба вакили маљлиси вакилони халќи ш. Душанбе аз њавзањои интихоботии №3 ва №41-и н. Шоњмансур баргузор гардид, ки дар кори он ходими осорхонаЊамидова С. ширкат намуд.

- 12.02.2015 бо хонандагони синфи 7 «б»-и МТМУ №35- и н.Шоњмансур;

- 19.02.2015 бо омўзгори фанни таърих ва њуќуќи МТМУ № 42 - и н.Фирдавсии ш. Душанбе ЗикриёеваГанљина;

- 25.02.2015 бо Мирзоева Саёњат Рахмоновна омўзгориЛитсейи ДДТТ, инчунин доир ба мавзўи «Педагогикаи гендерї» мизи мудаввар гузаронидашуд;

- 27.02.2015 ба 2 - нафар омўзгорони МТМУ №85 - и н.Синоиш.Душанбе;

- 5.03.2014 бо роњбарони МТМУ шањру ноњияњои тобеи љумњурї, ки љињати такмили ихтисосвабозомўзї ба ДЉТИБКСМ сафарбар гардидабуданд;

- 14.03.2015дар доираи њамкорињо бо раёсат ва шуъбањои маорифи ноњияњои шањри Душанбе, (дар се давра: 30 нафарї) боширкатибеш аз 105 нафар хонандагони Муассисањои тањсилоти миёнаи умумии №82 ва 54-и ноњияи Сино, сайри осорхонавї гузаронидашуд, ки худ тадорукест дар самти шиносої ватарѓибу ташвиќаз таърихи маорифи кишвар.

Ташрифи омўзгорон ва коршиносони соња аз шањру ноњияњои љумњурї ва сабти таассуроти хеш дар китоби «Мењмононифахрї»-и осорхона худ гувоњи он аст, ки таваљљуњи мутахассисони соња нисбат ба дирўзу имрўзи маорифи кишвар бештар ва манфатовархо њад буд.

Ба хотири гиромї доштанихо тираи неки омўзгороне, ки дар набардњои ЉБВ иштирок ва ќурбонгаштаанд, толори намоишии доимо амалкунанда созмондода шудааст, ки њангоми гузаронидани сайри осорхонавї ходимони осорхона ба њама бинандагон(боистифода аз сарчашмањои таърихї) аз далериву корнамоињи љанговарони тољик дар ЉБВ маълумот тањия ва манзур менамоянд. Ќобили зикраст, ки бо маќсади дар сатњи зарурї таљлилнамудани љашни 70-солагии Ѓалаба ним аиаввали соли 2015 такмилдодани намоиши доимо амалкунада ва моњи апрел вохўрї бособиќадорони љангу мењнатро бо мурољиёни фаъоли осорхона ба наќша гирифтааст.

Таърихи 30.01.2015 дар Маркази њамкорињои фарњангии Русия (Россотрудничество)дар мавзўи «Особенности организации и использование результатов оценки качество начального образования на уровне региона из опыта работы Красноярского края» баргузор гардид, ки ду нафар ходимони илмии осорхона иштирок намуданд.

Рўзи 18.02.2015 дар толори Китобхонаи миллии Тољикистон тањти унвони «Муњокима ва баррасии асноди меъёрии њуќуќии маркази миллии такмили малакаи кории мутахассисони соњаи кор бо љавонон» ва таърихи 19.02.2015 дар толори Осорхонаи маорифи АТТ бо ибтикори маъмурияти нашрияи «Омўзгор» мизи мудаввар бо номи «Маориф фасодзада нест» баргузор гардид, ки мудири сорхона (С. Камолзода) дар ин чорабинињо ширкат ва ба сифати намояндагї аз АТТ мулоњизаронї намуд.

