РОБИТАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

Бањри тањкими муносибатњо

       Рўзи 3-уми сентябри соли 2018 дар Академияи тањсилоти Тољикистон вохўрии кормандони Академия бо роњбарияти намояндагии Маркази илм ва фарњангии Россия дар шањри Душанбе, намояндаи Россотрудничество дар Љумњурии Тољикистон Михаил Вождаев баргузор гардид. Зимни вохўрї њамкорињои судманди Маркази номбурда бо вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва Академияи тањсилоти Тољикистон дар тањкими муносибатњои илмию фарњангї баррасї гардиданд.

        Дар вохўрї бо хушнуди ќайд гардид, ки Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия соли дуюм аст, ки ба Љумњурии Тољикистон омўзгорони соњибкасби русзабонро ба муассисањои тањсилоти Миёнаи умумии русзабони љумњуриямон равон мекунад.

       Њангоми  вохўрї  аз љониби Каримова И.Х.-доктори илмњои педагогика ноиби Академияи тањсилоти Тољикистон, Шербоев С.- профессор, узви вобастаи АТТ, Неъматов С.- профессор, доктори илмњои педагогї дар масъалањои таълими аќќаллиятњои миллї, инклюзивї ва таъмини омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии љумњурї бо маводи илмию методї ва дигар масъалањои мубрами муносибатњои ду љониба муколамаи муфид баргузор гардид.

    Дар фарљоми вохўрї роњбари Россотрудничество дар Љумњурии Тољикистон Михаил Вождаев тамоми кормандони соњаи маорифи Тољикистонро бо 1-уми сентябр Рўзи Дониш табрику тањният гуфт ва ба Академияи тањсилоти Тољикистон аз номи намояндагї як миќдор маводи илмї ва методиро таќдим намуд.

                                                                         Лањзањои вохўрї

       


           Созишномаи њамкорї ба тасвиб расид

Ба маќсади њамоњанг сохтани масъалањои рушди њамкорињо дар соњаи маориф, рўзњои 14-18.05.2018 њайати устодони Донишгоњи омўзгории Белоруссия ба номи М. Танк тањти сарварии ректори донишгоњи номбурда Жук Александр Иванович, љонишини сардори сарраёсати муассисањои томактабї ва тањсилоти миёнаи умумї Давидович Албина Леонидовна ва сардори раёсати робитањои байналмилалии Вазорати маорифи Љумњурии Белоруссия Кобачевская Светлана Михайловна ба Љумњурии Тољикистон ташриф оварданд. Тибќи наќшаи Вазорати корњои хориљии ЉТ ва барномаи сафари корї мењмонони номбурда рўзи 15-уми май ба Академияи тањсилоти Тољикистон ва муассисањои зерсохтори он ташриф оварда, аз Осорхонаи маорифи АТТ дидан намуданд. Ходими калони илмии Осорхонаи маорифи АТТ, узви Иттифоќи журналистони Тољикистон У. Рањимов рољеъ ба дирўз ва имрўзи муассиса барои мењмонон сайри осорхонавї гузаронида, нигораву маснуоти толорњои намоиширо мухтасар шарњ дод. Мењмонон бахшњои “Дастовардњо” ва “Маорифи Тољикистон дар солњои Истиќлолияти давлатї”, ки инъикоскунандаи саъю талошњои созандаи Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар рушду нумуи соњаи маориф мебошад, љолиби диќќат ва омўзанда арзёбї намуданд.

Маросими баимзорасии Созишномањои њамкорї байни АТТ ва Донишгоњи омўзгории Белоруссия дар толори ДЉТИБКСМ сурат гирифт, ки ин њуљљати муњим аз љониби президенти АТТ, профессор Ѓуломќодир Бобизода ва ректори Донишгоњи омўзгории Белоруссия ба номи М. Танк, профессор Жук Александр Иванович ба расмият дароварда шуданд.

 Шарњи мудири шуъбаи илм ва инноватсияи АТТ, н.и.п. С. Камолзода
 Вохўрии намояндагони Вазорати маориф ва илми Љумњурии Белорус  бо кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон ва зерсохторњои он, рўзи 16 маи соли 2018