ТАДҚИҚОТҲОИ ИЛМӢ

              Њисобот оид ба фаъолияти ташкиливу илмии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2018

Масъалањои умумї

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон тибќи Оинномаи хеш барои соли 2018 наќшаи кор тањия ва тасдиќ намудааст, ки масъалањои матрањшаванда аз дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва вазифањое, ки аз Паёмашон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бармеоянд. Њамзамон ќарорњои марбути соњаи маориф ќабулкардаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илм, фармоишу супоришњои вазири маориф ва илм ва муовинони вазир ба назар гирифта шудааст.

Ваќеан, аввалан, Паёми њарсолаи Президенти Љумњурии Тољикистон вазифаю фаъолияти нињодњои кишварро дар соли нав муайян месозад. Сониян, њамасола Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бар асоси ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва бо назардошти дастуру њидоятњои Сарвари давлатамон наќшаи чорабинињо тањия ва тасдиќ менамояд. Дар робита ба ислоњоти соња дар маркази диќќати Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон татбиќи муносибати босалоњият ба таълим ќарор дорад. Дар маљмўъ нуктањои зикршуда фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистонро дар соли 2018 ташкил медињанд.

Дар соли 2018 ба унвони  раёсат беш аз 200 мактуб  ворид шуда, аз он 370 адад содир  гаштааст, ки асосан ба масъалањои соња  марбутанд.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон аз рўйи самтњои муќарраргашта, ки аз талаботу дархости Вазорати маориф ва илм бар- меоянд, фаъолият карда, дар ин муддат 18 маљлиси раёсатро гузаронид. Дар љаласањо масъалањои муњимми соња баррасї гаштанд.

Самти аввалро татбиќи масъалањое, ки аз ќарору ќонунњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва наќшаи кору чорабинињо ва фармоишњои Вазорати маориф ва илм бармеоянд, ташкил мекунад:

- дар соли 2018 аз тарафи кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон «Вазъи татбиќи муносибати босалоњият дар таълими синфњои 1 – 4-и муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри Турсунзода ва ноњияи Шањринав» мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода шуд. Масъалаи мазкур дар маљлиси раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон муњокима ва ќарор ќабул карда шуд;

- баъзе кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон бар асоси фармоиши вазири маориф ва илм аз курсњои омўзишї гузашта, дар тайёр кардани тренерони сатњи миллї (Ғ. Бобизода, Ф.Гулмадов) сањм гирифтанд;

- дар ноњияи Шоњмансур (мактаби № 100) курсњои омўзиши тренерони сатњи мањаллї доир гашт, ки назорати раванди тайёр кардани онњо ба зиммаи корманди АТТ (Ф. Гулмадов) гузошта шуда буд ва ин вазифа дар сатњи лозима иљро гардид;

- тибќи наќшаи кори Вазорати маориф ва илм дар нимаи аввали соли 2018 татбиќи «Консепсияи миллии тањќиќоти илмии маќсаднок оид ба масъалањои рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипњои демократї ва рушди љомеаи шањрвандї барои солњои 2013-2028» самти педагогї-психологї дар Донишгоњи давлатии Хуљанд ва Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ш. Панљакент санљида шуд, ки натиљаи он дар мушовараи Вазорати маориф ва илм баррасї гардид. Маълумотномаю ќарор низ ќабул гардид (М. Лутфуллозода);

- тибќи наќшаи кори Вазорати маориф ва илм ва наќшаи кори раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забони русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020» дар Коллељњои омўзгории Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ғафуров ва Коллељи омўзгории ш. Конибодом санљида шуд. Баъди баррасї дар љаласаи раёсати Академияи тањсилот ба Вазорати маориф ва илм пешнињод карда шуд;

- бо асоси фармоиши вазири маориф ва илм аз 30.04.2018 бо роњбарии корманди Академияи тањсилоти Тољикистон вазъи њуљљатнигорї, таълиму тарбия, сифати тањсилот ва заминаи кадрї дар ноњияи Кўњистони Мастчоњ санљида шуд. Натиљаи санљиш дар мушовараи сайёри Вазорати маориф ва илм дар ш. Хуљанд баррасї гардид;

- бо фармоиши вазири маориф ва илм (ва фармоиши президенти Академияи тањсилоти Тољикистон аз 04.05.2018, № 42) мудири шуъбаи АТТ Ф.Гулмадов дар кори семинар - машварати омўзишї оид ба татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар ш. Хоруѓи ВМКБ аз 5 то 09.06.2018 ба сифати роњбари гурўњ ширкат кард;

- тибќи наќшаи кори Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон барои нимаи дуюми соли 2018 вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020 дар Донишкадаи давлатии омўзгорї дар ш. Панљакент ва Коллељи омўзгории ба номи Л. Шералии ш. Панљакент аз 25.08.2018 то 1.09.2018 санљида шуд. Оид ба натиљаи санљиш маълумотнома омода гардида, ки ба Вазорати маориф ва илм пешнињод карда шуд;

- дар асоси фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон мутахассиси Академияи тањсилоти Тољикистон Муњиддинзода Б. аз 20.08.2018 то 1.09.2018 љињати омода намудани МТМУ-и № 27 ноњияи Данѓара ба соли нави тањсил дар сафари хидматї ќарор дошт ва вазифаи ба зимма гузошташударо анљом дод.

-тибќи ниќшаи кори Вазорати маориф ва илм барои нимаи дуюми соли 2018 «Вазъи кори осорхонањои  мактабии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии љумњурї» баррасї гашт. Натиљаи санљиш дар љаласаи назоратии назди вазир муњокима ва ќарори дахлдор ќабул карда шуд;

- тибќи наќшаи кори Вазорати маориф ва илм «Вазъи татбиќи ќарори Њукумати љумњурии Точикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забони русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020» дар Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ш. Панљакент ва Коллељи омўзгории ш. Панљакент баррасї гашта, дар назди муовини якуми вазир Мирбобоев Р.М. муњокима гардид ва ќарор ќабул карда шуд;

- бар асоси фармоиши вазири маориф ва илм кормандони раёсати АТТ вазъи сифати тањсилот ва сатњи дониши хонандагони муассисањои тањсилоти умумии ш. Хоруѓ ва ноњияи Шуѓнонро баррасї карда, маълумотнома пешнињод карданд, ки дар мушовара мавриди муњокима ќарор дода шуд. (С. Камолзода, Б. Муњиддинзода);

- аз тарафи  кормандони раёсати АТТ дар ш. Кўлоб мониторинги сатњу сифати тањсилот дар МТМУ гузаронида шуд ва маълумотнома ба вазорат ирсол гардид (Ф. Гулмадов, Б. Муњиддинзода);

- вазъи таълими забони давлатї дар муассисањои тањсилоти умумии аќаллиятњои миллї дар шањрњои Хуљанд, Конибодом ва Истиќлоли вилояти Суѓд санљида шуд (Ф. Гулмадов);

Дар маљмўъ 15 масъала барои баррасї ва оид ба онњо маълумотнома омода ва ирсол карда шуд.

Самти дувуме, ки кормандони Академияи тањсилот ба тањќиќ гирифтаанд, марбути «Педагогикаи муќоисавї» мебошад. Дар ин самт натиљаи кори аввалї дар шакли рисола тањти унвони «Педагогикаи муќоисавї» (муаллифон: И. Каримова ва С. Сулаймонї. - Душанбе, 2018. – 198 с.) ба табъ расид. Тањќиќот идома дорад. Мутаассифона, аввалан, агар бастњои иловагї барои Академияи тањсилот људо нагарданд, ќатъ гаштани тањќиќот дар ин самт аз эњтимол дур нест.

Сониян, омўхтани таљрибаи пешрафтаи соњаи маориф кишварњои дуру наздик ба манфиати кор аст. Агар масъалаи мазкур љиддї омўхта шуда, натиљааш дар кишвар татбиќ гардад, бараи бењбудии соња мусоидат мекунад. Севум омўхтани таљрибаю ба фаъолияти соњаи маорифи кишвари дигар ниёз ба сафарњои хидматї дорад. Мо њар коре, ки оид ба ислоњоти соња анљом медињем аз рўйи мутолиаи Интернет ва ё маслињати мушовирони хориљї, ки аксаран фиребанда мебошад. Маќоли хубе њаст, ки чунин садо медињад: «Шунидан кай бувад монанди дидан».

Самти севуми фаъолияти кормандони илмии АТТ-ро «Педагогикаи халќи тољик» ташкил медињад. «Педагогикаи халќи тољик» тањќиќоти тозаро интизор аст, яъне аз диди дигар бояд тањќиќ гардад. Агар масъалањои педагогикаи миллї аз нав ва ба таври љиддї тањќиќ гарданд, нуктањои тоза дар илми педагогика ошкор мешаванд, ки бар манфиати таълиму тарбия хоњад буд. Дар робита ба ин чанд маќола нашр шуд:

- маќолаи Нигариши тоза ба педагогикаи ниёгон // Роњкорњои навин дар тањќиќи мероси педагогї: Маљмўи маќолањои илмї - Душанбе: Ирфон, 2018 – С. 15-24 (М. Лутфуллозода);

- маќолаи Афкори педагогии ниёгон ва проблемаи татбиќи он дар педагогикаи муосири миллї. Маљмўаи маќолањои илмї. – Душанбе: Ирфон, 2018 - С. 25-42 (Ф. Шарифзода);

- маќолаи Адаб-пирояи инсон //Паёми АТТ, 2018. - № 2. - С.22-26 (М. Лутфуллозода).

Самти чоруми фаъолияти кормандони Академияи тањсилот оѓоз бахшидан ба тањќиќи «Мавќеи дидактикаи байнифарњангї дар шароити тањсилоти бисёрзабонї» мебошад. Дар замина корњое оѓоз гардидааст. Ошкор сохтани нуктаи мазкур љињати ба роњ мондани омўзиши бисёрзабонї имкон фароњам меоварад, ки муассисањои таълимї ба ин кор љиддї машѓул гарданд. Дар ин муддат баъзе корњои аввалия анљом шудаанд:

- монографияи Поликултурное и полилингвальное образование в Республике Таджикистан: Издателство Эр.- Граф. - Душанбе, 2015. - 189с.(С. Неъматов);

- Актуальные проблемы поликультурного и полингвального образования в республике Таджикистан: Изд. «Нигор», 2018.-176 с. (Каримова И., Шарифзода Ф., Негматов С.);

- 6 маќолаи мутахассиси АТТ оид ба масъалањои назариявию амалии гуногунфарњангї ва бисёрзабонї ба табъ расид, ки номгўи онњо дар маводи нашршуда  зикр гаштаанд.

Самти панљуми фаъолияти кормандони раёсати Академияи тањсилот ба муассисањои тањсилоти миёнаи умумии камнуфус иртибот дорад. Вале як муддат кормандони Маркази љумњуриявии таълимию методї ва Пажўњишгоњи рушди маориф барои «санљидан»-и чунин муассисањои таълимї фаъолтар гаштаанд. Ва ин кор асосан ба зиммаи Пажўњишгоњи рушди маориф вогузор мегардад, зеро дар он шуъбаи махсус фаъолият дорад. Новобаста ба ин аз рўйи имкон кормандони АТТ фаъолияти тањќиќотиро дар ин самт идома медињанд. Мутаассифона, то имрўз ба сабаби камбуди баст ба тањќиќи ин кор аз Академияи тањсилот касе машѓул нагаштааст. Мушкилоти ин муассисањои тањсилот зиёд аст ва бояд њалли худро ёбанд.

Самти шашуми фаъолияти раёсати АТТ, ки бо дастгирии Вазорати маориф ва илм соли гузашта ба фаъолият оѓоз кардааст, муттањид гардонидани неруњои илмии соњаи педагогика ва дидактикаи хусусї мебошад. Дар робита ба ин фармоиши вазири маориф ва илм аз 14.12.2015, № 1293 тасдиќ шудааст. Њамзамон тибќи супориши Вазорати маориф ва илм дар назди АТТ бо фарогирии мутахассисони Вазорати маориф ва илм, ДМТ, ДДОТ, ПРМ ва АТТ Шўрои пешдифоъ таъсис дода шудааст, ки ин идомаи њамон њамкорї ба њисоб меравад. Фаъолияти Шўрои пешдифоъ шурўъ шудааст. Дар ин муддат 16 рисолаи пешнињодшуда аз тарафи аъзоёни шўрои мазкур баррасї хонда шуд. Аз ин миќдор 4 рисола муњокима ва баъд аз ислоњи эродњои муќарризон барои дифоъ пешнињод карда шуд. Дар мутолиаю баррасии рисолањои илмии пешнињодшуда ќариб њамаи аъзоёни шўро ширкат менамоянд.

Самти њафтуми фаъолияти АТТ ташкилу ба роњ мондани конференсияю семинар ва мизњои мудаввар мањсуб мегардад. Дар ин самт дар соли 2018 тадбирњои зерин амалї гаштанд:

- бо ташаббуси Академияи тањсилот ба таърихи 22 – юми феврали соли 2018 ба ифтихори 25-солагии Рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон дар толори Осорхонаи маорифи АТТ мизи мудаввар доир гашт. Дар кори мизи мудаввар кормандони шуъбањои АТТ ва Осорхона иштирок доштанд. Ќ. Ќодиров оид ба комёбињои Артиши миллї дар тўли ин солњо суханронї кард;

- 5-уми июни соли 2018 бо ташаббуси раёсати АТТ конференсияи љумњуриявии илмї - назариявї дар мавзўи сањми Тољиниссо Азизова дар такмили сулњ ва баланд бардоштани њуќуќи занон дар Тољикистон доир гашт. Дар кори конференсия кормандони АТТ, ПРМ раиси кумитаи занон ва оилаи назди ЊЉТ И.Т. Ќосимзода ва собиќадорони мењнат – ходимони давлатї Низорамо Зарипова, Бозгул Додхудоева ва дигарон ширкат доштанд (И. Каримова);

- бо ташаббуси АТТ мизи мудаввар дар мавзўи «Адабиёт – омили муњимми тарбияи насли наврас» доир карда шуд. Дар мизи мудаввар кормандони АТТ, ПРМ ва Осорхона ширкат доштанд. Њузури нависанда Абдуѓаффор Абдуљаббор ва баромади ў фаъолияти мизи мудавварро рангин сохт (њамаи кормандони АТТ, ПРМ ва Осорхонаи маориф дар ин мизи мудаввар ширкат карданд);

- бо ибтикори шуъбаи омўзиши масъалањои сиёсати тањсилот ба таърихи 11.04.2018 дар н. Шањринав дар мавзўи «Талабот ба дарси забони тољикї дар замони муосир» мизи мудаввар доир карда шуд. Дар кори мизи мудаввар беш аз 64 нафар омўзгорони ноњия ширкат доштанд ва оид ба масъалањои гуногуни таълими забони тољикї табодули назар карданд (Ќ. Ќодиров, С. Аминов);

- бо ташаббуси шуъбаи арзёбии тањсилоти АТТ (Ф. Гулмадов) дар њамкорї бо Пажўњишгоњи рушди маориф ва Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф дар ш. Душанбе ба таърихи 4.04.2018 дар мавзўи «Роњњои татбиќи муносибати босалоњият дар синфњои ибтидої», мизи мудаввар доир карда шуд. Дар кори мизи мудаввар беш аз 60 нафар омўзгорони синфњои ибтидої ширкат доштанд. Дар аввал маърўзањои Ф. Гулмадов (АТТ), Д. Имомназаров (ПРМ) ва М. Юсупова (филиали ДЉТИБКСМ дар ш. Душанбе)-ро шуниданд ва сипас атрофи он гузоришњо, раванди ислоњоти соња ва роњњои татбиќи муносибати босалоњият дар таълим ба музокира пардохтанд. Ва њар кас андешаи худро баён дошт. Дар мизи мудаввар ба бисёр масъалањо равшанї андохта шуд.

- 29 июни соли 2018 бо ташаббуси шуъбаи илм ва татбиќи мавзўъњои фаромишии АТТ ва иштироки олимону методистон, омўзгорони соњибтаљриба конференсияи илмї-амалї дар мавзўи «Татбиќи муносибати босалоњият ба таълим» бахшида ба Рўзи Вањдати миллї доир гашт. Маводи конференсия дар њаљми 128 сањ. чоп ва дастрас гардонида шуд.

- семинар – суњбат бо омўзгорони фанни “Алифбо ва матни ниёгон”. Литсейи №5 ба номи Раљаб Амонов, ш. Истаравшан, 18 августи соли 2018. (А.Байзоев);

- семинар - суњбат бо омўзгорони литсейи 6-уми ш. Исфара, 23.08.2018 (А. Байзоев);

- семинар - суњбат бо кормандони раёсати маорифи ш. Истаравшан, 17.08.2018 (А. Байзоев);

- семинар - суњбат бо кормандони раёсати маорифи Исфара, 22.08.2018 (А. Байзоев).

- Академияи тањсилоти Тољикистон бо Пажўњишгоњи рушди маориф ба муносибати 400- солагии Сайидои Насафї конференсияи илмї –амалї дар мавзўи «Соли рушди сайёњї ва њунарњои  мардумї»  гузаронид (28.11.2018);

- бо ташаббуси  Академияи тањсилот ва Пажўњишгоњи рушди маориф конференсияи байналмилалї оид ба Масъалањои мубрами таълим ва  омўзиши забонњо дар тањсилоти бисёрзабонї ва гуногунфарњангї ба таърихи  26-27.11.2018 гузаронида шуд;

- 6 мизи мудаввар оид ба  љашнњои  Рўзи забони давлатї, Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон, Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон гузаронида шуд;

- конференсияии байналмилалї дар мавзўи  «Тањсилоти фарогир: мушкилот  ва љустуљўи роњњои њаллї онњо» ба наќша гирифта шудааст, ки раёсати АТТ ва ПРМ  моњи декабр доир менамоянд.

Дар маљмўъ дар давраи њисоботї бо ташаббуси раёсати АТТ 9 конференсия, 12 семинар ва 16 мизи мудаввар гузаронида шуд.

Самти њаштуми фаъолияти кормандони Академияи тањсилот ширкат дар конференсияю семинар ва мизњои мудаввар њисоб меёбад.

Дар ин муддат кормандони АТТ дар чорабинињои зерин ширкат доштанд ва баромад карданд:

- ба таърихи 26-уми апрели соли 2018 бо роњбарии И. Каримова конференсияи љумњуриявии илмї-назариявї дар мавзўи «Стратегияи миллии рушди маориф: вазъ, мушкилот ва натиљањои татбиќи он» доир гашт. Дар мавзўи «Национальная стратегия развития образвания (НСРО): извлеченые уроки и перективы» И. Каримова маърўза кард;

- 27 – уми апрели 2018 И. Каримова ба сифати аъзои њакамони озмуни бењтарин ќироатгари «Тютчевская весна в Таджикистане», ки ба 125 -солагии рўзи таваллуди шоир - лирик, публитсист бахшида шуда буд, ширкат намуд;

- 26-29 И. Каримова бо омўзгорони вилояти Хатлон во хўрда дар мавзўъњои:

- тарзи њаёти солим;

- гендер ва љинс;

- тањсилоти духтарон ва ѓайрањо суњбатњо гузаронид;

- рўзњои 3, 8 ва 10 - уми майи 2018 И. Каримова бо гурўњи кор оид ба тањияи филмњои аниматсионї суњбатњо ба роњ монд;

- И. Каримова наќшаи фаъолияти миёнамуњлати Стратегияи миллии рушди тањсилотро тањия ва дар соњаи тањсилоти томактабї муаррифї кард;

- И. Каримова рўзи 8 - уми майи 2018 дар назди кормандони АТТ Осорхонаи маориф, хонандагон ва кормандони ПРМ дар мавзўи «Наќши ѓалабаи бузург дар тарбияи ватандўстии хонандагон» баромад  кард;

- корманди АТТ дар имтињони хатми «Мактаби дояњо», ки бо дастгирии Бонки љањонї дар ДДОТ баргузор гардид, ширкат ва доир ба он хулосаи экспертї навишта, ба Вазорати маориф ва илм пешнињод намуд (Ќ. Ќодиров);

- корманди АТТ дар маљлиси тантанавї бахшида ба 22 - феврал – Рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, ки дар Донишкадаи молия ва ќарз доир гашт, ширкат ва баромад кард (Ќ. Ќодиров);

- кормандони АТТ дар љамъомади кормандони муассисаи ЉСК «Тољик Эйр» дар мавзўи «Тарбияи насли навраси ояндасоз» ба таърихи 14.02.2018 ширкат ва маърўза карданд. Дар љамъомад беш аз 200 нафар ширкат дошт (М. Лутфуллозода, Ф. Шарифзода ва С. Камолзода);

- дар семинари панљрўзаи Лоињаи Иттињоди Аврупо «Дастгирии техникї ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар самтњои такмили ихтисоси омўзгорон, арзёбии таълим, банаќшагирї, тањияи буљет ва мониторинг» корманди АТТ, А. Байзоев ба сифати роњбари гурўњи кори муаллифони китобњои забони арабї, алифбо ва матни ниёгон интихоб гардид, ширкат кард (5-9 феврали 2018, Китобхонаи миллї);

- дар семинари серўзаи Лоињаи ЮСАИД «Њамроњ бихонем» бо иштироки муаллиф ва муњаррирони асарњои бачагона (20-22 феврали соли 2018, А. Байзоев);

- дар семинар – машварати январии омўзгорони синфњои ибтидоии муассисањои таълимии ноњияи Фирдавсї (18 январи соли 2018) – суњбат дар мавзўи татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар синфњои ибтидої (А. Байзоев);

- дар семинари омўзишї ва таъсиси гурўњи кори №1 рољеъ ба «Таќвият бахшидани заминањои меъёрии њуќуќии низоми тањсилоти ибтидоии касбї ва омўзиш» (ш. Душанбе, мењмонхонаи Шератон: 18.01.2018 ва 13.03. 2018 (С. Камолзода);

- дар семинари илмию методї дар мавзўи «Истифодаи усулњои муосири таълим дар дарс», 20.02.2018, ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода (маърўзаи узви раёсати АТТ С. Шербоев дар мавзўи «Кор бо аёният (таблитсањо) дар дарсњои забони модарї»);

- дар семинари омўзишї ба муддати 6 рўз љињати татбиќи муносибати босалоњият дар таълим (С. Камолзода);

- дар мулоќот бо муовини Кумитаи давлатии амнияти миллї Мирзоев Н.Н. (14.042018, толори ДЉТИБКСМ, Ғ. Бобизода ва С. Камолзода);

- дар конференсияи илмї - назариявии љумњуриявї дар мавзўи «Стратегияи миллии рушди маориф: вазъ, мушкилот ва натиљањои татбиќи он» (27.04.2018, толори ПРМ, АТТ / С.Камолзода);

- дар конференсияи байналмилалї тањти унвони «Масъалањои муќоисавї - типологї ва методикаи таълими забонњо» ДМТ, 14 апрели 2018, А. Байзоев суханронї кард;

- дар семинари серўзаи лоињаи ЮСАИД «њамроњ бихонем» муаллиф ва муњаррири асарњои бачагона (22-25 апрели соли 2018, А. Байзоев);

- дар семинари илмї - амалии «Наќши маориф дар рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» (11.05.2018, дар 2 бахш: намоиши њунарњои дастиву мардумї (њавлии бино) ва маљлисгоњи (кормандони АТТ);

- дар семинари чоррўзаи лоињаи ЮСАИД «Њамроњ бихонем»- муаллиф ва муњаррири асарњои бачагона (16-19 майи соли 2018);

- дар семинари серўзаи лоињаи ЮСАИД «Њамроњ бихонем» бо иштироки мутахассисоне, ки ба сифати тренерони омўзишњо барои китобдорони муассиањои тањсилоти миёнаи умумї љалб гардиданд (дафтари кори лоиња (дар бинои Созидание), 24-26 майи соли 2018, (С. Камолзода);

- дар семинари тањлилии Кумитаи ибтидоии ЊХДТ дар н. Шоњмансур оид ба бетафовут набудан дар муборизаи иттилоотї, ки тавассути шабакањои иљтимої сурат мегирад (06.06.2018, С. Камолзода);

- дар мизи мудаввари «Наќши низом ва меъёрњои бањодињї дар баланд бардоштани сифати дониши хаттии хонандагон» (толори  филиали ДЉТИБКСМ дар ш. Душанбе, 04.04.2018);

- дар мизи мудаввар дар мавзўи «Садриддин Айнї масъалањои таълиму тарбия» бахшида ба 140–солагии Ќањрамони Тољикистон, сардафтари адабиёти муосири тољик Садриддин Айнї бо ширкати кормандони дастгоњи марказии Вазорати маориф ва илми ЉТ, АТТ, ПРМ, ДЉТИБКСМ ва дигар муассисањои зерсохтори ВМИЉТ (толорњои ПРМ, АТТ, 12.04.2018 ва ДЉТИБКСМ, 13.04.2018 њамаи кормадон);

- 30-юми майи соли 2018 дар љаласаи пленарии конфронси љумњуриявї дар мавзўи «Социоингвистический фактор поликультурной и полилингвальной среды» (дар Донишгоњи миллии Тољикистон) ширкат ва маърўза карда шуд. Маърўза дар шакли маќола дар маљаллаи Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон нашр гардид (С. Неъматов);

- 15.03.2018 аксари кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон дар конференсияи илмї-амалї бахшида ба 90–солагии таъсиси маљаллаи «Маърифати омўзгор» ширкат варзиданд (толори ВМИЉТ);

- 22.05.2018 корманди АТТ дар њамоиш бахшида ба «Рўзи љавонон» дар мавзўи «Наќши љавонон дар такмили мањорати касбии омўзгорон» ширкат варзид. Ташкилкунандаи њамоиш Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф (Ф. Гулмадов);

- дар њамкорї бо Маркази илм ва фарњанги Руссия дар ш. Душанбе сармутахассиси АТТ С. Неъматов мунтазам дар чорабинињои байналмилалї, ки њадафи он бењтар ба роњ мондани  таълими забони русї дар мактабњои тољикї аст, фаъолона ширкат меварзад. Танњо дар тўли се моњи охир дар ду вебинар (телемост), чорабинињо бобати муњокимаи китобњои дарсї барои хонандагони мактабњои русї, такмили ихтисоси муаллимони забони русї иштирок намуда, бобати баланд бардоштани сифати омўзиши забони русї дар шароити бисёрфарњангї ва гуногунзабонї номбурда андешањои худро иброз намуд;

- зимни сафари хидматї корманди АТТ дар шањри Хуљанд (аз 16.04 то 22.04.2018) дар конференсияи илмї-амалї тањти унвони «Маскани маърифат ва љањони илм», ки бахшида ба рўзи илм ва 90-солагии Коллељи омўзгории Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ғафуров баргузор гардида буд, ширкат ва суханронї намуд (Ф. Гулмадов);

- корманди АТТ ба таърихи 9-уми апрели соли 2018 дар мизи мудаввар бахшида ба 140 - солагии устод Айнї, ки бо ибтикори филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе доир гашт, ширкат ва дар мавзўи «Тасвири њунар ва њунармандї дар асарњои Айнї» баромад кард (С. Аминов);

- 12-уми апрели соли 2018 корманди АТТ дар мизи мудавваре, ки Пажўњишгоњи рушди маориф ба муносибати 140- солагии устод Айнї доир намуд, ширкат ва дар мавзўи  «њунарњои мардумї дар «Ёддоштњо»-и устод Айнї» маърўза кард (С. Аминов);

- ба таърихи 4-уми апрели соли 2018 корманди АТТ дар мизи мудавваре, ки дар филиали Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф дар ш. Душанбе баргузор гардид, ширкат варзид ва баромад кард (Ќ. Ќодиров);

- 13-уми апрели соли 2018 корманди Академияи тањсилоти Тољикистон С. Аминов дар конференсияи љумњуриявии илмї-назариявї дар мавзўи «С. Айнї - маорифпарвар», ки бо ташаббуси Вазорати маориф ва илм доир гашт, ширкат кард ва раванди кори конференсияро пеш бурд ва љамъбаст намуд. Њамзамон дар мавзўи «Мавќеи њунарњои мардумї дар осори устод Айнї» баромад кард;

- чун тренер дар семинар фаъолият карда, бо 25 нафар омўзгор машѓулият гузаронид (Ф. Гулмадов);

- тибќи фармоиши вазири маориф ва илм аз 15.02.2018, № 98 рафти машѓулиятњои тренерони сатњи миллї аз тарафи Ф. Гулмадов назорат карда шуд.

