ТАДҚИҚОТҲОИ ИЛМӢ

 

                         

 

 

Њисоботи

мухтасар оид ба фаъолияти ташкиливу илмии

раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2016

ва вазифањо дар соли 2017

Масъалањои умумї

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар фаъолияти худ асноди ба тасвиб расонидаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дастуру супоришњои Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ки зимни мулоќоту вохўрињояшон баён доштанд, Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистонро дастури амал ќарор дода, њамзамон ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, амру супоришњои вазири маориф ва илм ва муовинони вазирро мадди назар дошт.

Таъкид кардан лозим аст, ки раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон аслан ба иљрои супоришњое, ки аз тарафи Вазорати маориф ва илм дода мешавад, машѓул аст. Бар иловаи он ки роњбарии мавзўъњои супориширо (ки Пажўњишгоњи рушди маориф тањќиќот мебарад) ба зимма дорад, њамзамон супоришњои аз тарафи вазири маориф ва илм ва муовинони вазир додашударо иљро менамояд. Инчунин њар кадом узви пайваста ва вобаста дар самтњои тањќиќотии худ фаъолияти илмиро идома медињад.

Самтњои фаъолияте, ки кормандони раёсати Академия анљом доданду медињанд, гуногун буда, ќариб тамоми пањлуњои соњаро фаро мегиранд. Татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, иљрои Барномањои давлатї, нуктањои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва дигар асноди соњаи маориф тааллуќдошта дар мадди авваланд. Бахшида ба татбиќи нуктањои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ва 25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва њамчунин «Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон», «Рўзи Президент» кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон 27 баромади радиоию телевизионї, 4 конференсия, 5 мизи мудаввар ва 4 семинар ба роњ монда, 20 маќолаю 2 китоб ва 1 маљмўаи маќолањо ба табъ расониданд.

Дар давраи њисоботї 12 маљлиси умумии раёсат доир гардид, ки дар онњо 24 масъала мавриди муњокима ќарор гирифт. Дар муддати сол ба муассиса 191 мактуб ворид шуда, 591 содир гаштааст.

I. Самтњои фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистон инњоянд: Тавре ќаблан иброз доштем самти аввали фаъолияти муассисаро иљрои ќонунњо, барномањои давлатї, консепсияњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илм, амру супоришњои вазири маориф ва илм ва муовинони вазир ташкил медињанд. Шаш масъала дар мушовара ва љаласањои назди вазири маориф ва муовинони вазир баррасї ва мавриди муњокима ќарор гирифт:

1. Вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020» дар шуъбањои маорифи ш. Ќўрѓонтеппа ва ноњияњои Љалолиддини Балхию Бохтар (майи 2016 дар назди муовини аввали вазири маориф ва илм Р. Мирбобоев);

2. Вазъи иљрои «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас барои солњои 2013-2017» дар ш. Кўлоб, ноњияњои Муъминобод ва Восеи вилояти Хатлон (дар назди муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї);

3. Вазъи осорхонањои мактабї дар муассисањои тањсилоти умумии минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон (дар назди вазири маориф ва илм);

4. Вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020» дар ноњия Файзобод ва шањри Роѓун (дар назди муовини аввали вазири маориф ва илм Р. Мирбобоев);

5. Вазъи татбиќи «Консепсияи миллии тарбия» дар муассисањои тањсилоти умумии ш. Душанбе (дар назди муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї);

6. Њолати муосири мактабњои камнуфус ва роњњои асосии бењтаргардонии фаъолияти онњо (дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон).

II. Самти дуюми фаъолият тањќиќоти бунёдиест, ки Академияи тањсилоти Тољикистон пажўњиши онро соли гузашта оѓоз кардаю айни њол идома дорад, «Педагогикаи миллии халќи тољик» ва «Педагогикаи муќоисавї» мебошад. Тањќиќот ошкор сохт, ки аксар нуктањои педагогикаи халќи тољик њанўз ба таври лозима тањќиќ нашудаанд ва аз назарњо дур мондаанд. Яке аз сабабњои асосї он буд, ки аксар асарњои ниёгон дастрас набуданд. Хушбахтона, Истиќлолияти давлатии кишвар ин мушкилотро њал кард. Бо ибтикори Президенти кишвар осори гузаштагон пешкаши омма гардонда шуд ва ин амали шоиста идома дорад. Истиќлолияти давлатї водор месозад, ки аксар нуктањои педагогикаи миллї таљдиди назар гарданд.

III.    Самти сеюме, ки Академияи тањсилоти Тољикистон анљом медињад, тањияи барномаю стандартњои фаннї ва таълифи китобњои дарсї мебошанд. Дар соли равон маводи зер бо ташаббуси бевоситаи кормандони академия анљом гирифтааст. Дар тањияи баъзе аз онњо кормандони Пажўњишгоњи рушди маориф низ ширкат доштанд:

- барномаи забони давлатї барои хонандагони синфњои 2-11;

- стандарти тарбияи љисмонии синфњои 1-4;

- стандартњои фанни забони тољикї барои синфњои 5-9;

- стандарти фанни «математика» барои синфњои 5 ва 6;

- Барномаи давлатии таъмини муассисањои таълимию илмии љумњурї бо кабинетњои фаннї, озмоишгоњњои муљањњази таълимї ва илмию тањќиќотї барои солњои 2017 -2020;

- лоињаи Низомномаи намунавии ягонаи Осорхонаи мактабї;

- филмњои аниматсионї;

- стандарти тањсилоти томактабї;

- консепсияи рушди тањсилоти томактабї ва ѓайрањо.

IV. Самти чоруми фаъолияти Академияи тањсилот гузаронидани конференсияю семинар ва мизњои мудаввар њисоб мегардад.

Аъзоёни раёсати Академияи тањсилот кўшиш менамоянд, ки оид ба масъалањои гуногуни илми педагогика ва соњаи маориф конференсияњои сатњи байналмилалї, љумњуриявї ва минтаќавию ноњиявї ба роњ монда, дар амалї сохтани онњо сањм гузоштанд. Аксарияти чорабинињои мазкур дар сатњи минтаќа ва ноњия аз љумла шањрњои Ќўрѓонтеппаву Панљакент ва ноњияњои водии Рашту Њисор гузаронида шуд. Бахшида ба 25 - солагии Истиќлолияти давлатї (15.09.2016) конференсияи байналмилалї дар мавзўи «Гуманизми тарбия – омили муњими рушди зењни љавонон» баргузор гардид. Маводи конференсия, ки 24 маќоларо фаро мегирад, нашр ва дастраси иштирокчиён гардонида шуд.

Ба таърихи 14.05.2016 дар њамкорї бо Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон дар мавзўи “Проблемањои муосири тањсилоти математикї ва информатсионї” конференсияи байналмилалї доир карда шуд. Дар кори конференсия намояндагони Россия, Љумњурии Ќирѓизистону Ќазоќистон, Афѓонистону Эрон ширкат доштанд. Маводи конференсия дар њаљми 436 сањифа ба табъ расонида шуд.

Б) Самти чоруми дигари фаъолияти кормандони Академияи тањсилоти Тољикистонро ширкат кардан дар конференсияњои байналмилаливу љумњуриявї ва минтаќавї, семинару мизњои мудаввар, ки марбути масъалањои гуногуни соњаи маориф мебошанд, ташкил медињад. Бояд як нуктаро таъкид кард, ки дар аксари ин чорабинињо кормандони Академия баромад ва андешањояшонро баён намуданд.

Дар соли 2016 кормандони муассиса дар беш аз 81 конференсияю семинар ва мизњои мудавваре, ки муассисањои дигар ба роњ монданд, иштирок карданд.

V. Самти панљуми фаъолияти узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистонро мутолиа ва баррасии асноди меъёрии соња, лоињањои консепсияњо, Низомномањо, стандартњо, барномањои фаннї, љавоб ба мактубњои аз ташкилотњои дигар воридшуда ва ѓайрањо ташкил мекунанд. Бо супориши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир лоињањои асноди зиёде барои мутолиа ва баррасї ба академия ворид гаштанд. Раёсати Академияи тањсилот тавассути мактуб вазифадор карда мешавад, ки маводро хонда, фикру мулоњизањояшро пешнињод намояд. Бар иловаи ин, академия пас аз омўзишу баррасии баъзе масъалањои соња барои бењтар гаштани фаъолияти соња ва сифати дониш низ пешнињодњо манзур месозад.

Дар соли 2016 узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон оид ба масъалањои гуногун ба Вазорати маориф ва илм беш аз 31 пешнињод манзур кардаанд.

VI. Самти шашуми фаъолияти кормандони Академияи тањсилотро иљрои бандњои дахлдори ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, маљлиси назоратию машваратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир, вазъи таълим, озмоиши низоми нави бањогузорї, сифати дониши хонандагон ва ѓайрањо ташкил медињанд ва оид ба масъалањо маълумотнома тањия ва ба маќомотњои боло пешнињод карда мешавад.

Њамзамон бояд таъкид кард, ки дар соли 2016 раёсати АТТ фаќат оид ба иљрои бандњои дахлдори протоколи маљлисњои назоратию машваратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон маълумотномањо тањия ва ба Вазорати маориф ва илм ирсол кардааст, ки дар маљмўъ теъдоди онњо ба беш аз 85 адад мерасад.

VII. Самти њафтуми фаъолияти узвњои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистонро тањияи стандарту барномањои фаннї, китобњои дарсию дастурњои методї ва маводи илмию методї ташкил мекунанд. Бо вуљуди он ки ќариб имкони маќоланависї вуљуд надорад, узвњои раёсат барои таълифи маводи таълим кўшиш мекунанд.

А) Маводе, ки кормандони АТТ таълиф карданд. Дар соли 2016 кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон дар маљмўъ маводи зеринро ба нашр расониданд: стандарти фаннї -5 номгўй, монография ва рисола -10, барномаи таълим 5, китоби дарсї -3, модулњои таълим -7, дастури методї -12 ва маќола 117 адад.

Б) маводи тањриркардаи аъзои раёсати АТТ дар соли 2016.

Дар давраи њисоботї узви раёсати Академия беш аз 830 сањифа маводро тањрир карданд, ки асосан барномањои фаннї ва дастурњои методї мебошанд.

VIII. Самти њаштуми фаъолияти узви раёсати АТТ арзёбии маводи таълим њисоб меёбад. Маводи таълим – стандартњои фаннї, барномањои таълим, китобњои дарсї, роњнамоњо, дастурњои методї ва воситањои дидактикї бо мактуби вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир ба Академияи тањсилот ворид мегарданд ва супориш дода мешавад, ки маводи таълимро баррасї карда, хулосањои худро дар шакли таќриз манзур созед. Супоришњои мазкур њам бевосита ва њам бавосита иљро карда мешаванд. Таъкид кардан лозим меояд, ки арзёбии маводи таълим кори осон набуда, њам ваќт мехоњад ва њам нерўи зиёди илмиро талаб мекунад. Дар асл аз 11 узви раёсати Академия 6 нафар кормандони асосии муассиса мебошанд, вале супоришњо хеле зиёданд. Бо доштани чунин мушкилот узви раёсати АТТ кўшиш мекунад, ки маводи таълими воридгаштаро арзёбї намоянд.

IX. Самти нуњуми фаъолияти узви раёсати Академияи тањсилот тарбияи кадрњои илмї мебошад. Узви раёсати Академия дар тарбияи кадрњои љавони илмї наќши муњим доранд. Дар назди муассиса Шўрои дифоъ аз рўйи рамзњои 13.00.01 – педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва тањсилот; 13.00.02 – назария ва амалияи таълим ва тарбия (методикаи таълими забони модарї, забони русї, забони хориљї) то моњи ноябри соли равон фаъолият мекард. Узви раёсати академия, аз як тараф, ба сифати роњбари илмї ва, аз тарафи дигар, чун аъзои шўро дар тарбияи кадрњо сањм мегиранд. Соли равон 28 нафар унвонљўён рисолаи илмї дифоъ карданд, ки аз ин миќдор 6 нафар аз рўи рамзи 13.00.02 мебошад.

X. Самти дањуми фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистон нашр ва пањн кардани маљаллаи илмию методии «Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон» мебошад. Дар соли 2016 раќамњои 1 - 2 ва 3 - 4-и Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон нашр гардид. Њар кадоми он 14-15 маќоларо фаро гирифта дар маљмўъ беш аз сад сањифаро ташкил мекунад. Муњтавои маќолањо масъалањои гуногуни таълиму тарбияро фаро мегирад.

XI. Самти ёздањуми фаъолияти Академияро таблиѓи сиёсати давлатї ва донишњои педагогї ташкил менамояд. Узви раёсати академия бар иловаи тањия ва нашри рисолаю монография, китобу дастурњои методї ва маќолањо бо воситањои ахбори умумии шабакањои радиої ва телевизиони кишвар робитаи доимї дошта, оид ба масъалањои гуногуни таълиму тарбия ва навигарињои илми педагогика ва тарѓиби сиёсати маорифпарваронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон сањм мегиранд.

Дар маљмўъ соли 2016 кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон беш аз 41 маротиба тавассути шабакањои радио ва телевизион оид ба масъалањои гуногуни соњаи маориф баромад карданд.

XII. Самти дувоздањуми фаъолияти кормандони Академияи тањсилоти Тољикистонро сафарњои хидматї ташкил медињанд. Аъзои раёсати Академия барои омўзишу баррасии татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки марбути соњаи маорифанд, ба сафарњои хидматї мераванд. Њамчунин баъзан лозим меояд, ки љињати иљрои ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва ё кори наќшавї ба сафарњои хидматї раванд. Дар соли 2016 дањ маротиба кормандони раёсати АТТ ба сафари хидматї фиристода шуданд.

Њамин тариќ, узви раёсати Академия тайи соли равон дар њама самте, ки дар боло оид ба њамаи он мухтасар ишора шуд, корњои зиёдеро анљом доданд. Дар баробари муваффаќиятњо дар фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистон баъзе камбудињо љой доранд:

- аввалан, бо сабаби кам будани миќдори кормандони Академияи тањсилот баъзе корњо дар ваќташ сифатнок иљро намешуданд. Масалан, арзёбии стандартњои забони модарї дар синфњои ибтидої, роњнамо ва замимањо, ки дар маљмўъ 1468 сањифаро ташкил мекунанд, талаб карда шуд, ки ба онњо дар муњлати ду рўз таќриз навишта шавад. Дар асл ин ѓайриимкон мебошад;

- Академияи тањсилоти Тољикистон раванди тренингњо бо омўзгорони синфњои ибтидої ва озмоиши муносибати салоњиятнокиро ќариб зери озмоиш ќарор дода натавонист, зеро љадвали машѓулиятњо дастрас нагардид, бо вуљуди он ки бо мактуб мурољиат карда шуда буд;

- дар соли 2016 назорату раванди иљрои маводи зиёде ба зиммаи Академияи тањсилот гузошта шуда буд, аз ин рў барои ба мактабњо рафтану омўхтани татбиќи фанњои нави таълимї имконият пайдо нашуд:

- фаъолияти муассиса тайи соли равон дар гузаронидани конференсияњои сатњи байналмилалї ва љумњуриявї нисбат ба соли гузашта назаррас набуд, ки ин ду сабаб дошт: зиёд будани њаљми кор ва пешбинї нашудани маблаѓ барои гузаронидани чунин чорабинињо:

Мушкилоти љойдошта:

1. Барои анљоми тањќиќоти мубрами бунёдї ваќт намерасад, зеро кормандони академия асосан ба иљрои супоришњои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон машѓуланд.

2. Њамасола вобаста ба талаботу дархости љомеа њаљми кор меафзояд, вале воњиди корї камї мекунад. Бинобар ин барои корбурди корњои тањќиќотї ба воњидњои иловагии корї зарурат ба миён омадааст.

Академияи тањсилоти Тољикистон дар оянда вазифадор аст, ки корњои зеринро анљом дињад.

Вазифањои ояндаи Академияи тањсилоти Тољикистон инњоянд:

1.  Барои ба низом даровардани барномаи фанни «Педагогика» (мавзўъњо - силлабусњо)-и кафедрањои педагогикаи муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї (равияи омўзгорї) омўхтани фаъолияти чанде аз кафедрањои донишгоњњо.

2.  Таълифи китоби дарсии Педагогика барои донишгоњњои омўзгорї.

3.  Идома додани тањќиќот оид ба раванди таълиму тарбия дар муассисањои тањсилоти камнуфус.

4.  Тањия ва ба низом даровардани асноди меъёрии њуќуќии муассисањои тањсилоти камнуфус.

5.  Идомаи тањќиќоти «Педагогикаи миллии халќи тољик» ва «Педагогикаи муќоисавї».

6.  Ба тањќиќ гирифтани таълими услуби расмии коргузорї дар муассисањои тањсилоти умумї.

7.  Тањќиќу омўзиши раванди таълим бо назардошти муносибати салоњиятнокї дар таълим.

8.  Тањќиќу омўзиши раванди озмоиши бањогузории 10, 12 ва 100-хола.

 

Оид ба фаъолияти Осорхонаи маорифи АТТ

Осорхонаи маориф дар самтњои гуногун фаъолият менамоянд:

Самти аввал иљрои наќшањои инфиродї аст, ки ходимони илмї нуктањои дар соли 2016 ба наќша гирифтаро анљом дода, дар робита ба мавзўъњои инфиродї маќолањо тањия ва нашр карданд, ки теъдоди онњо беш аз 12 – то мебошад. Тибќи фармоиши вазири маориф ва илм мудири Осорхонаи маориф (Зиеёв Ќ.) Стандарти тарбияи љисмонї барои синфњои 1 – 4, Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфњои 1, 2, 3 ва 4; њамзамон 4 модул (дастур барои омўзгор) тањияю таълиф ва пешкаши омўзгорони фанни тарбияи љисмонї кардааст, ки 46,8 љузъи чопиро ташкил медињад.

Самти дуюми фаъолияти ходимони илмии Осорхонаи маориф вобаста бо љашнњои Истиќлолияти давлатї, аз Паём то Паём, Рўзи Артиши миллї, Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Рўзи Президент ва ѓайрањо гўшањои махсус ташкил кардан аст. Дар Осорхона дар робита аз Паём то Паём толоре бахшида шудааст, ки ашхоси воридшуда оид ба нуктањои Паёми Пешвои миллат маълумоти пурра ба даст меорад.

Толори дигар аз Истиќлолияти давлатї њикоят мекунад, ки ба ифтихори 25 – солагї омода карда шудааст. Тайи 1 соли охир дар толорњо беш аз 30 сайри осорхонавї гузаронида шуд.

Самти севуми фаъолияти Осорхонаи маорифро доир кардани конференсияю семинар ва мизњои мудаввар ташкил мекунанд, ки ба ифтихори бузургдошти арбобони давлатию сипањсолорони илму фарњанг бахшида шудаанд. Дар соли 2016 ходимони илмии осорхона беш аз 13 конференсияю семинар ва мизи мудаввар гузаронида, дар беш аз 30 конференсияю семинар ва мизи мудаввар ширкат кардаанд.

Самти чоруми фаъолияти Осорхонаи маориф ташкил ва гузаронидани сайри осорхонавї мањсуб мегардад. Сайри осорхонавї бо намояндагони муассисањои гуногун: бо омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти умумї, бо устодону донишљўёни муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї, бо шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии соњаи маориф ва бо мењмонони ватанию хориљї доир карда шуд, ки теъдоди ширкаткунандагон чунин аст:

Омўзгорон – 400 нафар, хонандагон – 850 нафар; устодони муассисањои тањсилоти олї – 120 нафар; донишљўён – 150 нафар; мењмонони ватанию хориљї – 55 нафар. Дар маљмўъ 1575 нафар.

Самти панљуми фаъолияти Осорхонаи маориф робита бо воситањои ахбори омма мебошад. Ходимони илмии Осорхонаи маориф бо шабакањои телевизионии «Сафина», «Бањористон» радиои Тољикистон ва ѓайрањо робитаи доимї дошта, оид ба масъалањои гуногун: аввалин маорифчиён, нигорањои давраи љанги солњои 1941 – 1945, сањми Пешвои миллат дар барќарор кардани сулњ, наќши осорхонањои мактабї беш аз 14 маротиба баромад карданд.

Самти шашуми фаъолияти Осорхонаи маориф, ки хеле муњим аст, омўзиш ва кумак расонидан ба Осорхонањои мактабї ва ташвиќу таблиѓи осорхонањои бењтарини мактабњо мебошад. Вазъи Осорхонањои мактабии муассисањои тањсилоти умумии минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон омўхта шуд ва дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илм мавриди муњокима ќарор гирифт.

Ба маќсади омўзиши вазъи осорхонањои мактабї ва кумак расонидан кормандони Осорхонаи маориф 6 маротиба ба сафари хидматї сафарбар гардиданд.

Норасої дар кори Осорхонаи маориф

- рафњо барои ба намоиш гузоштани нигорањо ва асбобњои атиќа камї мекунанд;

- ба сабаби кам будани маблаѓ рафњои мављуда иваз карда намешавад:

- ба талаботи замони муосир мутобиќат накардани толорњои намоишї.

Пешнињод:

1.                Барои ба низоми ягона даровардани фаъолияти Осорхонањои мактабї Низомномаи намунавиро, ки лоињаи он ба Вазорати маориф ва илм пешнињод шудааст, тасдиќ кардан аз фоида холї нест.