Бо назардошти наќшаи корї љињати дар сатњи баланди касбї таљлил намудани санањои муњими таърихї ва љашну маросимњои миллї аз љониби кормандони осорхона силсилаи тадбирњои соњавї ташкилу баргузор гардид:

- таърихи 26.02.2015 дар асосифармоишивазиримаорифваилмиЉумњурииТољикистонНуриддин Саид унвониираёсатвашуъбањоимаорифишањри Душанбе љињатиљалбихонандагониМуассисањоитањсилотимиёнаиумумї ба Осорхонаимаорифи АТТ мактубирсол карда шуд;

- рўзи 6.03.2015 дар толориОсорхонаимаорифиАкадемияитањсилотиТољикистонбахшида ба РўзиМодар, боширкатикормандониАкадемияитањсилотиТољикистон, Пажўњишгоњирушдимаориф, ДЉТИБКСМ вабештар 30 нафархонандагонуомўзгорони МТМУ-и №65 ва 15-и н. Шоњмансур дар мавзўи«Модар, мењваримењрумуњаббат»,мизимудавварбаргузоргардид. Аз номиРаёсати АТТ вамуассисањоизерсохтори он - президентиАкадемияитањсилотиТољикистон,докториилмњоибиологї, профессорЃуломќодирБобиев, директориПажўњишгоњирушдимаорифШарифмуродиИсрофилниёвамуовинидиректориДонишкадаиљумњуриявиитакмилиихтисосвабозомўзиикормандонисоњаимаорифАбдуллоОриповњозиринро ба ин санаимубораксамимонашодбошгуфта, барояшонтаманиётинекибрознамуданд. УзвиИттифоќинависандагониТољикистон, ходимикалониилмииИнститутизабон, адабиёт, шарќшиносївамеросихатии АИЉТ, номзадиилмњоипедагогїЉамолиддинСаидзода дар мавзўи «Агарзаннамебуд, оламнамебуд», рўзноманигориварзидаАълочииматбуот, маорифвафарњанги ЉТЊотамиЊомид дар мавзўи «Зан – модарчароѓихонадон» ваходимикалониилмииОсорхонаимаорифСурайёЊомидова дар мавзўи «Симоизан – модар дар эљодиётиМирзоТурсунзода» маърўзашунидашуд. Инчунин аз љонибихонандагони МТМУ № 65 ва 15-и н. Шоњмансури ш. Душанбе композитсияиадабїпешкашииштирокдоронгардид;

- дар њамкорї бо раёсати АТТ кормандони Осорхонаи маориф баргузории чорабинии соњавї - рўнамои китоби мудири шуъбаи арзёбии тањсилоти АТТ, докториилмњоипедагогї, профессор НеъматовСаъдуллоЭргашевичротањтиунвони «Поликультурное и полилингвальное образование в Республики Таджикистан»таъминнамуданд;

-таърихи 10.02.2015 дар Осорхонаимаорифи АТТрўнамоиикитобњоитозанашарикўдаконабароикўдаконисиннитомактабїбаргузоргардид. Дар ин чорабинїнамояндагон аз ВазоратимаорифваилмиЉумњурииТољикистон, АкадемияитањсилотиТољикистонвазерсохторњои он -Пажўњишгоњирушдимаориф, ДЉТИБКСМ, Осорхонаимаориф, инчунин аз идораимаљаллањои «Чашма», «Истиќбол», нашрияи «Омўзгор», шабакаителевизионии «Бањористон», намояндагониташкилотњоихориљиимуќимиТољикистон - USAID, Институтиљомеаикушода (СОРОС) ваФондиОѓохонширкатварзида, андешаихудророљеъ ба нашричунинмаводихонданїваљолибухушсифатибрознамуданд. Иброзгардид, кивоќеанкўдаконунаврасонимо ба чунинкитобњоэњтиёљдоранд. Ташкилубаргузориичорабиниимазкурро академик Каримова Ирина ХоловнататбиќиПаёмиПрезидентиЉумњурииТољикистон ба МаљлисиОлїоид ба густаришвабењбудбахшиданифаъолиятимуассисањоитомактабїмаънидоднамуда, аз номиРаёсати Академия,Вазоратимаорифваилми ЉТ ба куллиташаббускоронуиштирокдороничорабинїарзиташаккурнамуда, мураттибонурассомонваширкатњоисањмгузорро ба густаришитањияванашрињарчибештаричунинмаводиљолибдаъватнамуданд;

- бо маќсади омўзиш ва гирдоварии маводи љолиби диќќат ва дорои хусусияти таърихї ходимони осорхона дар ваќтњои холї аз китобхонаи илмии Академияи тањсилот ва Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ истифода карда, нашрияњои даврии ватаниву хориљї, аз љумла «ПаёмиАТТ», «Маърифати Омӯзгор», «Маорифи Тољикистон», «Илм ва инноватсия», «Масъалањои маориф», «Мир музеев» ва њафтавори «Омӯзгор»-ро пайваста мутолиа менамоянд.