- семинари илмї -методї дар мавзўи «Истифодаи усулњои муосири таълим дар дарс» дар ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода, 20-уми феврали 2018 (С. Шербоев);

- дар чорабинии Маркази љумњуриявии тањсилоти иловагии Вазорати маориф ва илм, ки бахшида ба «Рўзи байналмилалии њифзи ёдгорињои таърихї ширкат ва дар мавзўи «Сабаќи таърих» маърўза кард (С. Шербоев);

- конференсияи илмию амалии «Сањми устод Айнї дар њифзи асолати забони тољикї ва бузургдошти фарњанги суннатї, ки бо ташаббуси Кумитаи забон ва истилоњоти назди њЉТ аз 13 апрели соли 2018 дар Китобхонаи миллї доир гашт, ширкат кард (С. Шербоев);

- конференсияи илмї–амалии љумњуриявии «Вазъи татбиќи муносибати босалоњият дар фаъолияти муассисањои таълимї» бахшида ба Рўзи Вањдати миллї (И. Каримова, Ф. Гулмадов, А. Байзоев);

- дар чорабинии њафтаи забони русї дар Љумњурии Тољикистон, ки бо ташаббуси сафорати Россия дар Тољикистон ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон доир гардид, аз 4-11 июни с. 2018 (И. Каримова);

- мизи мудаввар дар мавзўи «Забони русї - забони њамкорї дар фарњанг, тањсилот ва илм (дар доираи Рўзњои Пушкин дар Тољикистон. Созмондињанда: Маркази илм ва фарњанги Руссия, ш. Душанбе (8 июни соли 2018, И.Каримова);

- чорабинии мактаби тобистонаи кўдакон тањти унвони Инфиродикунї дар раванди тањсилоти фарогир (инклюзивї) дар Бишкек, Ќирѓизистон (2-6 - уми июли 2018, И. Каримова);

- шаби мусиќї - шеърхонї бахшида ба 90-солагии шоир А. Д. Дементев. Њамзамон баромад карда соњиби диплом гашт. Маркази фарњанг ва илми Россия (20 июли с. 2018, И. Каримова);

- чорабинї бахшида ба 140 – солагии Кузма Сергеевич Петров – Водник - нависанда, педагог, рассом. Маркази фарњанг ва илми Россия (17 августи с. 2018, И. Каримова);

- шаби мусиќї – шеърхонї бахшида ба 120- солагии шоир Василий Иванович Лебедев - Кумач (24 августи с. 2018 – И. Каримова);

- конференсияи «Музаффариятњои миллат дар замони соњибистиќлолї» - Пажўњишгоњи рушди маориф. Њамзамон баромад кард (6-уми сентябри с. 2018, И. Каримова);

- Конференсияи илмї – амалии байналмилалии «Перспективы исследование материалов устойчвых к коррозии в промышенности Республике Таджикистан» Институт химии АНРТ – Душанбе 29-30 мая 2018 г. (С. Бандаев);

- Конференсияи љумњуриявї дар мавзўи «Синтези њосилањои нави глитсеринї аз љињати биологї фаъол дар асоси аминокислотањо, (С. Бандаев);

- Республиканская конференция «Совремённое состояние биоразнообразия Таджикистана её охраны и рациональное использование» (С. Бандаев);

- дар форуми кўдакон оид ба масъалаи об конференсияи байналмилалии «Об барои рушди устувор» (19.06.2018. С. Камолзода);

- дар љаласаи Агентии ИМА оид ба рушди байналхалќї (ЮСАИД) лоињаи «Њамроњ бихонем» маљлисгоњи ВМИЉТ (06.07.2018, С.Камолзода);

- машварати таълимї оид ба Дастури нави Маркази байналмила-лии илмию техникї (МБИТ) тањия ва пешнињод намудани лоињањои тањќиќотї. Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 6.09.2018 (А. Байзоев);

- машварати методї бо омўзгорони фанни «Алифбо ва матни ниёгон» МТУ № 24 н. Фирдавсии ш. Душанбе, 31 августи с. 2018 (А. Байзоев);

- ба сифати намояндаи вазорати маориф ва илм ширкат варзидан дар машварати августии омўзгорони ноњияи Файзобод ва шањри Роѓун (27.08.2018, Ѓ. Бобизода ва С. Камолзода).

Дар маљмўъ кормандони АТТ – дар 43 конференсия, 31 семинар ва 44 мизи мудаввар ширкат ва баромад карданд.

Самти нуњуми фаъолияти кормандони АТТ ин аст, ки љињати бењтар гаштани сифати асноди меъёрии њуќуќии соња, маводи таълим ва кори таълиму тарбия пешнињод манзур месозанд. Раёсати Академияи тањсилот дар самти мазкур чунин пешнињодњо кардааст:

 - оид ба Рањнамо барои доир кардани омўзишњо оид ба таќвияти салоњиятнокии хониш дар синфи ибтидої;

- оид ба бењтар шудани Низомномаи озмуни «Навруста» (27.03.2018);

- оид ба бењтар шудани Низомномаи «Китобхони бењтарин» (27.03.2018);

- мактуб - пешнињод ба директори Иљроияи шуъбаи ташкилоти  байналмилалии Институти Љумъияти кушода. Бунёди мадад дар Тољикистон (13.03.2018);

- ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон љињати татбиќи «Стратегияи миллии рушд: вазъ, мушкилот ва натиљаи татбиќи он» гузаронидани конференсияи љумњуриявї (људо кардани маблаѓ, 14.03.2018);

- оид ба интихоби китобњо аз номгўи китобњои пешнињодкардаи «Анљумани осор…»-и Љумњурии исломии Эрон ба Вазорати маориф ва илм (30.03.2018);

- оид ба Низомномаи фаъолияти ошхонањои МТМУ –и Љумњурии Тољикистон;

- Наќшаи чорабинињо бахшида ба Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї (27.04.2018);

- Наќша - чорабинињои АТТ дар робита ба 30-солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон (2018-2021);

- Наќшаи чорабинињои Академияи тањсилот ва зерсохторњои он оид ба татбиќи суханронии Пешвои миллат, ки дар мулоќот бо намояндагони ањли љамоатчигии кишвар аз 12-майи соли 2018 доир гардид;

- пешнињоди Оинномаи АТТ ва сохтори нави он;

- оид ба рўйхати таќризгарони таљрибадори адабиёти таълим;

- оид ба зиёд шудани теъдоди соатњо дар зинањои тањсилот вобаста ба дароз кардани соли тањсил;

- оид ба ворид кардани таѓйирот ба барномањои таълим (13.06.2018);

- лоињаи Оинномаи Академияи тањсилоти Тољикистон ва сохтори он (25.06.2018);

- њисоботи ноиби президенти Академияи тањсилоти Тољикистон И. Каримова дар мавриди аз 2 то 6-уми июли соли 2018 иштирок ва баромад кардан дар чорабинии мактаби тобистонаи байналмилалї оид ба тањсилоти фарогир (инклюзивї), ки бо дастгирии Донишгоњи Амрикої дар Осиёи Марказї сурат гирифт;

 - оид ба муайян кардани номгўи китобњои аз забони тољикї ба русї тарљумашаванда (17.08. 2018).

- наќшаи чорабинињо оид ба суханронињои Љаноби Олї дар МТМУ-и № 31, 55 ш. Душанбе ва Донишгоњи тиббии Тољикистон ба номи А. Сино;

- дастуру тавсияњо барои омўзгорони химия.

- ба роњбари намояндагии ЮНИСЕФ дар Љумњурии Тољикистон барои њамкорї дар мавриди дастрас кардани таљњизоти техникї (компютер, принтер…) (13.09.2018);

- ба фонди бачагонаи ООН дар Тољикистон барои њамкорї дар мавриди пешгирии амалњои номатлуб (14.09.2018);

- мавод оид ба тањсилоти 12 – сола, ки ќаблан омода шуда буд (19.09.2018);

- оид ба номгўи конференсияњои љумњурї дар соли 2019 (19.09.2018);

- ба раиси Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар мавриди сабти ном кардани маљаллаи «Паёми АТТ» (24.09.2018);

- оид ба дарёфти асноди меъёрии њуќуќии муассисањои томактабї ба Сарраёсати маорифи шањри Душанбе (27.09.2018);

- ба намояндагии ЮНИСЕФ дар Тољикистон љињати дастгирии ташкили конференсияи байналмилалї дар мавзўи «Тањсилоти фарогир: мушкилот ва љустуљўи роњњои њалли онњо» (27.09.2018);

- ба Директори иљроияи Шуъбаи ташкилоти байналмилалии Институти «Љомеаи кушода» - Бунёди мадад дар Тољикистон «Тањсилоти фарогир» (27.09.2018);

- оид ба ташкили лаборатория, китобхонаи электронї, интихоби академик (1) ва узвњои вобаста (3); зиёд кардани воњидњои штатии кормандон (12.10.2018);

- оид ба экспертизаи гендерии китобњои дарсї (17.10.2018);

- оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» (18.10.2018);

- тарљумаи ќисми 1 ва 3 - юми китоби дарсии Математикаи синфи 3 аз забони русї ба тољикї дар шакли электронї (18.10.2018);

- тарљумаи ќисмњои 2 ва 4 - уми китоби дарсии Математикаи синфи 3 – юми муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Ќазоќистон аз забони русї ба тољикї дар шакли электронї (22.10.2018);

- наќшаи ташкил ва назорати раванди тарљумаи китобњои дарсї аз забони тољикї ба русї аз фанњои химия, физика, биология, анатомия, ботаника, экология, география, фанњои гуманитарї, китобњои синфњои ибтидої (26.10.2018);

- оид ба лоињаи Консепсияи равнаќи китобхонї ва ташаккули зењнию фикрии мактаббачагон (15.11.2018);

- оид ба гузаронидани масъалаи «Њамкорї бо муассисањои тањсилоти миёнаи умумї љињати самаранок ба роњ мондани муносибати босалоњият ба таълим дар ноњияњои Нурободу Рашт» (14.11.2018);

- рўйхати кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон, ки дар љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї» ширкат меварзанд (20.11 2018);

- оид ба људо кардани воњидњои сармуњосиб, котиб – коргузор ва ронанда (20.11.2018);

- оид ба ворид намудани таѓйирот ба аттестатсияи хатм ва гузариш (21.11.2018);

- оид ба ќатъ кардани фаъолияти Шўрои пешдифои назди АТТ (23.11.2018);

- масъалањое, ки дар нимсолаи аввали соли 2019 дар наќшаи кори Вазорати маориф ва илм ворид карда мешаванд (28.11.2018).

Дар давоми соли 2018 раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон барои бењтар шудани асноди меъёрии њуќуќї ва маводи дигари соња 40 пешнињод манзур сохтааст.

Самти дањумро омода кардан ва ирсоли маълумотномањо ташкил мекунад. Аз тарафи Вазорати маориф ва илм талаб карда мешавад, ки оид ба татбиќу иљрои ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, мушовараи вазорати маориф ва илм, наќшаи чорабинињо, фармоиши вазир ва ѓайрањо маълумотнома тањия ва манзур карда шавад. Ваќти зиёди  кормандон дар ин кор сарф мешавад. Дар муддати њисоботї чунин маълумотномањо ба Вазорати маориф ва илм ирсол гардидаанд:

- ба мактуби Вазорати маориф ва илм аз 18.12.2017, № 63/1—155 љињати таъмини амният, риояи тартиботи љамъиятї ва бехатарї аз сўхтор дар рўзњои таљлили соли нави мелодї (аз 30.12.2017 то 01.01. 2018 аз њисоби кормандони масъули муассиса ташкил намудани навбатдории шабонарўзї (03.01.2018, № 03/01);

- оид ба баргузории машѓулиятњои омўзишї дар доираи Барномаи дастгирии тањсилоти босифат (Лот 1) Дастгирии техникї ба ВМИЉТ дар самтњои такмили ихтисоси омўзгорон, арзёбии таълим, банаќшагирии, тањияи буљет, куррикулум ва мониторинг дар робита ба ислоњоти соња, бахусус дар самти таъмини сифати тањсилот ва баланд бардоштани таълиму тарбия њамчун омили асосї ва ташаккули шахсияти њамаљониба рушдёфта, мавќеи асосї касб намудани роњандозии муносибати босалоњият дар таълим дар минтаќањои алоњидаи љумњурї (04.01.2018, № 05/01);

- оид ба иљрои наќшаи миёнамуњлати амалиёти Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020 (09.01.2018, № 08);

- оид ба иљрои бандњои 33 – и наќшаи чорабинињои ВМИЉТ «Доир ба фаъолияти вазорат дар шаш моњи соли 2017, 37 – и наќшаи чорабинињои ВМИЉТ «Доир ба фаъолияти вазорат дар нуњ моњи соли 2017» ва банди 14 – и наќшаи кори Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар нимсолаи дуюми соли 2017 (11.01.2018, № 09/01);

- оид ба корњои дар шанбегињо анљомдодаи кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон (рўзњои 3 – 4-уми марти соли 2018);

- оид ба баргузории маљлиси умумии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар мавриди љамъбасти фаъолияти илмиву ташкилии раёсати Академия дар соли 2017 ва вазифањо барои соли 2018 (12.01.2018, № 10/01);

- оид ба протоколи маљлиси машваратии назди вазир аз 02.01.2018; аз 08.01.2018 №,02/1: 10.01.18, № 3;

-оид ба иљрои банди 37-и Наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илм “Доир ба фаъолияти вазорат дар нуњ моњи соли 2017 ва банди 14-и Наќшаи кори Вазорати маориф ва илм дар нимсолаи дуюми 2017“ (11.07.18);

-њисобот-маълумотнома дар бораи њолати технологияњои иттилоотї-компютерї ва истифодаи онњо дар соњањои гуногуни фаъолият дар ЉТ барои соли 2017 (15.01.2018);

- оид ба протоколи маљлисњои машваратии назди вазир аз 22.01.18, № 5/1, 29.01.18, № 07/1; 12.02.18, № 09/1; аз 19.02.18, № 10/1; 26.02.18 №1 2/1; 05.03.18, № 13/1; 12.03.18 № 14/1;

- оид ба мактуби Маркази миллии патенту иттилоот аз 16.01.18, № 21/011. Шўрои дифоъ оид ба дарёфти дараљаи номзадї ва докторї аз 14.11.2016 фаъолият надошт ва касе дифоъ накардааст (23.01.18);

- оид ба номгўйи асарњои бадеї барои хониши беруназсинфї;

- оид ба натиљаи баргузории семинарњои омўзишї, ки Лоињаи Иттињоди Аврупо оид ба фарогирии шунавандагон ба курсњо аз фанни химия, биология, физика, география ва техникаи итилооттї ва «Лоињаи њамроњ бихонем» бо омўзгорони синфњои ибтидоии шањру ноњияњои минтаќаи Хатлон (1 - 16 31.01.18) ба роњ монд;

- оид ба наќшаи баргузории конференсияњои илмї ва семинарњо дар муассисањои тањсилоти ибтидої барои кўдакони имконияташон мањдуд дар с.2018;

- оид ба стандарти забон ва адабиёти тољик, математика барои хонандагони синфњои 5-6 (Х-ХI), барномаи таълим ва китобњои дарсї забони давлатї барои синфњои 2—11 ва китобњои дарсї барои кўдакони имконияташон мањдуд (20.02.18);

- оид ба љашни 25-солагии Рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон;

- оид ба иљрои банди 10-уми Наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илм оид ба амалишавии Барномаи бењдошти таълими бехатарии њаракат дар роњњои автомобилгарди ЉТ барои солњои 2014—2016;

- семинари панљрўза (5—9.02.2018, дар бинои Китобхонаи миллї) дар доираи татбиќи Лоињаи Иттињоди Аврупо “Барномаи дастгирии тањсилоти босифат”;

- оид ба Стратегияи миллии ЉТ дар мавриди муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 2016—2020 (њафтае як маротиба);

- оид ба иљрои мактуби роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Рањмон Озода Эмомалї аз 03.03.2018, № 24/10-75 љињати пешнињоди рўйхати кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон ва муассисањои зерсохтор барои иштирок дар чорабинињои Наврўзї (06.03.2018,№ 74/01);

- оид ба корњои дар шанбегии рўзњои шанбе ва якшанбе 3-4 марти соли 2018 анљомдодаи кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон;

- оид ба иљрои протоколи маљлисњои машваратии њарњафтаинаи назди Вазири маориф ва илми ЉТ (16 адад);

- њисоботи семоња (январ - март) оид ба фаъолияти илмии Академияи тањсилоти Тољикистон (19.03.2018);

- оид ба ширкати И. Каримова ба таърихи 13.04.2018-15.04.2018 дар конференсия тањти унвони «Ман забони русиро барои он ёд мегирам» (дар шањрњои Тошканд ва Намангони Љумњурии Ўзбекистон);

- оид ба вазъи таъмини китобхонањои МТМУ бо адабиёти бадеї-оид ба иљрои наќшаи кори Шўрои миллии тањсилот;

- оид ба омода кардани номгўи адабиёти бадеї, ки аз тољикї ба ўзбекї ва баръакс чоп шудаанд (13.04.2018);

- оид ба татбиќи консепсияи маќсадноки миллию илмї ва тањќиќотї оид ба масъалањои рушди инсон, таъмини минбаъдаи  принсипњои демократї ва рушди љомеаи шањрвандї барои солњои 2013-2028» дар самти илмњои педагогї дар Донишгоњи омўзгории ш. Панљакент, ки дар мушовара баррасї гардид;

- оид ба иљрои банди 54-и Наќша-чорабинињои Вазорати маориф ва илм «Доир ба фаъолияти Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018»;

- оид ба иљрои бандњои 51, 53, 55. 92-юми Наќша-чорабинињои мазкур;

- оид ба бандњои 1, 2, 3, 4, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ва 32-и Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 (06.06.2018, № 161/01);

- оид ба иљрои Наќша - чорабинињои Академияи тањсилоти Тољикистон љињати амалї гардонидани вазифањое, ки дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Точикистон аз 22-декабри соли 2017 баён гардидаанд (20.04.2018);

- оид ба маводи омўзишї барои китобдорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва таќвияти чорабинињо барои бењтар намудани хониши адабиёти бадеї (04.05.2018, № 123/01);

- оид ба иљрои наќшаи кори Шўрои миллии тањсилот дар соли 2018 вобаста ба масъалаи вазъи таъмини китобхонањои муассисањои тањсилоти миёнаи умумї бо адабиёти бадеї (13.04.2018, № 98/01);

- оид ба вазъи таъмини китобхонањои муассисањои тањсилоти миёнаи умумї бо адабиёти бадеї дар шањру ноњияњои Хуљанд, Љаббор Расулов, Спитамен, Зафаробод ва Ашти вилояти Суѓд; ноњияњои Кўшониён, Љалолиддин Балхї, Шањритус ва Хуросони вилояти Хатлон (03. -07.042018);

- оид ба иљрои наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илм «Доир ба фаъолияти ВМИЉТ дар соли 2017 ва вазифањо дар соли 2018»;

- оид ба баргузории Шўрои пешдифои назди раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон (29.05. ва 07.06.2018);

- оид ба рўйхати асарњои бадеї барои хониши беруназсинфии хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї;

оид ба Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон дар мавриди муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 2016-2020 (њафтае як маротиба);

- оид ба иљрои бандњои дахлдори Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30.04.2011, № 227) (06.06.2018)

- оид ба иљрои Протоколи маљлиси машваратии назди вазири маориф ва илм аз 27.06.2018; 18.07.2018; 26.07.2018; 02.08.2018; 09.08.2018; 22.08.2018; 06.09.2018.

- оид ба татбиќи Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забони русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020.

- оид ба «Рафти тањия, нашр ва датсрасии стандарту барнома, модулњои таълим, замимањо ба китобњои дарсї, рањнамоњо барои гузариш ба муносибати босалоњияти фанњои табиатшиносї, технологияи информатсионї (14.06.2018);

- оид ба иљрои тавсияи Кумитаи СММ оид ба рафъи табъизи нажодї барои солњои 2018-2020 (18.06.2018);

- оид ба њолати физикии (албом) муассисањои тањсилоти умумии ш. Роѓун (19.06.2018).

- оид ба иљрои тавсияњои Кумитаи СММ оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї барои солњои 2015-2020 (25.06.2018);

- оид ба мактуби раиси љамъияти маъюбони  н. Ёвон (Талабов М.);

- оид ба иљрои Наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар робита ба амалишавии Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстримзм ва терроризм барои солњои 2016-2020 (13.07.2018);

- оид ба Натиљаи санљиши Агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон.

- дар бораи Натиљањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва вазифањо барои соли 2018 (05.07.2018);

- оид ба Маљлиси њисоботии ба фаъолияти ташкилї ва илмии нимсолаи аввали раёсати Академияи тањсилот ва Осорхонаи маориф бахшидашуда (06.07.2018);

- оид ба иљрои дастури Дастгоњи иљроияи  Президенти Љумњурии Тољикистон (20.07.2018);

- оид ба иљрои Наќша – чорабинињои Вазорати маориф ва илм дар партави Паёми Љаноби Олї (аз 22 декабри соли 2017) ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (20.07.2018);

- оид ба иљрои Наќша – чорабинињои Вазорати маориф ва илм, ки бо фармоиши вазири маориф ва илм 17.01.2018, № 139 тасдиќ шудааст;

- оид ба иљрои мактуби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 27.08.2018, № 03/2 -1139 ба муносибати 27-солагии Истиќлолияти давлатї (03.09.2018);

- оид ба иљрои супориши Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии н. Шоњмансур (03.09.2018);

- оид ба иљрои дастури Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 28 августи соли 2018, № 24/10-15 (08.09.2018);

- оид ба конференсияи љумњуриявии «Вазъи татбиќи муносибати босалоњият дар муассисањои таълим (29.06.2018);

- оид ба маљаллаю рўзномањои обунашудаи Академияи тањсилоти Тољикистон (24.08.2018);

- оид ба форуми кўдакон дар мавриди масъалањои об конференсияи байналмилалии сатњи баланд «Об барои рушди устувор», ки дар толори Китобхонаи миллии Тољикистон ба таърихи 19.06.2018 баргузор гардид;

- оид ба баргузории Шўрои пешдифои назди раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон (07.06.2018);

- оид ба татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар бораи таълиму тарбияи фарзанд».

- ба Вазири молия љињати маблаѓњои сарфшуда  (12.092018);

- ба Вазорати молияи  Љумњурии Тољикистон бинобар барзиёдатї будани маблаѓњои сарфшуда аз моддањои харољотї кам карда шавад (21.09.2018);

- Њисоботи президенти Академияи тањсилоти Тољикистон оид ба натиљаи имтињонњои давлатї (магистирї) дар факултети химияи ДДОТ дар соли тањсили 2017- 2018 (12.09.2018);

- оид ба татбиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» (18.09.2018);

- оид ба татбиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (14.09.2018);

- њисоботи раёсати АТТ оид ба фаъолияти 9- моња (18.09.2018);

- оид ба иљрои протоколњои маљлиси машваратии назди вазири маориф ва илм (17.09.2018); 21.09.2018; 24.09.2018; 29.10.2018; 08.11.2018; 15.11.2018; 20.11.2018; 29.11.2018;

- оид ба дархости муовини якуми вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон дар мавриди даќиќ кардани соли оѓози тањсили  шањрванди Љумњурии Исломии Эрон Љавод Неъматї (25.09.2018);

- оид ба иљрои дастури Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 28.08.; № 24/10 – 15 дар мавриди корњои иљрошудаи марбути риояи меъёрњои бехатарї (26.09.2018);

- оид ба  омўзиши таљрибаи кишварњои хориљї вобаста ба телефонњои мобилї мутаносибан ба синну соли ноболиѓону љавонон (3.10. 2018);

- оид ба таъмини гармию насби шишаи тирезањо ва кондинсионерњо дар кабинетњои кории кормандони Академияи тањсилот;

- ба Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон доир ба истифодаи телефонњои мобилї ва таъсири манфии онњо ба саломатии кўдакону наврасон (9.10.2018);

- оид ба пайдо карда натавонистани муќарриз ба китоби Географияи синфи 10- уми ќирѓизї (31.10.2018);

- оид ба баргузории чорабинињо ва баромади шахсони масъул бо љалби намояндагони ВАО бахшида ба Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (5.11.2018);

- оид ба вазъи осорхонањои  мактабї дар муассисањои тањсилоти умумии љумњурї (16.10.2018);

- оид ба анљом додани корњои бехатарї дар муассиса (14.11.2018);

- оид ба баргузории чорабинињо ва баромад бахшида ба Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон (16.11.2018);

- оид ба фарогирии духтарон ба тањсилоти асосї ва миёнаи умумї, инчунин ошкор кардани сабабњои аз тањсил дур мондани духтарон (16.11.2018);

- оид ба масъалаи Наќшаи миллии амалњо љињати иљрои тавсияњои давлатњои аъзои шўрои СММ оид ба њуќуќи инсон тибќи расмиёти универсалии даврї (давраи 2) барои солњои 2017- 2020» ба забони русї (19.11.2018);

- ба Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон оид ба рафти иљрои лоињаи аз маблаѓњои бюљети маблаѓгузорї кардашуда (19.11.2018);

- оид ба рафти тарљума ва чопи китобњо ба забони русї, узбекї ва ќирѓизї (22.11.2018);

- оид ба чорабинї ва барномањои шахсони масъул дар Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон (23.11.2018);

- оид ба вазъи татбиќи ќонуни ЉТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дар ноњияњои Тољикободу Лахш (26.11.2018);

- оид ба татбиќи Стратегияи миллии ЉТ оид ба экстримизм ва терроризм барои солњои 2016 – 2020;

- оид ба иљрои банди 9 – уми ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи натиљањои рушди иљтимоию иќтисодии ЉТ дар соли 2017 ва вазифањо барои соли 2018» (28.11.2018);

- оид ба банди 4 – 8 – уми Наќшаи чорабинињои Вазорати маориф ва илм дар мавриди татбиќи «Барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодњо барои солњои 2015 – 2020» (30.11.2018);

- оид ба санљиши вазъи сифати тањсилот ва сатњи дониши хонандагони муассисањои тањсилоти умумии ш. Хоруѓ;

- оид ба баргузории Шўрои пешдифои назди раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон (то 01.12.2018);

- оид ба амалї намудани ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 – юми октябри соли 2010,  № - 499 «дар бораи тасдиќи Консепсияи роњнамои касбии хонандагон дар Љумњурии Тољикистон».

Ин корњо аслан ба вазифаи хидматии кормандони Академияи тањсилот ва вазифаи оинномавї дохил намешаванд. Ин аст, ки ба тањќиќоти бунёдї ќариб ваќт намемонад. Навиштани  чунин маълумотњо вазифаи муассисањои дигари зерсохторњост Академияи тањсилот ва Пажўњишгоњи рушди маориф бояд ба тањќиќотњои бунёдии соња машѓул гарданд. Ин кор боис шудааст, ки шуд, ки ќариб тамоми маводи оид ба соња чопшуда  танњо аз маводи интернет асту бас.

Дар муддати соли 2018 раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон 125 номгўй маълумотнома оид ба масъалањои гуногуни соња тањия ва ба Вазорати маориф ва илм ва муассисањои дигар манзур сохтааст.