2.                Ба маќсади аз ќайди давлатї гузаронидани «Шиноснома» ва китоби баќайдгирї аз тарафи Вазорати маориф ва илм тасдиќ карда шавад.

3.                Агар маблаѓгузорї бештар гардад, имкони ба талаботи муосир мувофиќ сохтани толорњои Осорхона ба миён меояд.

4.                Осорхонаи маорифи АТТ ба як наќлиёти хурди хидматии боркаш ниёз дорад. Агар ин кор амалї гардад, имконияти њамлу наќли нигорањо ба муассисањи таълимї ба баръакси он муяссар мешавад.

 

КОРНОМАИ ПРОФЕССОР

САФАР СУЛАЙМОНЇ- 2016

                   Г У З О Р И Ш И  И Л М ИИ­ ПРОФЕССОР  С. СУЛАЙМОНЇ   дар соли 2016

                                                                                    Маълумотнома

оид ба фаъолияти илмиву ташкилии раёсати

Академияи тањсилоти Тољикистон дар нуњ моњи соли 2016

(январ-сентябр)

1. Масъалањои умумї

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон фаъолияти хешро бар асоси Оинномаи Академияи  тањсилоти Тољикистон ба роњ монда, дар наќшаи фаъолият ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва дастуру њидоятњояшонро, ки дар вохўрию суханронињо баён доштанд, ба асос гирифтааст. Њамчунин ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, фармоишу дастурњои вазири маориф ва илм ва муовинони ў низ асоси фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистонро ташкил медињанд.

Дар муддати сипаришуда раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон 9 маљлиси умумї доир кард, ки дар он 18 масъалаи гуногуни мубрами соња мавриди баррасї ќарор гирифтааст.

Як нуктаро бояд ишора кард, ки баъзан аз рўйи супориш ва мубрамии масъала дар наќшаи кор илова ё таѓйирот ворид карда мешавад.

Дар тўли 9 моњ ба Академияи тањсилоти Тољикистон 126 мактуб ворид шуда, 475 адад содир гаштааст.

Дар асл аъзоёни пайваста ва вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон мавзўи мушаххаси тањќиќотї надошта, балки роњбарии мавзўъњои фармоишии зерсохторњоро ба уњда доранд. Новобаста ба ин њар кадоми онњо аз рўйи проблемањои илмии худашон тањќиќот анљом медињанд. Академияи тањсилоти Тољикистон дар самтњои зерин тањќиќот мебарад: педагогикаи миллии халќи тољик; таълими тафриќа ва дурнамои он; таълими њамгиро, ки то имрўз бањсњо идома доранд; муњтавои тањсилоти томактабї, тањсилоти фарогир; педагогикаи муќоисавї; матн ва мавќеи онњо дар китобњои дарсии забони тољикї; тањќиќу љустуљўи роњњои муассири таълими забони тољикї ва такмили барномаи фанни «Забони тољикї-и синфњои 5-11; тањќиќи усулњои самараноки математика; љустуљўи роњњои такмили забонњои русию англисї ва амиќсозии муњтавои онњо; ба талаботи замон мувофиќ сохтани барномањои таълим, ба хусус барномаи адабиёти тољик; асосњои назариявии стандартњои фаннии мактабњои тањсилоти умумї; тањия ва таълифи китобњои дарсї; арзёбии маводи таълим.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар айни њол асосан ба иљрои супоришњои Вазорати маориф ва илми машѓул мебошад.

Дар соли 2016 раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон иљрои нуктањои дар Паёми Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон зикршударо ба наќша гирифта, барои сазовор пешвоз гирифтани 25-солагии Истиќлолияти давлатї ва идомаи тањќиќоти соли 2015 оѓозкарда машѓул гашт,  ки ба он масъалањои педагогикаи муќоисавї ва педагогикаи миллии халќи тољик дохил мешаванд. Тањќиќоти масъалањои зикршуда ваќту замони тўлониро таќозо менамояд.

Тањќиќи педагогикаи муќоисавї кори сода нест. Муњаќќиќи ин масъаларо лозим аст, ки сохтори соњаи маорифи  кишварњои пешрафтаро ба  пуррагї омўзад, сабабњои ба комёбї ноил гаштану омилњои  ба сифати  тањсилот таъсиррасондаро хонандаро мушаххас ва муќаррар созад. Сипас  сохтори  маорифи  кишварамонро  тањлили  њамаљониба  карда, бурду бохтро  муайян  созад. Сипас муќоисаи низоми тањсилот анљом гирифта, хулосањои  зарурї бароварда мешавад. Яъне маълум карда мешавад, ки кадом  нуктањои  љолиб боиси  бо назардошти  шароит ќобили  истифодаанд. Бояд ба њисоб гирифт, ки нусхабардории айнан, ки натиљаи дилхоњ намедињад, зеро ба шароити мо мусоидат рост намеояд, кори ношуданист, зеро натиља  намедињад.

Хулоса, агар масъалаи педагогикаи муќоисавї ба таври љиддї тањќиќ гардад, он метавонад, ки педагогикаи миллиамонро ѓанї гардонад.

Масъалаи дигаре, ки ба тањќиќи басо диќќаткорона ниёз дорад, педагогикаи миллии халќи тољик мебошад. Тањќиќи ин масъала даќиќтар донистани афкори ниёгонро таќозо менамояд. Намунаи ашъори ниёгонро оварда, онро педагогикаи миллї маънидод кардан чандон сањењ нест. Афкори гузаштагонро бо назардошти шароит тањќиќ ва тањлил бояд кард. Бояд муќаррар сохт, ки кадоме аз ин андешањо дар шароити кунунї муассиру ќобили истифодаанд ва боиси перафти кори таълиму тарбия мегарданд. Дар муќоиса бо андешаи педагогони намоёни муосир муќаррар карда мешавад, ки кадоме аз ин андешањо муњиманд ва ба хусусиятњои миллии халќи тољик мусоидат мекунанд.

Нуктањои дигаре, ки мубраманду аз ислоњоти соња бармеоянд, инњоянд: тањияи стандартњои фаннї, барномањо, китобњои дарсї, маводи таълим, роњбарии умумии раванди иљрои фармоиши вазири маорифи ва илми Љумњурии Тољикистон оид ба гузариш ба низоми 10, 12, 20 ва 100- хола, тањияи стандартњои фаннї, роњнамою замимањои китобњои дарсии синфњои 1-4 ва стандарту барнома ва маводи таълимии синфњои 5-6 аз фанни “Забони тољикї” ва “Математика”, омўзиши фаъолияти ташкилию таълимї ва сифати дониш дар мактабњои (синфњои) камнуфус (муассисањои тањсилоти умумии камнуфус) ва дигар масъалањо ба дўши раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон вогузор шудааст.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар асоси чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон љињати татбиќи нуктањои дар Паёми Президенти кишвар зикршуда ва ба ифтихори 25 - солагии Истиќлолияти давлатї наќшаи чорабинињо тањия намуд.

Дар робита ба Паёми Президенти кишвар аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон корњои зеринро анљом доданд:

·                   Номгўи мавзўъњоро оид ба ќолинбофии дастї љињати ворид намудан ба барномаи фанни “Технология” дар њаљми 14-соатї тањия ва пешнињод намуданд;

·                   Барномаи забони русиро барои муассисањои томактабї ва гурўњњои омодагї тањия ва ба Вазорати маориф ва илм пешнињод карда шуд;

·                   Татбиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”- ро дар н. Файзобод ва ш. Вањдату Роѓун санљида, маълумотнома ба Вазорати маориф ва илм манзур гардид;

·                   Дар мавзўи “Рушди маориф дар солњои Истиќлолият” 10 маротиба дар садою симо баромадњо карданд.

Доир ба 25 – солагии Истиќлолияти давлати корњои зерин анљом дода шуданд:

·                   Дар мавзўи “Рушди маорифи Тољикистон дар солњои Истиќлолияти давлатї” конференсия доир намуданд;

·                   Беш аз 19 маротиба тавассути шабакањои радиої ва телевизионї оид ба самтњои гуногуни соња карданд;

·                   Дар Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон толоре тањти унвони “Наќши Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар дастовардњои соњаи маориф” таљњизонида шуд.

·                   Конференсияи илмї - назариявии љумњуриявї тањти унвони “Масъалањои умдаи тањќиќоти илми педагогика” ба таърихи 14- апрели соли 2016 гузаронида шуд, ки маърўзагарон асосан узвњои раёсат буданд.

·                   Бахшида ба дастовардњои Истиќлолият беш аз 17 маќола ва рисола ба табъ расид. Рисола ба ќалами академик М. Лутфуллоев тааллуќ дошта, “Тулўи хуршеди Истиќлол ва масъалањои  тарбия” ном дорад ва дар њаљми 179 мебошад. Рисолаи мазкур љанбањои тарбиявї дошта, он барои  омўзгорон, муњаќќиќон, донишљўён ва падару модарон пешбинї шудааст.

·                   Конференсияи дигар, ки дар сатњи байналмилалї тањти унвони “Гуманизми тарбия – омили муњими рушди зењни љавонон” ба таърихи 15.09.2016 доир гашт, ба истиќболи 25 - солагии Истиќлолияти давлатї тааллуќ дошт. Маводи конференсияи мазкур дар шакли маљмўа ба табъ расонида шуд, ки он аз сарсухан, 24 маќола, чањор матни таманниёт ва ду китобиёт таркиб ёфтааст. Муњтавои маќолањо асосан гуманизм – инсонгароиро фаро гирифтаанд. Барои омўзгорон, муњаќќиќон ва роњбарони соњаи маориф пешнињод шуданд.

Дар асоси чорабинињои марбут ба Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти кишвар ва 25 - солагии Истиќлолияти давлатї пешбиникардаи раёсати Академияи тањсилот 19 баромади радиоию телевизионї, 4 конференсияи байналмилалию љумњуриявї се мизи мудаввар ва 2 семинар – тренинг гузаронида шуд, (дар н. Шањринав ва ш. Душанбе), 17 маќолаю як китоб ва як маљмўаи маќолањо ба нашр расонида шуд ва дастраси иштирокчиёни конференсия гардид. Дар 13 конференсия, ки дигар муассисањо ташкил карданд, кормандон ширкат варзиданд.

Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи корњои ба наќша - гирифта, корњои зиёди ѓайринаќшавиро бо супориши Вазорати маориф ва илм анљом медињад. Дар тўли ин муддат ваќти зиёд барои ташкилу ба роњ мондани тањияи стандартњо, барномањои таълим, рањнамо барои омўзгорон, замимањо ба китобњои дарсии синфњои ибтидої ва бевоситаю бавосита арзёбї кардани маводи фаровон сарф шуд. Дар ин муддат дар њудуди 70-75 нусха маводи таълим (стандарту барнома, роњнамою китобњои дарсї, замимањои китобњои дарсї) мавриди муњокимаи мутахассисон ќарор дода шуд ва мутахассисон ба њамаи онњо хулосањои худро дар шакли таќриз пешнињод карданд.

Тибќи супориши Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон “Барномаи давлатии таъмини муассисањои таълимию илмии љумњурї бо кабинетњои фаннї, озмоишгоњњои муљањњази таълимї ва илмию тањќиќотї барои солњои 2017-2020” – ро аз нав тањия карданд.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон як мавзўи фармоишї дорад, ки он соли 2017 ба охир мерасад.

II. Як бахши фаъолияти раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронидани конференсияю семинар, мизњои мудаввар, тањияи маълумотномаю арзёбии китобњои дарсию маводи таълим, таълифи стандарту барномаю китобњои дарсї, дастурњои методї ва ѓайрањо ташкил медињанд.

А) Конференсия, семинар ва мизњои мудавваре, ки бо ташаббуси бевоситаи раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронида шуданд.

·                Ба таърихи 14.05.2016 дар њамкорї бо Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон дар мавзўи “Проблемањои муосири тањсилоти математикї ва информатсионї” конференсияи байналмилалї доир карда шуд. Дар кори конференсия намояндагони Россия, Љумњурии Ќирѓизистону Ќазоќистон, Афѓонистону Эрон ширкат доштанд. Маводи конференсия дар њаљми 436 сањифа ба табъ расонида шуд.

·                Ба таърихи 21.05.2016 дар ш. Панљакент зери унвони “Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, мазмуни миллии тањсилот ва самаранокии технологияи муосир дар муассиањои тањсилоти миёнаи умумї ва олии касбї” конференсияи илмї – амалї доир гардид. Дар кори конференсия омўзгорон, устодони Донишгоњи омўзгории ш. Паљакент ширкат варзида, оид ба дастовардњои 25 - соли Истиќлолият дар соњаи маориф, ба хусус илми педагогика ва таѓйироти мазмуни тањсилот, суханронї карданд.

·                Тањти унвони мазкур бо ташаббуси Академияи тањсилот ба таърихи 02.06.2016 дар ш. Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон конференсияи минтаќавї доир гардид. Дар кори конференсия омўзгорон, устодони Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа, кормандони раёсати маорифи вилоят ва дигарон ширкат ва андешањояшонро баён карданд.

·                Дар робита ба рўзи Ќуввањои мусаллањ (22.02.2016) тањти унвони “Њомиёни ватан” мизи мудаввар доир гашт. Дар мизи мудаввар намояндагони донишкадаи њарбї, хонандагони литсейи 55 ширкат варзиданд.

·                Бахшида ба 120 - солагии Арбоби намоёни давлатї Нисормуњаммад Юсуфзиё мизи мудаввар гузаронида шуд. Иштирокчиён дар бораи њаёту фаъолияти ў тавассути филми кўтоње маълумоти тоза ба даст оварданд. Маводи зиёде аз тарафи И. Каримова пешкаш гашт, ки аз зиндагии Нисормуњаммад њикоя мекунанд.

·                Дар робита ба рўзи “Модар” (07.09.2016) мизи мудаввар доир карда шуд. Дар ин мизи мудаввар кормандони Академияи тањсилот, Пажўњишгоњи рушди маориф, хонандагону омўзгорон аз муассисањои тањсилоти умумии н. Шоњмансур ширкат варзида, перомуни таърихи ин љашн изњори назар карданд.

·                Ташкилу гузаронидани семинар дар н. Шањринаву ш. Турсунзода бо омўзгорони мактабњои камнуфус тибќи наќшаи чорабинињо сурат гирифт. Дар мавзўи “Мактабњои камнуфус: мушкилот ва дурнамои он” (8.04.2016) дар толори шуъбаи маорифи Шањринав бо ширкати омўзгорону директорони мактабњои (синфњои) камнуфус семинар доир гашт. Мушкилоти ин муассиањо бисёранд. Саволу љавоби дарозмуддат ба миён омад. Масъалањои њалталаб зиёданд, ки инро танњо Вазорати маориф ва илм метавонад дар њамкорї бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї њаллу фасл намояд.

·                Дар њамкорї бо кормандони филиали Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (дар ш. Душанбе) семинар ба роњ монда шуд. Њадаф он буд, ки барои курсњои такмили ихтисоси омўзгорон ва сарварони мактабњои камнуфус барнома – модулњо тањия карда шавад. Модулњо тањия шуданд.

·                Њамин тариќ 35 конференсияю семинар ва мизи мудаввар бо ташаббуси аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронида шудааст.

Б) Аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар беш аз 64 конференсияю мизи мудаввар ва семинарњои дар сатњњои гуногун доиргашта ширкат варзида, дар аксари он баромад карданд:

III. Масъалањое, ки дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир дар муддати 9 моњи соли 2016 баррасї гаштанд:

·                   Вазъи осорхонањои мактабї дар муассиањои тањсилоти умумии минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон (майи соли 2016 дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илм)

·                   Вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2015-2020 дар шуъбаи маорифи ш. Ќўрѓонтеппа ва ноњияњои Љалолиддини Балхию Бохтар (майи 2016 дар љаласаи назди муовини аввали вазири маориф ва илми Р. Мирбобоев)

·                   Вазъи иљрои “Барномаи давлатии тарбияи насли наврас барои солњои 2013-2017” дар ш. Кўлоб, ноњияњои Муъминобод ва Восеи  вилояти Хатлон (дар назди муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї);

IV. Пешнињоде, ки раёсати  Академияи тањсилоти Тољикистон пас аз мутолиаи мавод барои  бењтар гаштани сифати тањсилот, фаъолияти муассисањои тањсилоти умумї, асноди меърии њуќуќии соња, маводи таълим- стандарту барнома, рањнамоњо барои омўзгорон, китобњои дарсї, замима ба китобњои дарсї ва ё аз мушоњидањои аъзоён ба Вазорати маориф ва  илми Љумњурии Тољикистон манзур сохтааст:

·                   Оид ба Низомномаи  намунавии   муассиањои  тањсилоти  умумии Љумњурии Тољикистон;

·                   Оид ба номгўи  мавзўъњои  ќолинбофии дастї, ки ба Барномаи  фанни “Технология” ворид карда мешаванд;

·                   Оид ба “Барномаи давлатии рушди илмњои педагогї барои  солњои 2017-2025” (01.02.2016);

·                   Оид ба интихоби  муаллифони китоби дарсии “Табиатшиносї” (синфи 2,) (05.01.2016, 05.02.2016);

·                   Оид ба лоињаи “Консепсияи тањсилоти Тољикистон барои солњои 2016-2022” (10.02.20160);

·                   Оид ба пешгирии даст задани љавонон ба корњои номатлуб;

·                   “Барномаи ќолинбофии дастї ва дигар њунарњои мардумї” дар њаљми  њаљми 14 – соатї;

·                   25 номгўи шиорњо бахшида ба Истиќлолияти давлатї;

·                   Љињати пардохти њаќќи мењнати онњое, ки замимаи китобњоро  вобаста  ба гузариш ба  муносибати салоњиятнокї дар таълим тањия карданд;

·                   Оид ба мактуби “Ташкилоти бачагони ношунаво” доир ба истифодаи расмњои истилоњи забони имову ишора;

·                   Оид ба сохтори нави Академияи тањсилоти Тољикистон (беш аз се маротиба);

·                   Оид ба банди 1 ва 2-и боби 5- уми самтњои афзалиятноки тањсилоти томактабї ва миёнаи умумї;

·                   Оид ба “Барномаи давлатии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон барои  солњои 2016-2020”;

·                   Оид ба Барномаи таълимии омўзиши фанни “Технология” (мењнат) барои  хонандагони синфњои 5-10 барои эњёи њунарњои  мардумї (4.01.2016);

·                   Оид ба лоињаи  “Консепсияи  тањсилоти  муттасил дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2022”;

·                   Матни эълони озмунњо барои таълифи китобњои дарсии “Табиатшиносї” (синфњои 3-4)  “Географияи иќтисодї” (синфи 9) “Алифбои ниёгон” барои синфњои 7-8 (дар “Омўзгор” ба нашр расид);

·                   Оид ба ифтитоњи муассисаи  тањсилоти  умумї дар шакли ѓоибона дар шањри Њисор ва ѓайрањо;

Дар маљмўъ пешнињодоти манзуршуда беш аз 25 адад мебошанд.

V.  Маълумотномањое, ки раёсати академияи тањсилоти Тољикистон  доир ба вазъи татбиќ ва ё раванди  татбиќи ќарорњои  Њукумати Љумњурии Точикистон, иљрои  барномањои давлатї, чорабинињо, ќарори мушовараи  Вазорати маориф ва илм, протоколњои маљлиси  назоратию машваратии назди вазири  маориф ва илм ва муовинони вазир, вазъи таълим ва сифати дониши хонандагон ва ѓайрањо омода ва ба Вазорати маориф ва илм пешнињод кардааст:

·                Оид ба озмоиши низоми  нави  бањогузории 10, 12, 20 ва 100- хола;

·                Оид ба иљрои “Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои  солњои 2015-2020”

·                Оид ба раванди низоми нави бањогузорї ва тањияи маводи стандартњои фаннї барои хонандагони синфњои 1 – 4 ва стандарти «Забони тољикї» ва «Математика» барои синфњои 5 – 6;

·                Оид ба вазъи осорхонањои мактабї дар муассисањои тањсилоти умумии ш. Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон.

·                Оид ба вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон  дар бораи «Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии  Тољикистон барои солњои 2015 – 2020» дар шуъбањои маорифи ш. Ќўрѓонтеппа ва ноњияњои Љалолиддини Балхию Бохтар;

·                Оид ба вазъи иљрои «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас барои солњои 2013 – 2017» дар ш. Кўлоб», ноњияњои Муъминобод ва Восеи вилояти Хатлон;

·                Оид ба теъдод, ному насаб, синну соли аъзои раёсати АТТ;

·                Оид ба такягоњи илмии АТТ;

·                Оид ба фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 16.10.2016, № 2265 (11.02.2016);

·                Оид ба мутамарказонидани неруњои илмњои педагогика (16.02.2016);

·                Оид ба иљрои наќшаи чорабинињои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон аз 23 январи соли 2015 (05.01.2016);

·                Оид ба иљрои «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013 – 2017» (06.01.2016);

·                Оид ба муаррифии барномањои таълимии низоми омўзиши байналмилалии Љумњурии Исломии Эрон;

·                Оид ба иљрои наќшаи миёнамуњлати амалиёти Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020;

·                Оид ба иљрои фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии  Тољикистон аз 16.10.2014, № 2265 «Дар бораи тарбияи худшиносї, ифтихори ватандорї…».