Ќобили зикр аст, аз натиљаи баргузории аксари чорабинињои доиршуда (тавассути почтаи электронї) унвонии Муассисаи давлатии Агентии миллии «Ховар» гузориши мухтасар ва намунаи аксњо манзур карда шуд.

Сафарњоихидматї

Бомаќсадитатбиќиамалии наќшаи кори Вазорати маориф ва илмЉумњурииТољикистон дар асоси фармоиши президенти Академияи тањсилоти Тољикистон Каримова И.Х.тањти №13 аз 20.02.2015 љињати омўзиши вазъи китобхонањои муассисањои тањсилоти миёнаи умумии минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон ва расонидани ёрии амалию методї ба кормандони муассисањои китобхонавї ва намояндагони аъзои китобхонањо, рўзњои 23-28.02.2015 мудири осорхона, н.и.п. Камолзода С. дар њайати гурўњи корї ба шањру ноњияњои Ќўрѓонтеппа, Сарбанд, Бохтар, Вахш, Љ.Румї, Ќумсангир,Љиликул, А. Љомї ва Хуросони вилояти Хатлон сафари хидматї анљомдоданд, ки маълумотнома ва лоињаи ќарори љаласаи назди муовини вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тахия гардид.

Мутобиќи наќша имрўзњо кормандони муассиса барои дар сатњи арзанда таљлил намудани љашни байналмилалии «Наврўз» њамаљониба омодагї гирифта, баргузории мизимудавварро ба таърихи 19.03.2014 ва рўнамоии китобњои тоза нашари саркотиби илмї, узви вобастаи АТТ, Саидамир Аминов тањтиунвони«Наврўз - дар фарњангњо» ва ходими калони илмии шуъбаи илм ва инноватсияи ПРМ АТТ ПравинаЛутфуллоева бо номи «ЌомусимухтасариНаврўз»-робахшида ба љашни байналмилалии «Наврўз»баргузор хоњанднамуд.

 Мудири Осорхонаимаорифи

АкадемияитањсилотиТољикистон С. Камолзода


Сайри осорхонавии омӯзгорон

Душанбе, 17.01.2015. (АМИТ «Ховар», Раъно Нусратуллозода).-Осорхонаи маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар доираи ҳамкориҳо бо созмонҳои байналмилалӣ, ба вижа лоиҳаи «Хониши босифат»-и ЮСАИД дирӯз дар ду давра бо ширкати беш аз 60 нафар омӯзгори мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии таҳсилашон ба забони русӣ, ки дар доираи лоиҳаи мазкур ҷиҳати такмили ихтисос аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба пойтахт даъват шудаанд, сайри осорхонавӣ гузаронида шуд.  