Самти ёздањум фаъолияти нашрии кормандони АТТ-ро фаро мегирад. Дар соли 2018 кормандони АТТ маводи зеринро ба табъ расониданд: (стандартњои фаннї, барномањои таълим, монографияю рисола ва дастурњои методию маводи таълим ва маќолањо):

- Барномаи таълими химия барои синфњои 8-11. 2018 (Ғ. Бобизода);

- Барномаи тарзи њаёти солим аз рўйи 8 соат барои наврасон ва калонсолон ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон манзур гашт (И. Каримова);

- дастури тарбиявии «Боғи падар – тољи сар», Душанбе -2018.-71 с. (М. Лутфуллозода);

- дастури методии “Технологияи таълими интерактивї”. - Ќўрғонтеппа, 2018. - 356 с. дар њаммуалифї (М.Лутфуллозода);

- дастури “Тарбияи хислатњои неки инсонї”. – Душанбе: Сифат, 2018, - 58 с. (М.Лутфуллозода);

- маќолаи “Олими пуркор” //Омўзгор, 8 - феврали 2018 (М.Лутфуллозода);

- роњнамо оид ба татбиќи ќонуни ЉТ “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”. – Душанбе: Сифат, 2018, -111 с. (Ќ.Ќодиров ва дигарон);

- маќолаи Сущность и содержание формирование нравственной смелости младших школьников в учебного воспитальное процессе //Вестик ТНУ. – Душанбе, 2017 № ¾. - С. 254-560 (Ф. Гулмадов);

- маќолаи Вазифањо ва мазмуни усулњои асосии тањќиќи урфу одат ва анъанањои миллии оилавї дар тарбияи ахлоќии мактаббачагони хурдсол //Паёми ДМТ. – Душанбе, 2018. - №151, С.256-242 (Ф. Гулмадов);

- маќолаи Дар хидмати ањли маориф. //Маърифати омўзгор. Нашри махсус. 2018. – С. 32-35 (С. Аминов);

- маќолаи Наврўз дар “Ёддоштњо”// Омўзгор, 12 апрели с. 2018 (С. Аминов);

- стандарт ва барномаи таълими забони тољикї барои синфњои V-XI. - Душанбе: Принт, 2018. - 152 с. (С. Аминов ва дигарон);

- дастури «Нисоб-ус сибён» дар тањияи С. Аминов. – Душанбе, 2018. 40 с.

- маќолаи Мавќеи њунарњои мардумї дар осори устод Айнї // Паёми АТТ, 2018. - № 1 (26). С. 59-64 (С. Аминов);

- монографияи “Поликультурное и полилингвалное образование в республике Таджикистан» и-во Эр-граф. - Душанбе, 2018. - 189 с. (С.Неъматов);

- маќолаи О проблемах инклюзивного образавания // Паёми ДМТ. 2018.- № 3/6. - С. 251 -254 (И. Каримова, С. Неъматов);

- Учебное пособие “Теория и практика перевода” описание термино системы. - Душанбе, 2018. – 88 стр (С. Неъматов);

- маќолаи “Формирование профессионално—коммуникативной компетенции студентов по русскому языку.” //Паёми Донишгоњи давлатиии Ќўрғонтеппа ба номи Н. Хусрав, 2018. - № 1;

- маќолаи “Фидоии роњи маърифат” //Бонувони Тољикистон, марти 2018. - С.18-19 (И. Каримова);

- маќолаи Способы организации контроля за качеством успеваемости учащихся общ-ых школ // Паёми ДМТ, 2018. - № 3/7 (И. Каримова);

- маќолаи “Машъалафрўзи роњи маърифат” //Омўзгор, марти 2018. - № 10.- С. 9 (И.Каримова);

- рисолаи Педагогикаи муќоисавї. - Душанбе, 2018. - 198 с. (И. Каримова, С. Сулаймонї);

- маќолаи Татбиќи муносибати босалоњият дар таълими мавзўи “Нахи лавсан” аз фанни Химия дар синфи 11 //Паёми АТТ, 2018. - № 1. (26). – С. 7-11 (Ѓ. Бобизода дар њаммуаллифї);

- дастури таълимии “Корњои мустаќилона аз фанни химияи органикї” барои донишљўёни факултањои биология (Бобизода Ѓ.М, Самиев М., Зоирова З.Т.), 2018;

- “Силлабус аз фанни Инноватсия дар тањсилот” барои зинаи магистр, ихтисоси “Химия” (Бобизода Ѓ.М.);

- маќолаи “Пажўњиши бунёдї дар ростои мероси педагогї” //Роњкорињои навин дар тањќиќи мероси педагогї”- Душанбе: Ирфон, 2018. - С.5-16 (И.Каримова);

- маќолаи “Ба роњи нек рафтан, зистан ва обод намудан” //Омўзгор, № 11 (12/32). - С. 7 (Ѓ. Бобизода);

- маќолаи “Ташаккули маданияти зењнї ва рушди тафаккури талабагон” //Маорифи Тољикистон. - Душанбе, 2018. -№2.- С.18-25 (Ф. Шарифзода);

- маќолаи Наќши бозињои дидактикї дар бедории раѓбати маърифатљўии талабагони хурдсол // Маорифи Тољикистон. - Душанбе, 2018, - № 6, С. 24-30 (Ф. Шарифзода)

- маќолаи Афкори педагогии ниёгон ва проблемаи татбиќи он дар  педагогикаи муосири миллї //Роњкорињои навин дар тањќиќи мероси  педагогї: Маљмўи маќолоти илмї.—Душанбе: Ирфон, 2018. - С.25-42 (Ф.Шарифзода);

- маќолаи Андешањо нисбати ташаккули раѓбати маърифатљўшии талабагон дар шароити њамгиро ва гуногунфарњангї, Паёми ДМТ Душанбе 2018, № 5, с. 166-172 (Ф. Шарифзода);

- маќолаи Перспективы развития педагогической науки образования в современном мире // маводи конф байналмилалии илмї-назарияви самтњои афзалиятноки ислоњоти тањсилоти олии педагогї. Душанбе 2018. С. 5-8 (Ф. Шарифзода);

- маќолаи Фаъолият баракатбахши зиндагист //Омўзгор, 8-уми феврали соли 2018 (С. Шербоев);

- маќолаи “Таърихи ташкили китобхонањои бачагона дар Тољикистон ” // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. – Душанбе, 2018, № 3/5(209), - С. 269 – 274. ( С. Камолзода);

- дастури Маводи омўзишї барои китобдорони МТУ оид ба таќвияти чорабинињои бењтар намудани малакањои хониши синфњои ибтидої  (мураттибон Исоев К., Камолзода С., Ф. Умарбек- Душанбе: контраст, 2018. 112 с.);

- дастури Маводи омўзишї барои китобдрони МТУ дастур барои шунавандагон (мураттибон: Исоев К., Камолзода С.,Ф. Умарбек) – Душанбе, 2018.-104 с.

- маќолаи Мавќеи китобхонаи мактаб дар татбиќи арзишњои инноватсионии илмњои педагогї // Паёми ДМТ. – Душанбе, 2018, № 3/6 (210). С.269-270 (Камолзода С.);

- маќолаи Китобхона: масоили њалталаб зиёд аст // Омўзгор, № 44, 1.11.2018 (Камолзода С.);

- маќолаи Фаъолияти китобхонањоро таќвият бояд бахшид // Омўзгор, 14 июни 2018 (С. Камолзода);

- маќолаи “Маводи таълимї набояд бањс эљод кунад //Номаи Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ғафуров. – Хуљанд, 2017. - №3 (52). – С.264-273 (С. Шербоев);

- маќолаи Таълими мавзўъњои “Сифати феълї” ва “Феъли њол ” ниёз ба таљдиди назар дорад // Паёми АТТ. - Душанбе, 2018. - № 4 (25). -С. 33-52; “Маърифати омўзгор”, № 7, 2018. С. 45-47 (С. Шербоев);

- маќолаи Дўсти абадї //Адабиёт ва санъат, 10-уми майи соли 2018 (С. Шербоев);

- маќолаи Ќоидањои имло ва мушкилоти  омўзгорон // Паёми АТТ. – Душанбе,2018, № 3 (28). С. 7-16 (С. Шербоев);

- Гуфтор дар ситоиши математика ва омўзиши он. Нашри 2 (бо ислоњу иловањо). - Душанбе: Поликон, 2018. - 140с. (М. Нуъмонов);

- Барномаи таљрибаомўзии педагогии донишљўёни факултети математика /ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - 14 сањ.(М. Нуъмонов, У. Холиќова);

- Стандарт ва барномаи фанни “Математика” барои синфњои 5-11.- Душанбе: Маориф, 2018. – 112 сањ. (М. Нуъмонов, С. Ќурбонов, С. Туронов);

- маќолаи Муносибати босалоњият дар таълими мавзўи “Прогрессияњо” //Маводи конференсияи илмї - методии љумњуриявии “Проблемањои истифодаи технологияи инноватсионї дар таълими фанњои табиї - риёзї”. – Душанбе, 2018. – С. 238-242 (М. Нуъмонов, Ќамариддини С.);

- маќолаи Асосњои методии таъмини пайдарпайии таълими геометрия ва алгебра дар синфњои 7-9 // Маводи конференсияи илмї -методии љумњуриявии “Проблемањои истифодаи технологияи инноватсионї дар таълими фанњои табиї-риёзї”. – Душанбе, 2018.- С. 242-248 (М. Нуъмонов, О. Сафарова);

- маќолаи Ташаккули малака ва мањорати  хонандагони синфњои 5-6 дар раванди њалли масъалањо // Маводи конференсияи илмї- методии љумњуриявии “Проблемањои истифодаи технологияи инноватсионї дар таълими фанњои табиї-риёзї”. – Душанбе, 2018. – С. 248-250 (М. Нуъмонов, Ж. Байменов);

- маќолаи Проблемаи муносибати босалоњият дар таълими математикаи мактабї /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов.- Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018.- С. 3-14 (М. Нуъмонов, М. Ёфтаков);

- маќолаи Муносибати босалоњият дар курси алгебраи синфи 7-ум / Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. Тањрир умумии М. Нуъмонов.- Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. – С. 14-18 (М. Нуъмонов, М. Ёфтаков, Г.М. Макимшоева);

- маќолаи Усулњои асосии истифодаи элементњои мантиќи математикї дар раванди њалли масъалањои математикї /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8 тањрири умумии М. Нуъмонов. - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С.Айнї, 2018. - 22 (М. Нуъмонов, Ш. Ѓафуров, Р. Норов);

- маќолаи Истифодаи масъалањои биологї дар раванди таълими математикаи мактабї / Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. тањрири умумии М. Нуъмонов.- Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - С. 43-48 (М. Нуъмонов, С. Гулов, Р. Норов);

- маќолаи Тањлили назариявию таърихии векторњо ва амалњо бо онњо /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. тањрир умумии М. Нуъмонов. - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - С.62-73 (М. Нуъмонов, А. Раззоќов, У. Тошмирзоев);

- маќолаи Методикаи истифодаи масъалањои физикї дар њалли масъалањои назариявї /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов.- Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018 - С. 155-166 (М. Нуъмонов, А.Амонќулов, Ф. Ғиёсов);

- маќолаи Баъзе масъалањои робитаи математика бо адабиёт /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї, китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов. - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. – С. 166-172 (М. Нуъмонов, А. Раззоќов, Б. Муродов);

- Истифодаи интеграл дар њалли масъалањо доир ба фигурањои чархзанї / Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї, китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов. - Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - С. 179-191 (М. Нуъмонов ва дигарон);

- маќолаи Тавсифи умумии методикаи омўзиши маводи геометрї дар синфњои ибтидої ва давомнокии он дар синфњои 5-6 /Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї, китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов. – Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - С. 192-204 (М. Нуъмонов, О. Неъматов);

- маќолаи Соњаи татбиќи стандарти фанни математика (алгебра геометрия) дар синфњои 5-11 / такмили математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї, китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов. – Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. - С. 204-212 (М. Нуъмонов, Р. Норов, Д. Раљабов);

- маќолаи Нуъмонов М., Њусейнов Ќ. Муносибати босалоњият ва мавќеи он дар таълими математикаи синфи 5 / такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї. Маљмўаи илмї. Китоби 8. Тањрири умумии М. Нуъмонов. – Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018. – С.212-215 (М. Нуъмонов, Ќ. Њусейнов);

- маќолаи Наќши муносибатњои байнињамии маориф, дин ва фарњанги љомеа дар пешгирї аз экстримизм ва ифротгаройи дар байни љавонон // Паёми АТТ № 1(26), 2018. – С. 75-80 (А. Байзоев);

- маќолаи самтњои њамкории Тољикистону Ўзбекистон дар соњаи маориф: имконият ва монеањо // Омўзгор (07.06.2018, А. Байзоев);

- дастури Масъалањои назариявї ва амалии муносибати босалоњият ба таълим // Омўзгор, декабри соли 2017 (4-шумора) – январи соли 2018 (1-шумора) ( А.Байзоев);

- маводи тарбиявии Аљоиботи Баткам / ќисса-эссењо аз наврасон барои калонсолон. – Душанбе: Адиб, 2018. – 88с. (А.Байзоев);

- маќолаи Мушкилоти таълим ва тарљумаи  феълњои  таркибии забони форсї барои англисзабонон / Маводи конф. Байналлмилалии “Масъалањои  мубрами тањќиќоти муќоисавї – технологии забонњо ва усулњои муосири таълими забонњои  хориљї”. Душанбе: матбааи ДМТ, 2018. С. 247-251 (А. байзоев);

- маќолаи Мушкилоти муфрад ва љамъ дар тарљума // Маводи конференсияи зикршуда: - Душанбе: 2018. –с. 251-256. (А. Байзоев);

- маќолаи «Использование валеологических задач в образовательном процессе по биологии» //Известия ТО МАН ВШ.- 2018. - №1.- С.24-29 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «Меркурирования 1-метил - 2-(о-нитрофенил) циклопропанов ацетатом ртути в муравьиной кислоте» //Известия ТО МАН ВШ .- 2018.- №1. - С.30-38 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «Новое о механизме меркурирования 1-метил-2-(2-нитрофенил) циклопропанов» // Вестник педагогического университета, 2018. - №1 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «О химическом превращении и спектральной характеристики 6-фенил-2-(2-(пропилтио) этил) имидазо -[2,1-в][1,3,4] тиадиазола» //Вестник педагогического университета, 2018. - №2 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи Синтез и спектральные исследование некоторых 5-замещенных сульфонил-производных имидазо-[2,1-b]- [1,3,4] тиадиазолов» // Вестник натционального университета, 2018.- №2.- С.147-155 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «Полициклических гемм-дигалогенциклопропанов в реакции с NOCl.2SO3» // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Перспективы использования материалов устойчивых к коррозии в промышленности республики Таджикистан» Институт химии АН РТ. - Душанбе, 29-30 мая, 2018. - С.196-197 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «Новое о механизме меркуриравания 1-метил-2-(2-нитрофенил) циклопропанов» //Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Перспективы использования материалов устойчивых к коррозии в промышленности республики Таджикистан» Институт химии АН РТ. - Душанбе, 29-30 мая, 2018.- С. 229 (С. Бандаев ва дигарон);

- маќолаи «Использование биологический эксперимент в изучения биологии средней общеобразовательных учреждениях» //Сборник материалов Республиканская конференция «Совремённое состояние биоразнообразия Таджикистана её охраны и рациональное использование» ТГПУ.-Душанбе, 2018. - С. 98-102. (С. Бандаев ва дигарон);

- Барномаи таълим ва наќшаи таќвимї аз фанни химия барои синфњои 8-11-уми муассисањои тањсилоти умумї. (Бо ќарори љаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст) // ISBN978-99975-802-6-9// ЉДММ «Душанбе-принт». Душанбе. - 2018. - 112с. (С. Бандаев ва дигарон);

- Химияи органикї. Китоби дарсї барои муассисањои тањсилоти миёнаи умумї (Бо ќарори љаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст) // УДК 373. 167. 1 ББК 24.2 Я72 Б-25. – Душанбе: Маориф, 2018. - 380с. (С. Бандаев ва дигарон);

- Роњнамои омўзгор аз фанни химияи органикї барои синфи 10. Дастури методї барои омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї (Бо ќарори љаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст) //ISBN 978-99947-1-00-0. – Душанбе: Маориф, 2018. - 380с. (С. Бандаев ва дигарон);

- Химияи органикї ќисми 2. Китоби дарсї барои муассисањои тањсилоти олии омўзгорї (Бо ќарори шўрои илмї-методии ДДОТ тасдиќ карда шудааст). – Душанбе, 2018. - 350с. (С. Бандаев дигарон);

- маќолаи «Ташаккули салоњиятњои хонандагон - омили баланд гардидани сифати тањсилот» Маводи конф. илмї - амалии љумњуриявї бахшида ба Рўзи Вањдати миллї. – Душанбе, 2018. - С.32-39 (Ф. Гулмадов);

- маќолаи  «Осоиштагии љомеа – мароми мо //Омўзгор, 12.07.2018, № 28 (Муњиддинзода Б.);

- маќолаи «Дар хидмати ањли маориф» //Маърифати омўзгор, нашри махсус, 2018. - С.32-35 (С. Аминов);

- маќолаи «Мавќеи њунарњои мардумї дар осори устод Айнї» //Паёми АТТ. - № 1 (26). 2018. - С. 59-64 (С. Аминов);

- маќолаи «Нахуст андеша, он гоњ гуфтор» //Омўзгор, 21июни с. 2018, № 25 (С. Аминов);

- маќолаи оид ба Эссе ва баъзе намунањои он //Маърифати омўзгор, № 4, 2018. - С. 30-34 (С. Аминов);

- маќолаи мавќеи «Лутфи латиф» дар матн барои синфи 8 //Маорифи Тољикистон, № 6, 2018. - С. 34-37 (С. Аминов);

- маќолаи «Њаќиќатро кушода бояд гуфт» //Омўзгор, 2.08.2018. - № 31 (С. Аминов);

- маќолаи «Китоби дарсї асари илмист ё на?» //Омўзгор, 16.08.2018. - № 33 (С. Аминов);

маќолаи «Вожањои мансуб ба њунарњои мардумї ва тавзењи онњо», //Маърифати омўзгор, № 8, 2018. – С.7-11 (С. Аминов);

- китоби «Забони тољикї» барои синфи 10 (224с // 14,0 љ/ч). – Душанбе: Маориф, 2018 (С. Аминов);

- дастури Бузургон дар бораи  забони тољикї, - Душанбе, «Маориф», 68 сањ. (С. Аминов);

- маќолаи «Профилактика вредных причек дошкольников средствами гуманного коллективного воспитания»//Вестник Кургантюбинского университета, № 1 – 2, 2018 (И. Каримова);

- маќолаи Муќаддима ба китоби «Поезия Таджикистана», ба забони олмонї, 2018, (И. Каримова);

- маќолаи «Андешањо дар бобати ташаккули салоњияти хонандагон дар вазъи дузабонї». Маводи конф. илмї – амалии љумњуриявї бахшида ба рўзи Вањдати миллї. – Душанбе, 2018. - С. 26-31 (С. Неъматов);

- маќолаи «Социолингвистический фактор формирования поликультурной и полингвальной среды» // Материалы Республиканской начно-практической конференции: «Актуальные проблемы русской филологии, сравнительной типологии и перевода» (Душанбе, 30 мая 2018г.). – Душанбе, Изд ТНУ, 2018. - С.16-23 (С. Неъматов);

- маќолаи Синтез и некоторые фармакологическые свойства иммуниоктивного лизин содержаюшего тетрапедпида //Химико фармацефтический журнал, 2018. – 52. - № 7. (Ѓ. Бобизода ва дигарон);

- дастури методии «Муносибати босалоњият ба таълим». – Душанбе: Ирфон», 2018. - 72 с. (Ѓ. Бобизода ва дигарон);

- дастури усулњои физикї, физикию химиявї дар тањлили моддањои органикї. – Душанбе: Ирфон, 2018 - 232 с. (Ѓ. Бобизода ва дигарон);

- китоби дарсии «Забони давлатї» барои синфи 9-и муассисањои таълимашон ба забони русї. - Душанбе: Офсет, 2018 -188 с. (А. Байзоев);

- стандарти фанни «Алифбо ва матни ниёгон барои синфи 7. Барномаи таълими фанни Алифбо ва матни ниёгон дар њаммуаллифї бо Ш. Кабиров ва С. Амонї» - Душанбе, 2018 - 88 с. (А. Байзоев);

- дастури методии Тањияи стандарт, барномаи таълим ва роњнамои омўзгор (мураттибон Ѓ. Бобизода, А. Байзоев ва дигарон. - Душанбе: 2018. - 52с;

- «Татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар муассисањои таълимї» / Маљмўаи маќолањои конференсия - Душанбе, 2018 - 128с. (мураттибон: А. Байзоев ва С. Камолзода);

- маќолаи Мутобиќати стандартњои фаннї, барномањои таълим ва роњнамоњои омўзгор ба муносибати босалоњият Татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар муассисањои таълимї. /Маводи конференсияи љумњуриявии илмї - амалї бахшида ба Рўзи Вањдати миллї. – Душанбе: Нигор, 2018. - С. 46-54 (А. Байзоев);

- маќолаи Хусусиятњои татбиќи муносибати босалоњият дар таълими «Алифбои ниёгон» (дар њаммуаллифї) маводи конф. љумњуриявї бахшида ба Рўзи Вањдати миллї. – Душанбе, 2018 - С. 104-109 (А.Байзоев);

- дастури методии Баъзе масъалањои назариявї ва амалии муносибати босалоњият ба таълим – Душанбе, 2018. - 40 с. (А. Байзоев);

- маќолаи Њаќиќатгў бояд буд //Омўзгор, 5 июли соли 2018 (А. Байзоев);

- маќолаи Об – муъљиза, сарнавишт ва баќои бани башар //Минбари халќ, 20 июни соли 2018. - № 25 (1161) (Ѓ. Бобизода);

- маќолаи Татбиќи муносибати босалоњият дар таълими мавзўи «Нахи лавсан» аз фанни химия дар синфи 11 //Паёми АТТ, № 1, (26) 2018. _ С. 7-11 (Ѓ. Бобизода);

- маќолаи Химчиские основы промышленной экологи в гидросфере. //Паёми АТТ, № 2, 2018. - С.15-22 (Ѓ. Бобизода);

- маќолаи Равшану возењ ё ифоданок //Паёми АТТ, № 2.- 2018. - С. 26 - 29 (С. Аминов);

- маќолаи «Адаб – кирояи инсон» //Паёми АТТ, № 2. – 2018. - С. 22-26 (М. Лутфуллозода).

– Барномањои таълими фанњо барои муассисањои тањсилоти олии равияи омўзгорї (Барномањои таълимии фанњои сикли химия). «Нури маърифат». – Хуљанд, 2018. – 44 сањ. (Муњаммадљонов М.С., Бандаев С.Г.);

– Барномањои таълими фанњо барои муассисањои тањсилоти олии равияи омўзгорї (Барномањои таълимии фанњои сикли химия). «Нури маърифат». – Хуљанд, 2018. – 28 с. (Муњаммадљонов М.С., Бандаев С.Г.);

– маќолаи Фољеаи муњандис Алфред Нобел – Таркиш бо ќувваи бузург // «Омўзгори љавон» ДДОТ. – Душанбе, 1.09.2018. –№ 1(989.) –с.12. (Бандаев С.Г., Хољаев С.);

– маќолаи Фољеаи муњандис Алфред Нобел – Худомўзони боистеъдод // «Омўзгори љавон» ДДОТ. – Душанбе, 25.05.2018. – № 18 (985). – с.12. (Бандаев С.Г., Хољаев С.);

      – маќолаи Истиќлолият ва рушди Бадахшон // Омўзгор. № 41 аз 11.10.2018 (Ф. Гулмадов);

– маќолаи «Наљотбахш» // Омўзгор. № 46 аз 15.10.2018 (Ф. Гулмадов);

– маќолаи Социолингвистический аспект формирования полилингвальной и поликультурной среды // Материалы международной конференции Актуальные проблемы преподавания и изучения языков в совремённом поликультурном и полилингвальном образовании.– Душанбе. Изд-во «Сифат».2018. –с. 3-18 (Неъматов С.);

– маќолаи Прецедентно-значимые аспекты в системе лингвокультурно-ориентированного обучения русскому языку студентов неязыкового вуза. Вестник ТНУ, 2018, № 5–с.172–180 (Неъматов С.);

– маќолаи Компетентность учителя русского языка в условиях поликультурного и полилингвального образования // Материалы международной конференции. Душанбе. Изд-во «Сифат».2018. с.10–17(Неъматов С.);

– маќолаи Функциональная направленность и стратегия формирования грамматической компетенции студентов языкового вуза в условиях полилингвального образования // Материалы международной конференции. Душанбе. «Сифат».2018. – с.17–26;

– маќолаи Андешањо дар бобати ташаккули салоњияти хонандагон дар вазъи дузабонї // Маводи конференсияи љумњуриявии илмї-амалї бахшида ба рўзи Вањдати миллї (Душанбе, 29 июни соли 2018). –Душанбе: «Ирфон», – с. 28 –32 (Неъматов С.);

– маќолаи «Ташаккули салоњиятњои хонандагон» – омили баланд гардидани сифати тањсилот // Маводи конференсияи љумњуриявии илмї-амалї бахшида ба рўзи Вањдати миллї (Душанбе, 29 июни соли 2018). –Душанбе: «Ирфон», – с. 32–38 (Ф. Гулмадов);

– маќолаи Пайомадњои нохуши истифодаи телефонњои мобилї // Омўзгор. № 43 аз 25.10.2018 (Б. Муњиддинзода);

– маќолаи Бетарафї хиёнат ба Ватан аст // Омўзгор. № 40 аз 4.10.2018 (Б. Муњиддинзода);

– маќолаи Амалњои фитнаангез оќибати нек надорад // Паёми Душанбе, № 75, аз 21.09.2018 (Б. Муњиддинзода);

– маќолаи Туро мо аз дилу љон дўст дорем, туро чун Тољикистон дўст дорем // Паёми Душанбе, № 78, аз 10.10.2018 (Б. Муњиддинов);

– маќолаи Конститутсия –роњнамои миллат // Паёми Душанбе, № 86, аз 31.10.2018 (Б. Муњиддинзода);

Дар соли 2018 кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон 4 стандарти фаннї, 8 барномаи таълим, 21 дастури методию, тарбиявї, 3 монография (1) ва рисола (2), 6 китоби дарсї ва 107  маќолаи илмиву методї таълиф ва нашр кардаанд.

Самти дувоздањуми фаъолияти АТТ-ро баррасии маводи таълим ташкил медињад. Дар ин кор кормандони АТТ, ПРМ ва донишгоњњои дигар низ сањм мегиранд. Дар муддати њисоботї ба маводи зерин таќриз навишта шуд:

- Модули омўзишї барои теренерон оид ба Татбиќи муносибати босалоњият дар таълими фанњои табиию риёзї (Ќ.Ќодиров);

- Роњнамо барои доир намудани омўзишњо оид ба таќвияти салоњиятнокии хониш дар синфњои ибтидої (Ќ.Ќодиров );

- дастури таълимии Х.Зиёї // Асосњои фалсафаи тањсилот (Ќ.Ќодиров);

- Барномаи таълими фанни Зоология ва китоби дарсии Зоология барои синфи 7;

- Рањнамо барои доир намудани омўзишњо ба таќвияти салоњиятнокии хониш дар синфњои ибтидої (Ќ.Ќодиров);

- журнали синфњои 1-4 ва 10-11, 2017;

- маводи Аттестатсия /тест аз фанни њуќуќшиносї дар синфи 11;

- тест аз Таърихи халќи тољик барои синфи 11:

- маводи Аттестатсияи хатми синфи 11;

- маводи Аттестатсияи хатми синфи 9;

- маводи Аттестатсияи Алгебра барои синфи 9 ва алгебра барои  синфи 11;

- Модули омўзишї барои тренерон оид ба фанњои табиї – риёзї;

- дастури методї // Оид ба татбиќи Ќонуни ЉТ Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд (Ф. Гулмадов);

- дастури Баъзе масъалањои назариявї ва амалии муносибати босалоњият ба таълим (Ф.Гулмадов);

- китоби С. Холназаров // Ташаккули заминањои асосии маърифати шахсияти хонандагон (Ф. Гулмадов);

- оид ба мавод тањти унвони Самтњои афзалиятноки рушди илмњои педагогї (Барои магистрантон, аспирантони ихтисосњои педагогї ва муњаќќиќони илмњои педагогї (С. Камолзода);

- лоињаи Низомномаи озмуни љумњуриявии Китобхони бењтарин барои хонандагони муасиссањои тањсилоти миёнаи умумї тањти унвони “Китоб - манбаи дониш (С. Камолзода);

- лоињаи журналњои синфї барои синфњои зинаи ибтидої ва зинаи умумї барои соли тањсили 2018-2019 (15.01.2018, № 13/01, А. Байзоев);

- мусаввадаи Луѓати англисї – тољикї - русї (Мураттибон: Крапивская Д.Б, Козорянск Л.А, 148с) (12.02.2018, № 35/01, А.Байзоев);

- оид ба ворид намудани маљаллаи илмї, маърифатї ва таълимиву методии Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон ба фењристи ягонаи маљаллањои (нашрияњои) илмии таќризшавандаи Љумњурии Тољикистон (31.01.2018, № 21/01);

- ба китоби Афсонањои Шоњин – (муаллиф Мубориз Достиев хонандаи синфи 5. Литсейи байналмилалии Президентї) 28.03.2018 (Ф. Гулмадов);

- ба Дастурамал барои тањияи стандарт, барномаи таълим ва роњнамоњои омўзгор – 39 с.;

- ба Лоињаи чањорчўбаи Барномаи таълими босалоњият барои муассисањои таълимии ЉТ;

- ба китобчаи Шеърњои Љамшед Азиз (хонандаи синфи 10-уми МТМУ –и ноњияи Вахш) (С. Амонов);

- ба лоињаи барномаи таълими “Муќовимат бо савдои одамон ва расонидани кумак ба ќурбониёни савдои одамон” (А. Байзоев).

Кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон ба беш аз 25 рисолаи илмии аспирантон ва унвонљўён таќриз навиштанд (Ѓ.Бобизода, И. Каримова, М. Лутфуллозода, Ќ.Ќодиров, С. Бандаев Ф.Гулмадов, С. Аминов, С. Шербоев, С. Неъматов, С. Камолзода ва дигарон).

- ба ду дастури методї, як китоби дарсї ва як Низомнома таќриз навишта шуд (М. Нуъмонов);

- ба китоби алтернативии «Алифбо» (муаллиф: Адуллоев А.) (13.07.2018);

- ба намоишномањои «Аљузакампир» (17 сањ.), «Бачаи дайду» (14. сањ.) ва «Њар сухан љое дорад» (8 сањ.) (31.07.2018);

- ба «Дафтари машќи хат барои синфи 1» (17.08.2018);

- ба дастури таълими «Гулдастаи мењр» (17.08.2018);

- ба дастури «Татбиќи муносибати босалоњият дар таълими забони хориљї (23.08.2018, С. Аминов, Ф. Гулмадов);

- ба китоби дарсии Забони тољикї барои синфи 9 - уми муассисањои тањсилоти умумї (04.09.2018 С. Аминов);

- ба 11 номгўй китобчањои бачагона барои хонандагони синни 10-12- солаи муассисањои тањсилоти умумї. (С. Аминов, Ф. Гулмадов);

- ба дастури илмию тарбиявии «Ањамияти тарбиявии фардиёти Саъдии Шерозї» муаллиф: Амонова М.Н. (Гулмадов Ф.);

- ба лоињаи «Рушди тањсилоти географї дар Тољикистон – 10 сањ. (10.09.2018);

- ба китоби «Њадиси ватандорї» (48 сањ.);

- ба китоби «Таслими ќалам» (148 сањ.);

- ба рисолаи хатми донишљў, ихтисоси тањсилоти ибтидоии факултети табиї-риёзї ва педагогика - психология Саёњати Ќурбонхон дар мавзўи «Тањлили психологии омодагии кўдакони 6-7 сола ба мактаб» (19.06.2018, С. Камолзода).

- ба лоињаи Рушди тањсилоти географї дар Тољикистон (11.09.2018);

- ба китоби «Таслими ќалам» ва «Њадиси ватандории Сипењри Абдуллоњи Њасанзод» (12.09.2018);

- ба китоби дарсии «Химия барои синфи 8» - уми муассисањои тањсилоти умумї (28.09.2018);

- ба дастури методии «Дунёи нав» (9.10.2018);

- ба дастури «Дунёи миллат» - и С. Сатторов (2.11.2018);

- ба «Рўзномаи хонанда», Журналњои синфї барои синфњои 1 – 4 ва 5 – 11 (22.10.2018);

- ба саволномањои супоришњои санљиши тестї бахшида ба бузургдошти 140 – солагии устод С. Айнї (25.10.2018);

- ба китоби «Ўзбек тили» барои хонандагони синфњои 6 (7.11.2018);

- ба «Инкишофи нутќ» ва «Математика» барои хонандагони синфи 3 – юми ношунавоњо (7.11.2018);

- ба рисолаи «Сайре аз зиндагї ва мероси Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї» (26.11.2018);

- таќриз ё љавоби муаллифони китоби дарсии «Химия барои синфи 8» Иброњимов Њ., Њакимхољаев С.Н. ба муќарриз (28.11.2018);

- ба монографияи Тошбоев Г.А. «Химия 1 - 4 - бензодиоксана» - 316 сањ. (Бандаев С.Г.);

- ба китоби омўзгорони ДДАТ ба номи Ш. Шоњтемур Идрисов Т.Ч., Бобиев Њ., Бобиев Ѓ. «Усулњои физикї – кимиёвии тањлил» - 91 сањ. (Бандаев С.Г.);

- ба китоби дарсии «Забони тољикї барои синфи 9» (бори дуюм).

Дар маљмўъ ба 95 маводи гуногуни ба соњаи маориф ва рисолањои илмї тааллуќдошта таќриз навишта шудааст.

Самти сездањуми фаъолияти кормандони АТТ-ро њамкорї бо воситањои ахбори омма ташкил мекунад. Њадаф ташвиќу тарѓиби андешањои маорифпарваронаи Сарвари муаззами кишварамон, бозёфтњои соњаи маориф дар замони Истиќлолияти давлатї, шарњу маънидоди масъалањои гуногуни таълиму тарбия ва ислоњоти идомадоштаи соња мањсуб мегарданд. Дар соли 2018 кормандони илмии Академияи тањсилот чунин суњбатњо доир намуданд:

-        рўзи 17.01.2018 корманди АТТ (Ф. Гулмадов) оид ба татбиќи муносибати босалоњият ба таълим бо хабарнигори шабакаи радиои “Садои Душанбе” мусоњиба доир намуд;

-        рўзи 18.01.2018 корманди АТТ (Ф. Гулмадов) бо хабарнигори телевизиони “Сафина” оид ба муносибати босалоњият дар таълим мусоњиба доир намуда, наворе омода кард ва тариќи шабакаи мазкур намоиш дод;

-        мусоњибаи узви вобастаи АТТ, профессор Ѓ. Бобизода бо хабарнигори Радиои Тољикистон дар мавзўи “Сифати маводи доруворї ва тањияи онњо бо истифода аз гулу гиёњњои шифобахши Тољикистон” рўзи 15.02.2018 мусоњиба дошт;

-        корманди АТТ С. Камолзода бо рўзноманигори “Радиои Тољикистон” дар мавзўи “Гўшаи китобњои дўстдошта дар хонавода”, 16.01.2018, соати 18:20;

-   корманди АТТ А. Байзоев бо рўзноманигори “Радиои Тољикистон”, барномаи “Насли Сомон” дар мавзўи “Татбиќи муносибати босалоњият: мушкилот ва роњњои њалли он ба таърихи 09.01.2018, мусоњиба кард;

-        корманди АТТ Ф. Гулмадов аз 15.01.2018 то 30.01.2018 љараёни семинари омўзиши муаллифони фанњои биология, химия физика, география ва технологияи информатсиониро назорат мекард. Хабарнигори шабакаи “Бањористон” ду бор бо ў њамсуњбат шуда, оид ба масъалаи мазкур бо Ф. Гулмадов мусоњиба доир кард;

-        корманди АТТ Ф. Гулмадов ба таърихи 10.01.2018 дар семинари омўзишї барои омўзгорони фанњои биология, химия, физика, география ва технологияи информатсионї дар Китобхонаи миллї ширкат кард ва тавассути шабакаи “Садои Душанбе” оид ба афзалияти муносибати босалоњият дар таълим изњори андеша кард;

-        президенти АТТ академик Ѓ. Бобизода бо хабарнигори “Радиои Тољикистон” Дилафрўзи Шукур дар мавзўи “Бартарии дарсњои амалї - озмоишї аз дарсњои муќаррарї” 6 июни соли 2018, дар барнома “Тафсири рўз” мусоњиба кард;

-        суњбат - мусоњибаи телевизионї дар доираи барномаи “Нигоњи нав” дар мавзўи масъалањои мубрами таълиму тарбия дар замони муосир: муносибати наслњо (дар заминаи китоби тозанашри “Аљоиботи Баткам”- и А. Байзоев ба таърихи 15.04.2018 тавассути шабакаи “Сафина” доир гашт;

-        суњбати телевизионї дар мавзўи тањсили фарогир – телевизиони “Настоящее время” (ба забони русї) - 8 майи соли 2018 барпо гардид.

Оид ба сифати китобњои дарсї ва нашри онњо, дастовардњои Академияи тањсилоти Тљикистон дар даврони Истиќлолияти давлатї, муаллими эљодкор ва ѓайрањо С. Аминов дар шабакањои Радиои Тољикистон (Субњ) ва шабакаи телевизионии “Сафина” 6 маротиба мусоњиба гузаронд.

-        С. Камолзода бо хабарногори “Садои Душанбе” дар мавзўи “Парчами миллї ва худшиносии фарњанги тољикон” 23.11.2018, Байзоев А. тавассути шабакаи Радиои Тољикистон 18.10.2018 оид ба масъалањои “Интихоби касб” ва 8.11.2018 оид ба такмили тањсил дар замони муосир мусоњиба ба роњ монданд.

Дар маљмўъ кормандони раёсати АТТ 29 маротиба бо шабакањои телевизионї ва радиоии кишварамон баромад карданд.

Самти чордањуми фаъолияти аъзоњои раёсати Академияи тањсилот ба тарбияи неруњои љавони илмї марбут аст. Неруњои љавони илмї аз тариќи аспирантура, унвонљўї ва докторантура сурат мегирад. Абаски Шўрои дифоъ як муддат фаъолият намекард, унвонљўён дифоъ накарда буданд. Дар айни њол шогирдони И. Каримова ва С.Неъматов дар шўроњои илмии дигар муассисањо дифоъ карданд, ки теъдодашон се нафар мебошад.

Њоло Шўрои дифоъ фаъолияти худро оѓоз кард. Аллакай яке аз шогирдони И. Каримова рисолаи докторї дифоъ кард. Айнї њол ќариб њамаи кормандони раёсати АТТ дар тарбияи олимони љавон сањм мегиранд. Ф. Шарифзода, {Ќ. Ќодиров}, Ф. Гулмадов, С. Аминов, С. Шербоев, С. Неъматов, С. Камолзода ва дигарон рисолањои илмии аспирантону унвонљўёнро мехонанд ва арзёбї мекунанд. Айни њол беш аз 16 рисолаи номзадиро хонданд ва арзёбї карданд. Аз ин миќдор чор рисола барои дифоъ пас аз ислоњи эродњо пешнињод карда шуд.

Дар ин муддат ду нафар шогирдони кормандони илмии АТТ (И. Каримова, С. Неъматов) рисолаи илмї дифоъ карданд.

Самти понздањум сафари хидматии корманди илмии Академияи тањсилоти Тољикистонро фаро мегирад. Корманди илмии АТТ барои омўхтану санљиши татбиќи ќарорњои Њукумати ЉТ, иљрои барномањои давлатї, наќшаи кори Вазорати маориф ва илм, наќшаи кори АТТ ва иљрои ќарорњои мушовара, љамъ овардани мавод барои кори илмї ва ѓайрањо ба сафари хидматї мераванд. Дар ин муддат љињати иљрои вазифањои гуногун - санљиши вазъи татбиќи муносибати босалоњият дар таълими синфњои ибтидої ба ноњияи Шањринав (аз 14.02.2018 то 18.02.2018 Ф. Гулмадов), санљиши вазъи татбиќи “Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар ЉТ барои солњои 2015 - 2020 дар Коллељи омўзгории ш. Хуљанд ва Конибодом (аз 16 то 22.04.2018 (Ф. Гулмадов), аз 30.04.2018 то 05.05.2018 тибќи фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон љињати санљиши вазъи таълиму тарбия, сифати тањсилоту заминаи кадрї ба Кўњистони Мастчоњ (Ф. Гулмадов), тибќи супориши Вазорати маориф ва илм љињати иштирок дар семинар – машварати омўзишї оид ба татбиќи муносибати босалоњият аз 05 то 09.06.2018 ба Хоруѓ (Ф. Гулмадов), ба шањру ноњияњои Хуљанд, Љаббор Расулов, Спитамен, Зафаробод, Ашти вил. Суѓд; ноњияњои Кўшониён, Љ. Балхї, Шањритуз ва Хуросони вил. Хатлон аз 03 то 07.04.2018 (С. Камолзода, А. Байзоев, Ќ. Зиёев), ба МТМУ № 14-. н. Ёвон, № 3 н. Рўдакї ва Гимназияи №1 н. Варзоб аз 14.05.2018 (С. Камолзода), ба н. Шањринав аз 9 то 11.04.2018 (Ќ.Ќодиров, С. Аминов), љињати баррасии татбиќи консепсияи миллии тањќиќоти илмї ба ш. Хуљанд ва Панљакент (М. Лутфуллозода) ба шањрњои Истаравшан ва Исфара аз 17 то 23.08.2018 (А. Байзоев), аз 20.09.2018 то 1.09.2018 ба н. Данѓара (Б. Муњиддинзода) аз 27 то 29.08.2018 ба ш.Роѓун ва н.Файзобод (Ѓ. Бобизода); аз 27.08.2018 то 1.09.2018 ба Панљакент (И. Каримова) ба сафари хидматї рафтанд. Гулмадов Ф. ва Муњиддинзода Б. ба шањри Кўлоб љињати гузаронидани мониторинги сатњу сифати тањсилот дар муассисањои тањсилоти умумїаз 4.10.2018, Гулмадов Ф. ба шањрњои Хуљанд, Конибодом ва Истиќлоли вилояти Суѓд ба маќсади омўзиши вазъи таълими забони давлатї дар муассисањои таълимашон ѓайритољикї аз 7.11.2018. Муњиддинзода Б. ба ноњияњои Тољикободу Лахш љињати  санљиши татбиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд (7.11.2018), Камолзода С. ба ш. Хоруѓ (22-27.10.2018) љињати санљиши вазъи сифати тањсилот ва сатњи дониши хонандагони муассисањои тањсилоти умумї ба ш. Бохтари вил. Хатлон дар ду давр: аз 30.10.2018 то 03.11.2018 ва аз 7 то 9.11.2018 ба сафари хидматї рафтанд. Оид ба сафарњои хидматї маълумотномањо ба Вазорати маориф ва илм манзур гаштанд. Дар маљмўъ кормандони АТТ 31 маротиба сафари хидматї рафтанд.

Њамзамон таъкид кардан лозим аст, ки аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон пайваста ба омўзгорон, унвонљўёну аспирантон, кормандони соња ва ѓайрањо оид ба масъалањои гуногуни таълиму тарбия ва тањќиќоти илм ва тањќиќоти илмї пайваста машварат медињанд. Дар соли 2018 ба беш аз 300 нафар машварат додаанд.

Чунон ки аён гашт, самтњои фаъолият зиёданд ва вобаста ба талаботи замон бештар мегарданд, вале теъдоди кормандон кам аст. Ба бастњои иловагї кайњо зарурият ба вуљуд омадааст. Барои бењтар гаштани фаъолияти Академияи тањсилот чанд омилњое мављуданд, ки баъзе аз онњоро пешнињод мекунем.

Барои бењтар гаштани фаъолияти Академияи тањсилот чанд нуктаро ба њисоб гирифтан лозим аст, ки асостаринашон инњоанд:

Пешнињод

1.                  Самтњои кор зиёд мегарданд, вале бастњои мављуда кам аст. Ин имкон намедињад, ки тамоми самтњои фаъолият ба пуррагї тањќиќ гардад, ба бастњои иловагї ниёз аст.

2.                  Барои омўхтани таљрибаи кишварњои дуру наздик, ки соњаи пешрафти маориф доранд, шароит муњайё карда шавад, ба манфиати кор хоњад буд. Нусхабардории айнии пешнињоди мушовирони хориљию ватанї натиљаи матлуб намедињанд

3.                  Барои нав кардани воситањои техникие (компютер...), ки дар Академияи тањсилоти Тољикистон мављуданд, ба дастгирии Вазорати маориф ва илм ниёз аст.

4.                  Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо зерсохторњояш тадбирњоеро рўи даст бигиранд, ки сирќат, яъне асардуздї дар соњаи маориф мањдуд карда шавад ва ин боиси бењтар гаштани сифати њам тањсилот ва њам маводи таълим мегардад.

5.                  Вазифаи хидматии баъзе зерсохторњои Вазорати маориф ва илм таљдиди назар карда шавад, то ки ба вазифањои хидматиашон ба унвонњои муассисањо мутобиќ гардонда шаванд.

Барои ќарори мушовара

Академияи тањсилоти Тољикистон (Ѓ. Бобизода) вазифадор карда шавад, ки:

1.    Диќќати кормандони Академияи тањсилот ва зерсохторњои онро ба татбиќи муносибати босалоњият дар таълим, бахусус ба таълими фанњои табиатшиносї ва технология равона намуда, пешрафту нуќсонњои онро ошкор созанд;

2.    Тањќиќи масъалањои гуногуни муассисањои тањсилоти умумї ва синфњои камнуфусро идома дода, барои кумак ба омўзгорону хонандагон дар нашрияњои соња маќолањо ба табъ расонад. Аз рўйи имкон бо омўзгорони чунин муассисањои таълим семинарњо доир намояд.

3.    Идора кардани мактабњо муассисањои тањсилоти умумї дар замони муосир, яъне масъалањои умдаи мактабшиносїаз назарњо  дур мондааст. Вазифаи директори мактабњо ва фаъолияти онњо ба тањќиќи љиддї ниёз дорад, зеро пешравии корњои таълиму тарбия, сифати тањсилот, омадагии омўзгор ва ѓайрањо ба фаъолияти дурусти  директорон иртиботи ќавї дорад.

4.    Минбаъд фаъолияти олимони Академияи тањсилоти Тољикистон бештар ба тањќиќи масъалањои мубрами соњаи  педагогика равона карда шавад.

5.    Нуктањоеро зимни омўзиши таљрибаи кишварњои дуру наздик мавриди тањќиќ ќарор дињад, ки боиси пешравию рушди соњаи маорифи он кишварњо гаштаанд.

Њисоботи

мухтасар оид ба фаъолияти ташкиливу илмии раёсати

Академияи тањсилоти Тољикистон ва Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2018

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бар асоси наќшаи кори тањиякардаю тасдиќшуда ва тибќи Оинномаи хеш фаъолият менамояд. Наќшаи кори Академияи тањсилот бо назардошти дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ки аз суханронињою мулоќот ва Паёми њарсолаашон бармеоянд, аз ќарорњои марбути соњаи маорифи Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илм, фармоишу супоришњои вазири маориф ва илм тањия мегардад.

Дар айни замон раёсати Академияи тањсилот 9 аъзо дорад, ки се нафари онњо дар муассисањои дигар кор мекунанд. Бинобар ин 4 нафар олимон љалб карда шудаанд. Дар асл 5 нафар узви раёсат дар Академияи тањсилот фаъолият дорад.

Бо вуљуди он ки теъдоди аъзоёни раёсати Академияи тањсилот кам аст, дар 15 самт фаъолона корро пеш мебаранд ва асосан дастурњои Вазорати маориф ва илмро иљро мекунанд.

Дар муддати њисоботї 18 маљлиси раёсат доир карда шудааст, ки дар он масъалањои муњими соња баррасї гаштанд.

Самти аввал баррасии татбиќи ќарорњои Њукумати љумњурї ва мушовараи Вазорати маориф ва илм ва фармоишњои вазирро фаро мегирад. Дар 15 масъала дар самти мазкур аз тарафи кормандони раёсати АТТ омўхтаю баррасї гашта, дар мушовараю маљлисњои назоратии назди вазиру муовинони ў муњокима гаштанд.

Самти дувум тањќиќи «Педагогикаи муќоисавї» унвон дорад ва натиљањои тањќиќот дар шакли рисола тањти унвони «Педагогикаи муќоисавї» (муаллифон: И. Каримова ва С. Сулаймонї) дар њаљми 198 сањ. соли равон нашр шуд.

Самти чорум «Мавќеи дидактикаи байнифарњангї дар шароити бисёрфарњангї» ном дорад ва натиљањои аввалини фаъолият дар ин масъала дар монографияи «Поликультурное и полингвальное образование» (2018, 189 сањ. С. Неъматов) инъикос ёфтааст. Оид ба масъалањои гуногуни самт 6 маќола низ ба табъ расидааст.

Самти панљум тањќиќи масъалањои муассисањои тањсилоти  камнуфус аст. Ин самт фаъолияти љиддию њамешагиро таќозо менамояд.

Самти шашум муттањидгардонии неруњои илмии педагогиро фаро мегирад.

Самти њафтум яке аз вазифањои оинномавии раёсати Академияи тањсилот мањсуб гашта, дар сатњи баланд доир намудани конференсия, семинар ва мизњои мудавварро фаро мегирад. Дар соли 2018 раёсати Академияи тањсилот 9 конфренсия, 12 семинар ва 16 мизи мудаввар гузаронид, ки аксари он ба масъалањои муносибати босалоњият дар таълим бахшида шудааст.

Ширкат ва баромад кардан дар конференсияю семинар ва мизњои мудаввар самти њаштуми фаъолияти узвњои раёсати Академияи тањсилотро ташкил медињад. Дар соли 2018 узвњои раёсат дар 43 конференсия, 31 семинар ва 44 мизи мудаввар ширкат ва баромад карданд.

Самти нуњуми фаъолият пешнињодоти мушаххасро оид ба бењтар гаштани сифати асноди меъёрии њуќуќї ва маводи таълим фаро мегирад. Кормандони раёсати Академияи тањсилот дар соли 2018 оид ба масъалањои гуногуни соња ба Вазорати маориф ва илм 40 манзур сохтааст.

Самти дањумро омода кардан ва ирсоли маълумотнома оид ба татбиќи ќонунњои Љумњурии Тољикистон, барномањои давлатї ва иљрои ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илм, фармоишњоро фаро мегирад. Дар соли 2018 дар маљмўъ 125 номгўй маълумотнома тањия ва ба Вазорати маориф ва илм ва дигар маќомоти болої ирсол шудааст.

Фаъолияти нашрии раёсати Академияи тањсилот самти ёздањум мањсуб мегардад. Дар ин муддат узвњои раёсат 4 стандарти фаннї, 8 барномаи таълим, 21 дастури методию тарбиявї, 3 монография (1) ва рисола (2), 6 китоби дарсї ва 107 маќолаи илмию методї таълиф ва нашр карданд.

Баррасии маводи таълим, яъне навиштани таќриз ба маводи таълимию тарбиявї самти дувоздањум буда, дар соли 2018 ба 95 номгўй мавод таќриз навишта шудааст. Њамкорї бо воситањои ахбори омма самти сездањуми фаъолиятро ташкил менамояд. 29 маротиба бо шабакањои радиёиву телевизионии кишвар доир ба масъалањои гуногуни соња – таълиму тарбия, муносибати босалоњият ба таълим, муњтавои таълим, стандартњои фаннї, барномањои таълим, таѓйирот дар китобњои дарсї, бењтар гардонидани сифати тањсилот, дастовардњои соња дар замони Истиќлолияти давлатї ва ѓайрањо мусоњибањо доир карда шуд.

Самти чордањуми фаъолият тарбияи неруњои љавони илмї аст. Њамагї дар ин муддат чор нафар унвонљўёну аспирантон рисолаи илмї дифоъ карданд. Бо сабаби як муддат ќатъ шудани фаъолияти Шўроњои дифоъ аз аз фаъолият бозмонданд. Ва айни њол ки Шўроњои дифоъ ба фаъолият оѓоз карданд, њатман миќдори дифоъкардагон зиёдтар мегардад. 16 рисола муњокима  ва барои дифоъ пешнињод шуд.

Анљоми сафарњои хидматї самти понздањум ба њисоб меравад. Њам бо супориши Вазорати маориф ва илм ва њам тибќи наќшаи кори раёсати Академияи тањсилот кормандон љињати баррасї, омўзиш ва љамъоварии мавод барои корњои тањќиќотї ба сафарњои хидматї мераванд. Дар ин муддат кормандон 31 маротиба ба сафарњои хидматї рафтанд.

Дар баробари дастовардњо ва корњои зиёдеро анљом додан дар фаъолияти илмии кормандони раёсати Академияи тањсилот камбудињо мушоњида мегарданд, ки асосан зеринњоанд:

- дар тањќиќи «Педагогикаи муќоисавї» нуктањое ба тањќиќ гирифта шаванд, ки дар кишварњои пешрафта омили пешравию рушди соња гаштаанд;

- тањќиќи масъалањои марбути муассисањои тањсилоти (синфњои) камнуфус дар соли 2018 ќариб берун аз фаъолияти кормандони Академияи тањсилот ва зерсохторњои он мондаанд, њол он ки дар чунин муассисањои тањсилотї нуктањои њалталаб зиёданд;

- аз тарафи аъзои раёсати Академияи тањсилот ваќтњои охир пешнињодњои созанда ба назар намерасанд. Узвњои раёсат аз бањсњои илмї худро дар канор мегиранд. Дар нашрияњои соња муњокимањои носањењу ѓайриилмї ва ѓалат сурат мегиранд, вале педагогњо хомўшанд;

- дар тарбияи неруњои љавон ба он муваффаќ бояд гашт, ки шогирдони лоиќ тибќи талаботи љомеаи кунунї ба майдони илм ворид гарданд. Ба миќдор не, балки ба сифат ањамият додан шарт аст;

- асарњои дар сатњи пасти илмї ва пурѓалат чопшудаи соњаи педагогикаро муњокима намекунанд ва дар матбуот андешањои хешро баён намедоранд. Бидуни бањси њаќиќии илмї ба пешравию рушди илми соња ноил шудан аз имкон берун аст.

Дар фаъолияти ояндаи хеш њар як узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон ин нуктањоро мадди назар дошта, љињати рушди илми педагогика ва пешравии соња сањми воќеї бигирад.

 

Њисоботи

осорхонаи маорифи

Академияи тањсилоти Тољикистон

дар соли 2018

ФАЪОЛИЯТИ ИЛМЇ - АМАЛЇ:

Осорхонаи маориф аз рўйи шаш самт фаъолият мекунад.

Дар осорхона 3 ходими илмї кор мекунад, ки њар кадом мавзўи илмии инфиродї дорад.

Осорхонаи маориф наќшаи фаъолияти хешро дар соли 2018 дар асоси дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ќарорњои Њукумати ЉТ, ќарорњои мушовара ва фармоишу супоришњои вазири маориф ва илм, муовинони вазир ва инчунин вазифаи гузоштаи президенти  Академияи тањсилоти Тољикистон тањия кардааст.

Илова ба наќшањои инфиродї кормандони илмї дар самтњои зерин фаъолият менамоянд:

Самти якум иљрои наќшањои инфиродиро талаб мекунад. Дар ин самт як ќатор корњо анљом дода шуданд. Оид ба раванди татбиќи муносибати босалоњият Зиеёв Ќ. О. Роњнамои фанни «Омодагии дифои њарбї»-ро омода кард, ки бо ќарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ ва барои нашр пешнињод карда шудааст.