·                   Оид ба сафари хидматии гурўњи  кор  ба Љумњурии Ќазоќистон (10-17.07.07.2016 );

·                   Оид ба фаъолияти  раёсати Академияи тањсилоти Точикистон;

·                   Оид ба иљрои банди 38-и наќшаи чорабинињои  Вазорати маориф ва илм аз 12.04.2016, № 5/1 дар мавриди љамъбасти фаъолияти семоњаи  Вазорати маориф ва илм;

·                   Оид ба љараёни машварати августии омўзгорони ш. Њисор, н. Шањринаву Файзобод;

·                   Оид ба тањлилу натиљагирии  фаъолияти  соњаи  маориф дар 25- соли Истиќлолияти  давлатї;

·                   Оид ба фаъолияти кормандони  Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида  ба 25- солигии Истиќлолияти давлатї;

·                   Оид ба натиљаи иштирок дар семинари минтаќавї дар мавзўи  «Тањсилоти бисёрзабонї ва бисёрфарњангї бо маќсад њамгирої»;

·                   Оид ба иљрои  банди сеюми Протоколи раёсати маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 16.092016, № 9;

·                   Оид ба вазъи корњои илмї – тањќиќотї ва инноватсионї дар бахши тањсилот ва техгологияи  таълим  дар Академияи тањсилот;

·                   Баъзе мулоњизањо  доир ба низоми  салоњиятнокї ба асоси  њисоботи  нињої аз натиљаи  озмоиш;

·                   Озмоиши тањќиќотњои  илмї оид ба  китобњои  гурўњи  фанњои  табиатшиносї;

·                   Оид ба раванди тадбирњои Рўзи дониш ва дарси  Сулњ дар литсейи № 55 ва муассисаи  тањсилоти умумии № 33-и ш. Душанбе

·                   Њамзамон бояд таъкид кард, ки то 16.09.2016 раёсати Академияи тањсилоти  Тољикистон фаќат оид ба иљрои бандњои протоколњои маљлиси назоратию машваратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон маълумотномањо кардааст, ки тањия ва манзур кардааст, ки дар маљмўъ теъдоди онњо ба беш аз 85 адад мерасад.

VI.  Маводе, ки узви раёсати Академияи тањсилоти  Тољикистон дар 9 моњи соли 2016 ба нашр расониданд, тањрир карданд ва ба онњо таќриз навиштанд:

·                   дастури методии «Озмоишњои мустаќилона ва намунаи тестњо аз кимияи органикї» (Ѓ. Бобизода, 2016, 83 сањ.);

·                   китоби «Тулўи хуршеди Истиќлол ва масъалањои тарбия» (М.Лутфуллоев, 2016, 179 сањ.);

·                   маќолаи «Инсон дар мењвари Паём (М.Лутфуллоев, «Омўзгор», 7.02.2016) ;

·                   маќолаи «Признанием народом» (М.Лутфуллоев, «Азия Плюс», 17.02.2016);

·                   маќолаи «Пайрањањои илм ва мушкилоти он» (М. Лутфуллоев. «Омўзгор», 15.04.2016)

·                   дастури методии «Тадбирњои педагогии ислоњи дурўѓгўї». (И.Каримова, Ф.Шарифзода, С.Сулаймонї», «Ирфон», 2016, 125 сањ.).

·                   дастури тарбиявии «Тарзи њаёти солим барои хонандагони синфњои 3-4» (И.Каримова ва дигарон);

·                   стандарт оид ба рушди барваќтї. Соњаи тарбиявии љисмонї (И.Каримова ва дигарон);

·                   барнома-модул барои такмили ихтисоси омўзгорон ва сарварони мактабњои камнуфус (И.Каримова, С.Аминов, Ќ.Ќодиров, Д. Имомназаров ва дигарон);

·                   барномаи тарзи њаёти солим барои синфњои 3-4 муассисањои тањсилоти миёнаи умумї дар њаљми 27-соатї тањия ва ба Вазорати маориф ва илм пешнињод гардид (мураттибон: И.Каримова ва дигарон);

·                   барномаи «Забони давлатї барои синфњои 2-11»-и муассисањои тањсилоти умумии таълимашон ѓайритољикї дар њаљми 109 сањифа тањия ва ба Вазорати маориф ва илм манзур гашт (12.03.2016; 14.06.2016) С.Аминов, Ќ.Мухторї);

·                   маќолаи Магар њиссањои нутќ таѓйирёбандаю таѓйирнаёбанда мешаванд? С.Аминов «Омўзгор», 8 январи 2016);

·                   лоињаи стандарти синфњои 5-6 ва барномаи Забони тољикї, ки бар асоси муносибати салоњиятнокї тањия шудааст, ба Вазири маориф ва илм супорида шуд 96 сањ. (мураттибон: С.Аминов, З.Тошбоева, С.Бойбоева);

·                   таќризи «Дониш аз хониш» (С.Аминов, «Омўзгор», 8.01.2016).

·                   маќолаи «Андешањои педагогии Айнї дар «Духтарбача ё ки Холида» (С.Аминов, «Маърифати омўзгор», №3, 2016);

·                   маќолаи «Талаба ё хонанда» (С.Аминов, «Омўзгор», 13.05.2016);

·                   маќолаи «Љомеаи љањонї гуфтан бењтар ё љамъиятї љањонї»? (С.Аминов, «Садои мардум», 20.05.2016);

·                   маќолаи «Тарљума дар љањони муосир чун омили муомилаи  байнифарњангї дар шароити тањсилоти бисёрзабонї» (С.Неъматов, Паёми ДМТ, №1,2016, сањ. 12-18);

·                   китоби «Методикаи таълими забони тољикї», нашри  чорум (С.Шербоев, 2016, -468 сањ);

·                   таќризи «Китоби дарсї навиштан њунар аст» (С.Шербоев, «Маърифати омўзгор», №5 6, 2016);

·                   маќолаи «Андеша аввал шумор», (С.Шербоев, Паёми ДДЗТ, №2, 2016, сањ. 116-123).

·                   маќолаи «Имрўз ба китоб ниёз дорем» (С.Камолзода, китоби 5, дар Маљмўаи маќолањо, 2016, сањ.230-235);

·                   маќолаи «Заминањои асосии ташаккули системаи нави хидматрасонии фарњанг ва иттилоот» (С.Камолзода, Маљмўаи маќолањо, 2016, сањ. 76-84);

·                   дастури методии Математика. Вариантњои тестї барои хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, литсею гимназияњо, довталабони мактабњои олї ва коллељњои касбї». Тањрири умумии М.Нугмонов., Азизбеки М., Норов Р., Худойдоди Н. Душанбе: «Сифат». 2016.-128 с.

·                   дастури методии «Комплекси таълимию методї аз фанни «Тригонометрия» (бо ислоњу иловањо). Тањти назари М.Нугмонов.-Нугмонов М., Норов Р., Саидов Ќ., Хушов Х. «Сифат», 2016.-160 с.)

·                   дастури методии «Њалли масъалањо доир ба фигурањои чархзанї». Нугмонов М; Душанбе: «Сифат», 2016. 120 с;

·                   дастури методии Тестњо аз фанњои сикли методикаи таълими математика барои донишгоњи омўзгорї». (Нугмонов М., Норов Р., Амонќулов Х., Худойдоди Н; Душанбе: «Сифат» 2016.-170 с);

·                   барномаи таљрибаи омўзгории тахассуси математикаи донишгоњи омўзгорї (Нугмонов М. Душанбе: «Сифат». 2016.-22 с).

·                   маќолаи «Афзалиятњои низоми таълими ба салоњиятнокї нигаронидашуда» (Нугмонов М., Аминов С., Туронов С., Илм ва инноватсия.-2016.-№1 (15).-С.3-10);

·                   маќолаи Основные затруднения учителей при активизации обучения школьников Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе» (Нугмонов М., Ахадов З., Саидов М., Душанбе: «Сифат» 2016.-с).

·                   маќолаи «Проблемањои муосири фаъолияти тањќиќотї аз методикаи таълими математика, физика, информатика ва тайёрии касбии муаллим дар Љумњурии Тољикистон /Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои  муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї»- (Нугмонов М., Душанбе: «Сифат», 2016.-с).

·                   маќолаи «Инфомационная функция в деятельности учителя математики /Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе», Нугномов М., Собирова Г., Душанбе: «Сифат», 2016.с.)

·                   маќолаи «Аттестатсияи давлатии нињоии хатми омўзгорони ояндаи математика ва шаклњои баргузории он дар шароити низоми кредитии тањсилоти олї /Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї», (Нугмонов М., Шарифов Ќ., Љабборов М. Душанбе: «Сифат».2016.с.);

·                   маќолаи «Хусусиятњои офариниши комплекси таълимию методї барои таљрибаи педагогии донишљўёни факултети математикаи мактаби олии педагогї /Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї» (Нугмонов М., Холиќов У. Юсупов Њ. Душанбе: «Сифат», 2016.-с);

·                   маќолаи «Сохтори комплекси таълимию методї аз фанни «Практикуми њалли масъалањои математикї» дар шароити низоми кредитии тањсилоти мактаби олии педагогї\ Маводи конференсияи  байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї», Нугмонов М., Азизбеки М., Хушов Њ., Саидов Ќ. Душанбе: «Сифат», 2016. С.);

·                   маќолаи «Проблемы совершенствования школьных математических знаний студентов первого курса математических специальностей в педагогическом вузе //Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе» (Нугмонов М., Амонкулов Х., Худойдоди Н., Душанбе: «Сифат». 2016.с.);

·                   маќолаи «Намудњои асосии маводи математикї, ки бо воситањои ахбори умум пахш мегарданд //Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї» (Нугмонов М., Саидов К.М. Душанбе: «Сифат». 2016.-с);

·                   маќолаи «Ташкили фаъолияти донишљўёни коллељи омўзгорї барои таълими маводи геометрї дар синфњои ибтидої //Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї» (Нугмонов М. Мулук Њабиби, Мавлонов Н., Ањмадов М. Душанбе: «Сифат», 2016.-с.);

·                   маќолаи «Математические диктанты /Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе» (Нугмонов М., Джонмирзоем Э. Душанбе: «Сифат», 2016.-с.);

·                   маќолаи «Масъалањои умумии робитаи байнифаннии математика ва химия дар мактаби тањсилоти миёнаи умумї» \\Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї, Маљмўаи илмї. (Нугмонов М., Шањбози М. Душанбе: «Сифат», 2016 с. 15-18.);

·                   маќолаи «Худомўзї дар фаъолияти муаллим» \\Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї, Маљмўаи илмї. (Нугмонов М., Ќурбонов С. Душанбе: «Сифат», 2016. С.18-20.);

·                   маќолаи «Вазъи илми химия ва тадриси он дар муассисањои таълими Љумњурии Тољикистон» // Зубайдов У.З., Бандаев С.Г. «Маорифи Тољикистон»-2015.-№6.-С.12-16

·                   Њисоботи љамъбастї оид мавзўи илмї-тањќиќотии «Коркарди усулњои нави стереоселективии табдилоти арилтсиклопропанњо ва аллилбензолњо ба пайвастагињои полифунксионалї 2011-2015» Бандаев С.Г., Муродов Д.С., Гулов Т.Е., Ќурбонова Х. Душанбе.-2016.-120 с.);

·                   Zoidova M. T., Saidov D.K. Rahmonov R.O. Bandana S.G. IR-Spectra of some derivatives of imidazo [2,1-b] – 1, 3,4-thiadiazole, containing different functional groups\\ Tne USA Journal of Applied Sciences? Gciences? GIBUNET Publishing, 1, 2016, pp. 56-60.

·                   дастури «Машќ ва масъалањо аз химияи органикї» Бандаев С.Г., Муродов Д.С. -Душанбе: «Алвон» 2016.-222 с.;

·                   маќолаи Такмили усули синтези эфирњои содаи арилаллилї бо реаксияи Вилямсон\\ Њамедова Ф., Шањлои С., Муродов Д.С., Бандаев С.Г. Маљаллаи «Муњаќќиќ».-2016.-№3, {3}.-С.57-61;

·                   маќолаи «Гетероциклические ионы из 2-метил-1-(2-нитрофенил)-3- хлормеркур-1- формил оксипропанов» Гулов  Т.Е., Мочалов С.С., Бандаев С.Г., Зефиров Н.С. Жур. Орг. Хим. (РАН).-2016.-№.-С;

·                   маќолаи «Обучение решения здач с математическим содержанием н занятиях по химии в  основной школе с использованием диофантовым уровнений первого порядка Мањмадаминов М., Бобиев Г.М., Бандаев С.Г. Известия ТО МАН ВШ.-2016.-№1.-С.123-130;

·                   маќолаи «Зефиров 1-Метил-2-(о-нитрофенил) циклопропаны в реакции опряженного меркурирования// Т.Е.Гулов, Н.С.Бандаев Жур. Орг. Хим. (РАН).-2016.-№.-С;

·                   маќолаи 1-метал – 2 (о-нитрофенил) циклопрапаны в реакции меркурирования\\ Т.Е.Гулов, С.С. Мочалов, С.Г.Бандаев 2016.-№.-С.Вестник Таджикского национального университета; 

·                   маќолаи «Синтез и спектральные исследование некоторых 5-замещенных сульфонилпроизводных имидазо {2,1-b}- {1?3?4} –тиадиазолов //Материалы Международной теплофизической школы (МТФШ-10) «теплофизические исследования и измерения при контроле качества веществ, материалов и изделей». М.Т.Зоидова, Д.К. Саидов, Р.О. Рахмонов, С.Г. Бандаев 3-8 октября Душанбе на базе Филиала НИУ «МЭИ, 2016;

·                   маќолаи «Синтез и спектральные исследование некоторых 5-замещенных сульфонилпроизводных имидазо- {2, 1-b}- {1,3,4} тиадиазолов» М.Т. Зоидова, Д.К.Саидов, Р.О. Рахмонов, С.Г.Бандаев. Вестник ВГУ.-2016.-№1;

·                   китобчаи  «Масоили  мубрами тањќиќоти педагогикаи  муосир» «Ирфон», 2016- 63 сањ. (муаллиф: Ф. Шарифзода);

·                   маќола дар «Дар партави муњаббати инсон / дар  маљмўаи  «Гуманизми тарбия –омили  муњими  рушди зењни  љавонон»,- 2016, с 19-45 (Ф. Шарифзода);

·                   маќола  «Гуманизм ва  фароѓати љавонон // дар маљўаи Гуманизми тарбия –омили муњими рушди  зењни  љавонон» (С. Сулаймонї, 2016, сањ. 85-101;

·                   маќолаи «Академик Ирина Каримова ва густариши њамкорињои муштарак дар њавзаи  тарбияи кадрњои  илмї -педагогї» / дар  маљмўаи  «Гуманизм тарбия – омили муњими рушди  зењни  љавонон» (С. Сулаймонї), 2016, - с.225 – 234;

·                   маќолаи «Саршори муњаббати  инсонї / дар  маљмўаи Гуманизми тарбия - омили  муњими  рушди зењни љавонон  (С. Камолзода), 2016»

·                   маќолаи «Тарбия – њамсафари доимии  инсон» (М. Лутфуллоев, «Омўзгор», 25.08.2016;

·                   маќола «Гуманизми ў меросест аз башардўстии  халќи азиз» (М. Лутфуллоев) дар маљмўаи  «Гуманизми тарбия - омили муњими  рушди  зењни  љавонон», 2016, сањ. 7-18;

·                   маќолаи Вазъи  проблемавї ва ќобилияти  хонанда  (С. Аминов, «Маърифати омўзгор», №6, 2016);

·                   маќолаи «Ѓояњои  инсондўстї дар «Шоњнома» -и Фирдавсї Ќ. Ќодиров) дар маљмўаи  «Гуманизми тарбия омили муњими  рушди зењни  љавонон», 2016 с.71-84;

·                   маќолаи «Ташкил кардани раванди таълими тафриќа њангоми  таълими химия дар синфњои мухталиф» (У. Зубайдов) / дар маљмўаи  «Гуманизми тарбия –омили муњими рушди зењни љавонон», 2016 с.70-77;

·                   маводи «Вариантњои тестї барои хатмкунандагони муассисањои  тањсилоти умумї, литсейю гимназияњо», 128 сањ. (М. Нугмонов ва дигарон);

·                   дастури Комплекси таълимию методї аз фанни «Асосњои  математикаи  мактабї», 232 сањ (М. Нугмонов ва дигарон);

·                   маводи таълимии «Њалли масъалањо доир ба фигурањои чархзанї», 120 сањ. (М. Нугмонов ва дигарон);

·                   монографияи «Теоретические основа формирования духовно – нравственных убеждений учащихся начальных классов», «Ирфон»,320 сањ. (Ф. Гулмадов);

·                   маќолаи забони русї дар Тољикистони соњибистиќлол (ба забони русї, И. Каримова) дар маљмўаи «Гуманизми тарбия –омили муњими рушди зењни љавонон», «Сифат», 2016 с.46-57;

·                   маќолаи «Ниёз ба пажўњишњои бунёдї / дар маљмўаи  Гуманизми тарбия – омили муњими  рушди  зењни љавонон (И. Каримова), 2016 сањ. 54-67;

·                   Маќолаи Фарогирии толибагон баъди  хатми  синфи 9 (И. Каримова) дар маљмўаи  Асосњои педагогию психологии  њамкории мактаб, оила  ва љомеа дар пешгирии љиноятсодиркунии  наврасону  љавонон 2016, с.11-19;

Б) маводе, ки узвњои раёсат тањрир карданд:

·                   Дастури методии «Технологияи  педагогии  тањсилоти глобалї» (муаллиф: З. Тошбоева, 69 сањ. (С. Аминов)

·                   Низоми нави бањогузорї (муаллиф: Абдурашидов), 16. сањ. (С. Аминов)

·                   барномаи «Забони давлатї барои синфњои 2-11, 109 сањифа (С. Аминов)

В) таќризњое, ки ба маводи гуногуни таълим бо дархости Вазорати маориф ва илм узвњои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон навиштаанд:

·                     ба китоби «Асосњои бехатарии њаёт» барои синфњои 6-7;

·                     ба китоби «Забони русї барои синфи 7, 76 сањ. (И. Каримова);

·                     ба китоби Забони русї барои синфи 8;

·                     ба китоби Забони русї барои синфи 5 (И. Каримова);

·                     ба барномаи  табиатшиносии синфњои  ибтидої ва китоби дарсї 

барои синфи 2 (М. Лутфуллоев);

·                   ба асари сањнавии «Хушбахтї» муаллиф: Ш. Саидова (Ф. Гулмадов);

·                   ба китоби дарсии «Проблемы релегиозного экстримизма и терроризма в XXI »

·                   ба 4 маќолаи омўзгорони фанни химия (Ѓ. Бобизода)

·                   ба китобњои «Асосњои касбу њунар» (барои писарон ва духтарон) барои синфи 9;

·                   ба китобчаи  «Ишораабрў» (муаллиф: Г. Муњаммадиева, 49 сањифа) (Ф. Гулмадов);

·     ба Маљмўаи диктант ва наќлњои хаттї барои синфњои 5-11 (С.Шербоев);

·     ба китоби Забони тољикї барои синфи 11 бо супориши Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон (С.Шербоев);

·                   китоби дарсии «Забони давлатї барои синфи 7» муаллифон: С.Мањкамов ва Ш.Ќосимова, 147 сањ. (С.Аминов);

·                   китоби дарсии «Забони давлатї барои синфи 5», муаллифон: С.Мањкамов ва Ш.Ќосимова, 220 сањ. (С.Аминов).

·                   китоби дарсии «Забони давлатї барои синфи 6», муаллифон:С.Мањкамов ва Ш.Ќосимова, 144 сањ. (С.Аминов);

·                   маљмўаи «Сборник тестов, диктантов и изложений по русскому языку и литературе (5-9) классы», муаллифон: М. П.Наѓзибекова ва дигарон (С.Неъматов);

·                   лоињаи «Рўйхати адабиёт барои хониши беруназсинфї» (С. Шербоев);

·                   ба китоби «Усулњои тањќиќотии клиникї ва биокимиёвии озмоишгоњї» (муаллифон: Ш.Њ. Ѓуломова, С.С. Тошболтаев ва дигарон), 320 сањ. (С.Бандаев);

·                   ба китоби «Кимиё (барои донишљўёни кишоварз), муаллиф: Идрисов Т.Љ. 280 сањ. (Бандаев С.);

·                   ба рисолаи номзадии Н.Ю. Самандарова «Синтез и биологического активность ряда производных холановых кислот» 126 сањ. (С.Бандаев);

·                   ба маќолаи Ш.Х.Холиков «Выделение и функциональное исследование гуминовых веществ из бурого углях месторождения «Шуроб», (С.Бандаев);

·     ба 6 дастури методї оид ба таълими математикї (М.Нугмонов)

·                   барномаи «Географияи  табиї барои синфи 6» (12.01.2016);

·                   ба дастури методии «Бозї-машѓулиятњои дидактикї барои хурдтаракон» (04.02.2016);

·                   ба дастури методии «Машѓулиятњои иловагї аз аз фанни Забони русї барои синфи 9 (С.Неъматов);

·                   ба лоињаи «Рўйхати адабиёти барои хониши беруназсинфии хонандагони синфњои 5-9 (С.Шербоев);

·                   дастури методии «Алифбољон, алифбо», муаллиф Х.Љумъазода, 40 сањ. (М.Лутфуллоев) 04.01.2016;

·                   дастури «Тест аз фанни алгебра барои синфњои 9, 10 ва 11» (мураттибон: Н.Дагиев ва дигарон), 22.02.2016;

·                   маводи тестї аз география барои синфи 9;

·                   маводи таълимии «Тест аз фанни таърихи халќи тољик», барои с. 11, (мураттибон: А.Турсунов ва дигарон);

·                   китоби «Асосњои интихоби касб» барои синфњои X-XI муаллифон: А.М. Миралиев ва дигарон), 125 сањ;

·                   маљмўаи «Тест аз фанни «Химия» (мураттибон: Л.Баротов, Авѓонов);

·                   лоињаи Низомномаи Созмони хонандагони Тољикистон ба номи Исмоили Сомонї (аз Маркази љумњуриявии муассисањои тањсилоти иловагии ВМ ва илми ЉТ):

·                   китоби «Ќоидањои њаракат дар роњ» барои хонандагони синфи 1-2 (Ќ.Зиёев);

·                   ба Стандартњои забони модарї дар синфњои ибтидої, роњнамо ва замимањо (1486 сањ.) (М. Лутфуллоев);

·                   ба стандартњои фанњои зинаи тањсилоти  ибтидої (Ф. Гулмадов)

         Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи  сафарбар кардани узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар навиштани таќриз неруњои кафедрањои методикаи Донишгоњу Донишкадањои дахлдорро низ ба ин кор љалб кард. Кафедрањои методикаи таълими фанњои гуногун ба беш аз 75 стандарту барномањо, китобњои дарсию замимаи онњо, дастурњои методию маљмўаи тестњо ва ѓайрањо таќриз навиштанд.