                                                                 Семинари ҷумҳуриявии осорхонаҳои мактабӣ

Душанбе, 10 декабр. (АМИТ «Ховар», Раъно Нусратуллоева).- Дирӯз дар Осорхонаи маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар мавзӯи «Вазъият ва мушкилот» семинари ҷумҳуриявии осорхонаҳои мактабӣ баргузор гардид. Семинарро президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримова ифтитоҳ намуд.
Дар семинар маърӯзаи мудири Осорхонаи маориф Саодат Фатҳуллоева дар мавзӯи «Нақши осорхонаи маориф дар таъсиси осорхонаи мактабӣ» шунида шуд. Инчунин дар мавзӯи «Худфаъолиятии мактаббачагон дар кори осорхона» маърӯзаи Майрамбӣ Қурбонова, муовини директори Маркази таҳсилоти иловагии Вазорати маорифи ҷумҳурӣ, маърӯзаи Адолат Назарова мудири осорхонаи мактаби №82 ноҳияи Сино - дар мавзӯи «Нақши осорхонаи мактабӣ дар тарбияи насли наврас», маърӯзаи Зебуниссо Қудбиддинова, мудири осорхонаи мактаби №54 н.Сино- дар мавзӯи «Истифодаи нигораҳои осорхона дар раванди таълим», Мунаввара Ҳомидова мудири осорхонаи мактаби №6 ноҳияи Ҳисор дар мавзӯи «Меъёрҳои нави ҷо ба ҷогузории нигораҳо дар осорхона», маърӯзаи Қурбоналӣ Гадоев, ходими илмии Осорхонаи маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикитстон дар мавзӯи «Вазъи осорхонаҳои мактабӣ дар ноҳияҳо ва роҳҳои такмили он» шунида шуда, нисбат ба маърӯзаҳои иштирокчиёни семинар аз ноҳияҳои Тоҷикобод, Нуробод, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Конибодом, Файзобод, Қумсангир, Восеъ фикру андешаашонро баён намудаанд.
Мақсади семинари осорхонаҳои мактабӣ дар он аст, ки осорхонаҳои мактабӣ аз фаъолият бозмонда истодаанд, чунки осорхонаҳои мактабӣ на аз ҳисоби шуъбаи марифи ноҳия ва на аз ҳисоби ҳокимияти маҳаллӣ маблағгузорӣ намешаванд.
Он нигораю амсилаҳое, ки аз таърихи гузаштаи чандин ҳазор солаи бойи мо дарак медиҳанд, ҷои асосии худро намеёбанд. Яъне, барои онҳо шароити мусоид фароҳам оварда нашудааст.