Ходимони илмї чунин маќолањо ба табъ расониданд:

·       Њунар симу зар  (28.03.2018, Фараж, №13) (Рањимов У.);

·   Наќши осорхонањо дар тарбияи њисси хештаншиносї ва ватандўстии љавонон (Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон 2017. №3/7, С 246-248); (Абдулов Љ);

·  Туризмро тарѓиб намоем (Маорифи Тољикистон, 2018, №3, С. 25-26) (Абдулов Љ.);

·   Огоњї аз таърих нишонаи худогоњии миллист (Абдулов Љ.)

·  Татбиќи равандњои инноватсионї дар фаъолияти осорхонањои мактабии љумњурї (Паёми АТТ, № 3, (28) 2018, с.68-72) (Мамадназарова М.);

·  Душанбе шањри сулњ аст (“Фараж”, 12.09.2018) (Умедаи Х.)

·  Моњияти муносибати босалоњият дар таълим (Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон №2,(27)2018, С. 45-49) (Зиеёв Ќ. О.)

Самти дуюм ташкили гўшањоро фаро мегирад: Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028», «2018 соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї», «Вањдатофар» ва ѓайра.

Дар давраи тобистон кормандони осорхона барои ба тартиб даровардани толори «Намоиши дастовардњои хонандагон»  ва тармими баъзе амсила ва ашёи осорхона навигарињо ворид карда, шакли  намоишро мувофиќи давру замонаш ва махсусияташ ба ин ё он њунарњои мардумї дар мизњои махсуси барои осорхона сохташуда љо ба љо кардаанд.

Самти сеюм гузаронидани конференсияю семинар ва мизњои мудавварро фаро мегирад. Рўзи 18.05.2018 оид ба осорхонањо, 12.09.2018 бахшида ба 27- солагии Истиќлолияти  давлатї, 05.11.2018 ба ифтихори Рўзи Конститутсияи давлатї, 16.11.2018 бахшида  ба рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон, 23.11.2018 ба ифтихори  љашни  Парчами миллї чорабинињо ба роњ монда шуд. Рўзи 05.06.2018 дар мавзўи “Сањми Тољиниссо Азизова дар тањкими сулњ ва баланд бардоштани њуќуќи занон дар Тољикистон конференсияи илмї -назариявї” доир карда шуд.

Ташкили гўшаи дастовардњои љавононе, ки дар соњаи илм фаъолият менамоянд, ба тарбияи ватанпарастї мусоидат хоњад кард.

Самти чоруми фаъолияти Осорхонаро гузаронидани сайри осорхонавї ташкил медињад.

Омўзгорон, хонандагон, донишљўён ва мењмонони ватанию хориљї ба осорхона ташриф меоранд.

Кормандони осорхона мекўшанд, ки ташрифоварандагонро бо маълумоти кофї ва рўњияи болида аз осорхона гусел намоянд.

Дар ин муддат сайрњои осорхонавї ба роњ монда шуд, ки дар онњо беш аз 2135 нафар ширкат карданд. Таркиби иштирокчиён чунин аст: хонандагон – 725 нафар; донишљўён – 655 нафар; омўзгорон – 710 нафар; мењмонони ватанию хориљї – 45 нафар ва дар маљмўъ 2135 нафар ба осорхона ташриф оварданд.

Самти панљуми фаъолият робита бо воситањои ахбори оммаро фаро мегирад. Дар ин самт оид ба фаъолияти Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон мудири осорхона Ќурбоналї Зиёев ва ходими калони илмї Убайдулло Рањимов тариќи шабакаи телевизионии Сафина, барномаи «Субњ ба хайр» рўзи 04.09.2018 баромад намуданд. Њамчунин Ќ.Зиёев ва У. Рањимов тавассути шабакаи радиои “Садои Душанбе” дар мавриди омодагии дифои њарбї (15.05.2018) баромад карданд.

Самти шашуми фаъолияти кормандони осорхона сафарњои хидматї аст. Њадаф аз ин сафарњо  ёрии амалї расонидан ба ташкилкунандагони осорхонањои мактабї ва кормандони он мебошад. Дар моњњои  август  Зиёев Ќ., сентябр Рањимов У. ва Абдулов Љ.  сафарњои хизматї анљом доданд.

Пешнињод

Осорхона барои њалли ду масъалаи зерин ба кумак ниёз дорад:

- бењтар кардани маблаѓгузорї, агар ин кор даст дињад, бо таљњизотњои замонавї таъмин гаштани Осорхона то андозае њалли худро меёбад;

- як адад наќлиёти хурди хидматї, ки баъзан барои нигорањоро њамлу наќл кардан зарурат ба миён меорад.

Њисоботи мухтасари Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2018

Кормандони Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон тибќи наќшаи кор, дар соли 2018 фаъолият кард. Фаъолияти кормандони Осорхонаи маориф 6 самти зеринро  фаро мегирад.

     Самти якум иљрои наќшањои инфиродї, самти дуюм ташкили гўшањо вобаста ба љашну тадбирњои дигар, самти севум гузаронидани конференсияю семинар ва мизњои мудаввар, самти чорум сайри осорхонавї, самти панљум робита бо воситањои ахбори омма ва самти шашум сафарњои хидматиро фаро мегирад.

     Дар ин муддат кормандони Осорхона аз рўйи самти якум 8 маќола ва як роњнамо аз фанни «Омодагии дифои њарбї ба нашр расонида, аз рўй самти дуюм гўшањо бахшида ба дањсолаи байналмилалии об, соли 2018- соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї, як конференсияю ду семинар доир намуданд. Аз рўйи самти чорум кормандон сайри осорхонавї гузарониданд, ки теъдоди муштариён ба 2135 нафар расид. Тибќи самти панљум чор маротиба аз тариќи шабакањои радиої ва телвизионї баромад карданд. Аз рўйи  самти шашум кормандони Осорхона  панљ маротиба ба сафарњои хидматї рафта ба масъулони осорхонањои мактабї ва китобхонањо ёрии амалї расониданд.

Барои бењтар гаштани фаъолияти Осорхонаи маориф пешнињод карда мешавад:

- агар маблаѓгузорї бештар гардад, осорхона то андозае бо таљњизоти замонавї таъмин мегардад;

- Осорхона ба як наќлиёти хурди хидматї ниёз дорад, зеро баъзан лозим меояд, ки нигорањо њамлу наќл гарданд. 

 

 

 

 

 

             

 

 


Њисоботи мухтасар оид ба фаъолияти ташкиливу илмии раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар соли 2016 ва вазифањо дар соли 2017

Масъалањои умумї

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар фаъолияти худ асноди ба тасвиб расонидаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дастуру супоришњои Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ки зимни мулоќоту вохўрињояшон баён доштанд, Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистонро дастури амал ќарор дода, њамзамон ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, амру супоришњои вазири маориф ва илм ва муовинони вазирро мадди назар дошт.

Таъкид кардан лозим аст, ки раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон аслан ба иљрои супоришњое, ки аз тарафи Вазорати маориф ва илм дода мешавад, машѓул аст. Бар иловаи он ки роњбарии мавзўъњои супориширо (ки Пажўњишгоњи рушди маориф тањќиќот мебарад) ба зимма дорад, њамзамон супоришњои аз тарафи вазири маориф ва илм ва муовинони вазир додашударо иљро менамояд. Инчунин њар кадом узви пайваста ва вобаста дар самтњои тањќиќотии худ фаъолияти илмиро идома медињад.

Самтњои фаъолияте, ки кормандони раёсати Академия анљом доданду медињанд, гуногун буда, ќариб тамоми пањлуњои соњаро фаро мегиранд. Татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, иљрои Барномањои давлатї, нуктањои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва дигар асноди соњаи маориф тааллуќдошта дар мадди авваланд. Бахшида ба татбиќи нуктањои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ва 25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва њамчунин «Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон», «Рўзи Президент» кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон 27 баромади радиоию телевизионї, 4 конференсия, 5 мизи мудаввар ва 4 семинар ба роњ монда, 20 маќолаю 2 китоб ва 1 маљмўаи маќолањо ба табъ расониданд.

Дар давраи њисоботї 12 маљлиси умумии раёсат доир гардид, ки дар онњо 24 масъала мавриди муњокима ќарор гирифт. Дар муддати сол ба муассиса 191 мактуб ворид шуда, 591 содир гаштааст.

I. Самтњои фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистон инњоянд: Тавре ќаблан иброз доштем самти аввали фаъолияти муассисаро иљрои ќонунњо, барномањои давлатї, консепсияњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илм, амру супоришњои вазири маориф ва илм ва муовинони вазир ташкил медињанд. Шаш масъала дар мушовара ва љаласањои назди вазири маориф ва муовинони вазир баррасї ва мавриди муњокима ќарор гирифт:

1. Вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020» дар шуъбањои маорифи ш. Ќўрѓонтеппа ва ноњияњои Љалолиддини Балхию Бохтар (майи 2016 дар назди муовини аввали вазири маориф ва илм Р. Мирбобоев);

2. Вазъи иљрои «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас барои солњои 2013-2017» дар ш. Кўлоб, ноњияњои Муъминобод ва Восеи вилояти Хатлон (дар назди муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї);

3. Вазъи осорхонањои мактабї дар муассисањои тањсилоти умумии минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон (дар назди вазири маориф ва илм);

4. Вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи «Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020» дар ноњия Файзобод ва шањри Роѓун (дар назди муовини аввали вазири маориф ва илм Р. Мирбобоев);

5. Вазъи татбиќи «Консепсияи миллии тарбия» дар муассисањои тањсилоти умумии ш. Душанбе (дар назди муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї);

6. Њолати муосири мактабњои камнуфус ва роњњои асосии бењтаргардонии фаъолияти онњо (дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон).

II. Самти дуюми фаъолият тањќиќоти бунёдиест, ки Академияи тањсилоти Тољикистон пажўњиши онро соли гузашта оѓоз кардаю айни њол идома дорад, «Педагогикаи миллии халќи тољик» ва «Педагогикаи муќоисавї» мебошад. Тањќиќот ошкор сохт, ки аксар нуктањои педагогикаи халќи тољик њанўз ба таври лозима тањќиќ нашудаанд ва аз назарњо дур мондаанд. Яке аз сабабњои асосї он буд, ки аксар асарњои ниёгон дастрас набуданд. Хушбахтона, Истиќлолияти давлатии кишвар ин мушкилотро њал кард. Бо ибтикори Президенти кишвар осори гузаштагон пешкаши омма гардонда шуд ва ин амали шоиста идома дорад. Истиќлолияти давлатї водор месозад, ки аксар нуктањои педагогикаи миллї таљдиди назар гарданд.

III.    Самти сеюме, ки Академияи тањсилоти Тољикистон анљом медињад, тањияи барномаю стандартњои фаннї ва таълифи китобњои дарсї мебошанд. Дар соли равон маводи зер бо ташаббуси бевоситаи кормандони академия анљом гирифтааст. Дар тањияи баъзе аз онњо кормандони Пажўњишгоњи рушди маориф низ ширкат доштанд:

- барномаи забони давлатї барои хонандагони синфњои 2-11;

- стандарти тарбияи љисмонии синфњои 1-4;

- стандартњои фанни забони тољикї барои синфњои 5-9;

- стандарти фанни «математика» барои синфњои 5 ва 6;

- Барномаи давлатии таъмини муассисањои таълимию илмии љумњурї бо кабинетњои фаннї, озмоишгоњњои муљањњази таълимї ва илмию тањќиќотї барои солњои 2017 -2020;

- лоињаи Низомномаи намунавии ягонаи Осорхонаи мактабї;

- филмњои аниматсионї;

- стандарти тањсилоти томактабї;

- консепсияи рушди тањсилоти томактабї ва ѓайрањо.

IV. Самти чоруми фаъолияти Академияи тањсилот гузаронидани конференсияю семинар ва мизњои мудаввар њисоб мегардад.

Аъзоёни раёсати Академияи тањсилот кўшиш менамоянд, ки оид ба масъалањои гуногуни илми педагогика ва соњаи маориф конференсияњои сатњи байналмилалї, љумњуриявї ва минтаќавию ноњиявї ба роњ монда, дар амалї сохтани онњо сањм гузоштанд. Аксарияти чорабинињои мазкур дар сатњи минтаќа ва ноњия аз љумла шањрњои Ќўрѓонтеппаву Панљакент ва ноњияњои водии Рашту Њисор гузаронида шуд. Бахшида ба 25 - солагии Истиќлолияти давлатї (15.09.2016) конференсияи байналмилалї дар мавзўи «Гуманизми тарбия – омили муњими рушди зењни љавонон» баргузор гардид. Маводи конференсия, ки 24 маќоларо фаро мегирад, нашр ва дастраси иштирокчиён гардонида шуд.

Ба таърихи 14.05.2016 дар њамкорї бо Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон дар мавзўи “Проблемањои муосири тањсилоти математикї ва информатсионї” конференсияи байналмилалї доир карда шуд. Дар кори конференсия намояндагони Россия, Љумњурии Ќирѓизистону Ќазоќистон, Афѓонистону Эрон ширкат доштанд. Маводи конференсия дар њаљми 436 сањифа ба табъ расонида шуд.

Б) Самти чоруми дигари фаъолияти кормандони Академияи тањсилоти Тољикистонро ширкат кардан дар конференсияњои байналмилаливу љумњуриявї ва минтаќавї, семинару мизњои мудаввар, ки марбути масъалањои гуногуни соњаи маориф мебошанд, ташкил медињад. Бояд як нуктаро таъкид кард, ки дар аксари ин чорабинињо кормандони Академия баромад ва андешањояшонро баён намуданд.

Дар соли 2016 кормандони муассиса дар беш аз 81 конференсияю семинар ва мизњои мудавваре, ки муассисањои дигар ба роњ монданд, иштирок карданд.

V. Самти панљуми фаъолияти узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистонро мутолиа ва баррасии асноди меъёрии соња, лоињањои консепсияњо, Низомномањо, стандартњо, барномањои фаннї, љавоб ба мактубњои аз ташкилотњои дигар воридшуда ва ѓайрањо ташкил мекунанд. Бо супориши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир лоињањои асноди зиёде барои мутолиа ва баррасї ба академия ворид гаштанд. Раёсати Академияи тањсилот тавассути мактуб вазифадор карда мешавад, ки маводро хонда, фикру мулоњизањояшро пешнињод намояд. Бар иловаи ин, академия пас аз омўзишу баррасии баъзе масъалањои соња барои бењтар гаштани фаъолияти соња ва сифати дониш низ пешнињодњо манзур месозад.

Дар соли 2016 узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон оид ба масъалањои гуногун ба Вазорати маориф ва илм беш аз 31 пешнињод манзур кардаанд.

VI. Самти шашуми фаъолияти кормандони Академияи тањсилотро иљрои бандњои дахлдори ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, маљлиси назоратию машваратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир, вазъи таълим, озмоиши низоми нави бањогузорї, сифати дониши хонандагон ва ѓайрањо ташкил медињанд ва оид ба масъалањо маълумотнома тањия ва ба маќомотњои боло пешнињод карда мешавад.

Њамзамон бояд таъкид кард, ки дар соли 2016 раёсати АТТ фаќат оид ба иљрои бандњои дахлдори протоколи маљлисњои назоратию машваратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон маълумотномањо тањия ва ба Вазорати маориф ва илм ирсол кардааст, ки дар маљмўъ теъдоди онњо ба беш аз 85 адад мерасад.

VII. Самти њафтуми фаъолияти узвњои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистонро тањияи стандарту барномањои фаннї, китобњои дарсию дастурњои методї ва маводи илмию методї ташкил мекунанд. Бо вуљуди он ки ќариб имкони маќоланависї вуљуд надорад, узвњои раёсат барои таълифи маводи таълим кўшиш мекунанд.

А) Маводе, ки кормандони АТТ таълиф карданд. Дар соли 2016 кормандони Академияи тањсилоти Тољикистон дар маљмўъ маводи зеринро ба нашр расониданд: стандарти фаннї -5 номгўй, монография ва рисола -10, барномаи таълим 5, китоби дарсї -3, модулњои таълим -7, дастури методї -12 ва маќола 117 адад.

Б) маводи тањриркардаи аъзои раёсати АТТ дар соли 2016.

Дар давраи њисоботї узви раёсати Академия беш аз 830 сањифа маводро тањрир карданд, ки асосан барномањои фаннї ва дастурњои методї мебошанд.

VIII. Самти њаштуми фаъолияти узви раёсати АТТ арзёбии маводи таълим њисоб меёбад. Маводи таълим – стандартњои фаннї, барномањои таълим, китобњои дарсї, роњнамоњо, дастурњои методї ва воситањои дидактикї бо мактуби вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир ба Академияи тањсилот ворид мегарданд ва супориш дода мешавад, ки маводи таълимро баррасї карда, хулосањои худро дар шакли таќриз манзур созед. Супоришњои мазкур њам бевосита ва њам бавосита иљро карда мешаванд. Таъкид кардан лозим меояд, ки арзёбии маводи таълим кори осон набуда, њам ваќт мехоњад ва њам нерўи зиёди илмиро талаб мекунад. Дар асл аз 11 узви раёсати Академия 6 нафар кормандони асосии муассиса мебошанд, вале супоришњо хеле зиёданд. Бо доштани чунин мушкилот узви раёсати АТТ кўшиш мекунад, ки маводи таълими воридгаштаро арзёбї намоянд.

IX. Самти нуњуми фаъолияти узви раёсати Академияи тањсилот тарбияи кадрњои илмї мебошад. Узви раёсати Академия дар тарбияи кадрњои љавони илмї наќши муњим доранд. Дар назди муассиса Шўрои дифоъ аз рўйи рамзњои 13.00.01 – педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва тањсилот; 13.00.02 – назария ва амалияи таълим ва тарбия (методикаи таълими забони модарї, забони русї, забони хориљї) то моњи ноябри соли равон фаъолият мекард. Узви раёсати академия, аз як тараф, ба сифати роњбари илмї ва, аз тарафи дигар, чун аъзои шўро дар тарбияи кадрњо сањм мегиранд. Соли равон 28 нафар унвонљўён рисолаи илмї дифоъ карданд, ки аз ин миќдор 6 нафар аз рўи рамзи 13.00.02 мебошад.

X. Самти дањуми фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистон нашр ва пањн кардани маљаллаи илмию методии «Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон» мебошад. Дар соли 2016 раќамњои 1 - 2 ва 3 - 4-и Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон нашр гардид. Њар кадоми он 14-15 маќоларо фаро гирифта дар маљмўъ беш аз сад сањифаро ташкил мекунад. Муњтавои маќолањо масъалањои гуногуни таълиму тарбияро фаро мегирад.

XI. Самти ёздањуми фаъолияти Академияро таблиѓи сиёсати давлатї ва донишњои педагогї ташкил менамояд. Узви раёсати академия бар иловаи тањия ва нашри рисолаю монография, китобу дастурњои методї ва маќолањо бо воситањои ахбори умумии шабакањои радиої ва телевизиони кишвар робитаи доимї дошта, оид ба масъалањои гуногуни таълиму тарбия ва навигарињои илми педагогика ва тарѓиби сиёсати маорифпарваронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон сањм мегиранд.

Дар маљмўъ соли 2016 кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон беш аз 41 маротиба тавассути шабакањои радио ва телевизион оид ба масъалањои гуногуни соњаи маориф баромад карданд.

XII. Самти дувоздањуми фаъолияти кормандони Академияи тањсилоти Тољикистонро сафарњои хидматї ташкил медињанд. Аъзои раёсати Академия барои омўзишу баррасии татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки марбути соњаи маорифанд, ба сафарњои хидматї мераванд. Њамчунин баъзан лозим меояд, ки љињати иљрои ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва ё кори наќшавї ба сафарњои хидматї раванд. Дар соли 2016 дањ маротиба кормандони раёсати АТТ ба сафари хидматї фиристода шуданд.

Њамин тариќ, узви раёсати Академия тайи соли равон дар њама самте, ки дар боло оид ба њамаи он мухтасар ишора шуд, корњои зиёдеро анљом доданд. Дар баробари муваффаќиятњо дар фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистон баъзе камбудињо љой доранд:

- аввалан, бо сабаби кам будани миќдори кормандони Академияи тањсилот баъзе корњо дар ваќташ сифатнок иљро намешуданд. Масалан, арзёбии стандартњои забони модарї дар синфњои ибтидої, роњнамо ва замимањо, ки дар маљмўъ 1468 сањифаро ташкил мекунанд, талаб карда шуд, ки ба онњо дар муњлати ду рўз таќриз навишта шавад. Дар асл ин ѓайриимкон мебошад;

- Академияи тањсилоти Тољикистон раванди тренингњо бо омўзгорони синфњои ибтидої ва озмоиши муносибати салоњиятнокиро ќариб зери озмоиш ќарор дода натавонист, зеро љадвали машѓулиятњо дастрас нагардид, бо вуљуди он ки бо мактуб мурољиат карда шуда буд;

- дар соли 2016 назорату раванди иљрои маводи зиёде ба зиммаи Академияи тањсилот гузошта шуда буд, аз ин рў барои ба мактабњо рафтану омўхтани татбиќи фанњои нави таълимї имконият пайдо нашуд:

- фаъолияти муассиса тайи соли равон дар гузаронидани конференсияњои сатњи байналмилалї ва љумњуриявї нисбат ба соли гузашта назаррас набуд, ки ин ду сабаб дошт: зиёд будани њаљми кор ва пешбинї нашудани маблаѓ барои гузаронидани чунин чорабинињо:

Мушкилоти љойдошта:

1. Барои анљоми тањќиќоти мубрами бунёдї ваќт намерасад, зеро кормандони академия асосан ба иљрои супоришњои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон машѓуланд.

2. Њамасола вобаста ба талаботу дархости љомеа њаљми кор меафзояд, вале воњиди корї камї мекунад. Бинобар ин барои корбурди корњои тањќиќотї ба воњидњои иловагии корї зарурат ба миён омадааст.

Академияи тањсилоти Тољикистон дар оянда вазифадор аст, ки корњои зеринро анљом дињад.

Вазифањои ояндаи Академияи тањсилоти Тољикистон инњоянд:

1.  Барои ба низом даровардани барномаи фанни «Педагогика» (мавзўъњо - силлабусњо)-и кафедрањои педагогикаи муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї (равияи омўзгорї) омўхтани фаъолияти чанде аз кафедрањои донишгоњњо.

2.  Таълифи китоби дарсии Педагогика барои донишгоњњои омўзгорї.

3.  Идома додани тањќиќот оид ба раванди таълиму тарбия дар муассисањои тањсилоти камнуфус.

4.  Тањия ва ба низом даровардани асноди меъёрии њуќуќии муассисањои тањсилоти камнуфус.

5.  Идомаи тањќиќоти «Педагогикаи миллии халќи тољик» ва «Педагогикаи муќоисавї».

6.  Ба тањќиќ гирифтани таълими услуби расмии коргузорї дар муассисањои тањсилоти умумї.

7.  Тањќиќу омўзиши раванди таълим бо назардошти муносибати салоњиятнокї дар таълим.

8.  Тањќиќу омўзиши раванди озмоиши бањогузории 10, 12 ва 100-хола.

 

Оид ба фаъолияти Осорхонаи маорифи АТТ

Осорхонаи маориф дар самтњои гуногун фаъолият менамоянд:

Самти аввал иљрои наќшањои инфиродї аст, ки ходимони илмї нуктањои дар соли 2016 ба наќша гирифтаро анљом дода, дар робита ба мавзўъњои инфиродї маќолањо тањия ва нашр карданд, ки теъдоди онњо беш аз 12 – то мебошад. Тибќи фармоиши вазири маориф ва илм мудири Осорхонаи маориф (Зиеёв Ќ.) Стандарти тарбияи љисмонї барои синфњои 1 – 4, Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфњои 1, 2, 3 ва 4; њамзамон 4 модул (дастур барои омўзгор) тањияю таълиф ва пешкаши омўзгорони фанни тарбияи љисмонї кардааст, ки 46,8 љузъи чопиро ташкил медињад.

Самти дуюми фаъолияти ходимони илмии Осорхонаи маориф вобаста бо љашнњои Истиќлолияти давлатї, аз Паём то Паём, Рўзи Артиши миллї, Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Рўзи Президент ва ѓайрањо гўшањои махсус ташкил кардан аст. Дар Осорхона дар робита аз Паём то Паём толоре бахшида шудааст, ки ашхоси воридшуда оид ба нуктањои Паёми Пешвои миллат маълумоти пурра ба даст меорад.

Толори дигар аз Истиќлолияти давлатї њикоят мекунад, ки ба ифтихори 25 – солагї омода карда шудааст. Тайи 1 соли охир дар толорњо беш аз 30 сайри осорхонавї гузаронида шуд.

Самти севуми фаъолияти Осорхонаи маорифро доир кардани конференсияю семинар ва мизњои мудаввар ташкил мекунанд, ки ба ифтихори бузургдошти арбобони давлатию сипањсолорони илму фарњанг бахшида шудаанд. Дар соли 2016 ходимони илмии осорхона беш аз 13 конференсияю семинар ва мизи мудаввар гузаронида, дар беш аз 30 конференсияю семинар ва мизи мудаввар ширкат кардаанд.

Самти чоруми фаъолияти Осорхонаи маориф ташкил ва гузаронидани сайри осорхонавї мањсуб мегардад. Сайри осорхонавї бо намояндагони муассисањои гуногун: бо омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти умумї, бо устодону донишљўёни муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї, бо шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии соњаи маориф ва бо мењмонони ватанию хориљї доир карда шуд, ки теъдоди ширкаткунандагон чунин аст:

Омўзгорон – 400 нафар, хонандагон – 850 нафар; устодони муассисањои тањсилоти олї – 120 нафар; донишљўён – 150 нафар; мењмонони ватанию хориљї – 55 нафар. Дар маљмўъ 1575 нафар.

Самти панљуми фаъолияти Осорхонаи маориф робита бо воситањои ахбори омма мебошад. Ходимони илмии Осорхонаи маориф бо шабакањои телевизионии «Сафина», «Бањористон» радиои Тољикистон ва ѓайрањо робитаи доимї дошта, оид ба масъалањои гуногун: аввалин маорифчиён, нигорањои давраи љанги солњои 1941 – 1945, сањми Пешвои миллат дар барќарор кардани сулњ, наќши осорхонањои мактабї беш аз 14 маротиба баромад карданд.

Самти шашуми фаъолияти Осорхонаи маориф, ки хеле муњим аст, омўзиш ва кумак расонидан ба Осорхонањои мактабї ва ташвиќу таблиѓи осорхонањои бењтарини мактабњо мебошад. Вазъи Осорхонањои мактабии муассисањои тањсилоти умумии минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон омўхта шуд ва дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илм мавриди муњокима ќарор гирифт.

Ба маќсади омўзиши вазъи осорхонањои мактабї ва кумак расонидан кормандони Осорхонаи маориф 6 маротиба ба сафари хидматї сафарбар гардиданд.

Норасої дар кори Осорхонаи маориф

- рафњо барои ба намоиш гузоштани нигорањо ва асбобњои атиќа камї мекунанд;

- ба сабаби кам будани маблаѓ рафњои мављуда иваз карда намешавад:

- ба талаботи замони муосир мутобиќат накардани толорњои намоишї.

Пешнињод:

1.         Барои ба низоми ягона даровардани фаъолияти Осорхонањои мактабї Низомномаи намунавиро, ки лоињаи он ба Вазорати маориф ва илм пешнињод шудааст, тасдиќ кардан аз фоида холї нест.

2.       Ба маќсади аз ќайди давлатї гузаронидани «Шиноснома» ва китоби баќайдгирї аз тарафи Вазорати маориф ва илм тасдиќ карда шавад.

3.    Агар маблаѓгузорї бештар гардад, имкони ба талаботи муосир мувофиќ сохтани толорњои Осорхона ба миён меояд.

4.       Осорхонаи маорифи АТТ ба як наќлиёти хурди хидматии боркаш ниёз дорад. Агар ин кор амалї гардад, имконияти њамлу наќли нигорањо ба муассисањи таълимї ба баръакси он муяссар мешавад.