         Дар ин кор асосан кафедрањои методикаи Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї бештар фаъолият нишон доданд.

         VII. Њамкории узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бо воситањои ахбори омма

Узви Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи тањия ва нашри рисолаю монография, китобу дастурњои методї ва маќолањо тавассути шабакањои телевизионї ва радиёї оид ба масъалањои гуногуни таълиму тарбия ва навигарињои илми педагогика ва тарѓиби сиёсати маорифпарваронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон сањм мегиранд:

·                   дар мавзўи «Наќши омўзгор дар таълиму тарбия» аз шабакаи Радиёи Тољикистон (М.Лутфуллоев, 5.04.2016);

·                   дар мавзўи «Ватану ватандорї ва вањдат» аз шабакаи радиёи «Фарњанг» (М.Лутфуллоев, 4 майи соли 2016);

·                   дар мавзўи «Тарбия ва хусусиятњои он» аз шабакаи телевизионии «Синамо» (М.Лутфуллоев, 5 майи 2016);

·                   дар мавзўи «Вањдат ва ифтихори миллї» аз шабакаи «Радиёи Тољикистон» (М.Лутфуллоев, 16 майи 2016);

·                   дар мавзўи рўзи «Радиёи Тољикистон аз шабакаи «Радиёи Тољикистон» (М.Лутфуллоев, 2 майи 2016);

·                   дар мавзўи «Осорхона-шиносномаи таърихи миллат» аз шабакаи радиёии «Субњи Тољикистон» (Ф.Шарифзода, 12.01.2016);

·                   дар партави Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз шабакаи «Садои Душанбе» (русское вещание) (С.Неъматов, 20.01.2016).

Дар маљмўъ кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон беш аз 41 маротиба тавассути шабакањои радио ва телевизион оид ба  масъалањои  гуногуни соњаи маориф баромад карданд.

VIII. Сафарњои  хидматї

Аъзои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон барои омўзишу баррасии татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки марбути соњаи маорифанд, ба сафарњои хидматї мераванд. Њамчунин баъзан лозим меояд, ки љињати иљрои ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва ё кори наќшавї  ба сафарњои хидматї раванд.

М. Лутфуллоев барои ташкил ва гузронидани конференсияи наќшавї бахшида ба 25-солагии Истиќлолияти давлатї ба ш.Панљакент ва Ш.Ќўрѓонтеппа ба сафари хидматї рафт

Ф.Гулмадов љињати баррасии татбиќи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020 ба ш.Кўлоб ва ноњияњои Муминобод, Восеъ, барои баррасии ќонуни  Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд» ба ш.Вањдату Роѓун ва ноњияи Файзобод ва Ќ.Зиёев барои баррасии фаъолияти осорхонањои мактабї ба ш.Ќўрѓонтеппа ва ноњияи Хатлон ба сафари хидматї рафтанд.

·                   Ќ.Ќодиров ва С.Аминов барои гузаронидани семинар бо мудирон ва омўзгорони мактабњои камнуфус ба ноњияи Турсунзодаю Шањринав, М.Лутфуллоев ва С.Аминов ба ноњияи Нуробод љињати омўзиши вазъи мактабњои камнуфус сафари кўтоњмуддати хидматї доштанд.

IX. Тарбияи кадрњои љавони илмї

Дар назди Академияи тањсилоти Тољикистон Шўрои дифоъ аз рўйи рамзњои 13.00.01 ва 13.00.02. фаъолият мекунад. Узви раёсати АТТ, аз як тараф, ба сифати роњбари илмї ва, аз тарафи дигар, чун аъзои шўро  дар тарбияи кадрњо сањм мегиранд. Дар нимаи аввали соли 2016 24 нафар рисолаи илмї дифоъ карданд, ки аз ин миќдор 6 нафар аз рўи рамзи 13.00.02 мебошад.Дар тарбияи кадрњои љавон узви раёсати АТТ М.Лутфуллоев, Ќ.Ќодиров, Ф.Шарифзода ва профессор С.Неъматов бештар сањм гузоштаанд.

 

ОСОРХОНАИ МАОРИФИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН

Ходимони илмии осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон фаъолияти худро дар асоси наќшањои инфиродї бо назардошти дастуру супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикистон,  фармоишњои вазири маориф ва илм, ќарорњои мушовара, љаласаи назоратии назди вазир, президенти Академияи тањсилоти Тољикистон ва ќарорњои маљлиси Раёсати АТТ  ба роњ мондааст.

Кормандони илмии Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дар асоси таъкидњои Пешвои миллат ва фармоиши президенти Академияи тањсилоти Тољикистон наќша – чорабинињои  осорхонаро тартиб дода, давра ба давра амалї мегардонанд.

Дар толори осорхона гўшаи «Аз Паём то Паём» таъсис дода шудааст, ки ширкаткунандагон њангоми сайри осорхона оид ба нуктањои муњими Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии  Љумњурии Тољикистон маълумоти пурра ба даст меоранд.

Њамчунин дар осорхона ба ифтихори 25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон толори хурд тањти унвони «Наќши Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун маорифпарвар дар рушди соњаи маориф дар 25 соли Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» таљњизонида шудааст. Иштирокчиён оид ба вазъи соњаи маориф дар даврони соњибистиќлолї маълумоти пурра ба даст меоранд. Дар як мудати кўтоњ зиёда аз њаждањ сайри осорхонавї гузаронида шуд, ки тамошобинон аз дастовардњои замони Истиќлолияти давлатї таассуроти зиёд бардошта, фикру мулоњиза ва таманиёташонро иброз доштанд.

Тибќи иљрои наќшаи кори Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар асоси фармоиши президенти Академияи тањсилоти Тољикистон  аз 09.03.2016 бо 12, рўзњои 14.03.2016 – 19.03.2016 вазъи осорхонањои мактабии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шуъбаи маорифи шањри Ќўрѓонтеппа, бахши маорифи шањри Сарбанд, шуъбањои маорифи ноњияњои Ёвон, Абдуррањмони Љомї, Вахш, Бохтар, Љалолиддини Балхї ва Дўстии  минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон мавриди омўзиш ќарор дода шуда, аз натиљааш дар њаљми 14 сањифа маълумотнома бо лоињаи ќарор ба љаласаи назоратии назди вазир аз 25.05.2016 пешнињод гардид.

Тибќи банди 4. 1. ва 4.2. Ќарори љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 25. 05. 2016  лоињаи Низомномаи намунавии «Осорхонаи муассисаи тањсилоти умумї» ва матни озмуни «Осорхонаи бењтарин» тањия ва ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шуд.

КОНФЕРЕНСИЯВУ  СЕМИНАРЊО  ВА МИЗЊОИ МУДАВВАР:

А) бо ташаббуси осорхона доир шуданд:

·                   Рўзи 22.02.2016 дар асоси наќша оид ба таљлили рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, бахшида ба 120 – солагии Арбоби намоёни сиёсї ва давлатї Нисормуњаммад Юсуфзиё дар толори Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомї конференсия баргузор гардид. Дар ин хусус маълумоти пурра ба сайти Академияи тањсилот ворид гашта, дар рўзномаи «Омўзгор» хабар ба нашр расид. Вобаста ба ин љашни моњияти муњими сиёсидошта маќола бо номи «Ватан имрўзу њам ояндаи мо!» 26.02.2016  дар рўзномаи «Омўзгор» ва маќола бо номи «Арбоби барљаста» дар рўзномаи «Љумњурият»  ба нашр расид.

·                   Рўзи 07.03.2016 бахшида ба рўзи «Модар» дар толори осорхона мизи мудаввар дар мавзўи «Симои зан дар љомеа» бо иштироки кормандон ва олимони АТТ, ПРМ ва хонадагони МТМУ № 65 н. Шоњмансур (љамъ 35 нафар) баргузор гардид. Чорабинии мазкур бо суханронињои табрикотиву маърўзањо, ќироати шеър ва раќсу суруд гузаронида шуд. Олимон дар  васфи зан – модар суханони арзанда гуфтанд. Ду маќола «Бузургон дар ситоиши Модар», «Зан – Модар муќаддас аст» тањия шуда, дар матбуоти даврї нашр гардид.

·                   Рўзи 31.03.2016 дар толори осорхонаи маорифи семинари илмию амалї дар мавзўи «Њамкории мактаб, оила ва љомеъа дар таълиму тарбияи кўдакону наврасон» дар њамкорї бо шуъбаи педагогика, психология ва тањсилоти фарогир бо иштироки олимони Академия, кормандони осорхона, ходимони илмии Пажўњишгоњи рушди маориф ва омўзгорони муассисањои махсуси тарбиявї (љамъ 27 нафар) баргузор карда шуд.

·                   Рўзи 05.05.2016 бахшида ба рўзи 9 – май дар толори осорхонаи маорифи АТТ дар мавзўи «Наќши собиќадорони Ѓалабаи бузург дар тарбияи хонандагон» бо иштироки олимони АТТ, кормандони осорхона, ходимони илмии ПРМ ва хонадагони литсейи 55 н. Шоњмансури шањри Душанбе мизи мудаввар баргузор гардид.

Осорхонаи маориф дар ин муддат як конференсия, як семинар ва ду мизи мудаввар баргузор карда, кормандони он дар 15 конференсияву семинар ва мизњои мудаввар ширкат варзиданд.

 

Б) Конференсияву семинарњо ва мизњои мудаввар, ки дар онњо кормандони осорхона иштирок ва баромад намуданд:

·                   Аз 16. то 26.02.2016 семинари лоињаи «Хониши босифат» дар якљоягї бо Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар ноњияњои тобеи марказ ва шањри Душанбе доир гашт, ки ходими илмї Абдулов Љамолиддин иштирокчии доимї буд.

·                   Аз 25.04.2016 то 13.05.2016 семинари лоињаи «Хониши босифат»  дар якљоягї бо Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар ноњияњои тобеи марказ ва шањри Душанбе баргузор гардид, ки ходими илмї Абдулов Љамолиддин иштирокчии доимї буд.

·                   Аз 13. то 21.05.2016 семинари омўзишї оид ба салоњиятнокї дар асоси модулњои таълимии тасдиќшуда доир гашт. Мудири осорхона Ќурбоналї Зиёев ба њайси тренер дар он ширкат варзид.

САЙРИ ОСОРХОНА

Гузаронидани сайри осорхонавї яке аз вазифањои асосии кормандони осорхона мањсуб меёбад. Кормандони осорхона вазифадоранд, ки сайри осорхонаро бо санъати баланд анљом дињанд, зеро дар оянда васеъ гаштани доираи иштирокчиён ба ин кор сахт вобаста аст. Сайри осорхонавї бо омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, устодону донишљўёни муасиссањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї, шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф ва мењмонони ватанию хориљї сурат мегирад:

Сайри осорхонавї бо омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ба осорхонаи маориф:

• Ба таърихи 07.03.2016  омўзгори МТМУ № 65 н. Шоњмансур Шарипова З. Д. бо 30 нафар хонандагони синфи 10 – ум ба осорхона ташриф оварданд. Хонандагон аз ин сайр  таассуроти нек аз фардою имрўзи мактабу маорифи тољик бањра бардоштанд.

•Ба таърихи 14.03.2016 омўзгори фанни забон ва адабиёти руси мактаби раќами 54 - и ноњияи Сино Червякова Е. Я. бо гурўњи хонандагон ташриф оварданд. Таманниёт ва назарашонро  дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд  намуданд. 

•Ба таърихи 13.04.2016  26 – нафар хонандагони синфи 11 «А» - и литсейи №55 - и ноњияи Шоњмансур ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд. Хонандагон ва омўзгорон фикру мулоњизањои худро дар дафтари фикру мушоњидањои сабт карданд.

•Ба таърихи 26.05.2016 як гурўњ омўзгорони ноњияи Б. Ѓафуров вилояти Суѓд ва Нурќобилов Н. аз ноњияи Љиликўли вилояти Хатлон аз осорхона дидан намуда бо таърихи маорифи кишвар шинос шуданд.

•Ба таърихи 07.05.2016  омўзгорони МТМУ № 15 н. Шоњмансур бо 33 нафар хонандагони синфњои 7 ва 8 ба  осорхона ташриф оварданд. Омўзгорону хонандагон аз дидани осорхона таасуроти нек бардоштанд.

•Ба таърихи 29.08.2016  30 - нафар хонандагон бо як гурўњи омeзгорони синф{ои ибтидоии МТМУ №23  н. Шо{мансур ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона бо забони тољикї гузаронида  шуд. Таассуроти худро љонишини директор оид ба корњои таълимии муассиса Юунусова М. ба њамаи кормандони осорхона баён намуд.

Дар маљмуъ 7 маротиба бо њафт гурўњи хонандагону омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї сайри осорхонавї гузаронида шуд.

 

Сайри осорхонавї бо устодону донишљўёни муасиссањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї:

·                   Ба таърихи 08.02.2016 дотсенти кафедраи фанњои љамъиятии ДДХТ ш. Хуљанд Шафиев А. ба осорхонаи маориф ташриф овард. Ба худ як љањон таасуроти нек гирифта, аз гузашта ва имрўзаи таърихи маориф ахбор ба даст оварда, дар охир сайр фикру мулоњизањои худро дар дафтари махсус ќайд кард.

·                   Ба таърихи 09.02.2016 гурўњи 40 - нафара донишљўёни ДДСТ ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхонавї ба забони тољикї гузаронида шуд. Донишљўёни курси дуюм аз осорхона маълумотњои зиёд ба даст оварданд, ки ин барои онон як дарси тарбиявї мебошад. Донишљўён аз осорхона бо як љањон таассуроти нек баромада рафтанд.

·                    Ба таърихи 14.04.2016 22 нафар донишљўёни курси 3 – юми факултаи таърихи ДМТ њамроњи омўзгор Назаршоев А. ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва бо гўшањои он ошно гашта, оид ба соњаи маориф як ахбори комил гирифтанд.

·                   Ба таърихи 19.05.2016 6 нафар омўзгорони ДМТ ва Ќурбонов Д. ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва таманниёти некашро дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд намуданд.

·                   Ба таърихи 02.06.2016 донишљуёни курси 3 – юми шуъбаи ѓоибонаи факултаи иќтисодиёти РТСУ (љамъ 32 нафар) ба осорхонаи маориф шинос шуда, ба мудирияти осорхона ва кормандон миннатдорї баён намуд. Андешњояшонро дар дафтари хотирот сабт намуд.

Сайри осорхонавї бо шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф:

Рўзи 22.01.2016 кормандони ДЉТИБКСМ бо як гурўњ хонандагон ва 4 нафар омўзгор Наљмиддинова Ё, Нуралиева З., Рањимова Г. ва Асоева Н. ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Њозирин таассуроти нек бардошта, фикру мулоњизањояшонро дар дафтари ќайди мењмонон сабт намуданд.

Ба таърихи 12.04.2016 ба осорхона як гурўњ директорони муассисањои тањсилоти умумии љумњурї, ки ба курсњои бозомўзї омада буданд, аз осорхона дидан карданд. Онњо ба таърихи 60 - солаи осорхона шинос шуданд. Сайри осорхонаро хуш пазируфтанд.  

Рўзи 23.05.2016 гурўњи шунавандагони курси бозомўзии ДЉТИБКСМ барои ошно шудан ба таърихи маорифи кишвар аз осорхона дидан намуданд. Маълумоти баёнкардаи роњбалад барояшон писанд омад.

Ба таърихи 26.07.2016  13 нафар бо як гурўњ омeзгорони синф{ои ибтидоии МТМУ №35  ш.Турсунзода ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхонавї ба забони тољикї гузаронида шуд. Маълумоти роњбаладро хуш пазируфтанд.  

Рўзи 26.07.2016 8 нафар бо як гурўњи омeзгорони синфњои ибтидоии МТМУ №4 ш. Њисор ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона ба забони тољикї гузаронида шуд.

Дар таърихи 26.07.2016 10 нафар омўзгорони синфњои ибтидої МТМУ № 96 н. Рўдакї ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона ба забони тољикї гузаронида шуд.

Рўзи 26.07.2016 7 нафар омўзгорони синфњои ибтидоии МТМУ № 96 н. Рашт ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Дар таърихи 28.07.2016 30 нафар бо як гурўњи омўзгорони синфњои ибтидоии МТМУ № 96 н. Рашт ба осорхонаи маориф ташриф оварданд.

Дар таърихи 28.07.2016 як гурўњ омўзгорони ноњияњои тобеи марказ аз осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дидан намуданд ва ба ташкилкунандагони ин осорхона изњори сипос намуданд.

Дар маљмўъ дањ маротиба бо 12 гурўњи шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва семинар – тренингњо, ки асосан аз омўзгорон, директорон ва муовинони онњо ва иштирокчиёни семинарњо иборатанд, сайри осорхонавї гузаронида шуд.

Сайри осорхона бо мењмонони ватанию хориљї:

Ба таърихи 27.01.2016 намояндаи Маркази наљоти кўдакон, шањрванди ШМА Ирина Буса аз Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дидан намуда, таассуроти худро дар дафтари ќайдњо сабт намуда аз хизмати кормандони осорхона арзи сипос намуд.

Рўзи 31. 03. 2016  иштирокчиёни семинари илмию амалї дар мавзўи «Њамкории мактаб, оила ва љомеа дар таълиму тарбияи кўдакону наврасон» Абдурашитов Н., Њомидов У., Шехов А. ва Давлатшоев И. Осорхонаро тамошо карда, таманниёти худро нисбат ба осорхонаи маориф баён намуданд.  

Ба таърихи 05.05.2016 узви ИН Тољикистон Љумъа Махшул ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва таманниёти некашро дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд намуд.

Рўзи 27.05.2016 Хуанита, мењмон аз Бангладеш ба осорхона ташриф оварда аз таърихи гузаштаи маорифи тољик аз наздик шинос шуда, ба мудирияти осорхона ва кормандон изњори ќаноатмандї намуд. Мулоњизањояшро дар дафтари хотирот сабт намуд.

“Ман аз дидани таърихи осорхонаи маорифи Тољикистон хеле шодам, хело зебо аст. Ба шумо бењтарин таманиёт хоњонам. Сафоратхонаи Амрико Юсаид. Ментил Хонс.”  23. 08. 2016

Дар маљмўъ 5 маротиба бо 5 гурўњ мењмонони хориља сайри осорхонавї гузаронида шуд. Маљмўан дар муддати 9 моњ 25 сайри осорхонавї, ки шумораи  ташрифгаронаш хело зиёд буд, гузаронида шуд.

ТЕЪДОДИ ТАШРИФОВАРДАГОНИ

ОСОРХОНАИ МАОРИФИ АТТ

Омўзгорон:     200 – нафар

Хонандагон:    237 – нафар

Устодон:          35 – нафар

Донишљўён:    150 – нафар

Мењмонон:       21 – нафар

Љамъ:              608 – нафар

 

БАРОМАД ТИБЌИ ВОСИТАЊОИ АХБОРИ УМУМ

Дар таърихи 12-уми феврали соли 2016 дар барномаи «Субњ ба хайр Тољикистон» - и Телевизиони Сафина академик Файзулло Шарифзода оид ба аввалин маорифчиёне, ки барои ташкилшавии осорхонаи маориф сањм гузоштаанд маълумот дода, ходими илмї Абдулов Љамолиддин оид ба фаъолияти кори осорхона ва ањамияти тарбиявии он баромад намуд.

Таърихи 05.05. 2016 баромади ходими калони илмии осорхонаи маорифи АТТ Убайдулло Рањимов тариќи шабакаи “Синамо” – и телевизиони давлатї оид ба њуљљатњо ва нигорањои мављудбудаи давраиљангї, иштироки омўзгорони тољик дар солњои Љанги Бузурги Ватанї дар барнома пахш гардид.

САФАРЊОИ  ХИЗМАТЇ

1. Ќурбоналї  Зиёев аз 14.03.2016 то 19.03.2016  минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон. Омўзиши вазъи осорхонањои мактабї.