 Фаъолияти осорхонаи мактаб

Тибќи наќшаи корї мо кормандони илмии Осорхонаи АТТ Фаткулоева Саодат, Гадоев Ќурбоналї бо маќсади шиносої бо фаъолияти осорхонањои мактабї ва расонидани ёрии методї ба ноњияњои Восеъ ва Ховалинги вилояти Хатлон дар сафари хизматї будем.
Дар ноњияи Восеъ ду осорхонаи мактабии таърихї- кишваршиносї мављуд аст.
Сараввал мо аз осорхонаи мактабии таърихї- кишваршиносии №7 к. Гулистон корро оѓоз намудем. Бинои осорхона дар дохили мактаб буда, аз чанд толорњо иборат мебошад.
Мудири осорхона Умаров С дорои маълумоти олї буда, мутахассиси њамин соња мебошад.
Нигорањои дохили осорхона 1400- номгуйро ташкил медињанд. Осорхона аз љињати нигорањои љамъшуда ѓанї гардонида шуда бошад, њам ба шўъбањо људо карда нашудааст.
Аксарияти нигорањо дар рўи фарши осорхона мехобанд, навиштаљотњо дар зери онњо дида намешавад, чунки мизњои дар зери нигорањо буда ба талаботи осорхона љавобгў намебошад.
Бинои осорхонаи таърихї-кишваршиносии №17-и ноњияи Восеъ барои ба шўъбањо људо кардани нигорањо хурдї мекунад. Аз гуфтањои мудири осорхона Њусейнов Умар маълум гашт, ки ќисми нигорањоро низ аз нарасидани љой дар хонааш нигоњ медорад.
Ба осорхонаи мактабї њамаи омўзгорон аъзо буда, дар рафти таълими фанњои адабиёт,таърих ,љуѓрофия,кимиё аз нигорањо истифода мебаранд ва мо низ шоњиди он гаштем, ки дар рафти дарси таърих дар синфи Х1 муаллим бо хонандагон дар дохили осорхона машѓулият мегузаронид, ки наворњои сабт гашта аз ин шањодат медињад.
Осорхона ба зањмати худи муаллим Њусайнов Умар дар солњои 70- ум асри ХХ ташкил карда шуда будааст, бо дастгирии маъмурияти мактаб ва шўъбаи маорифи ноњия бо осорхона њамкорї карда мешавад, Барои ба њайси мудири осорхона фаъолият намудан як басти корї аз њисоби буљаи идораи маориф људо мекарданд хело хуб мебуд. Њуљљатдории кори осорхона на он ќадар хуб аст.
Дар ноњияи Ховалинг осорхонаи мактабї фаъолият намекунад. баъзан гушањо мављуд аст. Лекин ду осорхонаи ноњия осорхонаи Восеъ дар Дараи Мухтор ва осорхонаи шўъбаи фарњанг, ки дар дохили ноњия мављуд аст фаъолият доранд.
Осорхонаи Восеъ, ки дар наздикии мактаби №15-и ќишлоќи Дараи Мухтор љойгир аст, хонандагону омўзгорон ба ин осорхона робитаи наздик доранд.
Дар Осорхонаи таърихии мактаби №15- омўзгор Садиров Љ аз нигорањои осорхона бештар дар раванди таълим истифода мебарад, ва худ низ нигорањои зиёдеро љамъ намудааст.Таљрибаи бои педагогї дорад. Инчунин муаллими мактаби миёнаи №2 Мирзоев Љ. як нигораи нодири асри миёнаро барои Осорхонаи Маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон њамчун тўњфа пешнињод намуд. Дар наворњо њамаи ин сабт гашта шудааст бо маълумотнома якљоя пешнињод мегарданд.
Осорхонаи ба номи Восеъи ноњияи Ховалинг ба шўъбањо људо шуда, дар он нигорањо аз њаёт ва фаъолияти ќањрамони халќ Восеъро инъикос менамояд. Омўзгорон аз ин воситањои аёнї ба пуррагї истифода бурда, бо воситаи образи Восеъро маънидод намудан, хонандагонро дар рўњияи ватандўстї,инсондўстї,љасурї тарбия менамоянд. Инчунин нигорањо ва бозёфтњои кишоварзї, кишваршиносї, асбобу анљомњои њарбии њамонваќтаю ва ороиши замонаро дар бар мегирад. Мудири осорхонаи ба номи Восеъи ноњияи Ховалинг Камолов Раљабалї мебошад, ки ў набераи Восеъи ќањрамон аст. Сарвари осорхона шахси дорои маълумоти олї буда, доимо дар љустуљў ва дар талоши бартараф кардани камбудињо мебошад. Дар осорхона 3 нафар корманд фаъолият менамоянд:
1- мудири осорхона, 2нафар - фаррош, 3 нафар- боѓбон.
Осорхона мењмонхона ва боѓи калони сайру гашт дорад ва аз тарафи њукумати ноњия доимо дастгирї меёбад.Кормандони шўъбаи маориф бо осорхонањо робитаи хуб доранд.
Аз сабаби он ки ба осорхонаи мактабии таърихї-кишваршиносии №3, №2 маблаѓ људо карда нашудааст, фаъолият намекунад , Аз гуфтаи омўзгорони мактаб маълум гардид, ки тамоми нигорањои осорхонаи мактаб ба осорхонаи марказии ноњия супорида шудаанд.
Пешнињод:
А) барои бењтар шудани сифати кори осорхонањои мактабї,ки дар таълим ва тарбияи хонандагон наќши муњим мебозад, хуб мешуд, киагар мутахассисони идораи маорифи ноњия дар љамъомадњои назди сарвари идораи шўъбаи маориф барои ба роњбарони осорхонањои мактабї аз њисоби буљаи идораи маорифи ноњия људо намудани 1-басти кориро пешнињод менамуданд.
Б) Њамаи осорхонањои мактабї аз тарафи Вазорати маориф дар ќайд гирифта шуда, шиноснома медоштанд ба манфиати кор буд.
В). Китоби ба ќайдгирии нигорањо (инвентар) доимо бояд дар зери назорат бошад.
Г). Мизњои осорхонаи мактабии таърихї-кишваршиносии №17 ноњияи Восеъ фарсуда ва ба талабот љавобгў набуда, нигорањо ќисман дар рўи фарш мехобанд, хуб мешуд, ки аз тарафи масъулин ба онњо кўмак мерасониданд.


                        Вохурї бо иштирокчиёни семинарии љумњуриявии роњбарони осорхонањои мактабї.