                        КОРНОМАИ ПРОФЕССОРСАФАР СУЛАЙМОНЇ- 2016 

                   Г У З О Р И Ш И  И Л М ИИ­ ПРОФЕССОР  С. СУЛАЙМОНЇ   дар соли 2016

                                                                                    Маълумотнома

оид ба фаъолияти илмиву ташкилии раёсати

Академияи тањсилоти Тољикистон дар нуњ моњи соли 2016

(январ-сентябр)

1. Масъалањои умумї

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон фаъолияти хешро бар асоси Оинномаи Академияи  тањсилоти Тољикистон ба роњ монда, дар наќшаи фаъолият ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва дастуру њидоятњояшонро, ки дар вохўрию суханронињо баён доштанд, ба асос гирифтааст. Њамчунин ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, фармоишу дастурњои вазири маориф ва илм ва муовинони ў низ асоси фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистонро ташкил медињанд.

Дар муддати сипаришуда раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон 9 маљлиси умумї доир кард, ки дар он 18 масъалаи гуногуни мубрами соња мавриди баррасї ќарор гирифтааст.

Як нуктаро бояд ишора кард, ки баъзан аз рўйи супориш ва мубрамии масъала дар наќшаи кор илова ё таѓйирот ворид карда мешавад.

Дар тўли 9 моњ ба Академияи тањсилоти Тољикистон 126 мактуб ворид шуда, 475 адад содир гаштааст.

Дар асл аъзоёни пайваста ва вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон мавзўи мушаххаси тањќиќотї надошта, балки роњбарии мавзўъњои фармоишии зерсохторњоро ба уњда доранд. Новобаста ба ин њар кадоми онњо аз рўйи проблемањои илмии худашон тањќиќот анљом медињанд. Академияи тањсилоти Тољикистон дар самтњои зерин тањќиќот мебарад: педагогикаи миллии халќи тољик; таълими тафриќа ва дурнамои он; таълими њамгиро, ки то имрўз бањсњо идома доранд; муњтавои тањсилоти томактабї, тањсилоти фарогир; педагогикаи муќоисавї; матн ва мавќеи онњо дар китобњои дарсии забони тољикї; тањќиќу љустуљўи роњњои муассири таълими забони тољикї ва такмили барномаи фанни «Забони тољикї-и синфњои 5-11; тањќиќи усулњои самараноки математика; љустуљўи роњњои такмили забонњои русию англисї ва амиќсозии муњтавои онњо; ба талаботи замон мувофиќ сохтани барномањои таълим, ба хусус барномаи адабиёти тољик; асосњои назариявии стандартњои фаннии мактабњои тањсилоти умумї; тањия ва таълифи китобњои дарсї; арзёбии маводи таълим.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар айни њол асосан ба иљрои супоришњои Вазорати маориф ва илми машѓул мебошад.

Дар соли 2016 раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон иљрои нуктањои дар Паёми Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон зикршударо ба наќша гирифта, барои сазовор пешвоз гирифтани 25-солагии Истиќлолияти давлатї ва идомаи тањќиќоти соли 2015 оѓозкарда машѓул гашт,  ки ба он масъалањои педагогикаи муќоисавї ва педагогикаи миллии халќи тољик дохил мешаванд. Тањќиќоти масъалањои зикршуда ваќту замони тўлониро таќозо менамояд.

Тањќиќи педагогикаи муќоисавї кори сода нест. Муњаќќиќи ин масъаларо лозим аст, ки сохтори соњаи маорифи  кишварњои пешрафтаро ба  пуррагї омўзад, сабабњои ба комёбї ноил гаштану омилњои  ба сифати  тањсилот таъсиррасондаро хонандаро мушаххас ва муќаррар созад. Сипас  сохтори  маорифи  кишварамонро  тањлили  њамаљониба  карда, бурду бохтро  муайян  созад. Сипас муќоисаи низоми тањсилот анљом гирифта, хулосањои  зарурї бароварда мешавад. Яъне маълум карда мешавад, ки кадом  нуктањои  љолиб боиси  бо назардошти  шароит ќобили  истифодаанд. Бояд ба њисоб гирифт, ки нусхабардории айнан, ки натиљаи дилхоњ намедињад, зеро ба шароити мо мусоидат рост намеояд, кори ношуданист, зеро натиља  намедињад.

Хулоса, агар масъалаи педагогикаи муќоисавї ба таври љиддї тањќиќ гардад, он метавонад, ки педагогикаи миллиамонро ѓанї гардонад.

Масъалаи дигаре, ки ба тањќиќи басо диќќаткорона ниёз дорад, педагогикаи миллии халќи тољик мебошад. Тањќиќи ин масъала даќиќтар донистани афкори ниёгонро таќозо менамояд. Намунаи ашъори ниёгонро оварда, онро педагогикаи миллї маънидод кардан чандон сањењ нест. Афкори гузаштагонро бо назардошти шароит тањќиќ ва тањлил бояд кард. Бояд муќаррар сохт, ки кадоме аз ин андешањо дар шароити кунунї муассиру ќобили истифодаанд ва боиси перафти кори таълиму тарбия мегарданд. Дар муќоиса бо андешаи педагогони намоёни муосир муќаррар карда мешавад, ки кадоме аз ин андешањо муњиманд ва ба хусусиятњои миллии халќи тољик мусоидат мекунанд.

Нуктањои дигаре, ки мубраманду аз ислоњоти соња бармеоянд, инњоянд: тањияи стандартњои фаннї, барномањо, китобњои дарсї, маводи таълим, роњбарии умумии раванди иљрои фармоиши вазири маорифи ва илми Љумњурии Тољикистон оид ба гузариш ба низоми 10, 12, 20 ва 100- хола, тањияи стандартњои фаннї, роњнамою замимањои китобњои дарсии синфњои 1-4 ва стандарту барнома ва маводи таълимии синфњои 5-6 аз фанни “Забони тољикї” ва “Математика”, омўзиши фаъолияти ташкилию таълимї ва сифати дониш дар мактабњои (синфњои) камнуфус (муассисањои тањсилоти умумии камнуфус) ва дигар масъалањо ба дўши раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон вогузор шудааст.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар асоси чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон љињати татбиќи нуктањои дар Паёми Президенти кишвар зикршуда ва ба ифтихори 25 - солагии Истиќлолияти давлатї наќшаи чорабинињо тањия намуд.

Дар робита ба Паёми Президенти кишвар аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон корњои зеринро анљом доданд:

·                   Номгўи мавзўъњоро оид ба ќолинбофии дастї љињати ворид намудан ба барномаи фанни “Технология” дар њаљми 14-соатї тањия ва пешнињод намуданд;

·                   Барномаи забони русиро барои муассисањои томактабї ва гурўњњои омодагї тањия ва ба Вазорати маориф ва илм пешнињод карда шуд;

·                   Татбиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”- ро дар н. Файзобод ва ш. Вањдату Роѓун санљида, маълумотнома ба Вазорати маориф ва илм манзур гардид;

·                   Дар мавзўи “Рушди маориф дар солњои Истиќлолият” 10 маротиба дар садою симо баромадњо карданд.

Доир ба 25 – солагии Истиќлолияти давлати корњои зерин анљом дода шуданд:

·                   Дар мавзўи “Рушди маорифи Тољикистон дар солњои Истиќлолияти давлатї” конференсия доир намуданд;

·                   Беш аз 19 маротиба тавассути шабакањои радиої ва телевизионї оид ба самтњои гуногуни соња карданд;

·                   Дар Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон толоре тањти унвони “Наќши Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар дастовардњои соњаи маориф” таљњизонида шуд.

·                   Конференсияи илмї - назариявии љумњуриявї тањти унвони “Масъалањои умдаи тањќиќоти илми педагогика” ба таърихи 14- апрели соли 2016 гузаронида шуд, ки маърўзагарон асосан узвњои раёсат буданд.

·                   Бахшида ба дастовардњои Истиќлолият беш аз 17 маќола ва рисола ба табъ расид. Рисола ба ќалами академик М. Лутфуллоев тааллуќ дошта, “Тулўи хуршеди Истиќлол ва масъалањои  тарбия” ном дорад ва дар њаљми 179 мебошад. Рисолаи мазкур љанбањои тарбиявї дошта, он барои  омўзгорон, муњаќќиќон, донишљўён ва падару модарон пешбинї шудааст.

·                   Конференсияи дигар, ки дар сатњи байналмилалї тањти унвони “Гуманизми тарбия – омили муњими рушди зењни љавонон” ба таърихи 15.09.2016 доир гашт, ба истиќболи 25 - солагии Истиќлолияти давлатї тааллуќ дошт. Маводи конференсияи мазкур дар шакли маљмўа ба табъ расонида шуд, ки он аз сарсухан, 24 маќола, чањор матни таманниёт ва ду китобиёт таркиб ёфтааст. Муњтавои маќолањо асосан гуманизм – инсонгароиро фаро гирифтаанд. Барои омўзгорон, муњаќќиќон ва роњбарони соњаи маориф пешнињод шуданд.

Дар асоси чорабинињои марбут ба Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти кишвар ва 25 - солагии Истиќлолияти давлатї пешбиникардаи раёсати Академияи тањсилот 19 баромади радиоию телевизионї, 4 конференсияи байналмилалию љумњуриявї се мизи мудаввар ва 2 семинар – тренинг гузаронида шуд, (дар н. Шањринав ва ш. Душанбе), 17 маќолаю як китоб ва як маљмўаи маќолањо ба нашр расонида шуд ва дастраси иштирокчиёни конференсия гардид. Дар 13 конференсия, ки дигар муассисањо ташкил карданд, кормандон ширкат варзиданд.

Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи корњои ба наќша - гирифта, корњои зиёди ѓайринаќшавиро бо супориши Вазорати маориф ва илм анљом медињад. Дар тўли ин муддат ваќти зиёд барои ташкилу ба роњ мондани тањияи стандартњо, барномањои таълим, рањнамо барои омўзгорон, замимањо ба китобњои дарсии синфњои ибтидої ва бевоситаю бавосита арзёбї кардани маводи фаровон сарф шуд. Дар ин муддат дар њудуди 70-75 нусха маводи таълим (стандарту барнома, роњнамою китобњои дарсї, замимањои китобњои дарсї) мавриди муњокимаи мутахассисон ќарор дода шуд ва мутахассисон ба њамаи онњо хулосањои худро дар шакли таќриз пешнињод карданд.

Тибќи супориши Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон “Барномаи давлатии таъмини муассисањои таълимию илмии љумњурї бо кабинетњои фаннї, озмоишгоњњои муљањњази таълимї ва илмию тањќиќотї барои солњои 2017-2020” – ро аз нав тањия карданд.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон як мавзўи фармоишї дорад, ки он соли 2017 ба охир мерасад.

II. Як бахши фаъолияти раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронидани конференсияю семинар, мизњои мудаввар, тањияи маълумотномаю арзёбии китобњои дарсию маводи таълим, таълифи стандарту барномаю китобњои дарсї, дастурњои методї ва ѓайрањо ташкил медињанд.

А) Конференсия, семинар ва мизњои мудавваре, ки бо ташаббуси бевоситаи раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронида шуданд.

·                Ба таърихи 14.05.2016 дар њамкорї бо Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон дар мавзўи “Проблемањои муосири тањсилоти математикї ва информатсионї” конференсияи байналмилалї доир карда шуд. Дар кори конференсия намояндагони Россия, Љумњурии Ќирѓизистону Ќазоќистон, Афѓонистону Эрон ширкат доштанд. Маводи конференсия дар њаљми 436 сањифа ба табъ расонида шуд.

·                Ба таърихи 21.05.2016 дар ш. Панљакент зери унвони “Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, мазмуни миллии тањсилот ва самаранокии технологияи муосир дар муассиањои тањсилоти миёнаи умумї ва олии касбї” конференсияи илмї – амалї доир гардид. Дар кори конференсия омўзгорон, устодони Донишгоњи омўзгории ш. Паљакент ширкат варзида, оид ба дастовардњои 25 - соли Истиќлолият дар соњаи маориф, ба хусус илми педагогика ва таѓйироти мазмуни тањсилот, суханронї карданд.

·                Тањти унвони мазкур бо ташаббуси Академияи тањсилот ба таърихи 02.06.2016 дар ш. Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон конференсияи минтаќавї доир гардид. Дар кори конференсия омўзгорон, устодони Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа, кормандони раёсати маорифи вилоят ва дигарон ширкат ва андешањояшонро баён карданд.

·                Дар робита ба рўзи Ќуввањои мусаллањ (22.02.2016) тањти унвони “Њомиёни ватан” мизи мудаввар доир гашт. Дар мизи мудаввар намояндагони донишкадаи њарбї, хонандагони литсейи 55 ширкат варзиданд.

·                Бахшида ба 120 - солагии Арбоби намоёни давлатї Нисормуњаммад Юсуфзиё мизи мудаввар гузаронида шуд. Иштирокчиён дар бораи њаёту фаъолияти ў тавассути филми кўтоње маълумоти тоза ба даст оварданд. Маводи зиёде аз тарафи И. Каримова пешкаш гашт, ки аз зиндагии Нисормуњаммад њикоя мекунанд.

·                Дар робита ба рўзи “Модар” (07.09.2016) мизи мудаввар доир карда шуд. Дар ин мизи мудаввар кормандони Академияи тањсилот, Пажўњишгоњи рушди маориф, хонандагону омўзгорон аз муассисањои тањсилоти умумии н. Шоњмансур ширкат варзида, перомуни таърихи ин љашн изњори назар карданд.

·                Ташкилу гузаронидани семинар дар н. Шањринаву ш. Турсунзода бо омўзгорони мактабњои камнуфус тибќи наќшаи чорабинињо сурат гирифт. Дар мавзўи “Мактабњои камнуфус: мушкилот ва дурнамои он” (8.04.2016) дар толори шуъбаи маорифи Шањринав бо ширкати омўзгорону директорони мактабњои (синфњои) камнуфус семинар доир гашт. Мушкилоти ин муассиањо бисёранд. Саволу љавоби дарозмуддат ба миён омад. Масъалањои њалталаб зиёданд, ки инро танњо Вазорати маориф ва илм метавонад дар њамкорї бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї њаллу фасл намояд.

·                Дар њамкорї бо кормандони филиали Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (дар ш. Душанбе) семинар ба роњ монда шуд. Њадаф он буд, ки барои курсњои такмили ихтисоси омўзгорон ва сарварони мактабњои камнуфус барнома – модулњо тањия карда шавад. Модулњо тањия шуданд.

·                Њамин тариќ 35 конференсияю семинар ва мизи мудаввар бо ташаббуси аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронида шудааст.

Б) Аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар беш аз 64 конференсияю мизи мудаввар ва семинарњои дар сатњњои гуногун доиргашта ширкат варзида, дар аксари он баромад карданд:

III. Масъалањое, ки дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир дар муддати 9 моњи соли 2016 баррасї гаштанд:

·                   Вазъи осорхонањои мактабї дар муассиањои тањсилоти умумии минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон (майи соли 2016 дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илм)

·                   Вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2015-2020 дар шуъбаи маорифи ш. Ќўрѓонтеппа ва ноњияњои Љалолиддини Балхию Бохтар (майи 2016 дар љаласаи назди муовини аввали вазири маориф ва илми Р. Мирбобоев)

·                   Вазъи иљрои “Барномаи давлатии тарбияи насли наврас барои солњои 2013-2017” дар ш. Кўлоб, ноњияњои Муъминобод ва Восеи  вилояти Хатлон (дар назди муовини вазири маориф ва илм Л. Назирї);

IV. Пешнињоде, ки раёсати  Академияи тањсилоти Тољикистон пас аз мутолиаи мавод барои  бењтар гаштани сифати тањсилот, фаъолияти муассисањои тањсилоти умумї, асноди меърии њуќуќии соња, маводи таълим- стандарту барнома, рањнамоњо барои омўзгорон, китобњои дарсї, замима ба китобњои дарсї ва ё аз мушоњидањои аъзоён ба Вазорати маориф ва  илми Љумњурии Тољикистон манзур сохтааст:

·                   Оид ба Низомномаи  намунавии   муассиањои  тањсилоти  умумии Љумњурии Тољикистон;

·                   Оид ба номгўи  мавзўъњои  ќолинбофии дастї, ки ба Барномаи  фанни “Технология” ворид карда мешаванд;

·                   Оид ба “Барномаи давлатии рушди илмњои педагогї барои  солњои 2017-2025” (01.02.2016);

·                   Оид ба интихоби  муаллифони китоби дарсии “Табиатшиносї” (синфи 2,) (05.01.2016, 05.02.2016);

·                   Оид ба лоињаи “Консепсияи тањсилоти Тољикистон барои солњои 2016-2022” (10.02.20160);

·                   Оид ба пешгирии даст задани љавонон ба корњои номатлуб;

·                   “Барномаи ќолинбофии дастї ва дигар њунарњои мардумї” дар њаљми  њаљми 14 – соатї;

·                   25 номгўи шиорњо бахшида ба Истиќлолияти давлатї;

·                   Љињати пардохти њаќќи мењнати онњое, ки замимаи китобњоро  вобаста  ба гузариш ба  муносибати салоњиятнокї дар таълим тањия карданд;

·                   Оид ба мактуби “Ташкилоти бачагони ношунаво” доир ба истифодаи расмњои истилоњи забони имову ишора;

·                   Оид ба сохтори нави Академияи тањсилоти Тољикистон (беш аз се маротиба);

·                   Оид ба банди 1 ва 2-и боби 5- уми самтњои афзалиятноки тањсилоти томактабї ва миёнаи умумї;

·                   Оид ба “Барномаи давлатии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон барои  солњои 2016-2020”;

·                   Оид ба Барномаи таълимии омўзиши фанни “Технология” (мењнат) барои  хонандагони синфњои 5-10 барои эњёи њунарњои  мардумї (4.01.2016);

·                   Оид ба лоињаи  “Консепсияи  тањсилоти  муттасил дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2022”;

·                   Матни эълони озмунњо барои таълифи китобњои дарсии “Табиатшиносї” (синфњои 3-4)  “Географияи иќтисодї” (синфи 9) “Алифбои ниёгон” барои синфњои 7-8 (дар “Омўзгор” ба нашр расид);

·                   Оид ба ифтитоњи муассисаи  тањсилоти  умумї дар шакли ѓоибона дар шањри Њисор ва ѓайрањо;

Дар маљмўъ пешнињодоти манзуршуда беш аз 25 адад мебошанд.

V.  Маълумотномањое, ки раёсати академияи тањсилоти Тољикистон  доир ба вазъи татбиќ ва ё раванди  татбиќи ќарорњои  Њукумати Љумњурии Точикистон, иљрои  барномањои давлатї, чорабинињо, ќарори мушовараи  Вазорати маориф ва илм, протоколњои маљлиси  назоратию машваратии назди вазири  маориф ва илм ва муовинони вазир, вазъи таълим ва сифати дониши хонандагон ва ѓайрањо омода ва ба Вазорати маориф ва илм пешнињод кардааст:

·                Оид ба озмоиши низоми  нави  бањогузории 10, 12, 20 ва 100- хола;

·                Оид ба иљрои “Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои  солњои 2015-2020”

·                Оид ба раванди низоми нави бањогузорї ва тањияи маводи стандартњои фаннї барои хонандагони синфњои 1 – 4 ва стандарти «Забони тољикї» ва «Математика» барои синфњои 5 – 6;

·                Оид ба вазъи осорхонањои мактабї дар муассисањои тањсилоти умумии ш. Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон.

·                Оид ба вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон  дар бораи «Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии  Тољикистон барои солњои 2015 – 2020» дар шуъбањои маорифи ш. Ќўрѓонтеппа ва ноњияњои Љалолиддини Балхию Бохтар;

·                Оид ба вазъи иљрои «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас барои солњои 2013 – 2017» дар ш. Кўлоб», ноњияњои Муъминобод ва Восеи вилояти Хатлон;

·                Оид ба теъдод, ному насаб, синну соли аъзои раёсати АТТ;

·                Оид ба такягоњи илмии АТТ;

·                Оид ба фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 16.10.2016, № 2265 (11.02.2016);

·                Оид ба мутамарказонидани неруњои илмњои педагогика (16.02.2016);

·                Оид ба иљрои наќшаи чорабинињои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон аз 23 январи соли 2015 (05.01.2016);

·                Оид ба иљрои «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013 – 2017» (06.01.2016);

·                Оид ба муаррифии барномањои таълимии низоми омўзиши байналмилалии Љумњурии Исломии Эрон;

·                Оид ба иљрои наќшаи миёнамуњлати амалиёти Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020;

·                Оид ба иљрои фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии  Тољикистон аз 16.10.2014, № 2265 «Дар бораи тарбияи худшиносї, ифтихори ватандорї…».

·                   Оид ба сафари хидматии гурўњи  кор  ба Љумњурии Ќазоќистон (10-17.07.07.2016 );

·                   Оид ба фаъолияти  раёсати Академияи тањсилоти Точикистон;

·                   Оид ба иљрои банди 38-и наќшаи чорабинињои  Вазорати маориф ва илм аз 12.04.2016, № 5/1 дар мавриди љамъбасти фаъолияти семоњаи  Вазорати маориф ва илм;

·                   Оид ба љараёни машварати августии омўзгорони ш. Њисор, н. Шањринаву Файзобод;

·                   Оид ба тањлилу натиљагирии  фаъолияти  соњаи  маориф дар 25- соли Истиќлолияти  давлатї;

·                   Оид ба фаъолияти кормандони  Академияи тањсилоти Тољикистон бахшида  ба 25- солигии Истиќлолияти давлатї;

·                   Оид ба натиљаи иштирок дар семинари минтаќавї дар мавзўи  «Тањсилоти бисёрзабонї ва бисёрфарњангї бо маќсад њамгирої»;

·                   Оид ба иљрои  банди сеюми Протоколи раёсати маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 16.092016, № 9;

·                   Оид ба вазъи корњои илмї – тањќиќотї ва инноватсионї дар бахши тањсилот ва техгологияи  таълим  дар Академияи тањсилот;

·                   Баъзе мулоњизањо  доир ба низоми  салоњиятнокї ба асоси  њисоботи  нињої аз натиљаи  озмоиш;

·                   Озмоиши тањќиќотњои  илмї оид ба  китобњои  гурўњи  фанњои  табиатшиносї;

·                   Оид ба раванди тадбирњои Рўзи дониш ва дарси  Сулњ дар литсейи № 55 ва муассисаи  тањсилоти умумии № 33-и ш. Душанбе

·                   Њамзамон бояд таъкид кард, ки то 16.09.2016 раёсати Академияи тањсилоти  Тољикистон фаќат оид ба иљрои бандњои протоколњои маљлиси назоратию машваратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон маълумотномањо кардааст, ки тањия ва манзур кардааст, ки дар маљмўъ теъдоди онњо ба беш аз 85 адад мерасад.

VI.  Маводе, ки узви раёсати Академияи тањсилоти  Тољикистон дар 9 моњи соли 2016 ба нашр расониданд, тањрир карданд ва ба онњо таќриз навиштанд:

·                   дастури методии «Озмоишњои мустаќилона ва намунаи тестњо аз кимияи органикї» (Ѓ. Бобизода, 2016, 83 сањ.);

·                   китоби «Тулўи хуршеди Истиќлол ва масъалањои тарбия» (М.Лутфуллоев, 2016, 179 сањ.);

·                   маќолаи «Инсон дар мењвари Паём (М.Лутфуллоев, «Омўзгор», 7.02.2016) ;

·                   маќолаи «Признанием народом» (М.Лутфуллоев, «Азия Плюс», 17.02.2016);

·                   маќолаи «Пайрањањои илм ва мушкилоти он» (М. Лутфуллоев. «Омўзгор», 15.04.2016)

·                   дастури методии «Тадбирњои педагогии ислоњи дурўѓгўї». (И.Каримова, Ф.Шарифзода, С.Сулаймонї», «Ирфон», 2016, 125 сањ.).

·                   дастури тарбиявии «Тарзи њаёти солим барои хонандагони синфњои 3-4» (И.Каримова ва дигарон);

·                   стандарт оид ба рушди барваќтї. Соњаи тарбиявии љисмонї (И.Каримова ва дигарон);

·                   барнома-модул барои такмили ихтисоси омўзгорон ва сарварони мактабњои камнуфус (И.Каримова, С.Аминов, Ќ.Ќодиров, Д. Имомназаров ва дигарон);

·                   барномаи тарзи њаёти солим барои синфњои 3-4 муассисањои тањсилоти миёнаи умумї дар њаљми 27-соатї тањия ва ба Вазорати маориф ва илм пешнињод гардид (мураттибон: И.Каримова ва дигарон);

·                   барномаи «Забони давлатї барои синфњои 2-11»-и муассисањои тањсилоти умумии таълимашон ѓайритољикї дар њаљми 109 сањифа тањия ва ба Вазорати маориф ва илм манзур гашт (12.03.2016; 14.06.2016) С.Аминов, Ќ.Мухторї);

·                   маќолаи Магар њиссањои нутќ таѓйирёбандаю таѓйирнаёбанда мешаванд? С.Аминов «Омўзгор», 8 январи 2016);

·                   лоињаи стандарти синфњои 5-6 ва барномаи Забони тољикї, ки бар асоси муносибати салоњиятнокї тањия шудааст, ба Вазири маориф ва илм супорида шуд 96 сањ. (мураттибон: С.Аминов, З.Тошбоева, С.Бойбоева);

·                   таќризи «Дониш аз хониш» (С.Аминов, «Омўзгор», 8.01.2016).

·                   маќолаи «Андешањои педагогии Айнї дар «Духтарбача ё ки Холида» (С.Аминов, «Маърифати омўзгор», №3, 2016);

·                   маќолаи «Талаба ё хонанда» (С.Аминов, «Омўзгор», 13.05.2016);

·                   маќолаи «Љомеаи љањонї гуфтан бењтар ё љамъиятї љањонї»? (С.Аминов, «Садои мардум», 20.05.2016);

·                   маќолаи «Тарљума дар љањони муосир чун омили муомилаи  байнифарњангї дар шароити тањсилоти бисёрзабонї» (С.Неъматов, Паёми ДМТ, №1,2016, сањ. 12-18);

·                   китоби «Методикаи таълими забони тољикї», нашри  чорум (С.Шербоев, 2016, -468 сањ);

·                   таќризи «Китоби дарсї навиштан њунар аст» (С.Шербоев, «Маърифати омўзгор», №5 6, 2016);

·                   маќолаи «Андеша аввал шумор», (С.Шербоев, Паёми ДДЗТ, №2, 2016, сањ. 116-123).

·                   маќолаи «Имрўз ба китоб ниёз дорем» (С.Камолзода, китоби 5, дар Маљмўаи маќолањо, 2016, сањ.230-235);

·                   маќолаи «Заминањои асосии ташаккули системаи нави хидматрасонии фарњанг ва иттилоот» (С.Камолзода, Маљмўаи маќолањо, 2016, сањ. 76-84);

·                   дастури методии Математика. Вариантњои тестї барои хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, литсею гимназияњо, довталабони мактабњои олї ва коллељњои касбї». Тањрири умумии М.Нугмонов., Азизбеки М., Норов Р., Худойдоди Н. Душанбе: «Сифат». 2016.-128 с.

·                   дастури методии «Комплекси таълимию методї аз фанни «Тригонометрия» (бо ислоњу иловањо). Тањти назари М.Нугмонов.-Нугмонов М., Норов Р., Саидов Ќ., Хушов Х. «Сифат», 2016.-160 с.)

·                   дастури методии «Њалли масъалањо доир ба фигурањои чархзанї». Нугмонов М; Душанбе: «Сифат», 2016. 120 с;

·                   дастури методии Тестњо аз фанњои сикли методикаи таълими математика барои донишгоњи омўзгорї». (Нугмонов М., Норов Р., Амонќулов Х., Худойдоди Н; Душанбе: «Сифат» 2016.-170 с);

·                   барномаи таљрибаи омўзгории тахассуси математикаи донишгоњи омўзгорї (Нугмонов М. Душанбе: «Сифат». 2016.-22 с).