2. Ќурбоналї  Зиёев аз 06.06.2016 то 10.06.2016  шањри Кўлоб ва ноњияњои Муъминободу Восеи вилояти Хатлон. Вазъи татбиќи «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2017» (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи 2012, №382).

3.Убайдулло Рањимов 24.08.2016 то 26.09.2016 шањрњои Турсунзода, Њисор ва ноњияи Шањринав. Омўзиши вазъи осорхонањои мактабї.

ФАЪОЛИЯТИ ТАБЪУ НАШР

т/р

Муаллиф

Номи маќола

Нашрия

Њаљми маќола

1.

Ќурбоналї Зиёев

 

Ватан имрўзу њам ояндаи мо!
Рўзномаи  «Омўзгор»  № 9, 26.02. 2016 

0,2 љ.ч

 

2.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Стандарти тарбияи љисмонї синфњои 1 - 4   

Душанбе -2016 65 с.

4,6 љ.ч

 

3.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 1

Душанбе -2016, 92 с.

5,8 љ.ч

 

4.

Ќурбоналї  Зиёев њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 2

Душанбе -2016 85 с.

5,4 љ.ч

 

5.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 3

Душанбе -2016 82 с.

5,2 љ.ч

 

6.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 4

Душанбе -2016 87 с.

5,5 љ.ч

 

7.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 1. Низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 35 с.

2,2 љ.ч

 

8.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 2. Банаќшагирии дарс дар асоси стандартњо, китоби дарсї ва замимањо (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 73 с.

4,6 љ.ч

 

9.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 3. Методика дар низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 140 с.

8,7 љ.ч.

10.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 4. Арзёбї дар низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 65 с.

4,6 љ.ч

11

 

Ќурбоналї Зиёев

 
Њуљљатнигории роњбари њарбї
 

«Маърифати омўзгор» №№ 2,3,4,5,6,7.

 

3,5 љ. ч.

 

12.

Убайдулло Рањимов
Арбоби барљаста

«Љумњурият»  04.05.2016

 0,3 љ.ч.

13.

Убайдулло Рањимов
Тањияи барномаи махсус

 «Омўзгор»  № 15, 08.04. 2016

0,1 љ.ч

14.

Убайдулло Рањимов
Тимоген, тимосин, тимофер мањсули кори як олими тољиканд

«Љумњурият»  04.05.2016

0,2 љ.ч

 

15

Убайдулло Рањимов
Эњёи осорхонањо дар даврони Истиќлолият

«Омўзгор»  04.05.2016

0,3 љ.ч

16.

Убайдулло Рањимов

На волнах любви. (Оид ба фаъолияти илмии академики АТТ И. Х. Каримова)

 

Народная газета

0,2 љ.ч

17.

Абдулов Љамолиддин
Зане, ки зебої меофарад

Маљмўи маќолањо, сањ. 253-256

0,3 љ.ч

Љамъ:                                                                                                                         51,5 љ. ч.

 

Дар маљмўъ маводи чопкардаи ходимони илмии осорхона 51,5 љузи чопиро ташкил мекунад, ки стандарти тарбияи љисмонї барои синфњои  1 – 4, Рањнамои фанни мазкур барои синфњои 1 – 4 чоп шуда ва аз 8 маќола иборат аст. 

НОРАСОИЊО ДАР КОРИ ОСОРХОНАИ МАОРИФ

- дар сатњи зарурї набудани њамкории осорхонаи маориф бо осорхонањои мактабї;

- пурра нарасидани рафњои муосири шишагї ва ба талабот љавобгў набудани гўшањои намоишї;

- ба меъёрњои замони муосир мутобиќат накардани утоќњои намоишї, мутобиќ ба даврањои таърихї љойгир намудани нигорањову маснуоти дастї, макету банерњои мавзўї ва дигар воситањои камарзиши осорхона;

ПЕШНИЊОД:

- барои таѓйир додани гўшањои намоишї ва љо ба љо гузории нигораву маснуоти дастї, макету банерњои мавзўї ва дигар воситањои камарзиш мутобиќ ба даврањои таърихї љойгир намудан ва ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти осорхона ва фонди осорхонањо» љавобгў намудани осорхона ба љевонњои муосири шишагї ниёз дорад;

- Осорхонањои мактабї бо фармоиши вазири маориф ва илм, дар назди Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шаванд ва бо осорхонаи маорифи АТТ робита барќарор намоянд;

- Низомномаи намунавии ягонаи осорхонаи мактабї аз тарафи  Вазаорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон баррасї ва тасдиќ карда шавад;

- Ба маќсади ба низом овардан ва аз ќайди давлатї гузаронидани осорхонањои мактабї ва нигорањои онњо лоињаи “Шиноснома” ва китоби баќайдгирии нигорањои осорхонањои мактабї аз љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шавад.

олияти илмиву ташкилии раёсати

 

 

 илоти Тољикистон дар нуњ моњи соли 2016

(январ-сентябр)

1. Масъалањои умумї

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон фаъолияти хешро бар асоси Оинномаи Академияи  тањсилоти Тољикистон ба роњ монда, дар наќшаи фаъолият ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва дастуру њидоятњояшонро, ки дар вохўрию суханронињо баён доштанд, ба асос гирифтааст. Њамчунин ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, фармоишу дастурњои вазири маориф ва илм ва муовинони ў низ асоси фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистонро ташкил медињанд.

Дар муддати сипаришуда раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон 9 маљлиси умумї доир кард, ки дар он 18 масъалаи гуногуни мубрами соња мавриди баррасї ќарор гирифтааст.

Як нуктаро бояд ишора кард, ки баъзан аз рўйи супориш ва мубрамии масъала дар наќшаи кор илова ё таѓйирот ворид карда мешавад.

Дар тўли 9 моњ ба Академияи тањсилоти Тољикистон 126 мактуб ворид шуда, 475 адад содир гаштааст.

Дар асл аъзоёни пайваста ва вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон мавзўи мушаххаси тањќиќотї надошта, балки роњбарии мавзўъњои фармоишии зерсохторњоро ба уњда доранд. Новобаста ба ин њар кадоми онњо аз рўйи проблемањои илмии худашон тањќиќот анљом медињанд. Академияи тањсилоти Тољикистон дар самтњои зерин тањќиќот мебарад: педагогикаи миллии халќи тољик; таълими тафриќа ва дурнамои он; таълими њамгиро, ки то имрўз бањсњо идома доранд; муњтавои тањсилоти томактабї, тањсилоти фарогир; педагогикаи муќоисавї; матн ва мавќеи онњо дар китобњои дарсии забони тољикї; тањќиќу љустуљўи роњњои муассири таълими забони тољикї ва такмили барномаи фанни «Забони тољикї-и синфњои 5-11; тањќиќи усулњои самараноки математика; љустуљўи роњњои такмили забонњои русию англисї ва амиќсозии муњтавои онњо; ба талаботи замон мувофиќ сохтани барномањои таълим, ба хусус барномаи адабиёти тољик; асосњои назариявии стандартњои фаннии мактабњои тањсилоти умумї; тањия ва таълифи китобњои дарсї; арзёбии маводи таълим.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар айни њол асосан ба иљрои супоришњои Вазорати маориф ва илми машѓул мебошад.

Дар соли 2016 раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон иљрои нуктањои дар Паёми Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон зикршударо ба наќша гирифта, барои сазовор пешвоз гирифтани 25-солагии Истиќлолияти давлатї ва идомаи тањќиќоти соли 2015 оѓозкарда машѓул гашт,  ки ба он масъалањои педагогикаи муќоисавї ва педагогикаи миллии халќи тољик дохил мешаванд. Тањќиќоти масъалањои зикршуда ваќту замони тўлониро таќозо менамояд.

Тањќиќи педагогикаи муќоисавї кори сода нест. Муњаќќиќи ин масъаларо лозим аст, ки сохтори соњаи маорифи  кишварњои пешрафтаро ба  пуррагї омўзад, сабабњои ба комёбї ноил гаштану омилњои  ба сифати  тањсилот таъсиррасондаро хонандаро мушаххас ва муќаррар созад. Сипас  сохтори  маорифи  кишварамонро  тањлили  њамаљониба  карда, бурду бохтро  муайян  созад. Сипас муќоисаи низоми тањсилот анљом гирифта, хулосањои  зарурї бароварда мешавад. Яъне маълум карда мешавад, ки кадом  нуктањои  љолиб боиси  бо назардошти  шароит ќобили  истифодаанд. Бояд ба њисоб гирифт, ки нусхабардории айнан, ки натиљаи дилхоњ намедињад, зеро ба шароити мо мусоидат рост намеояд, кори ношуданист, зеро натиља  намедињад.

Хулоса, агар масъалаи педагогикаи муќоисавї ба таври љиддї тањќиќ гардад, он метавонад, ки педагогикаи миллиамонро ѓанї гардонад.

Масъалаи дигаре, ки ба тањќиќи басо диќќаткорона ниёз дорад, педагогикаи миллии халќи тољик мебошад. Тањќиќи ин масъала даќиќтар донистани афкори ниёгонро таќозо менамояд. Намунаи ашъори ниёгонро оварда, онро педагогикаи миллї маънидод кардан чандон сањењ нест. Афкори гузаштагонро бо назардошти шароит тањќиќ ва тањлил бояд кард. Бояд муќаррар сохт, ки кадоме аз ин андешањо дар шароити кунунї муассиру ќобили истифодаанд ва боиси перафти кори таълиму тарбия мегарданд. Дар муќоиса бо андешаи педагогони намоёни муосир муќаррар карда мешавад, ки кадоме аз ин андешањо муњиманд ва ба хусусиятњои миллии халќи тољик мусоидат мекунанд.

Нуктањои дигаре, ки мубраманду аз ислоњоти соња бармеоянд, инњоянд: тањияи стандартњои фаннї, барномањо, китобњои дарсї, маводи таълим, роњбарии умумии раванди иљрои фармоиши вазири маорифи ва илми Љумњурии Тољикистон оид ба гузариш ба низоми 10, 12, 20 ва 100- хола, тањияи стандартњои фаннї, роњнамою замимањои китобњои дарсии синфњои 1-4 ва стандарту барнома ва маводи таълимии синфњои 5-6 аз фанни “Забони тољикї” ва “Математика”, омўзиши фаъолияти ташкилию таълимї ва сифати дониш дар мактабњои (синфњои) камнуфус (муассисањои тањсилоти умумии камнуфус) ва дигар масъалањо ба дўши раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон вогузор шудааст.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар асоси чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон љињати татбиќи нуктањои дар Паёми Президенти кишвар зикршуда ва ба ифтихори 25 - солагии Истиќлолияти давлатї наќшаи чорабинињо тањия намуд.

Дар робита ба Паёми Президенти кишвар аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон корњои зеринро анљом доданд:

·                   Номгўи мавзўъњоро оид ба ќолинбофии дастї љињати ворид намудан ба барномаи фанни “Технология” дар њаљми 14-соатї тањия ва пешнињод намуданд;

·                   Барномаи забони русиро барои муассисањои томактабї ва гурўњњои омодагї тањия ва ба Вазорати маориф ва илм пешнињод карда шуд;

·                   Татбиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”- ро дар н. Файзобод ва ш. Вањдату Роѓун санљида, маълумотнома ба Вазорати маориф ва илм манзур гардид;

·                   Дар мавзўи “Рушди маориф дар солњои Истиќлолият” 10 маротиба дар садою симо баромадњо карданд.

Доир ба 25 – солагии Истиќлолияти давлати корњои зерин анљом дода шуданд:

·                   Дар мавзўи “Рушди маорифи Тољикистон дар солњои Истиќлолияти давлатї” конференсия доир намуданд;

·                   Беш аз 19 маротиба тавассути шабакањои радиої ва телевизионї оид ба самтњои гуногуни соња карданд;

·                   Дар Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон толоре тањти унвони “Наќши Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар дастовардњои соњаи маориф” таљњизонида шуд.

·                   Конференсияи илмї - назариявии љумњуриявї тањти унвони “Масъалањои умдаи тањќиќоти илми педагогика” ба таърихи 14- апрели соли 2016 гузаронида шуд, ки маърўзагарон асосан узвњои раёсат буданд.

·                   Бахшида ба дастовардњои Истиќлолият беш аз 17 маќола ва рисола ба табъ расид. Рисола ба ќалами академик М. Лутфуллоев тааллуќ дошта, “Тулўи хуршеди Истиќлол ва масъалањои  тарбия” ном дорад ва дар њаљми 179 мебошад. Рисолаи мазкур љанбањои тарбиявї дошта, он барои  омўзгорон, муњаќќиќон, донишљўён ва падару модарон пешбинї шудааст.

·                   Конференсияи дигар, ки дар сатњи байналмилалї тањти унвони “Гуманизми тарбия – омили муњими рушди зењни љавонон” ба таърихи 15.09.2016 доир гашт, ба истиќболи 25 - солагии Истиќлолияти давлатї тааллуќ дошт. Маводи конференсияи мазкур дар шакли маљмўа ба табъ расонида шуд, ки он аз сарсухан, 24 маќола, чањор матни таманниёт ва ду китобиёт таркиб ёфтааст. Муњтавои маќолањо асосан гуманизм – инсонгароиро фаро гирифтаанд. Барои омўзгорон, муњаќќиќон ва роњбарони соњаи маориф пешнињод шуданд.

Дар асоси чорабинињои марбут ба Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти кишвар ва 25 - солагии Истиќлолияти давлатї пешбиникардаи раёсати Академияи тањсилот 19 баромади радиоию телевизионї, 4 конференсияи байналмилалию љумњуриявї се мизи мудаввар ва 2 семинар – тренинг гузаронида шуд, (дар н. Шањринав ва ш. Душанбе), 17 маќолаю як китоб ва як маљмўаи маќолањо ба нашр расонида шуд ва дастраси иштирокчиёни конференсия гардид. Дар 13 конференсия, ки дигар муассисањо ташкил карданд, кормандон ширкат варзиданд.

Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи корњои ба наќша - гирифта, корњои зиёди ѓайринаќшавиро бо супориши Вазорати маориф ва илм анљом медињад. Дар тўли ин муддат ваќти зиёд барои ташкилу ба роњ мондани тањияи стандартњо, барномањои таълим, рањнамо барои омўзгорон, замимањо ба китобњои дарсии синфњои ибтидої ва бевоситаю бавосита арзёбї кардани маводи фаровон сарф шуд. Дар ин муддат дар њудуди 70-75 нусха маводи таълим (стандарту барнома, роњнамою китобњои дарсї, замимањои китобњои дарсї) мавриди муњокимаи мутахассисон ќарор дода шуд ва мутахассисон ба њамаи онњо хулосањои худро дар шакли таќриз пешнињод карданд.

Тибќи супориши Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон “Барномаи давлатии таъмини муассисањои таълимию илмии љумњурї бо кабинетњои фаннї, озмоишгоњњои муљањњази таълимї ва илмию тањќиќотї барои солњои 2017-2020” – ро аз нав тањия карданд.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон як мавзўи фармоишї дорад, ки он соли 2017 ба охир мерасад.

II. Як бахши фаъолияти раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронидани конференсияю семинар, мизњои мудаввар, тањияи маълумотномаю арзёбии китобњои дарсию маводи таълим, таълифи стандарту барномаю китобњои дарсї, дастурњои методї ва ѓайрањо ташкил медињанд.

А) Конференсия, семинар ва мизњои мудавваре, ки бо ташаббуси бевоситаи раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронида шуданд.

·                Ба таърихи 14.05.2016 дар њамкорї бо Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон дар мавзўи “Проблемањои муосири тањсилоти математикї ва информатсионї” конференсияи байналмилалї доир карда шуд. Дар кори конференсия намояндагони Россия, Љумњурии Ќирѓизистону Ќазоќистон, Афѓонистону Эрон ширкат доштанд. Маводи конференсия дар њаљми 436 сањифа ба табъ расонида шуд.

·                Ба таърихи 21.05.2016 дар ш. Панљакент зери унвони “Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, мазмуни миллии тањсилот ва самаранокии технологияи муосир дар муассиањои тањсилоти миёнаи умумї ва олии касбї” конференсияи илмї – амалї доир гардид. Дар кори конференсия омўзгорон, устодони Донишгоњи омўзгории ш. Паљакент ширкат варзида, оид ба дастовардњои 25 - соли Истиќлолият дар соњаи маориф, ба хусус илми педагогика ва таѓйироти мазмуни тањсилот, суханронї карданд.

·                Тањти унвони мазкур бо ташаббуси Академияи тањсилот ба таърихи 02.06.2016 дар ш. Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон конференсияи минтаќавї доир гардид. Дар кори конференсия омўзгорон, устодони Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа, кормандони раёсати маорифи вилоят ва дигарон ширкат ва андешањояшонро баён карданд.

·                Дар робита ба рўзи Ќуввањои мусаллањ (22.02.2016) тањти унвони “Њомиёни ватан” мизи мудаввар доир гашт. Дар мизи мудаввар намояндагони донишкадаи њарбї, хонандагони литсейи 55 ширкат варзиданд.

·                Бахшида ба 120 - солагии Арбоби намоёни давлатї Нисормуњаммад Юсуфзиё мизи мудаввар гузаронида шуд. Иштирокчиён дар бораи њаёту фаъолияти ў тавассути филми кўтоње маълумоти тоза ба даст оварданд. Маводи зиёде аз тарафи И. Каримова пешкаш гашт, ки аз зиндагии Нисормуњаммад њикоя мекунанд.

·                Дар робита ба рўзи “Модар” (07.09.2016) мизи мудаввар доир карда шуд. Дар ин мизи мудаввар кормандони Академияи тањсилот, Пажўњишгоњи рушди маориф, хонандагону омўзгорон аз муассисањои тањсилоти умумии н. Шоњмансур ширкат варзида, перомуни таърихи ин љашн изњори назар карданд.

·                Ташкилу гузаронидани семинар дар н. Шањринаву ш. Турсунзода бо омўзгорони мактабњои камнуфус тибќи наќшаи чорабинињо сурат гирифт. Дар мавзўи “Мактабњои камнуфус: мушкилот ва дурнамои он” (8.04.2016) дар толори шуъбаи маорифи Шањринав бо ширкати омўзгорону директорони мактабњои (синфњои) камнуфус семинар доир гашт. Мушкилоти ин муассиањо бисёранд. Саволу љавоби дарозмуддат ба миён омад. Масъалањои њалталаб зиёданд, ки инро танњо Вазорати маориф ва илм метавонад дар њамкорї бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї њаллу фасл намояд.

·                Дар њамкорї бо кормандони филиали Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (дар ш. Душанбе) семинар ба роњ монда шуд. Њадаф он буд, ки барои курсњои такмили ихтисоси омўзгорон ва сарварони мактабњои камнуфус барнома – модулњо тањия карда шавад. Модулњо тањия шуданд.

·                Њамин тариќ 35 конференсияю семинар ва мизи мудаввар бо ташаббуси аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронида шудааст.

Б) Аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар беш аз 64 конференсияю мизи мудаввар ва семинарњои дар сатњњои гуногун доиргашта ширкат варзида, дар аксари он баромад карданд:

III. Масъалањое, ки дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир дар муддати 9 моњи соли 2016 баррасї гаштанд:

·                   Вазъи осорхонањои мактабї дар муассиањои тањсилоти умумии минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон (майи соли 2016 дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илм)

·                   Вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2015-2020 дар шуъбаи маорифи ш. Ќўрѓонтеппа ва ноњияњои Љалолиддини Балхию Бохтар (майи 2016 дар љаласаи назди муовини аввали вазири маориф ва илми Р. Мирбобоев)

·                   Вазъи иљрои “Барномаи давлатии тарбияи насли наврас барои солњои 2013-2017” дар ш. Кўлоб, ноњияњои Муъминобод ва Восеи  вилояти Хатлон (дар назди муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї);

IV. Пешнињоде, ки раёсати  Академияи тањсилоти Тољикистон пас аз мутолиаи мавод барои  бењтар гаштани сифати тањсилот, фаъолияти муассисањои тањсилоти умумї, асноди меърии њуќуќии соња, маводи таълим- стандарту барнома, рањнамоњо барои омўзгорон, китобњои дарсї, замима ба китобњои дарсї ва ё аз мушоњидањои аъзоён ба Вазорати маориф ва  илми Љумњурии Тољикистон манзур сохтааст:

·                   Оид ба Низомномаи  намунавии   муассиањои  тањсилоти  умумии Љумњурии Тољикистон;

·                   Оид ба номгўи  мавзўъњои  ќолинбофии дастї, ки ба Барномаи  фанни “Технология” ворид карда мешаванд;

·                   Оид ба “Барномаи давлатии рушди илмњои педагогї барои  солњои 2017-2025” (01.02.2016);

·                   Оид ба интихоби  муаллифони китоби дарсии “Табиатшиносї” (синфи 2,) (05.01.2016, 05.02.2016);

·                   Оид ба лоињаи “Консепсияи тањсилоти Тољикистон барои солњои 2016-2022” (10.02.20160);

·                   Оид ба пешгирии даст задани љавонон ба корњои номатлуб;

·                   “Барномаи ќолинбофии дастї ва дигар њунарњои мардумї” дар њаљми  њаљми 14 – соатї;

·                   25 номгўи шиорњо бахшида ба Истиќлолияти давлатї;

·                   Љињати пардохти њаќќи мењнати онњое, ки замимаи китобњоро  вобаста  ба гузариш ба  муносибати салоњиятнокї дар таълим тањия карданд;

·                   Оид ба мактуби “Ташкилоти бачагони ношунаво” доир ба истифодаи расмњои истилоњи забони имову ишора;

·                   Оид ба сохтори нави Академияи тањсилоти Тољикистон (беш аз се маротиба);

·                   Оид ба банди 1 ва 2-и боби 5- уми самтњои афзалиятноки тањсилоти томактабї ва миёнаи умумї;

·                   Оид ба “Барномаи давлатии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон барои  солњои 2016-2020”;

·                   Оид ба Барномаи таълимии омўзиши фанни “Технология” (мењнат) барои  хонандагони синфњои 5-10 барои эњёи њунарњои  мардумї (4.01.2016);

·                   Оид ба лоињаи  “Консепсияи  тањсилоти  муттасил дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2022”;

·                   Матни эълони озмунњо барои таълифи китобњои дарсии “Табиатшиносї” (синфњои 3-4)  “Географияи иќтисодї” (синфи 9) “Алифбои ниёгон” барои синфњои 7-8 (дар “Омўзгор” ба нашр расид);

·                   Оид ба ифтитоњи муассисаи  тањсилоти  умумї дар шакли ѓоибона дар шањри Њисор ва ѓайрањо;

Дар маљмўъ пешнињодоти манзуршуда беш аз 25 адад мебошанд.

