Маљаллаи «Пайём» - «Вестник»

 

Паеми Академияи тахсилоти Точикистон (№ 2 -16 2014сол)

 

Паеми Академияи тахсилоти Точикистон (№ 1 -15  2014 сол)
 

Паеми Академияи тахсилоти Точикистон(№3-10 2012сол)

 

Паеми Академияи тахсилоти Точикистон(№2-9 2012сол)

 

Паеми Академияи тахсилоти Точикистон(№1-8 2012сол)

 

Паеми Академияи тахсилоти Точикистон(№1-2 2010сол)

 

Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон: маљаллаи илмї, маърифатї ва таълимию методї.-Душанбе.- 2012.-№4. - 160 с.
Маљалла тањти № 0004 / мљ 20 сентябри соли 2007 дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон сабти ном шудааст. Оѓози нашр: октябри соли 2009.

Сармуњаррир Ирина Каримова
Љонишини сармуњаррир Мањмадулло Лутфуллоев
Котиби масъул Сафар Сулаймонї

Аъзои њайати тањририя:
Редакционная коллегия:
Файзулло Шарифзода, Саъдуллољон Неъматов,
Сайдамир Аминов, Сайфиддин Камолзода.

Мушовирони илмї:
Научные консультанты:
Рањимов Ф.-доктори илмњои физикаю математика, профессор.
Ќодиров Ќ.Б. - узви вобастаи Академия тањсилоти Тољикистон.
Зубайдов У.- академики Академия тањсилоти Тољикистон.
Нўъмонов М.- узви вобастаи Академия тањсилоти Тољикистон.
Шербоев С. - доктори илмњои педагогї, профессор.
Миралиев А.- доктори илмњои педагогї, профессор.
Мазуритский А.М. (Русия) - доктори илмњои педагогї, профессор.
Маљидова Б.- доктори илмњои педагогї, профессор.
Бањмани Њурризод (Ирон) - номзади илмњои педагогї.
Љаводи Тоњирї (Ирон) - номзади илмњои педагогї.
Мањаммадшарифи Шарифї (Афѓонистон) - номзади илмњои педагогї.
Суроѓа: 734024 , ш. Душанбе, кўчаи Айнї, 45, Академияи тањсилоти Тољикистон,
тел.+992 37 2274666; +992 3722275961,
E-mail:gumanizm@mail.ru
www.aot.tj

___________________________________________________________

Маљалла бо забони тољикї, русї, форсї ва англисї нашр мешавад.