·                   маќолаи «Афзалиятњои низоми таълими ба салоњиятнокї нигаронидашуда» (Нугмонов М., Аминов С., Туронов С., Илм ва инноватсия.-2016.-№1 (15).-С.3-10);

·                   маќолаи Основные затруднения учителей при активизации обучения школьников Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе» (Нугмонов М., Ахадов З., Саидов М., Душанбе: «Сифат» 2016.-с).

·                   маќолаи «Проблемањои муосири фаъолияти тањќиќотї аз методикаи таълими математика, физика, информатика ва тайёрии касбии муаллим дар Љумњурии Тољикистон /Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои  муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї»- (Нугмонов М., Душанбе: «Сифат», 2016.-с).

·                   маќолаи «Инфомационная функция в деятельности учителя математики /Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе», Нугномов М., Собирова Г., Душанбе: «Сифат», 2016.с.)

·                   маќолаи «Аттестатсияи давлатии нињоии хатми омўзгорони ояндаи математика ва шаклњои баргузории он дар шароити низоми кредитии тањсилоти олї /Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї», (Нугмонов М., Шарифов Ќ., Љабборов М. Душанбе: «Сифат».2016.с.);

·                   маќолаи «Хусусиятњои офариниши комплекси таълимию методї барои таљрибаи педагогии донишљўёни факултети математикаи мактаби олии педагогї /Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї» (Нугмонов М., Холиќов У. Юсупов Њ. Душанбе: «Сифат», 2016.-с);

·                   маќолаи «Сохтори комплекси таълимию методї аз фанни «Практикуми њалли масъалањои математикї» дар шароити низоми кредитии тањсилоти мактаби олии педагогї\ Маводи конференсияи  байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї», Нугмонов М., Азизбеки М., Хушов Њ., Саидов Ќ. Душанбе: «Сифат», 2016. С.);

·                   маќолаи «Проблемы совершенствования школьных математических знаний студентов первого курса математических специальностей в педагогическом вузе //Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе» (Нугмонов М., Амонкулов Х., Худойдоди Н., Душанбе: «Сифат». 2016.с.);

·                   маќолаи «Намудњои асосии маводи математикї, ки бо воситањои ахбори умум пахш мегарданд //Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї» (Нугмонов М., Саидов К.М. Душанбе: «Сифат». 2016.-с);

·                   маќолаи «Ташкили фаъолияти донишљўёни коллељи омўзгорї барои таълими маводи геометрї дар синфњои ибтидої //Маводи конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Проблемањои муосири тањсилоти математикї, физикї ва информатсионї дар мактабњои миёнаю олї» (Нугмонов М. Мулук Њабиби, Мавлонов Н., Ањмадов М. Душанбе: «Сифат», 2016.-с.);

·                   маќолаи «Математические диктанты /Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы обучения математике, физике и информатике в средней и высшей школе» (Нугмонов М., Джонмирзоем Э. Душанбе: «Сифат», 2016.-с.);

·                   маќолаи «Масъалањои умумии робитаи байнифаннии математика ва химия дар мактаби тањсилоти миёнаи умумї» \\Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї, Маљмўаи илмї. (Нугмонов М., Шањбози М. Душанбе: «Сифат», 2016 с. 15-18.);

·                   маќолаи «Худомўзї дар фаъолияти муаллим» \\Такмили таълими математика дар мактабњои миёнаю олї, Маљмўаи илмї. (Нугмонов М., Ќурбонов С. Душанбе: «Сифат», 2016. С.18-20.);

·                   маќолаи «Вазъи илми химия ва тадриси он дар муассисањои таълими Љумњурии Тољикистон» // Зубайдов У.З., Бандаев С.Г. «Маорифи Тољикистон»-2015.-№6.-С.12-16

·                   Њисоботи љамъбастї оид мавзўи илмї-тањќиќотии «Коркарди усулњои нави стереоселективии табдилоти арилтсиклопропанњо ва аллилбензолњо ба пайвастагињои полифунксионалї 2011-2015» Бандаев С.Г., Муродов Д.С., Гулов Т.Е., Ќурбонова Х. Душанбе.-2016.-120 с.);

·                   Zoidova M. T., Saidov D.K. Rahmonov R.O. Bandana S.G. IR-Spectra of some derivatives of imidazo [2,1-b] – 1, 3,4-thiadiazole, containing different functional groups\\ Tne USA Journal of Applied Sciences? Gciences? GIBUNET Publishing, 1, 2016, pp. 56-60.

·                   дастури «Машќ ва масъалањо аз химияи органикї» Бандаев С.Г., Муродов Д.С. -Душанбе: «Алвон» 2016.-222 с.;

·                   маќолаи Такмили усули синтези эфирњои содаи арилаллилї бо реаксияи Вилямсон\\ Њамедова Ф., Шањлои С., Муродов Д.С., Бандаев С.Г. Маљаллаи «Муњаќќиќ».-2016.-№3, {3}.-С.57-61;

·                   маќолаи «Гетероциклические ионы из 2-метил-1-(2-нитрофенил)-3- хлормеркур-1- формил оксипропанов» Гулов  Т.Е., Мочалов С.С., Бандаев С.Г., Зефиров Н.С. Жур. Орг. Хим. (РАН).-2016.-№.-С;

·                   маќолаи «Обучение решения здач с математическим содержанием н занятиях по химии в  основной школе с использованием диофантовым уровнений первого порядка Мањмадаминов М., Бобиев Г.М., Бандаев С.Г. Известия ТО МАН ВШ.-2016.-№1.-С.123-130;

·                   маќолаи «Зефиров 1-Метил-2-(о-нитрофенил) циклопропаны в реакции опряженного меркурирования// Т.Е.Гулов, Н.С.Бандаев Жур. Орг. Хим. (РАН).-2016.-№.-С;

·                   маќолаи 1-метал – 2 (о-нитрофенил) циклопрапаны в реакции меркурирования\\ Т.Е.Гулов, С.С. Мочалов, С.Г.Бандаев 2016.-№.-С.Вестник Таджикского национального университета; 

·                   маќолаи «Синтез и спектральные исследование некоторых 5-замещенных сульфонилпроизводных имидазо {2,1-b}- {1?3?4} –тиадиазолов //Материалы Международной теплофизической школы (МТФШ-10) «теплофизические исследования и измерения при контроле качества веществ, материалов и изделей». М.Т.Зоидова, Д.К. Саидов, Р.О. Рахмонов, С.Г. Бандаев 3-8 октября Душанбе на базе Филиала НИУ «МЭИ, 2016;

·                   маќолаи «Синтез и спектральные исследование некоторых 5-замещенных сульфонилпроизводных имидазо- {2, 1-b}- {1,3,4} тиадиазолов» М.Т. Зоидова, Д.К.Саидов, Р.О. Рахмонов, С.Г.Бандаев. Вестник ВГУ.-2016.-№1;

·                   китобчаи  «Масоили  мубрами тањќиќоти педагогикаи  муосир» «Ирфон», 2016- 63 сањ. (муаллиф: Ф. Шарифзода);

·                   маќола дар «Дар партави муњаббати инсон / дар  маљмўаи  «Гуманизми тарбия –омили  муњими  рушди зењни  љавонон»,- 2016, с 19-45 (Ф. Шарифзода);

·                   маќола  «Гуманизм ва  фароѓати љавонон // дар маљўаи Гуманизми тарбия –омили муњими рушди  зењни  љавонон» (С. Сулаймонї, 2016, сањ. 85-101;

·                   маќолаи «Академик Ирина Каримова ва густариши њамкорињои муштарак дар њавзаи  тарбияи кадрњои  илмї -педагогї» / дар  маљмўаи  «Гуманизм тарбия – омили муњими рушди  зењни  љавонон» (С. Сулаймонї), 2016, - с.225 – 234;

·                   маќолаи «Саршори муњаббати  инсонї / дар  маљмўаи Гуманизми тарбия - омили  муњими  рушди зењни љавонон  (С. Камолзода), 2016»

·                   маќолаи «Тарбия – њамсафари доимии  инсон» (М. Лутфуллоев, «Омўзгор», 25.08.2016;

·                   маќола «Гуманизми ў меросест аз башардўстии  халќи азиз» (М. Лутфуллоев) дар маљмўаи  «Гуманизми тарбия - омили муњими  рушди  зењни  љавонон», 2016, сањ. 7-18;

·                   маќолаи Вазъи  проблемавї ва ќобилияти  хонанда  (С. Аминов, «Маърифати омўзгор», №6, 2016);

·                   маќолаи «Ѓояњои  инсондўстї дар «Шоњнома» -и Фирдавсї Ќ. Ќодиров) дар маљмўаи  «Гуманизми тарбия омили муњими  рушди зењни  љавонон», 2016 с.71-84;

·                   маќолаи «Ташкил кардани раванди таълими тафриќа њангоми  таълими химия дар синфњои мухталиф» (У. Зубайдов) / дар маљмўаи  «Гуманизми тарбия –омили муњими рушди зењни љавонон», 2016 с.70-77;

·                   маводи «Вариантњои тестї барои хатмкунандагони муассисањои  тањсилоти умумї, литсейю гимназияњо», 128 сањ. (М. Нугмонов ва дигарон);

·                   дастури Комплекси таълимию методї аз фанни «Асосњои  математикаи  мактабї», 232 сањ (М. Нугмонов ва дигарон);

·                   маводи таълимии «Њалли масъалањо доир ба фигурањои чархзанї», 120 сањ. (М. Нугмонов ва дигарон);

·                   монографияи «Теоретические основа формирования духовно – нравственных убеждений учащихся начальных классов», «Ирфон»,320 сањ. (Ф. Гулмадов);

·                   маќолаи забони русї дар Тољикистони соњибистиќлол (ба забони русї, И. Каримова) дар маљмўаи «Гуманизми тарбия –омили муњими рушди зењни љавонон», «Сифат», 2016 с.46-57;

·                   маќолаи «Ниёз ба пажўњишњои бунёдї / дар маљмўаи  Гуманизми тарбия – омили муњими  рушди  зењни љавонон (И. Каримова), 2016 сањ. 54-67;

·                   Маќолаи Фарогирии толибагон баъди  хатми  синфи 9 (И. Каримова) дар маљмўаи  Асосњои педагогию психологии  њамкории мактаб, оила  ва љомеа дар пешгирии љиноятсодиркунии  наврасону  љавонон 2016, с.11-19;

Б) маводе, ки узвњои раёсат тањрир карданд:

·                   Дастури методии «Технологияи  педагогии  тањсилоти глобалї» (муаллиф: З. Тошбоева, 69 сањ. (С. Аминов)

·                   Низоми нави бањогузорї (муаллиф: Абдурашидов), 16. сањ. (С. Аминов)

·                   барномаи «Забони давлатї барои синфњои 2-11, 109 сањифа (С. Аминов)

В) таќризњое, ки ба маводи гуногуни таълим бо дархости Вазорати маориф ва илм узвњои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон навиштаанд:

·                     ба китоби «Асосњои бехатарии њаёт» барои синфњои 6-7;

·                     ба китоби «Забони русї барои синфи 7, 76 сањ. (И. Каримова);

·                     ба китоби Забони русї барои синфи 8;

·                     ба китоби Забони русї барои синфи 5 (И. Каримова);

·                     ба барномаи  табиатшиносии синфњои  ибтидої ва китоби дарсї 

барои синфи 2 (М. Лутфуллоев);

·                   ба асари сањнавии «Хушбахтї» муаллиф: Ш. Саидова (Ф. Гулмадов);

·                   ба китоби дарсии «Проблемы релегиозного экстримизма и терроризма в XXI »

·                   ба 4 маќолаи омўзгорони фанни химия (Ѓ. Бобизода)

·                   ба китобњои «Асосњои касбу њунар» (барои писарон ва духтарон) барои синфи 9;

·                   ба китобчаи  «Ишораабрў» (муаллиф: Г. Муњаммадиева, 49 сањифа) (Ф. Гулмадов);

·     ба Маљмўаи диктант ва наќлњои хаттї барои синфњои 5-11 (С.Шербоев);

·     ба китоби Забони тољикї барои синфи 11 бо супориши Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон (С.Шербоев);

·                   китоби дарсии «Забони давлатї барои синфи 7» муаллифон: С.Мањкамов ва Ш.Ќосимова, 147 сањ. (С.Аминов);

·                   китоби дарсии «Забони давлатї барои синфи 5», муаллифон: С.Мањкамов ва Ш.Ќосимова, 220 сањ. (С.Аминов).

·                   китоби дарсии «Забони давлатї барои синфи 6», муаллифон:С.Мањкамов ва Ш.Ќосимова, 144 сањ. (С.Аминов);

·                   маљмўаи «Сборник тестов, диктантов и изложений по русскому языку и литературе (5-9) классы», муаллифон: М. П.Наѓзибекова ва дигарон (С.Неъматов);

·                   лоињаи «Рўйхати адабиёт барои хониши беруназсинфї» (С. Шербоев);

·                   ба китоби «Усулњои тањќиќотии клиникї ва биокимиёвии озмоишгоњї» (муаллифон: Ш.Њ. Ѓуломова, С.С. Тошболтаев ва дигарон), 320 сањ. (С.Бандаев);

·                   ба китоби «Кимиё (барои донишљўёни кишоварз), муаллиф: Идрисов Т.Љ. 280 сањ. (Бандаев С.);

·                   ба рисолаи номзадии Н.Ю. Самандарова «Синтез и биологического активность ряда производных холановых кислот» 126 сањ. (С.Бандаев);

·                   ба маќолаи Ш.Х.Холиков «Выделение и функциональное исследование гуминовых веществ из бурого углях месторождения «Шуроб», (С.Бандаев);

·     ба 6 дастури методї оид ба таълими математикї (М.Нугмонов)

·                   барномаи «Географияи  табиї барои синфи 6» (12.01.2016);

·                   ба дастури методии «Бозї-машѓулиятњои дидактикї барои хурдтаракон» (04.02.2016);

·                   ба дастури методии «Машѓулиятњои иловагї аз аз фанни Забони русї барои синфи 9 (С.Неъматов);

·                   ба лоињаи «Рўйхати адабиёти барои хониши беруназсинфии хонандагони синфњои 5-9 (С.Шербоев);

·                   дастури методии «Алифбољон, алифбо», муаллиф Х.Љумъазода, 40 сањ. (М.Лутфуллоев) 04.01.2016;

·                   дастури «Тест аз фанни алгебра барои синфњои 9, 10 ва 11» (мураттибон: Н.Дагиев ва дигарон), 22.02.2016;

·                   маводи тестї аз география барои синфи 9;

·                   маводи таълимии «Тест аз фанни таърихи халќи тољик», барои с. 11, (мураттибон: А.Турсунов ва дигарон);

·                   китоби «Асосњои интихоби касб» барои синфњои X-XI муаллифон: А.М. Миралиев ва дигарон), 125 сањ;

·                   маљмўаи «Тест аз фанни «Химия» (мураттибон: Л.Баротов, Авѓонов);

·                   лоињаи Низомномаи Созмони хонандагони Тољикистон ба номи Исмоили Сомонї (аз Маркази љумњуриявии муассисањои тањсилоти иловагии ВМ ва илми ЉТ):

·                   китоби «Ќоидањои њаракат дар роњ» барои хонандагони синфи 1-2 (Ќ.Зиёев);

·                   ба Стандартњои забони модарї дар синфњои ибтидої, роњнамо ва замимањо (1486 сањ.) (М. Лутфуллоев);

·                   ба стандартњои фанњои зинаи тањсилоти  ибтидої (Ф. Гулмадов)

         Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи  сафарбар кардани узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар навиштани таќриз неруњои кафедрањои методикаи Донишгоњу Донишкадањои дахлдорро низ ба ин кор љалб кард. Кафедрањои методикаи таълими фанњои гуногун ба беш аз 75 стандарту барномањо, китобњои дарсию замимаи онњо, дастурњои методию маљмўаи тестњо ва ѓайрањо таќриз навиштанд.

         Дар ин кор асосан кафедрањои методикаи Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї бештар фаъолият нишон доданд.

         VII. Њамкории узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон бо воситањои ахбори омма

Узви Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи тањия ва нашри рисолаю монография, китобу дастурњои методї ва маќолањо тавассути шабакањои телевизионї ва радиёї оид ба масъалањои гуногуни таълиму тарбия ва навигарињои илми педагогика ва тарѓиби сиёсати маорифпарваронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон сањм мегиранд:

·                   дар мавзўи «Наќши омўзгор дар таълиму тарбия» аз шабакаи Радиёи Тољикистон (М.Лутфуллоев, 5.04.2016);

·                   дар мавзўи «Ватану ватандорї ва вањдат» аз шабакаи радиёи «Фарњанг» (М.Лутфуллоев, 4 майи соли 2016);

·                   дар мавзўи «Тарбия ва хусусиятњои он» аз шабакаи телевизионии «Синамо» (М.Лутфуллоев, 5 майи 2016);

·                   дар мавзўи «Вањдат ва ифтихори миллї» аз шабакаи «Радиёи Тољикистон» (М.Лутфуллоев, 16 майи 2016);

·                   дар мавзўи рўзи «Радиёи Тољикистон аз шабакаи «Радиёи Тољикистон» (М.Лутфуллоев, 2 майи 2016);

·                   дар мавзўи «Осорхона-шиносномаи таърихи миллат» аз шабакаи радиёии «Субњи Тољикистон» (Ф.Шарифзода, 12.01.2016);

·                   дар партави Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз шабакаи «Садои Душанбе» (русское вещание) (С.Неъматов, 20.01.2016).

Дар маљмўъ кормандони раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон беш аз 41 маротиба тавассути шабакањои радио ва телевизион оид ба  масъалањои  гуногуни соњаи маориф баромад карданд.

VIII. Сафарњои  хидматї

Аъзои раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон барои омўзишу баррасии татбиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки марбути соњаи маорифанд, ба сафарњои хидматї мераванд. Њамчунин баъзан лозим меояд, ки љињати иљрои ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва ё кори наќшавї  ба сафарњои хидматї раванд.

М. Лутфуллоев барои ташкил ва гузронидани конференсияи наќшавї бахшида ба 25-солагии Истиќлолияти давлатї ба ш.Панљакент ва Ш.Ќўрѓонтеппа ба сафари хидматї рафт

Ф.Гулмадов љињати баррасии татбиќи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020 ба ш.Кўлоб ва ноњияњои Муминобод, Восеъ, барои баррасии ќонуни  Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд» ба ш.Вањдату Роѓун ва ноњияи Файзобод ва Ќ.Зиёев барои баррасии фаъолияти осорхонањои мактабї ба ш.Ќўрѓонтеппа ва ноњияи Хатлон ба сафари хидматї рафтанд.

·                   Ќ.Ќодиров ва С.Аминов барои гузаронидани семинар бо мудирон ва омўзгорони мактабњои камнуфус ба ноњияи Турсунзодаю Шањринав, М.Лутфуллоев ва С.Аминов ба ноњияи Нуробод љињати омўзиши вазъи мактабњои камнуфус сафари кўтоњмуддати хидматї доштанд.

IX. Тарбияи кадрњои љавони илмї

Дар назди Академияи тањсилоти Тољикистон Шўрои дифоъ аз рўйи рамзњои 13.00.01 ва 13.00.02. фаъолият мекунад. Узви раёсати АТТ, аз як тараф, ба сифати роњбари илмї ва, аз тарафи дигар, чун аъзои шўро  дар тарбияи кадрњо сањм мегиранд. Дар нимаи аввали соли 2016 24 нафар рисолаи илмї дифоъ карданд, ки аз ин миќдор 6 нафар аз рўи рамзи 13.00.02 мебошад.Дар тарбияи кадрњои љавон узви раёсати АТТ М.Лутфуллоев, Ќ.Ќодиров, Ф.Шарифзода ва профессор С.Неъматов бештар сањм гузоштаанд.

 

ОСОРХОНАИ МАОРИФИ АКАДЕМИЯИ ТАЊСИЛОТИ ТОЉИКИСТОН

Ходимони илмии осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон фаъолияти худро дар асоси наќшањои инфиродї бо назардошти дастуру супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикистон,  фармоишњои вазири маориф ва илм, ќарорњои мушовара, љаласаи назоратии назди вазир, президенти Академияи тањсилоти Тољикистон ва ќарорњои маљлиси Раёсати АТТ  ба роњ мондааст.

Кормандони илмии Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дар асоси таъкидњои Пешвои миллат ва фармоиши президенти Академияи тањсилоти Тољикистон наќша – чорабинињои  осорхонаро тартиб дода, давра ба давра амалї мегардонанд.

Дар толори осорхона гўшаи «Аз Паём то Паём» таъсис дода шудааст, ки ширкаткунандагон њангоми сайри осорхона оид ба нуктањои муњими Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии  Љумњурии Тољикистон маълумоти пурра ба даст меоранд.

Њамчунин дар осорхона ба ифтихори 25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон толори хурд тањти унвони «Наќши Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун маорифпарвар дар рушди соњаи маориф дар 25 соли Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» таљњизонида шудааст. Иштирокчиён оид ба вазъи соњаи маориф дар даврони соњибистиќлолї маълумоти пурра ба даст меоранд. Дар як мудати кўтоњ зиёда аз њаждањ сайри осорхонавї гузаронида шуд, ки тамошобинон аз дастовардњои замони Истиќлолияти давлатї таассуроти зиёд бардошта, фикру мулоњиза ва таманиёташонро иброз доштанд.

Тибќи иљрои наќшаи кори Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар асоси фармоиши президенти Академияи тањсилоти Тољикистон  аз 09.03.2016 бо 12, рўзњои 14.03.2016 – 19.03.2016 вазъи осорхонањои мактабии муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шуъбаи маорифи шањри Ќўрѓонтеппа, бахши маорифи шањри Сарбанд, шуъбањои маорифи ноњияњои Ёвон, Абдуррањмони Љомї, Вахш, Бохтар, Љалолиддини Балхї ва Дўстии  минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон мавриди омўзиш ќарор дода шуда, аз натиљааш дар њаљми 14 сањифа маълумотнома бо лоињаи ќарор ба љаласаи назоратии назди вазир аз 25.05.2016 пешнињод гардид.

Тибќи банди 4. 1. ва 4.2. Ќарори љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 25. 05. 2016  лоињаи Низомномаи намунавии «Осорхонаи муассисаи тањсилоти умумї» ва матни озмуни «Осорхонаи бењтарин» тањия ва ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шуд.

КОНФЕРЕНСИЯВУ  СЕМИНАРЊО  ВА МИЗЊОИ МУДАВВАР:

А) бо ташаббуси осорхона доир шуданд:

·                   Рўзи 22.02.2016 дар асоси наќша оид ба таљлили рўзи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, бахшида ба 120 – солагии Арбоби намоёни сиёсї ва давлатї Нисормуњаммад Юсуфзиё дар толори Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомї конференсия баргузор гардид. Дар ин хусус маълумоти пурра ба сайти Академияи тањсилот ворид гашта, дар рўзномаи «Омўзгор» хабар ба нашр расид. Вобаста ба ин љашни моњияти муњими сиёсидошта маќола бо номи «Ватан имрўзу њам ояндаи мо!» 26.02.2016  дар рўзномаи «Омўзгор» ва маќола бо номи «Арбоби барљаста» дар рўзномаи «Љумњурият»  ба нашр расид.

·                   Рўзи 07.03.2016 бахшида ба рўзи «Модар» дар толори осорхона мизи мудаввар дар мавзўи «Симои зан дар љомеа» бо иштироки кормандон ва олимони АТТ, ПРМ ва хонадагони МТМУ № 65 н. Шоњмансур (љамъ 35 нафар) баргузор гардид. Чорабинии мазкур бо суханронињои табрикотиву маърўзањо, ќироати шеър ва раќсу суруд гузаронида шуд. Олимон дар  васфи зан – модар суханони арзанда гуфтанд. Ду маќола «Бузургон дар ситоиши Модар», «Зан – Модар муќаддас аст» тањия шуда, дар матбуоти даврї нашр гардид.

·                   Рўзи 31.03.2016 дар толори осорхонаи маорифи семинари илмию амалї дар мавзўи «Њамкории мактаб, оила ва љомеъа дар таълиму тарбияи кўдакону наврасон» дар њамкорї бо шуъбаи педагогика, психология ва тањсилоти фарогир бо иштироки олимони Академия, кормандони осорхона, ходимони илмии Пажўњишгоњи рушди маориф ва омўзгорони муассисањои махсуси тарбиявї (љамъ 27 нафар) баргузор карда шуд.

·                   Рўзи 05.05.2016 бахшида ба рўзи 9 – май дар толори осорхонаи маорифи АТТ дар мавзўи «Наќши собиќадорони Ѓалабаи бузург дар тарбияи хонандагон» бо иштироки олимони АТТ, кормандони осорхона, ходимони илмии ПРМ ва хонадагони литсейи 55 н. Шоњмансури шањри Душанбе мизи мудаввар баргузор гардид.

Осорхонаи маориф дар ин муддат як конференсия, як семинар ва ду мизи мудаввар баргузор карда, кормандони он дар 15 конференсияву семинар ва мизњои мудаввар ширкат варзиданд.

 

Б) Конференсияву семинарњо ва мизњои мудаввар, ки дар онњо кормандони осорхона иштирок ва баромад намуданд:

·                   Аз 16. то 26.02.2016 семинари лоињаи «Хониши босифат» дар якљоягї бо Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар ноњияњои тобеи марказ ва шањри Душанбе доир гашт, ки ходими илмї Абдулов Љамолиддин иштирокчии доимї буд.

·                   Аз 25.04.2016 то 13.05.2016 семинари лоињаи «Хониши босифат»  дар якљоягї бо Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар ноњияњои тобеи марказ ва шањри Душанбе баргузор гардид, ки ходими илмї Абдулов Љамолиддин иштирокчии доимї буд.

·                   Аз 13. то 21.05.2016 семинари омўзишї оид ба салоњиятнокї дар асоси модулњои таълимии тасдиќшуда доир гашт. Мудири осорхона Ќурбоналї Зиёев ба њайси тренер дар он ширкат варзид.

САЙРИ ОСОРХОНА

Гузаронидани сайри осорхонавї яке аз вазифањои асосии кормандони осорхона мањсуб меёбад. Кормандони осорхона вазифадоранд, ки сайри осорхонаро бо санъати баланд анљом дињанд, зеро дар оянда васеъ гаштани доираи иштирокчиён ба ин кор сахт вобаста аст. Сайри осорхонавї бо омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, устодону донишљўёни муасиссањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї, шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф ва мењмонони ватанию хориљї сурат мегирад:

Сайри осорхонавї бо омўзгорону хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ба осорхонаи маориф:

• Ба таърихи 07.03.2016  омўзгори МТМУ № 65 н. Шоњмансур Шарипова З. Д. бо 30 нафар хонандагони синфи 10 – ум ба осорхона ташриф оварданд. Хонандагон аз ин сайр  таассуроти нек аз фардою имрўзи мактабу маорифи тољик бањра бардоштанд.

•Ба таърихи 14.03.2016 омўзгори фанни забон ва адабиёти руси мактаби раќами 54 - и ноњияи Сино Червякова Е. Я. бо гурўњи хонандагон ташриф оварданд. Таманниёт ва назарашонро  дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд  намуданд. 

•Ба таърихи 13.04.2016  26 – нафар хонандагони синфи 11 «А» - и литсейи №55 - и ноњияи Шоњмансур ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд. Хонандагон ва омўзгорон фикру мулоњизањои худро дар дафтари фикру мушоњидањои сабт карданд.

•Ба таърихи 26.05.2016 як гурўњ омўзгорони ноњияи Б. Ѓафуров вилояти Суѓд ва Нурќобилов Н. аз ноњияи Љиликўли вилояти Хатлон аз осорхона дидан намуда бо таърихи маорифи кишвар шинос шуданд.

•Ба таърихи 07.05.2016  омўзгорони МТМУ № 15 н. Шоњмансур бо 33 нафар хонандагони синфњои 7 ва 8 ба  осорхона ташриф оварданд. Омўзгорону хонандагон аз дидани осорхона таасуроти нек бардоштанд.

