АСПИРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА

                                                           Шањри Душанбе 2 марти соли 2018

Шўрои њимояи рисолањои номзадї ва докторї дар Академияи тањсилоти Тољикистон амал мекунад

          2 марти соли 2018 дар толори Академияи тањсилоти Тољикистон љамъомад бахшида ба оѓози  фаъолияти Шўрои якљояи њимояњои рисолањои номзадї ва докторї баргузор гардид.

     Тибќи Фармоиши Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия аз 20 феврали соли 2018 № 222/нк дар базаи Академияи тањсилоти Тољикистон ва Донишгоњи Миллии Тољикистон Шўрои якљояи њимояњои рисолањои номзадї ва докторї аз рўїи ихтисоси Д 999.208.02 аз рўйи ихтисосњои илмии:

 13.00.01- педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва илм (илмњои педагогї);

 13.00.02- назария ва методикаи таълим ва тарбия (забони модарї, дараљањои умумї ва касбии илм; забони русї, дараљањои умумї ва касбии илм) (илмњои педагогї)  кушода шуд.

                                                                 Њайати Шўро:

1. Каримова И.Х.-раиси Шўро,доктори илмњои педагогї, профессор

2. Ќодиров Ќ.Б.-љонишини раиси Шўро,доктори илмњои педагогї, профессор

3. Миралиев А.М.-љонишини раиси шўро,доктори илмњои педагогї, профессор

4. Њољиматова Г.М.-котиби Шўро,доктори илмњои педагогї, профессор

                                              Аъзоёни Шўро:

5.   ГусейноваТ.В.- доктори илмњои педагогї, профессор

6.   Иматова Л.М.- доктори илмњои педагогї, профессор

7.   Ќодиров К.- доктори илмњои педагогї, профессор

8.   Лутфуллозода М.- доктори илмњои педагогї, профессор

9.   Мирзоев А.Р. доктори илмњои педагогї, дотсент

10. Муњаметов Г.Б.- доктори илмњои педагогї, профессор

11. Наѓзибекова М.Б.- доктори илмњои филологї, профессор

12. Неъматов С.Э.- доктори илмњои педагогї, профессор

13. Саидов Њ.А.- доктори илмњои филологї, профессор

14. Хољаев Давлатбек - доктори илмњои филологї, профессор

15. Шамбезода Х.Љ.-  доктори илмњои филологї, профессор

16. Шаропов Ш.А.- доктори илмњои педагогї, профессор

17. Шарипов Файзулло доктори илмњои педагогї, профессор

18. Шарипов Ф.Ф.- доктори илмњои педагогї, дотсент

19. Шербоев Саидбой - доктори илмњои педагогї, профессор

20. Шукуров Т.А.- доктори илмњои педагогї, профессор

21. ЮлдошеваМ.Р- доктори илмњои педагогї, профессор

22. Юнусова Н.М. -доктори илмњои педагогї, профессор

                     

                                Гузориши Б.Бўриев аз 02.03.2018