Рўзи 9-уми апрели соли 2013 дар Осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон иштирокчиёни семинарии љумњуриявии роњбарони Осорхонањои мактабї аз ноњияњои тобеи љумњурї ва вилоятњои Бадахшон,Хатлон, Суѓд ташриф намуданд.
Мењмононро президенти Академияи тањсилоти Тољикистон Ирина Каримова ва мудири Осорхона Саодат Њамидова пешвоз гирифтанд.
Президенти Академия И.Каримова оиди фаъолияти кори Осорхона вавазифањои олимони Академияи тањсилоти Тољикистон маълумот доданд. Мењмонон бо таърихи инкишофи маориф, расму њуљљатњо, амсилаю нигорањо,адабиётњои бо њуруфоти арабї ва форси забоннавишта шуда шинос шуданд. Фикру дархостњои худро дар дафтари «Махсус»ќайднамудандва ба роњбалад, мудири Осорхона Њамидова С. миннатдории худро баён намуданд.

Рузи модарон

Дар таърихи 7.03.2013 дар Осорхонаи Маорифи Академияи тањсилотиТољикистон бахшида ба рўзи «Модарон» оид ба мавзўи Симои Модар дар эљодиёти шоири адабиёти муосири тољик Лоиќ Шералї Мизи мудаввар баргузор гардид.
Дар љамъомад олимони АТТ, кормандони илмииПажуњишгоњи рушди маориф номзади илмњои педагогїамолиддин Саидзода, муаллимаи забон ва адабиёти мактаби миёнаи №54 н. Сино Rутбиддинова Зебиниссо ва хонандагону донишљўёни мактабњоиолїва миёна иштиро кнамуданд.
Сухани ифтитоњиро академик МањмадуллоЛутфуллоев оѓоз намуд. Маърўзањои номзади илмхои педагогї Xамолиддин Саидзода, академик УбайдЗубайдов, муаллимаи мактаби миёнаи №54 н. Сино Rутбиддинова Зебиниссо бо номи Дунёи шеъри Лоиќ, Симои модари Лоик шунидашуд. Дар охир хонандагони мактаби тањсилоти миёнаи №54 н. Сино аз ашъори шоири шодравон Лоиќ Шералї порчањои шеърї ќироат намуданд.
Муаллима Rутбиддинова Зебиниссо маводњоеро, ки хонандагони мактаб аз ашъори шоиромода намудаанд ба намоиш гузоштанд.
 

 

Вохури бо хонандагони литсей

Дар Осорхонаи Маорифи Академияи тањсилоти Тољикистондар таърихи 13-уми ноябри соли 2012 вохўрии хонандагони литсеи боллаёќати №2 ш.Душанбебо академик,Убайд Зубайдов баргузор гардид.
Барои хонандагони литсей ин вохурї як рўзи таърихї буд. Убайд Зубайдов оиди њаёт  ва фаъолияти эљодии худ ба хонандагон њикоят намуд. Хонандагон ба саволњои худ љавобњои сањењ гирифтанд.
Убайд Зубайдов ба хонандагон тавсия намуданд, ки бисёртар муодилањои химиявї њал намоянд  ва аз рўи китоби ў, ки бо номи «Тафриќа нерўи пешбари раванди таълим ном дорад, омўзанд.
 

Вохуриии омузгорон ва хонандагони мактабхои миена

 

Душанбе, 8 ноябр. (АМИТ «Ховар»).- 7-уми ноябри соли ҷорӣ дар Осорхонаи маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон вохӯрии омӯзгорон ва хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 35, 65 ва литсейи рақами 55 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бо муаллифони китобҳои дарсӣ ва олимони Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Файзулло Шарифзода, Убайд Зубайдов, Тӯйчӣ Миров, Қодир Қодиров, Саидбой Шербоев, Хуррам Раҳимзода, Гурез Сафаров баргузор гардид. Мудири Осорхонаи маориф Саодат Ҳомидова омӯзгорону хонандагонро бо таърихи гузашта ва имрӯзаи маориф шинос намуда, олимону муаллифони китобҳои дарсиро муаррифӣ намуд.
Ба саволҳои хонандагону омӯзгорон муаллифони китобҳои дарсӣ Файзулло Шарифзода, Убайд Зубайдов, Тӯйчӣ Миров, Хуррам Раҳимзода ва Қодир Қодиров ҷавоб доданд.
Вохӯриро ноиби президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Қодир Қодиров ҷамъбаст намуд.