•Ба таърихи 29.08.2016  30 - нафар хонандагон бо як гурўњи омeзгорони синф{ои ибтидоии МТМУ №23  н. Шо{мансур ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона бо забони тољикї гузаронида  шуд. Таассуроти худро љонишини директор оид ба корњои таълимии муассиса Юунусова М. ба њамаи кормандони осорхона баён намуд.

Дар маљмуъ 7 маротиба бо њафт гурўњи хонандагону омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї сайри осорхонавї гузаронида шуд.

 

Сайри осорхонавї бо устодону донишљўёни муасиссањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї:

·                   Ба таърихи 08.02.2016 дотсенти кафедраи фанњои љамъиятии ДДХТ ш. Хуљанд Шафиев А. ба осорхонаи маориф ташриф овард. Ба худ як љањон таасуроти нек гирифта, аз гузашта ва имрўзаи таърихи маориф ахбор ба даст оварда, дар охир сайр фикру мулоњизањои худро дар дафтари махсус ќайд кард.

·                   Ба таърихи 09.02.2016 гурўњи 40 - нафара донишљўёни ДДСТ ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхонавї ба забони тољикї гузаронида шуд. Донишљўёни курси дуюм аз осорхона маълумотњои зиёд ба даст оварданд, ки ин барои онон як дарси тарбиявї мебошад. Донишљўён аз осорхона бо як љањон таассуроти нек баромада рафтанд.

·                    Ба таърихи 14.04.2016 22 нафар донишљўёни курси 3 – юми факултаи таърихи ДМТ њамроњи омўзгор Назаршоев А. ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва бо гўшањои он ошно гашта, оид ба соњаи маориф як ахбори комил гирифтанд.

·                   Ба таърихи 19.05.2016 6 нафар омўзгорони ДМТ ва Ќурбонов Д. ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва таманниёти некашро дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд намуданд.

·                   Ба таърихи 02.06.2016 донишљуёни курси 3 – юми шуъбаи ѓоибонаи факултаи иќтисодиёти РТСУ (љамъ 32 нафар) ба осорхонаи маориф шинос шуда, ба мудирияти осорхона ва кормандон миннатдорї баён намуд. Андешњояшонро дар дафтари хотирот сабт намуд.

Сайри осорхонавї бо шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф:

Рўзи 22.01.2016 кормандони ДЉТИБКСМ бо як гурўњ хонандагон ва 4 нафар омўзгор Наљмиддинова Ё, Нуралиева З., Рањимова Г. ва Асоева Н. ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Њозирин таассуроти нек бардошта, фикру мулоњизањояшонро дар дафтари ќайди мењмонон сабт намуданд.

Ба таърихи 12.04.2016 ба осорхона як гурўњ директорони муассисањои тањсилоти умумии љумњурї, ки ба курсњои бозомўзї омада буданд, аз осорхона дидан карданд. Онњо ба таърихи 60 - солаи осорхона шинос шуданд. Сайри осорхонаро хуш пазируфтанд.  

Рўзи 23.05.2016 гурўњи шунавандагони курси бозомўзии ДЉТИБКСМ барои ошно шудан ба таърихи маорифи кишвар аз осорхона дидан намуданд. Маълумоти баёнкардаи роњбалад барояшон писанд омад.

Ба таърихи 26.07.2016  13 нафар бо як гурўњ омeзгорони синф{ои ибтидоии МТМУ №35  ш.Турсунзода ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхонавї ба забони тољикї гузаронида шуд. Маълумоти роњбаладро хуш пазируфтанд.  

Рўзи 26.07.2016 8 нафар бо як гурўњи омeзгорони синфњои ибтидоии МТМУ №4 ш. Њисор ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона ба забони тољикї гузаронида шуд.

Дар таърихи 26.07.2016 10 нафар омўзгорони синфњои ибтидої МТМУ № 96 н. Рўдакї ба осорхонаи маориф ташриф оварданд. Сайри осорхона ба забони тољикї гузаронида шуд.

Рўзи 26.07.2016 7 нафар омўзгорони синфњои ибтидоии МТМУ № 96 н. Рашт ба  осорхонаи маориф ташриф оварданд. Дар таърихи 28.07.2016 30 нафар бо як гурўњи омўзгорони синфњои ибтидоии МТМУ № 96 н. Рашт ба осорхонаи маориф ташриф оварданд.

Дар таърихи 28.07.2016 як гурўњ омўзгорони ноњияњои тобеи марказ аз осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дидан намуданд ва ба ташкилкунандагони ин осорхона изњори сипос намуданд.

Дар маљмўъ дањ маротиба бо 12 гурўњи шунавандагони курсњои такмили ихтисос ва семинар – тренингњо, ки асосан аз омўзгорон, директорон ва муовинони онњо ва иштирокчиёни семинарњо иборатанд, сайри осорхонавї гузаронида шуд.

Сайри осорхона бо мењмонони ватанию хориљї:

Ба таърихи 27.01.2016 намояндаи Маркази наљоти кўдакон, шањрванди ШМА Ирина Буса аз Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон дидан намуда, таассуроти худро дар дафтари ќайдњо сабт намуда аз хизмати кормандони осорхона арзи сипос намуд.

Рўзи 31. 03. 2016  иштирокчиёни семинари илмию амалї дар мавзўи «Њамкории мактаб, оила ва љомеа дар таълиму тарбияи кўдакону наврасон» Абдурашитов Н., Њомидов У., Шехов А. ва Давлатшоев И. Осорхонаро тамошо карда, таманниёти худро нисбат ба осорхонаи маориф баён намуданд.  

Ба таърихи 05.05.2016 узви ИН Тољикистон Љумъа Махшул ба осорхонаи Академияи тањсилоти Тољикистон ташриф оварданд ва таманниёти некашро дар дафтари фикру мулоњизањо ќайд намуд.

Рўзи 27.05.2016 Хуанита, мењмон аз Бангладеш ба осорхона ташриф оварда аз таърихи гузаштаи маорифи тољик аз наздик шинос шуда, ба мудирияти осорхона ва кормандон изњори ќаноатмандї намуд. Мулоњизањояшро дар дафтари хотирот сабт намуд.

“Ман аз дидани таърихи осорхонаи маорифи Тољикистон хеле шодам, хело зебо аст. Ба шумо бењтарин таманиёт хоњонам. Сафоратхонаи Амрико Юсаид. Ментил Хонс.”  23. 08. 2016

Дар маљмўъ 5 маротиба бо 5 гурўњ мењмонони хориља сайри осорхонавї гузаронида шуд. Маљмўан дар муддати 9 моњ 25 сайри осорхонавї, ки шумораи  ташрифгаронаш хело зиёд буд, гузаронида шуд.

ТЕЪДОДИ ТАШРИФОВАРДАГОНИ

ОСОРХОНАИ МАОРИФИ АТТ

Омўзгорон:     200 – нафар

Хонандагон:    237 – нафар

Устодон:          35 – нафар

Донишљўён:    150 – нафар

Мењмонон:       21 – нафар

Љамъ:              608 – нафар

 

БАРОМАД ТИБЌИ ВОСИТАЊОИ АХБОРИ УМУМ

Дар таърихи 12-уми феврали соли 2016 дар барномаи «Субњ ба хайр Тољикистон» - и Телевизиони Сафина академик Файзулло Шарифзода оид ба аввалин маорифчиёне, ки барои ташкилшавии осорхонаи маориф сањм гузоштаанд маълумот дода, ходими илмї Абдулов Љамолиддин оид ба фаъолияти кори осорхона ва ањамияти тарбиявии он баромад намуд.

Таърихи 05.05. 2016 баромади ходими калони илмии осорхонаи маорифи АТТ Убайдулло Рањимов тариќи шабакаи “Синамо” – и телевизиони давлатї оид ба њуљљатњо ва нигорањои мављудбудаи давраиљангї, иштироки омўзгорони тољик дар солњои Љанги Бузурги Ватанї дар барнома пахш гардид.

САФАРЊОИ  ХИЗМАТЇ

1. Ќурбоналї  Зиёев аз 14.03.2016 то 19.03.2016  минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон. Омўзиши вазъи осорхонањои мактабї.

2. Ќурбоналї  Зиёев аз 06.06.2016 то 10.06.2016  шањри Кўлоб ва ноњияњои Муъминободу Восеи вилояти Хатлон. Вазъи татбиќи «Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2017» (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи 2012, №382).

3.Убайдулло Рањимов 24.08.2016 то 26.09.2016 шањрњои Турсунзода, Њисор ва ноњияи Шањринав. Омўзиши вазъи осорхонањои мактабї.

ФАЪОЛИЯТИ ТАБЪУ НАШР

т/р

Муаллиф

Номи маќола

Нашрия

Њаљми маќола

1.

Ќурбоналї Зиёев

 

Ватан имрўзу њам ояндаи мо!
Рўзномаи  «Омўзгор»  № 9, 26.02. 2016 

0,2 љ.ч

 

2.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Стандарти тарбияи љисмонї синфњои 1 - 4   

Душанбе -2016 65 с.

4,6 љ.ч

 

3.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 1

Душанбе -2016, 92 с.

5,8 љ.ч

 

4.

Ќурбоналї  Зиёев њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 2

Душанбе -2016 85 с.

5,4 љ.ч

 

5.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 3

Душанбе -2016 82 с.

5,2 љ.ч

 

6.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Роњнамои фанни «Тарбияи љисмонї» барои синфи 4

Душанбе -2016 87 с.

5,5 љ.ч

 

7.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 1. Низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 35 с.

2,2 љ.ч

 

8.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 2. Банаќшагирии дарс дар асоси стандартњо, китоби дарсї ва замимањо (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 73 с.

4,6 љ.ч

 

9.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 3. Методика дар низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 140 с.

8,7 љ.ч.

10.

Ќурбоналї Зиёев дар њаммуаллифї

Модули 4. Арзёбї дар низоми таълими салоњиятнокї (Дастур барои омўзгор)

Душанбе -2016 65 с.

4,6 љ.ч

11

 

Ќурбоналї Зиёев

 
Њуљљатнигории роњбари њарбї
 

«Маърифати омўзгор» №№ 2,3,4,5,6,7.

 

3,5 љ. ч.

 

12.

Убайдулло Рањимов
Арбоби барљаста

«Љумњурият»  04.05.2016

 0,3 љ.ч.

13.

Убайдулло Рањимов
Тањияи барномаи махсус

 «Омўзгор»  № 15, 08.04. 2016

0,1 љ.ч

14.

Убайдулло Рањимов
Тимоген, тимосин, тимофер мањсули кори як олими тољиканд

«Љумњурият»  04.05.2016

0,2 љ.ч

 

15

Убайдулло Рањимов
Эњёи осорхонањо дар даврони Истиќлолият

«Омўзгор»  04.05.2016

0,3 љ.ч

16.

Убайдулло Рањимов

На волнах любви. (Оид ба фаъолияти илмии академики АТТ И. Х. Каримова)

 

Народная газета

0,2 љ.ч

17.

Абдулов Љамолиддин
Зане, ки зебої меофарад

Маљмўи маќолањо, сањ. 253-256

0,3 љ.ч

Љамъ:                                                                                                                         51,5 љ. ч.

 

Дар маљмўъ маводи чопкардаи ходимони илмии осорхона 51,5 љузи чопиро ташкил мекунад, ки стандарти тарбияи љисмонї барои синфњои  1 – 4, Рањнамои фанни мазкур барои синфњои 1 – 4 чоп шуда ва аз 8 маќола иборат аст. 

НОРАСОИЊО ДАР КОРИ ОСОРХОНАИ МАОРИФ

- дар сатњи зарурї набудани њамкории осорхонаи маориф бо осорхонањои мактабї;

- пурра нарасидани рафњои муосири шишагї ва ба талабот љавобгў набудани гўшањои намоишї;

- ба меъёрњои замони муосир мутобиќат накардани утоќњои намоишї, мутобиќ ба даврањои таърихї љойгир намудани нигорањову маснуоти дастї, макету банерњои мавзўї ва дигар воситањои камарзиши осорхона;

ПЕШНИЊОД:

- барои таѓйир додани гўшањои намоишї ва љо ба љо гузории нигораву маснуоти дастї, макету банерњои мавзўї ва дигар воситањои камарзиш мутобиќ ба даврањои таърихї љойгир намудан ва ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти осорхона ва фонди осорхонањо» љавобгў намудани осорхона ба љевонњои муосири шишагї ниёз дорад;

- Осорхонањои мактабї бо фармоиши вазири маориф ва илм, дар назди Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шаванд ва бо осорхонаи маорифи АТТ робита барќарор намоянд;

- Низомномаи намунавии ягонаи осорхонаи мактабї аз тарафи  Вазаорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон баррасї ва тасдиќ карда шавад;

- Ба маќсади ба низом овардан ва аз ќайди давлатї гузаронидани осорхонањои мактабї ва нигорањои онњо лоињаи “Шиноснома” ва китоби баќайдгирии нигорањои осорхонањои мактабї аз љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шавад.


Фаъолияти илмиву ташкилии раёсати Академияи тасилоти 
Тољикистон дар нуњ моњи соли 2016

 

 

 

(январ-сентябр)

1. Масъалањои умумї

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон фаъолияти хешро бар асоси Оинномаи Академияи  тањсилоти Тољикистон ба роњ монда, дар наќшаи фаъолият ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва дастуру њидоятњояшонро, ки дар вохўрию суханронињо баён доштанд, ба асос гирифтааст. Њамчунин ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, фармоишу дастурњои вазири маориф ва илм ва муовинони ў низ асоси фаъолияти Академияи тањсилоти Тољикистонро ташкил медињанд.

Дар муддати сипаришуда раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон 9 маљлиси умумї доир кард, ки дар он 18 масъалаи гуногуни мубрами соња мавриди баррасї ќарор гирифтааст.

Як нуктаро бояд ишора кард, ки баъзан аз рўйи супориш ва мубрамии масъала дар наќшаи кор илова ё таѓйирот ворид карда мешавад.

Дар тўли 9 моњ ба Академияи тањсилоти Тољикистон 126 мактуб ворид шуда, 475 адад содир гаштааст.

Дар асл аъзоёни пайваста ва вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон мавзўи мушаххаси тањќиќотї надошта, балки роњбарии мавзўъњои фармоишии зерсохторњоро ба уњда доранд. Новобаста ба ин њар кадоми онњо аз рўйи проблемањои илмии худашон тањќиќот анљом медињанд. Академияи тањсилоти Тољикистон дар самтњои зерин тањќиќот мебарад: педагогикаи миллии халќи тољик; таълими тафриќа ва дурнамои он; таълими њамгиро, ки то имрўз бањсњо идома доранд; муњтавои тањсилоти томактабї, тањсилоти фарогир; педагогикаи муќоисавї; матн ва мавќеи онњо дар китобњои дарсии забони тољикї; тањќиќу љустуљўи роњњои муассири таълими забони тољикї ва такмили барномаи фанни «Забони тољикї-и синфњои 5-11; тањќиќи усулњои самараноки математика; љустуљўи роњњои такмили забонњои русию англисї ва амиќсозии муњтавои онњо; ба талаботи замон мувофиќ сохтани барномањои таълим, ба хусус барномаи адабиёти тољик; асосњои назариявии стандартњои фаннии мактабњои тањсилоти умумї; тањия ва таълифи китобњои дарсї; арзёбии маводи таълим.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар айни њол асосан ба иљрои супоришњои Вазорати маориф ва илми машѓул мебошад.

Дар соли 2016 раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон иљрои нуктањои дар Паёми Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон зикршударо ба наќша гирифта, барои сазовор пешвоз гирифтани 25-солагии Истиќлолияти давлатї ва идомаи тањќиќоти соли 2015 оѓозкарда машѓул гашт,  ки ба он масъалањои педагогикаи муќоисавї ва педагогикаи миллии халќи тољик дохил мешаванд. Тањќиќоти масъалањои зикршуда ваќту замони тўлониро таќозо менамояд.

Тањќиќи педагогикаи муќоисавї кори сода нест. Муњаќќиќи ин масъаларо лозим аст, ки сохтори соњаи маорифи  кишварњои пешрафтаро ба  пуррагї омўзад, сабабњои ба комёбї ноил гаштану омилњои  ба сифати  тањсилот таъсиррасондаро хонандаро мушаххас ва муќаррар созад. Сипас  сохтори  маорифи  кишварамонро  тањлили  њамаљониба  карда, бурду бохтро  муайян  созад. Сипас муќоисаи низоми тањсилот анљом гирифта, хулосањои  зарурї бароварда мешавад. Яъне маълум карда мешавад, ки кадом  нуктањои  љолиб боиси  бо назардошти  шароит ќобили  истифодаанд. Бояд ба њисоб гирифт, ки нусхабардории айнан, ки натиљаи дилхоњ намедињад, зеро ба шароити мо мусоидат рост намеояд, кори ношуданист, зеро натиља  намедињад.

Хулоса, агар масъалаи педагогикаи муќоисавї ба таври љиддї тањќиќ гардад, он метавонад, ки педагогикаи миллиамонро ѓанї гардонад.

Масъалаи дигаре, ки ба тањќиќи басо диќќаткорона ниёз дорад, педагогикаи миллии халќи тољик мебошад. Тањќиќи ин масъала даќиќтар донистани афкори ниёгонро таќозо менамояд. Намунаи ашъори ниёгонро оварда, онро педагогикаи миллї маънидод кардан чандон сањењ нест. Афкори гузаштагонро бо назардошти шароит тањќиќ ва тањлил бояд кард. Бояд муќаррар сохт, ки кадоме аз ин андешањо дар шароити кунунї муассиру ќобили истифодаанд ва боиси перафти кори таълиму тарбия мегарданд. Дар муќоиса бо андешаи педагогони намоёни муосир муќаррар карда мешавад, ки кадоме аз ин андешањо муњиманд ва ба хусусиятњои миллии халќи тољик мусоидат мекунанд.

Нуктањои дигаре, ки мубраманду аз ислоњоти соња бармеоянд, инњоянд: тањияи стандартњои фаннї, барномањо, китобњои дарсї, маводи таълим, роњбарии умумии раванди иљрои фармоиши вазири маорифи ва илми Љумњурии Тољикистон оид ба гузариш ба низоми 10, 12, 20 ва 100- хола, тањияи стандартњои фаннї, роњнамою замимањои китобњои дарсии синфњои 1-4 ва стандарту барнома ва маводи таълимии синфњои 5-6 аз фанни “Забони тољикї” ва “Математика”, омўзиши фаъолияти ташкилию таълимї ва сифати дониш дар мактабњои (синфњои) камнуфус (муассисањои тањсилоти умумии камнуфус) ва дигар масъалањо ба дўши раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон вогузор шудааст.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар асоси чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон љињати татбиќи нуктањои дар Паёми Президенти кишвар зикршуда ва ба ифтихори 25 - солагии Истиќлолияти давлатї наќшаи чорабинињо тањия намуд.

Дар робита ба Паёми Президенти кишвар аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон корњои зеринро анљом доданд:

·                   Номгўи мавзўъњоро оид ба ќолинбофии дастї љињати ворид намудан ба барномаи фанни “Технология” дар њаљми 14-соатї тањия ва пешнињод намуданд;

·                   Барномаи забони русиро барои муассисањои томактабї ва гурўњњои омодагї тањия ва ба Вазорати маориф ва илм пешнињод карда шуд;

·                   Татбиќи ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”- ро дар н. Файзобод ва ш. Вањдату Роѓун санљида, маълумотнома ба Вазорати маориф ва илм манзур гардид;

·                   Дар мавзўи “Рушди маориф дар солњои Истиќлолият” 10 маротиба дар садою симо баромадњо карданд.

Доир ба 25 – солагии Истиќлолияти давлати корњои зерин анљом дода шуданд:

·                   Дар мавзўи “Рушди маорифи Тољикистон дар солњои Истиќлолияти давлатї” конференсия доир намуданд;

·                   Беш аз 19 маротиба тавассути шабакањои радиої ва телевизионї оид ба самтњои гуногуни соња карданд;

·                   Дар Осорхонаи маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон толоре тањти унвони “Наќши Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар дастовардњои соњаи маориф” таљњизонида шуд.

·                   Конференсияи илмї - назариявии љумњуриявї тањти унвони “Масъалањои умдаи тањќиќоти илми педагогика” ба таърихи 14- апрели соли 2016 гузаронида шуд, ки маърўзагарон асосан узвњои раёсат буданд.

·                   Бахшида ба дастовардњои Истиќлолият беш аз 17 маќола ва рисола ба табъ расид. Рисола ба ќалами академик М. Лутфуллоев тааллуќ дошта, “Тулўи хуршеди Истиќлол ва масъалањои  тарбия” ном дорад ва дар њаљми 179 мебошад. Рисолаи мазкур љанбањои тарбиявї дошта, он барои  омўзгорон, муњаќќиќон, донишљўён ва падару модарон пешбинї шудааст.

·                   Конференсияи дигар, ки дар сатњи байналмилалї тањти унвони “Гуманизми тарбия – омили муњими рушди зењни љавонон” ба таърихи 15.09.2016 доир гашт, ба истиќболи 25 - солагии Истиќлолияти давлатї тааллуќ дошт. Маводи конференсияи мазкур дар шакли маљмўа ба табъ расонида шуд, ки он аз сарсухан, 24 маќола, чањор матни таманниёт ва ду китобиёт таркиб ёфтааст. Муњтавои маќолањо асосан гуманизм – инсонгароиро фаро гирифтаанд. Барои омўзгорон, муњаќќиќон ва роњбарони соњаи маориф пешнињод шуданд.

Дар асоси чорабинињои марбут ба Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти кишвар ва 25 - солагии Истиќлолияти давлатї пешбиникардаи раёсати Академияи тањсилот 19 баромади радиоию телевизионї, 4 конференсияи байналмилалию љумњуриявї се мизи мудаввар ва 2 семинар – тренинг гузаронида шуд, (дар н. Шањринав ва ш. Душанбе), 17 маќолаю як китоб ва як маљмўаи маќолањо ба нашр расонида шуд ва дастраси иштирокчиёни конференсия гардид. Дар 13 конференсия, ки дигар муассисањо ташкил карданд, кормандон ширкат варзиданд.

Академияи тањсилоти Тољикистон бар иловаи корњои ба наќша - гирифта, корњои зиёди ѓайринаќшавиро бо супориши Вазорати маориф ва илм анљом медињад. Дар тўли ин муддат ваќти зиёд барои ташкилу ба роњ мондани тањияи стандартњо, барномањои таълим, рањнамо барои омўзгорон, замимањо ба китобњои дарсии синфњои ибтидої ва бевоситаю бавосита арзёбї кардани маводи фаровон сарф шуд. Дар ин муддат дар њудуди 70-75 нусха маводи таълим (стандарту барнома, роњнамою китобњои дарсї, замимањои китобњои дарсї) мавриди муњокимаи мутахассисон ќарор дода шуд ва мутахассисон ба њамаи онњо хулосањои худро дар шакли таќриз пешнињод карданд.

Тибќи супориши Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон узви раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон “Барномаи давлатии таъмини муассисањои таълимию илмии љумњурї бо кабинетњои фаннї, озмоишгоњњои муљањњази таълимї ва илмию тањќиќотї барои солњои 2017-2020” – ро аз нав тањия карданд.

Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон як мавзўи фармоишї дорад, ки он соли 2017 ба охир мерасад.

II. Як бахши фаъолияти раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронидани конференсияю семинар, мизњои мудаввар, тањияи маълумотномаю арзёбии китобњои дарсию маводи таълим, таълифи стандарту барномаю китобњои дарсї, дастурњои методї ва ѓайрањо ташкил медињанд.

А) Конференсия, семинар ва мизњои мудавваре, ки бо ташаббуси бевоситаи раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронида шуданд.

·                Ба таърихи 14.05.2016 дар њамкорї бо Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон дар мавзўи “Проблемањои муосири тањсилоти математикї ва информатсионї” конференсияи байналмилалї доир карда шуд. Дар кори конференсия намояндагони Россия, Љумњурии Ќирѓизистону Ќазоќистон, Афѓонистону Эрон ширкат доштанд. Маводи конференсия дар њаљми 436 сањифа ба табъ расонида шуд.

·                Ба таърихи 21.05.2016 дар ш. Панљакент зери унвони “Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, мазмуни миллии тањсилот ва самаранокии технологияи муосир дар муассиањои тањсилоти миёнаи умумї ва олии касбї” конференсияи илмї – амалї доир гардид. Дар кори конференсия омўзгорон, устодони Донишгоњи омўзгории ш. Паљакент ширкат варзида, оид ба дастовардњои 25 - соли Истиќлолият дар соњаи маориф, ба хусус илми педагогика ва таѓйироти мазмуни тањсилот, суханронї карданд.

·                Тањти унвони мазкур бо ташаббуси Академияи тањсилот ба таърихи 02.06.2016 дар ш. Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон конференсияи минтаќавї доир гардид. Дар кори конференсия омўзгорон, устодони Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа, кормандони раёсати маорифи вилоят ва дигарон ширкат ва андешањояшонро баён карданд.

·                Дар робита ба рўзи Ќуввањои мусаллањ (22.02.2016) тањти унвони “Њомиёни ватан” мизи мудаввар доир гашт. Дар мизи мудаввар намояндагони донишкадаи њарбї, хонандагони литсейи 55 ширкат варзиданд.

·                Бахшида ба 120 - солагии Арбоби намоёни давлатї Нисормуњаммад Юсуфзиё мизи мудаввар гузаронида шуд. Иштирокчиён дар бораи њаёту фаъолияти ў тавассути филми кўтоње маълумоти тоза ба даст оварданд. Маводи зиёде аз тарафи И. Каримова пешкаш гашт, ки аз зиндагии Нисормуњаммад њикоя мекунанд.

·                Дар робита ба рўзи “Модар” (07.09.2016) мизи мудаввар доир карда шуд. Дар ин мизи мудаввар кормандони Академияи тањсилот, Пажўњишгоњи рушди маориф, хонандагону омўзгорон аз муассисањои тањсилоти умумии н. Шоњмансур ширкат варзида, перомуни таърихи ин љашн изњори назар карданд.

·                Ташкилу гузаронидани семинар дар н. Шањринаву ш. Турсунзода бо омўзгорони мактабњои камнуфус тибќи наќшаи чорабинињо сурат гирифт. Дар мавзўи “Мактабњои камнуфус: мушкилот ва дурнамои он” (8.04.2016) дар толори шуъбаи маорифи Шањринав бо ширкати омўзгорону директорони мактабњои (синфњои) камнуфус семинар доир гашт. Мушкилоти ин муассиањо бисёранд. Саволу љавоби дарозмуддат ба миён омад. Масъалањои њалталаб зиёданд, ки инро танњо Вазорати маориф ва илм метавонад дар њамкорї бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї њаллу фасл намояд.

·                Дар њамкорї бо кормандони филиали Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (дар ш. Душанбе) семинар ба роњ монда шуд. Њадаф он буд, ки барои курсњои такмили ихтисоси омўзгорон ва сарварони мактабњои камнуфус барнома – модулњо тањия карда шавад. Модулњо тањия шуданд.

·                Њамин тариќ 35 конференсияю семинар ва мизи мудаввар бо ташаббуси аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон гузаронида шудааст.

Б) Аъзоёни раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон дар беш аз 64 конференсияю мизи мудаввар ва семинарњои дар сатњњои гуногун доиргашта ширкат варзида, дар аксари он баромад карданд:

III. Масъалањое, ки дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва муовинони вазир дар муддати 9 моњи соли 2016 баррасї гаштанд:

·                   Вазъи осорхонањои мактабї дар муассиањои тањсилоти умумии минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон (майи соли 2016 дар љаласаи назоратии назди вазири маориф ва илм)

·                   Вазъи татбиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.06.2014, № 424 дар бораи Барномаи давлатии такмил ва таълими забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2015-2020 дар шуъбаи маорифи ш. Ќўрѓонтеппа ва ноњияњои Љалолиддини Балхию Бохтар (майи 2016 дар љаласаи назди муовини аввали вазири маориф ва илми Р. Мирбобоев)