V.  Маълумотномањое, ки раёсати академияи тањсилоти Тољикистон  доир ба вазъи татбиќ ва ё раванди  татбиќи ќарорњои  Њукумати Љумњурии Точикистон, иљрои  барномањои давлатї, чорабинињо, ќарори мушовараи  Вазорати маориф ва илм, протоколњои маљлиси  назоратию машваратии назди вазири  маориф ва илм ва муовинони вазир, вазъи таълим ва сифати дониши хонандагон ва ѓайрањо омода ва ба Вазорати маориф ва илм пешнињод кардааст:

·                Оид ба озмоиши низоми  нави  бањогузории 10, 12, 20 ва 100- хола;

·                Оид ба иљрои “Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои  солњои 2015-2020”

·                Оид ба раванди низоми нави бањогузорї ва тањияи маводи стандартњои фаннї барои хонандагони синфњои 1 – 4 ва стандарти «Забони тољикї» ва «Математика» барои синфњои 5 – 6;

·                Оид ба вазъи осорхонањои мактабї дар муассисањои тањсилоти умумии ш. Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон.

·                Оид ба вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон  дар бораи «Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии  Тољикистон барои солњои 2015 – 2020» дар шуъбањои маорифи ш. Ќўрѓонтеппа ва ноњияњои Љалолиддини Балхию Бохтар;

·                Оид ба вазъи иљрои «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас барои солњои 2013 – 2017» дар ш. Кўлоб», ноњияњои Муъминобод ва Восеи вилояти Хатлон;

·                Оид ба теъдод, ному насаб, синну соли аъзои раёсати АТТ;

·                Оид ба такягоњи илмии АТТ;

·                Оид ба фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 16.10.2016, № 2265 (11.02.2016);

·                Оид ба мутамарказонидани неруњои илмњои педагогика (16.02.2016);

·                Оид ба иљрои наќшаи чорабинињои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон аз 23 январи соли 2015 (05.01.2016);

·                Оид ба иљрои «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013 – 2017» (06.01.2016);

·                Оид ба муаррифии барномањои таълимии низоми омўзиши байналмилалии Љумњурии Исломии Эрон;

·                Оид ба иљрои наќшаи миёнамуњлати амалиёти Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020;

·                Оид ба иљрои фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии  Тољикистон аз 16.10.2014, № 2265 «Дар бораи тарбияи худшиносї, ифтихори ватандорї…».

·                   Оид ба сафари хидматии гурўњи  кор  ба Љумњурии Ќазоќистон (10-17.07.07.2016 );

·                   Оид ба фаъолияти  раёсати Академияи тањсилоти Точикистон;

·                   Оид ба иљрои банди 38-и наќшаи чорабинињои  Вазорати маориф ва илм аз 12.04.2016, № 5/1 дар мавриди љамъбасти фаъолияти семоњаи  Вазорати маориф ва илм;

·                   Оид ба љараёни машварати августии омўзгорони ш. Њисор, н. Шањринаву Файзобод;

·                   Оид ба тањлилу натиљагирии  фаъолияти  соњаи  маориф дар 25- соли Истиќлолияти  давлатї;

·                   Оид ба фаъолияти кормандони  Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида  ба 25- солигии Истиќлолияти давлатї;

·                   Оид ба натиљаи иштирок дар семинари минтаќавї дар мавзўи  «Тањсилоти бисёрзабонї ва бисёрфарњангї бо маќсад њамгирої»;

·                   Оид ба иљрои  банди сеюми Протоколи раёсати маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 16.092016, № 9;

·                   Оид ба вазъи корњои илмї – тањќиќотї ва инноватсионї дар бахши тањсилот ва техгологияи  таълим  дар Академияи тањсилот;

·                   Баъзе мулоњизањо  доир ба низоми  салоњиятнокї ба асоси  њисоботи  нињої аз натиљаи  озмоиш;

·                   Озмоиши тањќиќотњои  илмї оид ба  китобњои  гурўњи  фанњои  табиатшиносї;

·                   Оид ба раванди тадбирњои Рўзи дониш ва дарси  Сулњ дар литсейи № 55 ва муассисаи  тањсилоти умумии № 33-и ш. Душанбе

·                   Њамзамон бояд таъкид кард, ки то 16.09.2016 раёсати Академияи тањсилоти  Тољикистон фаќат оид ба иљрои бандњои протоколњои маљлиси назоратию машваратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон маълумотномањо кардааст, ки тањия ва манзур кардааст, ки дар маљмўъ теъдоди онњо ба беш аз 85 адад мерасад.

VI.  Маводе, ки узви раёсати Академияи тањсилоти  Тољикистон дар 9 моњи соли 2016 ба нашр расониданд, тањрир карданд ва ба онњо таќриз навиштанд:

·                   дастури методии «Озмоишњои мустаќилона ва намунаи тестњо аз кимияи органикї» (Ѓ. Бобизода, 2016, 83 сањ.);

·                   китоби «Тулўи хуршеди Истиќлол ва масъалањои тарбия» (М.Лутфуллоев, 2016, 179 сањ.);

·                   маќолаи «Инсон дар мењвари Паём (М.Лутфуллоев, «Омўзгор», 7.02.2016) ;

·                   маќолаи «Признанием народом» (М.Лутфуллоев, «Азия Плюс», 17.02.2016);

·                   маќолаи «Пайрањањои илм ва мушкилоти он» (М. Лутфуллоев. «Омўзгор», 15.04.2016)

·                   дастури методии «Тадбирњои педагогии ислоњи дурўѓгўї». (И.Каримова, Ф.Шарифзода, С.Сулаймонї», «Ирфон», 2016, 125 сањ.).

·                   дастури тарбиявии «Тарзи њаёти солим барои хонандагони синфњои 3-4» (И.Каримова ва дигарон);

·                   стандарт оид ба рушди барваќтї. Соњаи тарбиявии љисмонї (И.Каримова ва дигарон);

·                   барнома-модул барои такмили ихтисоси омўзгорон ва сарварони мактабњои камнуфус (И.Каримова, С.Аминов, Ќ.Ќодиров, Д. Имомназаров ва дигарон);

·                   барномаи тарзи њаёти солим барои синфњои 3-4 муассисањои тањсилоти миёнаи умумї дар њаљми 27-соатї тањия ва ба Вазорати маориф ва илм пешнињод гардид (мураттибон: И.Каримова ва дигарон);

·                   барномаи «Забони давлатї барои синфњои 2-11»-и муассисањои тањсилоти умумии таълимашон ѓайритољикї дар њаљми 109 сањифа тањия ва ба Вазорати маориф ва илм манзур гашт (12.03.2016; 14.06.2016) С.Аминов, Ќ.Мухторї);

·                   маќолаи Магар њиссањои нутќ таѓйирёбандаю таѓйирнаёбанда мешаванд? С.Аминов «Омўзгор», 8 январи 2016);

·                   лоињаи стандарти синфњои 5-6 ва барномаи Забони тољикї, ки бар асоси муносибати салоњиятнокї тањия шудааст, ба Вазири маориф ва илм супорида шуд 96 сањ. (мураттибон: С.Аминов, З.Тошбоева, С.Бойбоева);

·                   таќризи «Дониш аз хониш» (С.Аминов, «Омўзгор», 8.01.2016).

·                   маќолаи «Андешањои педагогии Айнї дар «Духтарбача ё ки Холида» (С.Аминов, «Маърифати омўзгор», №3, 2016);

·                   маќолаи «Талаба ё хонанда» (С.Аминов, «Омўзгор», 13.05.2016);

·                   маќолаи «Љомеаи љањонї гуфтан бењтар ё љамъиятї љањонї»? (С.Аминов, «Садои мардум», 20.05.2016);

·                   маќолаи «Тарљума дар љањони муосир чун омили муомилаи  байнифарњангї дар шароити тањсилоти бисёрзабонї» (С.Неъматов, Паёми ДМТ, №1,2016, сањ. 12-18);

·                   китоби «Методикаи таълими забони тољикї», нашри  чорум (С.Шербоев, 2016, -468 сањ);

·                   таќризи «Китоби дарсї навиштан њунар аст» (С.Шербоев, «Маърифати омўзгор», №5 6, 2016);

·                   маќолаи «Андеша аввал шумор», (С.Шербоев, Паёми ДДЗТ, №2, 2016, сањ. 116-123).

·                   маќолаи «Имрўз ба китоб ниёз дорем» (С.Камолзода, китоби 5, дар Маљмўаи маќолањо, 2016, сањ.230-235);

·                   маќолаи «Заминањои асосии ташаккули системаи нави хидматрасонии фарњанг ва иттилоот» (С.Камолзода, Маљмўаи маќолањо, 2016, сањ. 76-84);

·                   дастури методии Математика. Вариантњои тестї барои хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, литсею гимназияњо, довталабони мактабњои олї ва коллељњои касбї». Тањрири умумии М.Нугмонов., Азизбеки М., Норов Р., Худойдоди Н. Душанбе: «Сифат». 2016.-128 с.

·                   дастури методии «Комплекси таълимию методї аз фанни «Тригонометрия» (бо ислоњу иловањо). Тањти назари М.Нугмонов.-Нугмонов М., Норов Р., Саидов Ќ., Хушов Х. «Сифат», 2016.-160 с.)

·                   дастури методии «Њалли масъалањо доир ба фигурањои чархзанї». Нугмонов М; Душанбе: «Сифат», 2016. 120 с;

·                   дастури методии Тестњо аз фанњои сикли методикаи таълими математика барои донишгоњи омўзгорї». (Нугмонов М., Норов Р., Амонќулов Х., Худойдоди Н; Душанбе: «Сифат» 2016.-170 с);

·                   барномаи таљрибаи омўзгории тахассуси математикаи донишгоњи омўзгорї (Нугмонов М. Душанбе: «Сифат». 2016.-22 с).

·                   маќолаи «Афзалиятњои низоми таълими ба салоњиятнокї нигаронидашуда» (Нугмонов М., Аминов С., Туронов С., Илм ва инноватсия.-2016.-№1 (15).-С.3-10);

·                   маќолаи Основные затруднения учителей при активизации обучения школьников Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе» (Нугмонов М., Ахадов З., Саидов М., Душанбе: «Сифат» 2016.-с).

·                   маќолаи «Проблемањои муосири фаъолияти тањќиќотї аз методикаи таълими математика, физика, информатика ва тайёрии касбии муаллим дар Љумњурии Тољикистон /Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои  муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї»- (Нугмонов М., Душанбе: «Сифат», 2016.-с).

·                   маќолаи «Инфомационная функция в деятельности учителя математики /Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе», Нугномов М., Собирова Г., Душанбе: «Сифат», 2016.с.)

·                   маќолаи «Аттестатсияи давлатии нињоии хатми омўзгорони ояндаи математика ва шаклњои баргузории он дар шароити низоми кредитии тањсилоти олї /Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї», (Нугмонов М., Шарифов Ќ., Љабборов М. Душанбе: «Сифат».2016.с.);

·                   маќолаи «Хусусиятњои офариниши комплекси таълимию методї барои таљрибаи педагогии донишљўёни факултети математикаи мактаби олии педагогї /Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї» (Нугмонов М., Холиќов У. Юсупов Њ. Душанбе: «Сифат», 2016.-с);

·                   маќолаи «Сохтори комплекси таълимию методї аз фанни «Практикуми њалли масъалањои математикї» дар шароити низоми кредитии тањсилоти мактаби олии педагогї\ Маводи конференсияи  байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї», Нугмонов М., Азизбеки М., Хушов Њ., Саидов Ќ. Душанбе: «Сифат», 2016. С.);

·                   маќолаи «Проблемы совершенствования школьных математических знаний студентов первого курса математических специальностей в педагогическом вузе //Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе» (Нугмонов М., Амонкулов Х., Худойдоди Н., Душанбе: «Сифат». 2016.с.);

·                   маќолаи «Намудњои асосии маводи математикї, ки бо воситањои ахбори умум пахш мегарданд //Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї» (Нугмонов М., Саидов К.М. Душанбе: «Сифат». 2016.-с);

·                   маќолаи «Ташкили фаъолияти донишљўёни коллељи омўзгорї барои таълими маводи геометрї дар синфњои ибтидої //Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї» (Нугмонов М. Мулук Њабиби, Мавлонов Н., Ањмадов М. Душанбе: «Сифат», 2016.-с.);

·                   маќолаи «Математические диктанты /Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе» (Нугмонов М., Джонмирзоем Э. Душанбе: «Сифат», 2016.-с.);

·                   маќолаи «Масъалањои умумии робитаи байнифаннии математика ва химия дар мактаби тањсилоти миёнаи умумї» \\Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї, Маљмўаи илмї. (Нугмонов М., Шањбози М. Душанбе: «Сифат», 2016 с. 15-18.);

·                   маќолаи «Худомўзї дар фаъолияти муаллим» \\Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї, Маљмўаи илмї. (Нугмонов М., Ќурбонов С. Душанбе: «Сифат», 2016. С.18-20.);

·                   маќолаи «Вазъи илми химия ва тадриси он дар муассисањои таълими Љумњурии Тољикистон» // Зубайдов У.З., Бандаев С.Г. «Маорифи Тољикистон»-2015.-№6.-С.12-16

·                   Њисоботи љамъбастї оид мавзўи илмї-тањќиќотии «Коркарди усулњои нави стереоселективии табдилоти арилтсиклопропанњо ва аллилбензолњо ба пайвастагињои полифунксионалї 2011-2015» Бандаев С.Г., Муродов Д.С., Гулов Т.Е., Ќурбонова Х. Душанбе.-2016.-120 с.);

·                   Zoidova M. T., Saidov D.K. Rahmonov R.O. Bandana S.G. IR-Spectra of some derivatives of imidazo [2,1-b] – 1, 3,4-thiadiazole, containing different functional groups\\ Tne USA Journal of Applied Sciences? Gciences? GIBUNET Publishing, 1, 2016, pp. 56-60.

·                   дастури «Машќ ва масъалањо аз химияи органикї» Бандаев С.Г., Муродов Д.С. -Душанбе: «Алвон» 2016.-222 с.;

·                   маќолаи Такмили усули синтези эфирњои содаи арилаллилї бо реаксияи Вилямсон\\ Њамедова Ф., Шањлои С., Муродов Д.С., Бандаев С.Г. Маљаллаи «Муњаќќиќ».-2016.-№3, {3}.-С.57-61;

·                   маќолаи «Гетероциклические ионы из 2-метил-1-(2-нитрофенил)-3- хлормеркур-1- формил оксипропанов» Гулов  Т.Е., Мочалов С.С., Бандаев С.Г., Зефиров Н.С. Жур. Орг. Хим. (РАН).-2016.-№.-С;

·                   маќолаи «Обучение решения здач с математическим содержанием н занятиях по химии в  основной школе с использованием диофантовым уровнений первого порядка Мањмадаминов М., Бобиев Г.М., Бандаев С.Г. Известия ТО МАН ВШ.-2016.-№1.-С.123-130;

·                   маќолаи «Зефиров 1-Метил-2-(о-нитрофенил) циклопропаны в реакции опряженного меркурирования// Т.Е.Гулов, Н.С.Бандаев Жур. Орг. Хим. (РАН).-2016.-№.-С;

·                   маќолаи 1-метал – 2 (о-нитрофенил) циклопрапаны в реакции меркурирования\\ Т.Е.Гулов, С.С. Мочалов, С.Г.Бандаев 2016.-№.-С.Вестник Таджикского национального университета; 

·                   маќолаи «Синтез и спектральные исследование некоторых 5-замещенных сульфонилпроизводных имидазо {2,1-b}- {1?3?4} –тиадиазолов //Материалы Международной теплофизической школы (МТФШ-10) «теплофизические исследования и измерения при контроле качества веществ, материалов и изделей». М.Т.Зоидова, Д.К. Саидов, Р.О. Рахмонов, С.Г. Бандаев 3-8 октября Душанбе на базе Филиала НИУ «МЭИ, 2016;

·                   маќолаи «Синтез и спектральные исследование некоторых 5-замещенных сульфонилпроизводных имидазо- {2, 1-b}- {1,3,4} тиадиазолов» М.Т. Зоидова, Д.К.Саидов, Р.О. Рахмонов, С.Г.Бандаев. Вестник ВГУ.-2016.-№1;

·                   китобчаи  «Масоили  мубрами тањќиќоти педагогикаи  муосир» «Ирфон», 2016- 63 сањ. (муаллиф: Ф. Шарифзода);

·                   маќола дар «Дар партави муњаббати инсон / дар  маљмўаи  «Гуманизми тарбия –омили  муњими  рушди зењни  љавонон»,- 2016, с 19-45 (Ф. Шарифзода);

·                   маќола  «Гуманизм ва  фароѓати љавонон // дар маљўаи Гуманизми тарбия –омили муњими рушди  зењни  љавонон» (С. Сулаймонї, 2016, сањ. 85-101;

·                   маќолаи «Академик Ирина Каримова ва густариши њамкорињои муштарак дар њавзаи  тарбияи кадрњои  илмї -педагогї» / дар  маљмўаи  «Гуманизм тарбия – омили муњими рушди  зењни  љавонон» (С. Сулаймонї), 2016, - с.225 – 234;

·                   маќолаи «Саршори муњаббати  инсонї / дар  маљмўаи Гуманизми тарбия - омили  муњими  рушди зењни љавонон  (С. Камолзода), 2016»

·                   маќолаи «Тарбия – њамсафари доимии  инсон» (М. Лутфуллоев, «Омўзгор», 25.08.2016;

·                   маќола «Гуманизми ў меросест аз башардўстии  халќи азиз» (М. Лутфуллоев) дар маљмўаи  «Гуманизми тарбия - омили муњими  рушди  зењни  љавонон», 2016, сањ. 7-18;

·                   маќолаи Вазъи  проблемавї ва ќобилияти  хонанда  (С. Аминов, «Маърифати омўзгор», №6, 2016);

·                   маќолаи «Ѓояњои  инсондўстї дар «Шоњнома» -и Фирдавсї Ќ. Ќодиров) дар маљмўаи  «Гуманизми тарбия омили муњими  рушди зењни  љавонон», 2016 с.71-84;

·                   маќолаи «Ташкил кардани раванди таълими тафриќа њангоми  таълими химия дар синфњои мухталиф» (У. Зубайдов) / дар маљмўаи  «Гуманизми тарбия –омили муњими рушди зењни љавонон», 2016 с.70-77;

·                   маводи «Вариантњои тестї барои хатмкунандагони муассисањои  тањсилоти умумї, литсейю гимназияњо», 128 сањ. (М. Нугмонов ва дигарон);

·                   дастури Комплекси таълимию методї аз фанни «Асосњои  математикаи  мактабї», 232 сањ (М. Нугмонов ва дигарон);

·                   маводи таълимии «Њалли масъалањо доир ба фигурањои чархзанї», 120 сањ. (М. Нугмонов ва дигарон);

·                   монографияи «Теоретические основа формирования духовно – нравственных убеждений учащихся начальных классов», «Ирфон»,320 сањ. (Ф. Гулмадов);

·                   маќолаи забони русї дар Тољикистони соњибистиќлол (ба забони русї, И. Каримова) дар маљмўаи «Гуманизми тарбия –омили муњими рушди зењни љавонон», «Сифат», 2016 с.46-57;

·                   маќолаи «Ниёз ба пажўњишњои бунёдї / дар маљмўаи  Гуманизми тарбия – омили муњими  рушди  зењни љавонон (И. Каримова), 2016 сањ. 54-67;

·                   Маќолаи Фарогирии толибагон баъди  хатми  синфи 9 (И. Каримова) дар маљмўаи  Асосњои педагогию психологии  њамкории мактаб, оила  ва љомеа дар пешгирии љиноятсодиркунии  наврасону  љавонон 2016, с.11-19;

Б) маводе, ки узвњои раёсат тањрир карданд:

·                   Дастури методии «Технологияи  педагогии  тањсилоти глобалї» (муаллиф: З. Тошбоева, 69 сањ. (С. Аминов)

·                   Низоми нави бањогузорї (муаллиф: Абдурашидов), 16. сањ. (С. Аминов)

·                   барномаи «Забони давлатї барои синфњои 2-11, 109 сањифа (С. Аминов)

В) таќризњое, ки ба маводи гуногуни таълим бо дархости Вазорати маориф ва илм узвњои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон навиштаанд:

·                     ба китоби «Асосњои бехатарии њаёт» барои синфњои 6-7;

·                     ба китоби «Забони русї барои синфи 7, 76 сањ. (И. Каримова);

·                     ба китоби Забони русї барои синфи 8;

·                     ба китоби Забони русї барои синфи 5 (И. Каримова);

·                     ба барномаи  табиатшиносии синфњои  ибтидої ва китоби дарсї 

барои синфи 2 (М. Лутфуллоев);

·                   ба асари сањнавии «Хушбахтї» муаллиф: Ш. Саидова (Ф. Гулмадов);

·                   ба китоби дарсии «Проблемы релегиозного экстримизма и терроризма в XXI »

·                   ба 4 маќолаи омўзгорони фанни химия (Ѓ. Бобизода)

·                   ба китобњои «Асосњои касбу њунар» (барои писарон ва духтарон) барои синфи 9;

·                   ба китобчаи  «Ишораабрў» (муаллиф: Г. Муњаммадиева, 49 сањифа) (Ф. Гулмадов);

·     ба Маљмўаи диктант ва наќлњои хаттї барои синфњои 5-11 (С.Шербоев);

·     ба китоби Забони тољикї барои синфи 11 бо супориши Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон (С.Шербоев);

·                   китоби дарсии «Забони давлатї барои синфи 7» муаллифон: С.Мањкамов ва Ш.Ќосимова, 147 сањ. (С.Аминов);

·                   китоби дарсии «Забони давлатї барои синфи 5», муаллифон: С.Мањкамов ва Ш.Ќосимова, 220 сањ. (С.Аминов).

