Табрикот

17 March 2018

 

 

 

 

                                                                                                                                                    ТАБРИКОТ

                                      Му{тарам  Uуломrодир Бобизода!

 Дар урфият чунин бигeянд, ки «Олим шудан осон, вале одам будан мушкил». Хоксориву тањаммулпазирии Шумо мактабест омўзанда, амалест савоб ва рафторест ибратбахш.

Шумо, ки имрeз шодбошии Рўзи мавлуд дореду яке аз олимони забардасти тоxик дар со{аи биология, химия ва формасевтика (дорусозb) ма{суб меёбед, дар авxи камолот rарор дошта, мавќеи устувор ва имконият{ои назаррас доред.

Мо, ањли илм, њамкорон ва шогирдонатон бар онем, ки ояндаатон аз ин {ам шуълавар аст. Аз ин рe, пеш аз {ама ба Шумо умри бобаракат, комёби{ои илму эxодb ва дар {аёти ояндаатон хушбахтиву хурсандb  таманно дорем.

Панљовуњаштумин бањори умратон фирўзу фархунда бод!

               А{ли илм ва кормандони АТТ ва ПРМ, 17 марти с. 2018

 ТАБРИКОТ

Имрўз (15 март) яке аз шахсони барўманди маорифи Тољикистон, академики  Академияи тањсилоти Тољикистон, устод Ќодиров Ќодир Бозорович љашни зодрўз доранд.

Раёсати Академия, њамкорон ва тамоми шогирдон барояшон дар ин рўз аз даргоњи Парвардигор саломатии бардавом, умри бобаракат, шодиву нишоти аз ин њам бештар, давлати поянда, обрўву нуфузи љовидонаро таманно доранд. 

Шумо, ки яке аз инсонњои несиришт, хоксору фурутан, поквиљдону некном њастед, орзуи онро дорем, ки тамоми умратон бо хушиву хурсандї дар гирди наздикону пайвандон ва дўстони љонї хуш гузарад.

Дар ин рўзи фирўз ба Шумо ва ањли хонаводаатон сарбаландї, хушињои рўзгор, саодати зиндагї ва хайру баракатро  таманно дорем.

Аз забони шоир гуфтанием:

                              Хоњем мисли Саъдї, сад сол умр бубинї,

                             Аз домани умедат, гулдастањо бичинї.

                             Туро орзу дорем давлату ганљ,

                             Бубинї сад сол умр, бе дарду бе ранљ.

 Раёсати Академияи тањсилоти Тољикистон, кормандони ПРМ ва ањли шогирдон,  15 марти с.2018, ш. Душанбе