·                   китоби дарсии «Забони давлатї барои синфи 6», муаллифон:С.Мањкамов ва Ш.Ќосимова, 144 сањ. (С.Аминов);

·                   маљмўаи «Сборник тестов, диктантов и изложений по русскому языку и литературе (5-9) классы», муаллифон: М. П.Наѓзибекова ва дигарон (С.Неъматов);

·                   лоињаи «Рўйхати адабиёт барои хониши беруназсинфї» (С. Шербоев);

·                   ба китоби «Усулњои тањќиќотии клиникї ва биокимиёвии озмоишгоњї» (муаллифон: Ш.Њ. Ѓуломова, С.С. Тошболтаев ва дигарон), 320 сањ. (С.Бандаев);

·                   ба китоби «Кимиё (барои донишљўёни кишоварз), муаллиф: Идрисов Т.Љ. 280 сањ. (Бандаев С.);

·                   ба рисолаи номзадии Н.Ю. Самандарова «Синтез и биологического активность ряда производных холановых кислот» 126 сањ. (С.Бандаев);

·                   ба маќолаи Ш.Х.Холиков «Выделение и функциональное исследование гуминовых веществ из бурого углях месторождения «Шуроб», (С.Бандаев);

·     ба 6 дастури методї оид ба таълими математикї (М.Нугмонов)

·                   барномаи «Географияи  табиї барои синфи 6» (12.01.2016);

·                   ба дастури методии «Бозї-машѓулиятњои дидактикї барои хурдтаракон» (04.02.2016);

·                   ба дастури методии «Машѓулиятњои иловагї аз аз фанни Забони русї барои синфи 9 (С.Неъматов);

·                   ба лоињаи «Рўйхати адабиёти барои хониши беруназсинфии хонандагони синфњои 5-9 (С.Шербоев);

·                   дастури методии «Алифбољон, алифбо», муаллиф Х.Љумъазода, 40 сањ. (М.Лутфуллоев) 04.01.2016;

·                   дастури «Тест аз фанни алгебра барои синфњои 9, 10 ва 11» (мураттибон: Н.Дагиев ва дигарон), 22.02.2016;

·                   маводи тестї аз география барои синфи 9;

·                   маводи таълимии «Тест аз фанни таърихи халќи тољик», барои с. 11, (мураттибон: А.Турсунов ва дигарон);

·                   китоби «Асосњои интихоби касб» барои синфњои X-XI муаллифон: А.М. Миралиев ва дигарон), 125 сањ;

·                   маљмўаи «Тест аз фанни «Химия» (мураттибон: Л.Баротов, Авѓонов);

·                   лоињаи Низомномаи Созмони хонандагони Тољикистон ба номи Исмоили Сомонї (аз Маркази љумњуриявии муассисањои тањсилоти иловагии ВМ ва илми ЉТ):

·                   китоби «Ќоидањои њаракат дар роњ» барои хонандагони синфи 1-2 (Ќ.Зиёев);

·                   ба Стандартњои забони модарї дар синфњои ибтидої, роњнамо ва замимањо (1486 сањ.) (М. Лутфуллоев);

·                   ба стандартњои фанњои зинаи тањсилоти  ибтидої (Ф. Гулмадов)

         Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи  сафарбар кардани узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар навиштани таќриз неруњои кафедрањои методикаи Донишгоњу Донишкадањои дахлдорро низ ба ин кор љалб кард. Кафедрањои методикаи таълими фанњои гуногун ба беш аз 75 стандарту барномањо, китобњои дарсию замимаи онњо, дастурњои методию маљмўаи тестњо ва ѓайрањо таќриз навиштанд.

         Дар ин кор асосан кафедрањои методикаи Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї бештар фаъолият нишон доданд.

         VII. Њамкории узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бо воситањои ахбори омма

Узви Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи тањия ва нашри рисолаю монография, китобу дастурњои методї ва маќолањо тавассути шабакањои телевизионї ва радиёї оид ба масъалањои гуногуни таълиму тарбия ва навигарињои илми педагогика ва тарѓиби сиёсати маорифпарваронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон сањм мегиранд:

·                   дар мавзўи «Наќши омўзгор дар таълиму тарбия» аз шабакаи Радиёи Тољикистон (М.Лутфуллоев, 5.04.2016);

·                   дар мавзўи «Ватану ватандорї ва вањдат» аз шабакаи радиёи «Фарњанг» (М.Лутфуллоев, 4 майи соли 2016);

·                   дар мавзўи «Тарбия ва хусусиятњои он» аз шабакаи телевизионии «Синамо» (М.Лутфуллоев, 5 майи 2016);

·                   дар мавзўи «Вањдат ва ифтихори миллї» аз шабакаи «Радиёи Тољикистон» (М.Лутфуллоев, 16 майи 2016);

·                   дар мавзўи рўзи «Радиёи Тољикистон аз шабакаи «Радиёи Тољикистон» (М.Лутфуллоев, 2 майи 2016);

·                   дар мавзўи «Осорхона-шиносномаи таърихи миллат» аз шабакаи радиёии «Субњи Тољикистон» (Ф.Шарифзода, 12.01.2016);

·                   дар партави Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз шабакаи «Садои Душанбе» (русское вещание) (С.Неъматов, 20.01.2016).

Дар маљмўъ кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон беш аз 41 маротиба тавассути шабакањои радио ва телевизион оид ба  масъалањои  гуногуни соњаи маориф баромад карданд.

VIII. Сафарњои  хидматї

Аъзои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон барои омўзишу баррасии татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки марбути соњаи маорифанд, ба сафарњои хидматї мераванд. Њамчунин баъзан лозим меояд, ки љињати иљрои ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва ё кори наќшавї  ба сафарњои хидматї раванд.

М. Лутфуллоев барои ташкил ва гузронидани конференсияи наќшавї бахшида ба 25-солагии Истиќлолияти давлатї ба ш.Панљакент ва Ш.Ќўрѓонтеппа ба сафари хидматї рафт

Ф.Гулмадов љињати баррасии татбиќи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020 ба ш.Кўлоб ва ноњияњои Муминобод, Восеъ, барои баррасии ќонуни  Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд» ба ш.Вањдату Роѓун ва ноњияи Файзобод ва Ќ.Зиёев барои баррасии фаъолияти осорхонањои мактабї ба ш.Ќўрѓонтеппа ва ноњияи Хатлон ба сафари хидматї рафтанд.

·                   Ќ.Ќодиров ва С.Аминов барои гузаронидани семинар бо мудирон ва омўзгорони мактабњои камнуфус ба ноњияи Турсунзодаю Шањринав, М.Лутфуллоев ва С.Аминов ба ноњияи Нуробод љињати омўзиши вазъи мактабњои камнуфус сафари кўтоњмуддати хидматї доштанд.

IX. Тарбияи кадрњои љавони илмї

Дар назди Академияи тањсилоти Тољикистон Шўрои дифоъ аз рўйи рамзњои 13.00.01 ва 13.00.02. фаъолият мекунад. Узви раёсати АТТ, аз як тараф, ба сифати роњбари илмї ва, аз тарафи дигар, чун аъзои шўро  дар тарбияи кадрњо сањм мегиранд. Дар нимаи аввали соли 2016 24 нафар рисолаи илмї дифоъ карданд, ки аз ин миќдор 6 нафар аз рўи рамзи 13.00.02 мебошад.Дар тарбияи кадрњои љавон узви раёсати АТТ М.Лутфуллоев, Ќ.Ќодиров, Ф.Шарифзода ва профессор С.Неъматов бештар сањм гузоштаанд.

 

ОСОРХОНАИ МАОРИФИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН

Ходимони илмии осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон фаъолияти худро дар асоси наќшањои инфиродї бо назардошти дастуру супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикистон,  фармоишњои вазири маориф ва илм, ќарорњои мушовара, љаласаи назоратии назди вазир, президенти Академияи тањсилоти Тољикистон ва ќарорњои маљлиси Раёсати АТТ  ба роњ мондааст.

Кормандони илмии Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дар асоси таъкидњои Пешвои миллат ва фармоиши президенти Академияи тањсилоти Тољикистон наќша – чорабинињои  осорхонаро тартиб дода, давра ба давра амалї мегардонанд.

Дар толори осорхона гўшаи «Аз Паём то Паём» таъсис дода шудааст, ки ширкаткунандагон њангоми сайри осорхона оид ба нуктањои муњими Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии  Љумњурии Тољикистон маълумоти пурра ба даст меоранд.

Њамчунин дар осорхона ба ифтихори 25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон толори хурд тањти унвони «Наќши Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун маорифпарвар дар рушди соњаи маориф дар 25 соли Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» таљњизонида шудааст. Иштирокчиён оид ба вазъи соњаи маориф дар даврони соњибистиќлолї маълумоти пурра ба даст меоранд. Дар як мудати кўтоњ зиёда аз њаждањ сайри осорхонавї гузаронида шуд, ки тамошобинон аз дастовардњои замони Истиќлолияти давлатї таассуроти зиёд бардошта, фикру мулоњиза ва таманиёташонро иброз доштанд.

Тибќи иљрои наќшаи кори Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар асоси фармоиши президенти Академияи тањсилоти Тољикистон  аз 09.03.2016 бо 12, рўзњои 14.03.2016 – 19.03.2016 вазъи осорхонањои мактабии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шуъбаи маорифи шањри Ќўрѓонтеппа, бахши маорифи шањри Сарбанд, шуъбањои маорифи ноњияњои Ёвон, Абдуррањмони Љомї, Вахш, Бохтар, Љалолиддини Балхї ва Дўстии  минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон мавриди омўзиш ќарор дода шуда, аз натиљааш дар њаљми 14 сањифа маълумотнома бо лоињаи ќарор ба љаласаи назоратии назди вазир аз 25.05.2016 пешнињод гардид.

Тибќи банди 4. 1. ва 4.2. Ќарори љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 25. 05. 2016  лоињаи Низомномаи намунавии «Осорхонаи муассисаи тањсилоти умумї» ва матни озмуни «Осорхонаи бењтарин» тањия ва ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шуд.

КОНФЕРЕНСИЯВУ  СЕМИНАРЊО  ВА МИЗЊОИ МУДАВВАР:

А) бо ташаббуси осорхона доир шуданд:

·                   Рўзи 22.02.2016 дар асоси наќша оид ба таљлили рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, бахшида ба 120 – солагии Арбоби намоёни сиёсї ва давлатї Нисормуњаммад Юсуфзиё дар толори Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомї конференсия баргузор гардид. Дар ин хусус маълумоти пурра ба сайти Академияи тањсилот ворид гашта, дар рўзномаи «Омўзгор» хабар ба нашр расид. Вобаста ба ин љашни моњияти муњими сиёсидошта маќола бо номи «Ватан имрўзу њам ояндаи мо!» 26.02.2016  дар рўзномаи «Омўзгор» ва маќола бо номи «Арбоби барљаста» дар рўзномаи «Љумњурият»  ба нашр расид.

·                   Рўзи 07.03.2016 бахшида ба рўзи «Модар» дар толори осорхона мизи мудаввар дар мавзўи «Симои зан дар љомеа» бо иштироки кормандон ва олимони АТТ, ПРМ ва хонадагони МТМУ № 65 н. Шоњмансур (љамъ 35 нафар) баргузор гардид. Чорабинии мазкур бо суханронињои табрикотиву маърўзањо, ќироати шеър ва раќсу суруд гузаронида шуд. Олимон дар  васфи зан – модар суханони арзанда гуфтанд. Ду маќола «Бузургон дар ситоиши Модар», «Зан – Модар муќаддас аст» тањия шуда, дар матбуоти даврї нашр гардид.

·                   Рўзи 31.03.2016 дар толори осорхонаи маорифи семинари илмию амалї дар мавзўи «Њамкории мактаб, оила ва љомеъа дар таълиму тарбияи кўдакону наврасон» дар њамкорї бо шуъбаи педагогика, психология ва тањсилоти фарогир бо иштироки олимони Академия, кормандони осорхона, ходимони илмии Пажўњишгоњи рушди маориф ва омўзгорони муассисањои махсуси тарбиявї (љамъ 27 нафар) баргузор карда шуд.

·                   Рўзи 05.05.2016 бахшида ба рўзи 9 – май дар толори осорхонаи маорифи АТТ дар мавзўи «Наќши собиќадорони Ѓалабаи бузург дар тарбияи хонандагон» бо иштироки олимони АТТ, кормандони осорхона, ходимони илмии ПРМ ва хонадагони литсейи 55 н. Шоњмансури шањри Душанбе мизи мудаввар баргузор гардид.

Осорхонаи маориф дар ин муддат як конференсия, як семинар ва ду мизи мудаввар баргузор карда, кормандони он дар 15 конференсияву семинар ва мизњои мудаввар ширкат варзиданд.

 

Б) Конференсияву семинарњо ва мизњои мудаввар, ки дар онњо кормандони осорхона иштирок ва баромад намуданд:

·                   Аз 16. то 26.02.2016 семинари лоињаи «Хониши босифат» дар якљоягї бо Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар ноњияњои тобеи марказ ва шањри Душанбе доир гашт, ки ходими илмї Абдулов Љамолиддин иштирокчии доимї буд.

·                   Аз 25.04.2016 то 13.05.2016 семинари лоињаи «Хониши босифат»  дар якљоягї бо Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар ноњияњои тобеи марказ ва шањри Душанбе баргузор гардид, ки ходими илмї Абдулов Љамолиддин иштирокчии доимї буд.

·                   Аз 13. то 21.05.2016 семинари омўзишї оид ба салоњиятнокї дар асоси модулњои таълимии тасдиќшуда доир гашт. Мудири осорхона Ќурбоналї Зиёев ба њайси тренер дар он ширкат варзид.

САЙРИ ОСОРХОНА

Гузаронидани сайри осорхонавї яке аз вазифањои асосии кормандони осорхона мањсуб меёбад. Кормандони осорхона вазифадоранд, ки сайри осорхонаро бо санъати баланд анљом дињанд, зеро дар оянда васеъ гаштани доираи иштирокчиён ба ин кор сахт вобаста аст. Сайри осорхонавї бо омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, устодону донишљўёни муасиссањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї, шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф ва мењмонони ватанию хориљї сурат мегирад:

Сайри осорхонавї бо омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ба осорхонаи маориф:

• Ба таърихи 07.03.2016  омўзгори МТМУ № 65 н. Шоњмансур Шарипова З. Д. бо 30 нафар хонандагони синфи 10 – ум ба осорхона ташриф оварданд. Хонандагон аз ин сайр  таассуроти нек аз фардою имрўзи мактабу маорифи тољик бањра бардоштанд.

•Ба таърихи 14.03.2016 омўзгори фанни забон ва адабиёти руси мактаби раќами 54 - и ноњияи Сино Червякова Е. Я. бо гурўњи хонандагон ташриф оварданд. Таманниёт ва назарашонро  дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд  намуданд. 

•Ба таърихи 13.04.2016  26 – нафар хонандагони синфи 11 «А» - и литсейи №55 - и ноњияи Шоњмансур ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд. Хонандагон ва омўзгорон фикру мулоњизањои худро дар дафтари фикру мушоњидањои сабт карданд.

•Ба таърихи 26.05.2016 як гурўњ омўзгорони ноњияи Б. Ѓафуров вилояти Суѓд ва Нурќобилов Н. аз ноњияи Љиликўли вилояти Хатлон аз осорхона дидан намуда бо таърихи маорифи кишвар шинос шуданд.

•Ба таърихи 07.05.2016  омўзгорони МТМУ № 15 н. Шоњмансур бо 33 нафар хонандагони синфњои 7 ва 8 ба  осорхона ташриф оварданд. Омўзгорону хонандагон аз дидани осорхона таасуроти нек бардоштанд.

•Ба таърихи 29.08.2016  30 - нафар хонандагон бо як гурўњи омeзгорони синф{ои ибтидоии МТМУ №23  н. Шо{мансур ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона бо забони тољикї гузаронида  шуд. Таассуроти худро љонишини директор оид ба корњои таълимии муассиса Юунусова М. ба њамаи кормандони осорхона баён намуд.

Дар маљмуъ 7 маротиба бо њафт гурўњи хонандагону омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї сайри осорхонавї гузаронида шуд.

 

Сайри осорхонавї бо устодону донишљўёни муасиссањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї:

·                   Ба таърихи 08.02.2016 дотсенти кафедраи фанњои љамъиятии ДДХТ ш. Хуљанд Шафиев А. ба осорхонаи маориф ташриф овард. Ба худ як љањон таасуроти нек гирифта, аз гузашта ва имрўзаи таърихи маориф ахбор ба даст оварда, дар охир сайр фикру мулоњизањои худро дар дафтари махсус ќайд кард.

·                   Ба таърихи 09.02.2016 гурўњи 40 - нафара донишљўёни ДДСТ ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхонавї ба забони тољикї гузаронида шуд. Донишљўёни курси дуюм аз осорхона маълумотњои зиёд ба даст оварданд, ки ин барои онон як дарси тарбиявї мебошад. Донишљўён аз осорхона бо як љањон таассуроти нек баромада рафтанд.

·                    Ба таърихи 14.04.2016 22 нафар донишљўёни курси 3 – юми факултаи таърихи ДМТ њамроњи омўзгор Назаршоев А. ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва бо гўшањои он ошно гашта, оид ба соњаи маориф як ахбори комил гирифтанд.

·                   Ба таърихи 19.05.2016 6 нафар омўзгорони ДМТ ва Ќурбонов Д. ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва таманниёти некашро дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд намуданд.

·                   Ба таърихи 02.06.2016 донишљуёни курси 3 – юми шуъбаи ѓоибонаи факултаи иќтисодиёти РТСУ (љамъ 32 нафар) ба осорхонаи маориф шинос шуда, ба мудирияти осорхона ва кормандон миннатдорї баён намуд. Андешњояшонро дар дафтари хотирот сабт намуд.

Сайри осорхонавї бо шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф:

Рўзи 22.01.2016 кормандони ДЉТИБКСМ бо як гурўњ хонандагон ва 4 нафар омўзгор Наљмиддинова Ё, Нуралиева З., Рањимова Г. ва Асоева Н. ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Њозирин таассуроти нек бардошта, фикру мулоњизањояшонро дар дафтари ќайди мењмонон сабт намуданд.

Ба таърихи 12.04.2016 ба осорхона як гурўњ директорони муассисањои тањсилоти умумии љумњурї, ки ба курсњои бозомўзї омада буданд, аз осорхона дидан карданд. Онњо ба таърихи 60 - солаи осорхона шинос шуданд. Сайри осорхонаро хуш пазируфтанд.  

Рўзи 23.05.2016 гурўњи шунавандагони курси бозомўзии ДЉТИБКСМ барои ошно шудан ба таърихи маорифи кишвар аз осорхона дидан намуданд. Маълумоти баёнкардаи роњбалад барояшон писанд омад.

Ба таърихи 26.07.2016  13 нафар бо як гурўњ омeзгорони синф{ои ибтидоии МТМУ №35  ш.Турсунзода ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхонавї ба забони тољикї гузаронида шуд. Маълумоти роњбаладро хуш пазируфтанд.  

Рўзи 26.07.2016 8 нафар бо як гурўњи омeзгорони синфњои ибтидоии МТМУ №4 ш. Њисор ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона ба забони тољикї гузаронида шуд.

Дар таърихи 26.07.2016 10 нафар омўзгорони синфњои ибтидої МТМУ № 96 н. Рўдакї ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона ба забони тољикї гузаронида шуд.

Рўзи 26.07.2016 7 нафар омўзгорони синфњои ибтидоии МТМУ № 96 н. Рашт ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Дар таърихи 28.07.2016 30 нафар бо як гурўњи омўзгорони синфњои ибтидоии МТМУ № 96 н. Рашт ба осорхонаи маориф ташриф оварданд.

Дар таърихи 28.07.2016 як гурўњ омўзгорони ноњияњои тобеи марказ аз осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дидан намуданд ва ба ташкилкунандагони ин осорхона изњори сипос намуданд.

Дар маљмўъ дањ маротиба бо 12 гурўњи шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва семинар – тренингњо, ки асосан аз омўзгорон, директорон ва муовинони онњо ва иштирокчиёни семинарњо иборатанд, сайри осорхонавї гузаронида шуд.

Сайри осорхона бо мењмонони ватанию хориљї:

Ба таърихи 27.01.2016 намояндаи Маркази наљоти кўдакон, шањрванди ШМА Ирина Буса аз Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дидан намуда, таассуроти худро дар дафтари ќайдњо сабт намуда аз хизмати кормандони осорхона арзи сипос намуд.

Рўзи 31. 03. 2016  иштирокчиёни семинари илмию амалї дар мавзўи «Њамкории мактаб, оила ва љомеа дар таълиму тарбияи кўдакону наврасон» Абдурашитов Н., Њомидов У., Шехов А. ва Давлатшоев И. Осорхонаро тамошо карда, таманниёти худро нисбат ба осорхонаи маориф баён намуданд.  

Ба таърихи 05.05.2016 узви ИН Тољикистон Љумъа Махшул ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва таманниёти некашро дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд намуд.

Рўзи 27.05.2016 Хуанита, мењмон аз Бангладеш ба осорхона ташриф оварда аз таърихи гузаштаи маорифи тољик аз наздик шинос шуда, ба мудирияти осорхона ва кормандон изњори ќаноатмандї намуд. Мулоњизањояшро дар дафтари хотирот сабт намуд.

“Ман аз дидани таърихи осорхонаи маорифи Тољикистон хеле шодам, хело зебо аст. Ба шумо бењтарин таманиёт хоњонам. Сафоратхонаи Амрико Юсаид. Ментил Хонс.”  23. 08. 2016

Дар маљмўъ 5 маротиба бо 5 гурўњ мењмонони хориља сайри осорхонавї гузаронида шуд. Маљмўан дар муддати 9 моњ 25 сайри осорхонавї, ки шумораи  ташрифгаронаш хело зиёд буд, гузаронида шуд.

ТЕЪДОДИ ТАШРИФОВАРДАГОНИ

ОСОРХОНАИ МАОРИФИ АТТ

Омўзгорон:     200 – нафар

Хонандагон:    237 – нафар

Устодон:          35 – нафар

Донишљўён:    150 – нафар

Мењмонон:       21 – нафар

Љамъ:              608 – нафар

БАРОМАД ТИБЌИ ВОСИТАЊОИ АХБОРИ УМУМ

Дар таърихи 12-уми феврали соли 2016 дар барномаи «Субњ ба хайр Тољикистон» - и Телевизиони Сафина академик Файзулло Шарифзода оид ба аввалин маорифчиёне, ки барои ташкилшавии осорхонаи маориф сањм гузоштаанд маълумот дода, ходими илмї Абдулов Љамолиддин оид ба фаъолияти кори осорхона ва ањамияти тарбиявии он баромад намуд.

Таърихи 05.05. 2016 баромади ходими калони илмии осорхонаи маорифи АТТ Убайдулло Рањимов тариќи шабакаи “Синамо” – и телевизиони давлатї оид ба њуљљатњо ва нигорањои мављудбудаи давраиљангї, иштироки омўзгорони тољик дар солњои Љанги Бузурги Ватанї дар барнома пахш гардид.

САФАРЊОИ  ХИЗМАТЇ

1. Ќурбоналї  Зиёев аз 14.03.2016 то 19.03.2016  минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон. Омўзиши вазъи осорхонањои мактабї.

2. Ќурбоналї  Зиёев аз 06.06.2016 то 10.06.2016  шањри Кўлоб ва ноњияњои Муъминободу Восеи вилояти Хатлон. Вазъи татбиќи «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2017» (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи 2012, №382).

3.Убайдулло Рањимов 24.08.2016 то 26.09.2016 шањрњои Турсунзода, Њисор ва ноњияи Шањринав. Омўзиши вазъи осорхонањои мактабї.

ФАЪОЛИЯТИ ТАБЪУ НАШР

т/р

Муаллиф

Номи маќола

Нашрия

Њаљми маќола

1.

Ќурбоналї Зиёев

 

Ватан имрўзу њам ояндаи мо!
Рўзномаи  «Омўзгор»  № 9, 26.02. 2016 

0,2 љ.ч

 

2.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Стандарти тарбияи љисмонї синфњои 1 - 4   

Душанбе -2016 65 с.

4,6 љ.ч

 

3.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 1

Душанбе -2016, 92 с.

5,8 љ.ч

 

4.

Ќурбоналї  Зиёев њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 2

Душанбе -2016 85 с.

5,4 љ.ч

 

5.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 3

Душанбе -2016 82 с.

5,2 љ.ч

 

6.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 4

Душанбе -2016 87 с.

5,5 љ.ч

 

7.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 1. Низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 35 с.

2,2 љ.ч

 

8.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 2. Банаќшагирии дарс дар асоси стандартњо, китоби дарсї ва замимањо (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 73 с.

4,6 љ.ч

 

9.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 3. Методика дар низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 140 с.

8,7 љ.ч.

10.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 4. Арзёбї дар низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 65 с.

4,6 љ.ч

11

 

Ќурбоналї Зиёев

 
Њуљљатнигории роњбари њарбї
 

«Маърифати омўзгор» №№ 2,3,4,5,6,7.

 

3,5 љ. ч.

 

12.

Убайдулло Рањимов
Арбоби барљаста

«Љумњурият»  04.05.2016

 0,3 љ.ч.

13.

Убайдулло Рањимов
Тањияи барномаи махсус

 «Омўзгор»  № 15, 08.04. 2016

0,1 љ.ч

14.

Убайдулло Рањимов
Тимоген, тимосин, тимофер мањсули кори як олими тољиканд

«Љумњурият»  04.05.2016

0,2 љ.ч

 

15

Убайдулло Рањимов
Эњёи осорхонањо дар даврони Истиќлолият

«Омўзгор»  04.05.2016

0,3 љ.ч

16.

Убайдулло Рањимов

На волнах любви. (Оид ба фаъолияти илмии академики АТТ И. Х. Каримова)

 

Народная газета

0,2 љ.ч

17.

Абдулов Љамолиддин
Зане, ки зебої меофарад

Маљмўи маќолањо, сањ. 253-256

0,3 љ.ч

Љамъ:                                                                                                                         51,5 љ. ч.

 

Дар маљмўъ маводи чопкардаи ходимони илмии осорхона 51,5 љузи чопиро ташкил мекунад, ки стандарти тарбияи љисмонї барои синфњои  1 – 4, Рањнамои фанни мазкур барои синфњои 1 – 4 чоп шуда ва аз 8 маќола иборат аст. 

НОРАСОИЊО ДАР КОРИ ОСОРХОНАИ МАОРИФ

- дар сатњи зарурї набудани њамкории осорхонаи маориф бо осорхонањои мактабї;

- пурра нарасидани рафњои муосири шишагї ва ба талабот љавобгў набудани гўшањои намоишї;

- ба меъёрњои замони муосир мутобиќат накардани утоќњои намоишї, мутобиќ ба даврањои таърихї љойгир намудани нигорањову маснуоти дастї, макету банерњои мавзўї ва дигар воситањои камарзиши осорхона;

ПЕШНИЊОД:

- барои таѓйир додани гўшањои намоишї ва љо ба љо гузории нигораву маснуоти дастї, макету банерњои мавзўї ва дигар воситањои камарзиш мутобиќ ба даврањои таърихї љойгир намудан ва ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти осорхона ва фонди осорхонањо» љавобгў намудани осорхона ба љевонњои муосири шишагї ниёз дорад;

- Осорхонањои мактабї бо фармоиши вазири маориф ва илм, дар назди Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шаванд ва бо осорхонаи маорифи АТТ робита барќарор намоянд;

- Низомномаи намунавии ягонаи осорхонаи мактабї аз тарафи  Вазаорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон баррасї ва тасдиќ карда шавад;

- Ба маќсади ба низом овардан ва аз ќайди давлатї гузаронидани осорхонањои мактабї ва нигорањои онњо лоињаи “Шиноснома” ва китоби баќайдгирии нигорањои осорхонањои мактабї аз љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шавад.


 

Маълумотнома

 

оид ба фаъолияти илмиву ташкилии раёсати

 

Академияи тањсилоти Тољикистон дар нуњ моњи соли 2016

 

(январ-сентябр)

 

 

 

1. Масъалањои умумї

 

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон фаъолияти хешро бар асоси Оинномаи муассиса ба роњ монда, дар наќшаи фаъолият ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва дастуру њидоятњояшонро, ки дар вохўрию суханронињо баён доштанд, ба асос гирифтааст. Њамчунин ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, фармоишу дастурњои вазири маориф ва илм ва муовинони вазир асоси фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистонро ташкил медињанд.

 

Дар муддати сипаришуда раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон 9 маљлиси умумї доир кард, ки дар он 18 масъалаи гуногун ва мубрами соња мавриди баррасї ќарор гирифтааст.

 

Дар тўли 9 моњ ба Академияи тањсилоти Тољикистон 126 мактуб ворид шуда, 475 адад содир гаштааст.

Дар асл аъзоёни пайваста ва вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон мавзўи мушаххаси тањќиќотї надошта, балки роњбарии мавзўъњои фармоишии зерсохторњоро ба уњда доранд. Новобаста ба ин њар кадоми онњо аз рўйи проблемањои илмии худашон тањќиќот анљом медињанд. Академияи тањсилоти Тољикистон дар самтњои зерин тањќиќот мебарад: педагогикаи миллии халќи тољик; таълими тафриќа ва дурнамои он; таълими њамгиро, ки то имрўз бањсњо идома доранд; муњтавои тањсилоти томактабї, тањсилоти фарогир; педагогикаи муќоисавї; матн ва мавќеи онњо дар китобњои дарсии забони тољикї; тањќиќу љустуљўи роњњои муассири таълими забони тољикї ва такмили барномаи фанни “Забони тољикї”-и синфњои 5-11; тањќиќи усулњои самараноки математика; љустуљўи роњњои такмили забонњои русию англисї ва амиќсозии муњтавои онњо; ба талаботи замон мувофиќ сохтани барномањои таълим, ба хусус барномаи адабиёти тољик; асосњои назариявии стандартњои фаннии мактабњои тањсилоти умумї; тањия ва таълифи китобњои дарсї; арзёбии маводи таълим.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар айни њол асосан ба иљрои супоришњои Вазорати маориф ва илм машѓул мебошад.

Дар соли 2016 раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон иљрои нуктањои дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зикршударо ба наќша гирифта, барои сазовор пешвоз гирифтани 25-солагии Истиќлолияти давлатї ва идомаи тањќиќоти соли 2015 оѓозкарда машѓул гашт, ки ба он масъалањои педагогикаи муќоисавї ва педагогикаи миллии халќи тољик дохил мешаванд. Тањќиќоти масъалањои зикршуда ваќту замони тўлониро таќозо менамояд.

Дар асоси чорабинињои марбут ба Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти кишвар ва 25 - солагии Истиќлолияти давлатї пешбиникардаи раёсати Академияи тањсилот 19 баромади радиоию телевизионї, 4 конференсияи байналмилалию љумњуриявї се мизи мудаввар ва 2 семинар – тренинг (дар н. Шањринав ва ш. Душанбе) гузаронида шуд, 17 маќолаю як китоб ва як маљмўаи маќолањо ба нашр расонида шуд, ки дастраси муассисањои китобхонавї ва иштирокчиёни конференсия гардид. Њамзамон дар 13 конференсия, ки дигар муассисањо ташкил карданд, кормандони академия ширкат варзиданд.

Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи корњои ба наќша - гирифта, корњои зиёди ѓайринаќшавиро бо супориши Вазорати маориф ва илм анљом медињад. Дар тўли ин муддат ваќти зиёд барои ташкилу ба роњ мондани тањияи стандартњо, барномањои таълим, рањнамо барои омўзгорон, замимањо ба китобњои дарсии синфњои ибтидої ва бевоситаю бавосита арзёбї кардани маводи фаровон сарф шуд. Дар ин муддат дар њудуди 70-75 номгўй маводи таълим (стандарту барнома, роњнамою китобњои дарсї, замимањо ба китобњои дарсї) мавриди муњокимаи мутахассисон ќарор дода шуда ба њамаи онњо хулосањои худро дар шакли таќриз пешнињод карданд.

Тибќи супориши Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон “Барномаи давлатии таъмини муассисањои таълимию илмии љумњурї бо кабинетњои фаннї, озмоишгоњњои муљањњази таълимї ва илмию тањќиќотї барои солњои 2017-2020” – ро аз нав тањия карданд.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон як мавзўи фармоишї дорад, ки он соли 2017 ба охир мерасад.

II. Як бахши фаъолияти раёсати академияро гузаронидани конференсияю семинар, мизњои мудаввар, тањияи маълумотномаю арзёбии китобњои дарсию маводи таълим, таълифи стандарту барнома ва китобњои дарсї, дастурњои методї ва ѓайрањо ташкил медињанд.

Кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар муддати 9 моњи фаъолият бо ташаббуси худ 35 конференсия, семинар ва мизи мудаввар гузаронида, дар 64 конференсияю семинар ва мизњои мудаввар иштирок ва дар аксари онњо баромад карданд.

III. Масъалањое, ки дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир дар муддати 9 моњи соли 2016 баррасї гаштанд:

·                   Вазъи осорхонањои мактабї дар муассисањои тањсилоти умумии минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон (майи соли 2016 дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илм);

·                   Вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2015-2020 дар шуъбаи маорифи ш. Ќўрѓонтеппа ва ноњияњои Љалолиддини Балхию Бохтар (майи 2016 дар љаласаи назоратии назди муовини аввали вазири маориф ва илм Р. Мирбобоев);

·                   Вазъи иљрои “Барномаи давлати тарбияи насли наврас барои солњои 2013-2017” дар ш. Кўлоб, ноњияњои Муъминобод ва Восеи вилояти Хатлон (дар љаласаи назоратии назди муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї).

IV. Пешнињоде, ки раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон пас аз мутолиаи мавод барои бењтар гаштани сифати тањсилот, фаъолияти муассисањои тањсилоти умумї, асноди меъёрии њуќуќии соња, маводи таълим - стандарту барнома, рањнамоњо барои омўзгорон, китобњои дарсї, замима ба китобњои дарсї ва ё аз мушоњидањои аъзоён ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон манзур сохтааст:

- узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар давраи њисоботї барои бењтар гаштани сифати асноди меъёрии њуќуќии соња, сифати тањсилот ва маводи таълим 25 пешнињод ба Вазорати маориф ва илм манзур сохтанд.

V. Маълумотномањое, ки раёсати академия доир ба вазъи татбиќ ва ё раванди татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, иљрои барномањои давлатї, чорабинињо, ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илм, протоколњои маљлиси назоратию машваратии назди вазири маориф ва илм, муовинони вазир, вазъи таълим ва сифати дониши хонандагон омода ва ба Вазорати маориф ва илм пешнињод кардааст:

- Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар мавриди вазъи татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон иљрои барномањои давлатї, чорабинињо, ќарорњои мушовара, протоколњои маљлиси назоратию машваратии назди вазири маориф ва илм, љонишинони ў ва дигар масъалањои соња беш аз 110 маълумотнома манзур кардааст, ки 85 адади онро маълумотномањои маљлисњои назоратї ва машваратии назди вазир ташкил мекунад.

VI. Маводе, ки узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар 9 моњи соли 2016 ба нашр расониданд, тањрир карданд ва ба онњо таќриз навиштанд:

- дар ин муддат кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон 93 маќола, 11 дастури методї 5 барнома, 3 китоби дарсї, 4 рисола, 3 стандарт, 4 рањнамо барои омўзгор ва 4 модул тањия ва нашр карданд. Њамзамон 2 дастури методї ва 1 барномаро тањрир карда ба 41 маводи таълим таќриз навиштаанд. Дар њамкорї бо олимони Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ва ѓайрањо 75 маводи таълимро баррасї карда фикру мулоњизањояшонро дар шакли таќриз ба Вазорати маориф ва илм пешнињод намуданд.

VII. Њамкории узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бо воситањои ахбори омма

Узви Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи тањия ва нашри рисолаю монография, китобу дастурњои методї ва маќолањо тавассути шабакањои телевизионї ва радиёї оид ба масъалањои гуногуни таълиму тарбия ва навигарињои илми педагогика, бахусус тарѓиби сиёсати маорифпарваронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон сањм мегиранд.

Дар маљмўъ кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон беш аз 41 маротиба тавассути шабакањои радио ва телевизион оид ба масъалањои гуногуни соњаи маориф баромад карданд.

VIII. Сафарњои хидматї

Аъзои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон барои омўзишу баррасии татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки марбути соњаи маорифанд, ба сафарњои хидматї мераванд. Њамчунин баъзан лозим меояд, ки љињати иљрои ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва ё кори наќшавї ба сафарњои хидматї раванд.

Дар ин муддат барои амалї гардонидани тадбирњои андешидашуда кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон 10 маротиба ба сафарњои хидматї сафарбар карда шуданд.

IX. Тарбияи кадрњои љавони илмї

Дар назди Академияи тањсилоти Тољикистон Шўрои дифоъ аз рўйи рамзњои 13.00.01 ва 13.00.02. фаъолият мекунад. Узви раёсати АТТ, аз як тараф, ба сифати роњбари илмї ва, аз тарафи дигар, чун аъзои шўро дар тарбияи кадрњо сањм мегиранд. Дар нуњ моњи соли 2016 бистушаш нафар рисолаи илмї дифоъ карданд, ки аз ин миќдор 6 нафар аз рўи рамзи 13.00.02 мебошад. Дар тарбияи кадрњои љавон узви раёсати АТТ М.Лутфуллоев, Ќ.Ќодиров, Ф.Шарифзода, Каримова И.Х. ва профессор С.Неъматов бештар сањм гузоштаанд.

X. Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон

Бо ибтикори раёсати академия осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон ба ифтихори 25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон толори махсуси намоишї тањти унвони «Наќши Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун маорифпарвар дар рушди соњаи маориф» таъсис дода шуд.

Њамчунин дар яке аз толорњои осорхона гўшаи «Аз Паём то Паём» таъсис дода шудааст, ки ширкаткунандагон њангоми сайри осорхона оид ба нуктањои муњими Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон маълумоти пурра ба даст меоранд.

Тибќи банди 4.1. ва 4.2. Ќарори љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 25.05.2016 лоињаи Низомномаи намунавии «Осорхонаи муассисаи тањсилоти умумї» ва матни озмуни «Осорхонаи бењтарин» тањия ва ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шуд.

Кормандони Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон тайи 9 моњи фаъолият 25 сайри осорхонавї гузарониданд, ки аз он бештар аз 600 нафар омўзгорону унвонљўён, донишљўёну талабагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, ибтидої ва олии касбї ѓизои маънавї бардоштанд.

Баробари комёбињо дар фаъолияти раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон баъзе камбудињо мављуданд, ки асоситаринашон инњоянд:

- дар солњои охир ба тањќиќи педагогикаи муќоисавї машѓуланд, вале њанўз ягон маќолае, ки барои њалли ин мушкилот мусоидат намояд, ба миён наомадааст;

- педагогикаи ниёгон дар сатњи лозима муаррифї нагаштаанд, баъзе маводе, ки ба табъ расидаанд, ба адабиёт шабоњат доранд;

- тањќиќотњое, ки заминаи воќеї дошта, њаёти мактабиёни имрўзаро фаро бигирад, кам ба назар мерасанд;

- барномањои таълими Педагогика дар муассисањои тањсилоти олии касбї тибќи талаботи рўз таљдиди назар мехоњанд;

- китобњои Педагогикаи ба забони тољикї таълифшуда аксарият, хусусиятњои хоси миллиро ба таври лозима фаро намегиранд. Ваќти он расидааст, ки озмуни таълифи китоби «Педагогика» эълон карда шавад;

- конференсияю симпозиумњои байналмилалї, ки дар он масъалањои мубрами илми педагогика ва масъалањои ислоњоти соња мавриди муњокима ва баррасї ќарор бириганд, кам ба назар мерасанд;

- дар сатњи зарурї набудани њамкории осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон бо осорхонањои мактабї;

- нарасидани рафњои муосири шишагї ва ба талабот љавобгў набудани гўшањои намоишии осорхона;

- ба меъёрњои замони муосир мутобиќат накардани утоќњои намоишї, мутобиќ ба даврањои таърихї љойгир намудани нигорањову маснуоти дастї, макету банерњои мавзўї ва дигар воситањои камарзиши осорхона;

- то њанўз тасдиќ нагардидани Низомномаи намунавии осорхонаи мактабї;

- ба маќсади ба низом овардан ва аз ќайди давлатї гузаронидани нигорањо ва дигар воситањои камарзиши осорхонањои мактабї лоињаи “Шиноснома” ва китоби баќайдгирии нигорањои осорхонањои мактабї аз љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шавад.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКАДЕМИК

ИРИНА ХОЛОВНА КАРИМОВА

БИБЛИОГРАФИЯИ МОНОГРАФЇ